reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA

z dnia 22 czerwca 2016 r.

o zmianie ustawy o instytutach badawczych

Art. 1. [Ustawa o instytutach badawczych]

W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 7 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. W przypadku reorganizacji państwowego instytutu badawczego polegającej na zmianie przedmiotu lub zakresu jego działania minister nadzorujący może odwołać dotychczasowego dyrektora. Przepis art. 6 ust. 5 stosuje się odpowiednio.”;

2) w art. 14 w ust. 5 skreśla się wyrazy „i naprawcze”;

3) w art. 24:

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W przypadku państwowego instytutu badawczego minister nadzorujący powołuje dyrektora na okres 4 lat spośród kandydatów przedstawionych przez komisję konkursową w trybie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 25 ust. 6. Komisja konkursowa przedstawia ministrowi nadzorującemu kandydatów spełniających wymagania konkursowe wraz z informacją o wynikach uzyskanych przez kandydatów w konkursie (wyniki konkursu).”,

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. W przypadku państwowego instytutu badawczego minister nadzorujący nie powołuje dyrektora, jeżeli:

1) konkurs został przeprowadzony z naruszeniem prawa;

2) żaden z kandydatów przedstawionych przez komisję konkursową nie spełnia wymagań konkursowych, o których mowa w ust. 2a;

3) żaden z kandydatów przedstawionych przez komisję konkursową nie daje rękojmi należytej realizacji zadań instytutu.”,

c) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. W przypadku niepowołania dyrektora państwowego instytutu badawczego rada naukowa ponownie zarządza przeprowadzenie konkursu. Do czasu powołania nowego dyrektora minister nadzorujący wyznacza do pełnienia obowiązków dyrektora jednego z jego zastępców albo innego pracownika instytutu spełniającego warunki określone w ust. 6 pkt 1–3 i 5. Minister nadzorujący może w miejsce osoby wyznaczonej do pełnienia obowiązków dyrektora w trybie określonym w zdaniu drugim wyznaczyć inną osobę spośród zastępców dyrektora i innych pracowników spełniających warunki określone w ust. 6 pkt 1–3 i 5.”,

d) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Funkcję dyrektora można pełnić nie dłużej niż przez dwa następujące po sobie okresy, o których mowa w ust. 2 albo 2a, z zastrzeżeniem ust. 8.”;

4) w art. 25:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rada naukowa co najmniej na 3 miesiące przed upływem okresu, o którym mowa w art. 24 ust. 2 albo 2a, lub w terminie 30 dni od dnia, w którym zaistniała konieczność powołania dyrektora, zarządza konkurs.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W przypadku państwowego instytutu badawczego w skład komisji konkursowej wchodzi jedna osoba wskazana przez radę naukową, zatrudniona w instytucie, jedna osoba wskazana przez Komitet, jeden przedstawiciel ministra właściwego do spraw nauki oraz dwóch przedstawicieli ministra nadzorującego.”,

c) w ust. 4 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) podejmuje uchwałę o przedstawieniu ministrowi nadzorującemu kandydatów na dyrektora wraz z wynikami konkursu – w przypadku państwowego instytutu badawczego.”;

5) w art. 26

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Minister nadzorujący może odwołać dyrektora państwowego instytutu badawczego w przypadku:

1) działania niezgodnego z zasadami praworządności, rzetelności i gospodarności;

2) nieprawidłowego wykonywania przez instytut określonych w jego statucie zadań, o których mowa w art. 2, lub zadań, o których mowa w art. 22 pkt 2.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. W przypadku odwołania dyrektora państwowego instytutu badawczego minister nadzorujący wyznacza do pełnienia obowiązków dyrektora jednego z jego zastępców albo innego pracownika instytutu spełniającego warunki określone w art. 24 ust. 6 pkt 1–3 i 5 na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. Minister nadzorujący może w miejsce osoby wyznaczonej do pełnienia obowiązków dyrektora w trybie określonym w zdaniu pierwszym wyznaczyć inną osobę spośród zastępców dyrektora i innych pracowników spełniających warunki określone w art. 24 ust. 6 pkt 1–3 i 5.”;

6) w art. 27 po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. W przypadku państwowego instytutu badawczego minister nadzorujący:

1) na wniosek dyrektora powołuje zastępców dyrektora;

2) odwołuje zastępców dyrektora.

1b. Minister nadzorujący w akcie o powołaniu zastępcy dyrektora państwowego instytutu badawczego określa także wysokość jego wynagrodzenia.”;

7) w art. 28 po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. W przypadku państwowego instytutu badawczego umowę, o której mowa w ust. 3, z dyrektorem oraz zastępcami dyrektora zawiera minister nadzorujący.”;

8) w art. 29:

a) w ust. 2:

– pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) występowanie z wnioskami do ministra nadzorującego o powołanie lub odwołanie dyrektora, a w przypadku państwowego instytutu badawczego – o odwołanie dyrektora;”,

– po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

„4a) opiniowanie kandydatów na stanowiska: zastępcy dyrektora do spraw naukowych, sekretarza naukowego oraz kierowników komórek organizacyjnych wskazanych w regulaminie organizacyjnym, odpowiedzialnych za prowadzenie badań naukowych – w przypadku państwowego instytutu badawczego;”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Rada naukowa sporządza opinie, o których mowa w ust. 2 pkt 4, 4a, 5, 7, 9–13, w terminie nie dłuższym niż 30 dni.”;

9) w art. 30 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W skład rady naukowej państwowego instytutu badawczego, w liczbie określonej w statucie instytutu, wchodzą:

1) pracownicy naukowi i badawczo-techniczni instytutu, którzy stanowią 50% składu rady;

2) osoby niebędące pracownikami instytutu, które stanowią 50% składu rady.”;

10) w art. 31 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rada naukowa wybiera spośród swoich członków w głosowaniu tajnym przewodniczącego i jego zastępców. W przypadku państwowego instytutu badawczego przewodniczącego rady naukowej wybiera się spośród członków rady powołanych przez ministra nadzorującego.”;

11) po art. 35 dodaje się art. 35a w brzmieniu:

„Art. 35a. 1. Przewodniczący rady naukowej państwowego instytutu badawczego przekazuje ministrowi nadzorującemu uchwały rady w sprawach, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 5–11 i 17–19, w terminie 14 dni od dnia ich podjęcia.

2. Minister nadzorujący może uchylić w całości albo w części uchwałę, o której mowa w ust. 1, w przypadku stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa lub statutem instytutu. Uchylenie uchwały następuje w drodze decyzji administracyjnej, w terminie 90 dni od dnia otrzymania uchwały, o której mowa w ust. 1.

3. Minister nadzorujący, wszczynając postępowanie, o którym mowa w ust. 2, może wstrzymać wykonanie uchwały.”;

12) art. 66 otrzymuje brzmienie:

„Art. 66. 1. Przepisy art. 23, art. 28–32, art. 39 i art. 41–50 stosuje się odpowiednio do państwowych jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości, prowadzących działalność naukową i badawczo-rozwojową (jednostka organizacyjna), z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Minister Sprawiedliwości powołuje i odwołuje dyrektora oraz zastępców dyrektora jednostki organizacyjnej.

3. Statut jednostki organizacyjnej nadaje Minister Sprawiedliwości.”.

Art. 2. [Konkursy na dyrektorów państwowych instytutów badawczych]

Konkursy na dyrektorów państwowych instytutów badawczych rozpoczęte na podstawie dotychczasowych przepisów i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy ulegają zakończeniu z tym dniem.

Art. 3. [Stosowanie przepisów ustawy]

Do dyrektorów i zastępców dyrektora państwowych instytutów badawczych, powołanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się art. 26 i art. 27 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 4. [Termin dostosowania statutów instytutów badawczych]

Rady naukowe państwowych instytutów badawczych dostosują statuty instytutów badawczych w zakresie liczby członków tych rad i proporcji udziału w ich składzie poszczególnych grup członków do wymagań określonych w art. 30 ust. 2a ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie 3 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.

Art. 5. [Działalność rad naukowych państwowych instytutów badawczych]

Rady naukowe państwowych instytutów badawczych działają w dotychczasowym składzie, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 6. [Przepisy wykonawcze]

Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 25 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 25 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 7. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Lirefay

Liferay tworzy oprogramowanie, które pomaga przedsiębiorstwom kreować doświadczenia cyfrowe poprzez komputery, urządzenia mobilne i inne punkty kontaktu. 

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama