reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA

z dnia 30 grudnia 2015 r.

o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji

Art. 1. [Ustawa o radiofonii i telewizji]
W ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1531, 978 i 1830) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 6 w ust. 2 uchyla się pkt 11;

2) w art. 27:

a) uchyla się ust. 2,

b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Członków zarządu, w tym prezesa zarządu, powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw Skarbu Państwa.

4. Członków zarządu powołuje się spośród osób posiadających kompetencje w dziedzinie radiofonii i telewizji oraz nieskazanych prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.”,

c) uchyla się ust. 5 i 6;

3) w art. 28:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rada nadzorcza spółki liczy trzech członków.”,

b) uchyla się ust. 1a–1d,

c) po ust. 1d dodaje się ust. 1e i 1f w brzmieniu:

„1e. Członków rady nadzorczej powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw Skarbu Państwa.

1f. Członków rady nadzorczej powołuje się spośród osób, które złożyły egzamin, o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 747 i 978).”,

d) uchyla się ust. 5;

4) w art. 29 uchyla się ust. 3;

5) w art. 30 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Terenowym oddziałem spółki kieruje dyrektor powoływany przez zarząd spółki.”.

Art. 2. [Zarządy i rady nadzorcze spółek]
1. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy ulegają skróceniu kadencje oraz wygasają mandaty dotychczasowych członków zarządów i rad nadzorczych spółek „Telewizja Polska – Spółka Akcyjna” i „Polskie Radio – Spółka Akcyjna”, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Zarząd spółki, o której mowa w ust. 1, działa w dotychczasowym składzie do czasu powołania zarządu spółki na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie może jednak bez zgody ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu ani czynności z zakresu prawa pracy, z których wynikałyby dla spółki nowe zobowiązania.

3. Zarządy i rady nadzorcze spółek zawiązanych w celu tworzenia i rozpowszechniania regionalnych programów radiowych działają w dotychczasowych składach do czasu dokonania zmian na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

4. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa dostosuje statuty spółek „Telewizja Polska – Spółka Akcyjna” i „Polskie Radio – Spółka Akcyjna” oraz spółek radiofonii regionalnej do przepisów, o których mowa w art. 1 niniejszej ustawy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

5. Do czasu rejestracji statutów spółek, o których mowa w ust. 4, dostosowanych do zmian wprowadzonych w art. 1 niniejszej ustawy, postanowienia statutów sprzeczne z treścią niniejszej ustawy nie mają zastosowania.

Art. 3. [Umowy z dotychczasowym członkiem zarządu]
1. Z dniem powołania, na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nowego zarządu spółki, o której mowa w art. 2 ust. 1, wygasa stosunek prawny będący podstawą zatrudnienia dotychczasowego członka zarządu tej spółki.

2. W przypadku wygaśnięcia stosunku prawnego zgodnie z ust. 1 dotychczasowemu członkowi zarządu przysługuje odprawa pieniężna, która wynosi trzykrotność jego wynagrodzenia za październik 2015 r.

3. W razie podjęcia przez osobę uprawnioną do odprawy pieniężnej na podstawie ust. 2 zatrudnienia na stanowisku kierowniczym w jednostce publicznej radiofonii i telewizji przed dniem 31 marca 2016 r. kwotę odprawy zmniejsza się o wynagrodzenie z tytułu tego zatrudnienia za okres do dnia 31 marca 2016 r.

4. Spółka, o której mowa w art. 2 ust. 1, może wypowiedzieć, z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia, umowę o zakazie konkurencji zawartą z dotychczasowym członkiem jej zarządu. W wypowiedzeniu określa się dzień, z którego upływem umowa przestanie wiązać strony.

5. W sprawach określonych w ust. 1–4 nie stosuje się postanowień umów zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 4. [Wejście w życie]
Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, a traci swą moc z dniem 30 czerwca 2016 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Justyna Świder

specjalista z zakresu prawa oświatowego i samorządowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama