| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 24 czerwca 2016 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego

Na podstawie art. 3f § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego]

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego (Dz. U. poz. 2286) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) w pkt 1 w lit. d średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. e w brzmieniu:

„e) zgłoszonych pełnomocnictw ogólnych oraz zawiadomień o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnego;”,

b) w pkt 2 w lit. d średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. e w brzmieniu:

„e) zgłoszonych pełnomocnictw ogólnych oraz zawiadomień o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnego;”,

c) pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3) składanie deklaracji z wykorzystaniem profilu użytkownika;

4) wnoszenie podań z wykorzystaniem profilu użytkownika;”,

d) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

„4a) zgłaszanie pełnomocnictw ogólnych oraz zawiadomień o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnego z wykorzystaniem profilu użytkownika;”,

e) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) doręczanie pism organów podatkowych z wykorzystaniem profilu użytkownika.”;

2) w § 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Na konto osoby fizycznej, z wykorzystaniem swojego profilu użytkownika, deklarację może złożyć:”;

3) w § 5:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Na konto osoby fizycznej, z wykorzystaniem swojego profilu użytkownika, podanie może złożyć:”,

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) inny użytkownik:

a) będący pełnomocnikiem szczególnym, pod warunkiem złożenia przez użytkownika, o którym mowa w pkt 1, do organu podatkowego właściwego w sprawie będącej przedmiotem postępowania podatkowego pełnomocnictwa do jego reprezentowania w tej sprawie, lub

b) będący pełnomocnikiem ogólnym.”;

4) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:

„§ 5a. Na konto osoby fizycznej, z wykorzystaniem swojego profilu użytkownika, pełnomocnictwo ogólne oraz zawiadomienie o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnego może zgłosić użytkownik będący:

1) mocodawcą pełnomocnika ogólnego;

2) adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym, któremu udzielono pełnomocnictwa ogólnego;

3) osobą sprawującą opiekę nad osobą, która nie może się podpisać.”;

5) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Na konto osoby fizycznej, z wykorzystaniem profilu użytkownika, pisma organów podatkowych mogą być doręczane:

1) użytkownikowi będącemu podatnikiem, płatnikiem lub inkasentem, którego dotyczy konto osoby fizycznej, jeżeli złoży z wykorzystaniem portalu lub w formie pisemnej oświadczenie o wyrażeniu zgody na doręczanie albo wniosek o doręczanie pism organów administracji podatkowej na jego konto osoby fizycznej w zakresie spraw określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3f § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa;

2) innemu użytkownikowi będącemu pełnomocnikiem szczególnym, pod warunkiem złożenia:

a) przez użytkownika, o którym mowa w pkt 1, do organu podatkowego właściwego w sprawie będącej przedmiotem postępowania podatkowego pełnomocnictwa do jego reprezentowania w tej sprawie oraz

b) przez innego użytkownika, z wykorzystaniem portalu, zgody na doręczanie pism w tej sprawie z wykorzystaniem jego profilu użytkownika, w której podaje pierwsze imię, nazwisko oraz identyfikator podatkowy NIP albo numer PESEL użytkownika, o którym mowa w pkt 1;

3) innemu użytkownikowi będącemu pełnomocnikiem ogólnym, pod warunkiem złożenia przez niego, z wykorzystaniem portalu, zgody na doręczanie pism w tej sprawie z wykorzystaniem jego profilu użytkownika, w której podaje pierwsze imię, nazwisko oraz identyfikator podatkowy NIP albo numer PESEL użytkownika, o którym mowa w pkt 1.”;

6) w § 8:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Z wykorzystaniem swojego profilu użytkownika, ze skutkiem na koncie podmiotu, może korzystać wyłącznie użytkownik umocowany w sposób, o którym mowa w § 7 ust. 1, w zakresie:”,

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wnoszenia podań przez pełnomocnika szczególnego lub pełnomocnika ogólnego, pod warunkiem złożenia:

a) przez osobę umocowaną do działania w imieniu podmiotu do organu podatkowego właściwego w sprawie będącej przedmiotem postępowania podatkowego pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotu w tej sprawie lub zgłoszenia pełnomocnictwa ogólnego oraz

b) przez użytkownika, z wykorzystaniem portalu, zgody na doręczanie pism w tej sprawie z wykorzystaniem jego profilu użytkownika, w której podaje identyfikator podatkowy NIP podmiotu, którego dotyczy konto podmiotu;”,

c) dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) doręczania pism organu podatkowego pełnomocnikowi szczególnemu lub pełnomocnikowi ogólnemu, pod warunkiem złożenia:

a) przez osobę umocowaną do działania w imieniu podmiotu do organu podatkowego właściwego w sprawie będącej przedmiotem postępowania podatkowego pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotu w tej sprawie lub zgłoszenia pełnomocnictwa ogólnego oraz

b) przez użytkownika, z wykorzystaniem portalu, zgody na doręczanie pism w tej sprawie z wykorzystaniem jego profilu użytkownika, w której podaje identyfikator podatkowy NIP podmiotu, którego dotyczy konto podmiotu.”;

7) po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu:

„§ 8a. Pełnomocnictwo ogólne oraz zawiadomienie o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnego może zostać złożone, z wykorzystaniem profilu użytkownika, ze skutkiem na koncie podmiotu, przez użytkownika będącego osobą umocowaną w sposób, o którym mowa w § 7 ust. 1, uprawnioną do działania w imieniu podmiotu w zakresie zgłoszenia pełnomocnictwa ogólnego, a w przypadku braku umocowania do działania w imieniu tego podmiotu, pod warunkiem złożenia do ministra właściwego do spraw finansów publicznych pełnomocnictwa, z którego wynika umocowanie do działania w imieniu tego podmiotu w zakresie zgłoszenia pełnomocnictwa ogólnego.”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r.

Minister Finansów: wz. W. Janczyk


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1900).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 699, 978, 1197, 1269, 1311, 1649, 1923, 1932 i 2184 oraz z 2016 r. poz. 195, 615 i 846.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Monika Wolska-Bryńska

Radca prawny w Departamencie Kontroli Podatkowych w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »