reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI1)

z dnia 20 lipca 2016 r.

w sprawie wyjaśniania niezgodności w danych zgromadzonych w centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych

Na podstawie art. 100i ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa warunki, sposób i tryb wyjaśniania niezgodności danych przez podmioty, które te dane przekazują, a także terminy, zakres, sposób, tryb i warunki przekazywania poprawnych danych do centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych, zwanej dalej „ewidencją”.

§ 2. [Informacja o konieczności usunięcia niezgodności]

1. Podmiot, który stwierdzi niezgodność danych zgromadzonych w ewidencji, niezwłocznie odnotowuje w systemie teleinformatycznym ewidencji, za pośrednictwem systemu obsługującego zadania realizowane przez ten podmiot, stwierdzoną niezgodność, wskazując jej zakres, chyba że jest właściwy do jej usunięcia i bezpośrednio po jej stwierdzeniu usunie tę niezgodność.

2. Administrator ewidencji przekazuje niezwłocznie, do właściwego podmiotu, za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję lub za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego zadania realizowane przez ten podmiot, informację o konieczności usunięcia niezgodności.

3. Podmiot, który pobrał do wyjaśnienia niezgodność, a nie jest właściwy do jej usunięcia, ustala, za pomocą dostępnych źródeł informacji, podmiot właściwy i odnotowuje w systemie teleinformatycznym obsługującym ewidencję informację o podmiocie właściwym do usunięcia niezgodności.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, administrator ewidencji przekazuje, do wskazanego podmiotu, za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję lub systemu teleinformatycznego obsługującego zadania realizowane przez ten podmiot, informację o konieczności usunięcia niezgodności.

§ 3. [Podmiot właściwy do usunięcia niezgodności]

1. Podmiot, który jest właściwy do usunięcia niezgodności, wyjaśnia tę niezgodność, w szczególności w oparciu o posiadane bazy danych, rejestry i dokumenty. Wyjaśnienie niezgodności następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym stwierdził niezgodność, albo od dnia, w którym pobrał informację o konieczności usunięcia niezgodności.

2. W przypadku konieczności wyjaśnienia niezgodności z udziałem podmiotu, którego dane dotyczą, termin, o którym mowa w ust. 1, może być przedłużony o kolejne 14 dni.

3. Jeżeli z przyczyn niezależnych od podmiotu, który jest właściwy do usunięcia niezgodności, nie jest możliwe usunięcie niezgodności w terminach, o których mowa w ust. 1 i 2, terminy te mogą ulec przedłużeniu o kolejne 14 dni.

§ 4. [Wyjaśnienie niezgodności]

1. Wyjaśnienie niezgodności polega na:

1) przekazaniu poprawnych danych do ewidencji;

2) przekazaniu informacji o poprawności danych w ewidencji;

3) przekazaniu informacji o nieuzasadnionym wprowadzeniu danych w ewidencji.

2. W przypadku braku możliwości usunięcia niezgodności podmiot, za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję lub systemu teleinformatycznego obsługującego zadania realizowane przez ten podmiot, wskazuje przyczynę jej nieusunięcia.

§ 5. [Zmiana w systemie teleinformatycznym obsługującym ewidencję]

W przypadku gdy usunięcie niezgodności wymaga udziału administratora ewidencji, dokonuje on, w systemie teleinformatycznym obsługującym ewidencję, zmiany umożliwiającej usunięcie tej niezgodności.

§ 6. [Przekazanie informacji o konieczności usunięcia niezgodności]

1. Przekazanie informacji o konieczności usunięcia niezgodności następuje przez automatyczne udostępnienie przez system teleinformatyczny obsługujący ewidencję, do pobrania za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego zadania realizowane przez ten podmiot lub za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję, informacji zawierającej zestawienie niezgodności.

2. Informacja zawierająca zestawienie niezgodności jest generowana przez system teleinformatyczny ewidencji nie rzadziej niż raz na dzień.

3. Podmiot pobiera informację zawierającą zestawienie niezgodności nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia jej udostępnienia.

§ 7. [Wejście w życie]

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 4 czerwca 2018 r.

1) Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1910 i 2090).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1448, z 2013 r. poz. 700, 991, 1446 i 1611, z 2014 r. poz. 312, 486, 529, 768, 822 i 970, z 2015 r. poz. 211, 541, 591, 933, 1038, 1045, 1273, 1326, 1335, 1359, 1649, 1830, 1844, 1893, 2183 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 266 i 352.

[1] § 7 w brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyjaśniania niezgodności w danych zgromadzonych w centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych (Dz.U. poz. 2109). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2017 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kinga Łozińska

Dyrektor Generalna Paragony

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama