reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI1)

z dnia 20 lipca 2016 r.

w sprawie wymagań technicznych i jakościowych w zakresie standardów przesyłanych danych do centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych

Na podstawie art. 100f ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa wymagania techniczne i jakościowe w zakresie standardów przesyłanych danych oraz tryb wprowadzania danych do centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych, zwanej dalej „ewidencją”.

§ 2. [Definicje]

Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) obiekt – obiekt w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2015 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352);

2) schemat zasilania – strukturę danych cech informacyjnych obiektów przekazywanych do ewidencji;

3) suma kontrolna – zestaw danych generowany przez system teleinformatyczny obsługujący ewidencję, potwierdzający aktualność danych zgromadzonych w ewidencji.

§ 3. [Schemat zasilania]

1. Wprowadzanie danych do ewidencji jest realizowane zgodnie ze schematem zasilania udostępnionym przez administratora ewidencji.

2. W przypadku zmiany schematu zasilania administrator ewidencji przekazuje niezwłocznie podmiotom obowiązanym do wprowadzania danych do ewidencji zaktualizowany schemat zasilania.

§ 4. [Suma kontrolna potwierdzająca aktualność danych]

1. Dane zgromadzone w ewidencji, pobrane w celu wprowadzenia danych do ewidencji, opatrzone są sumą kontrolną potwierdzającą aktualność tych danych.

2. Wprowadzenie danych do ewidencji, w celu aktualizacji ewidencji, wymaga użycia przez podmiot obowiązany do wprowadzania danych do ewidencji sumy kontrolnej potwierdzającej aktualność danych.

§ 5. [Wprowadzenia danych do ewidencji dotyczących więcej niż jednego obiektu]

W przypadku pobrania danych zgromadzonych w ewidencji, w celu wprowadzenia danych do ewidencji, dotyczących więcej niż jednego obiektu, podmiot obowiązany do wprowadzania danych do ewidencji wskazuje, którego obiektu dotyczą wprowadzane dane.

§ 6. [Poprawność wprowadzonych danych]

1. Administrator ewidencji weryfikuje poprawność wprowadzanych danych w oparciu o dane zgromadzone w rejestrze PESEL, REGON i TERYT.

2. W przypadku komunikatu o negatywnej weryfikacji poprawności wprowadzanych danych, wraz z tym komunikatem wskazane zostają dane zawierające błędy oraz określające ich rodzaj.

§ 7. [Uzupełnianie danych słownikowych]

1. Wprowadzenie danych do ewidencji wymaga użycia danych słownikowych udostępnianych przez system teleinformatyczny obsługujący ewidencję.

2. W przypadku konieczności uzupełnienia udostępnionych przez system teleinformatyczny obsługujący ewidencję danych słownikowych, podmiot obowiązany do wprowadzania danych do ewidencji zgłasza, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego zadania realizowane przez ten podmiot, administratorowi ewidencji, konieczność uzupełnienia danych słownikowych.

3. Uzupełnienia danych słownikowych dokonuje administrator ewidencji niezwłocznie po stwierdzeniu konieczności ich uzupełnienia.

4. W przypadku braku konieczności uzupełnienia danych słownikowych administrator ewidencji niezwłocznie powiadamia podmiot, o którym mowa w ust. 2, o danej słownikowej, której należy użyć.

§ 8. [Wprowadzenie do ewidencji danych, w stosunku do których stwierdzono niezgodność]

1. Wprowadzenie do ewidencji danych, w stosunku do których stwierdzono niezgodność, wymaga uprzedniego wyjaśnienia tej niezgodności.

2. Administrator ewidencji umożliwi wprowadzenie do ewidencji danych, bez uprzedniego wyjaśnienia niezgodności, jeżeli jest to niezbędne do realizacji zadań wynikających z przepisów odrębnych realizowanych przez podmioty zobowiązane do wprowadzania danych do ewidencji w ustawowych terminach.

§ 9. [Komunikat potwierdzający poprawne wprowadzenie danych do ewidencji]

1. Otrzymanie komunikatu z systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję, potwierdzającego poprawne wprowadzenie danych do ewidencji, wymaga:

1) wskazania sumy kontrolnej potwierdzającej aktualność danych;

2) wskazania obiektu, którego dane dotyczą;

3) wskazania wszystkich danych wymaganych przepisami prawa;

4) użycia schematu zasilania udostępnianego przez administratora ewidencji;

5) wyjaśnienia niepoprawności w przypadku zidentyfikowania niezgodności z danymi zgromadzonymi w rejestrze PESEL i REGON.

2. W przypadku braku możliwości wprowadzenia danych do ewidencji administrator ewidencji, za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję, przekaże podmiotowi obowiązanemu do wprowadzania danych do ewidencji informacje o danych, które powodują brak możliwości wprowadzenia danych do ewidencji, i o konieczności ponownego wprowadzenia danych.

§ 10. [Wejście w życie]

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 4 czerwca 2018 r.

1) Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1910 i 2090).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1448, z 2013 r. poz. 700, 991, 1446 i 1611, z 2014 r. poz. 312, 486, 529, 768, 822 i 970, z 2015 r. poz. 211, 541, 591, 933, 1038, 1045, 1273, 1326, 1335, 1359, 1649, 1830, 1844, 1893, 2183 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 266 i 352.

[1] § 10 w brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i jakościowych w zakresie standardów przesyłanych danych do centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych (Dz.U. poz. 2119). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2017 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

TC Concept

Firma doradcza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama