reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI1)

z dnia 26 lipca 2016 r.

w sprawie przekazania kopii wpisów z ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego do centralnej ewidencji kierowców

Na podstawie art. 136 ust. 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 627 i 904) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) sposób, tryb i terminy przekazania kopii wpisów dotyczących naruszeń popełnionych przed dniem 1 stycznia 2017 r. zgromadzonych przez Policję w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego do centralnej ewidencji kierowców;

2) sposób współdziałania podmiotów prowadzących ewidencję kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego i centralną ewidencję kierowców.

§ 2. [Definicje]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) centralnej ewidencji kierowców – należy przez to rozumieć ewidencję, o której mowa w art. 100a ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.2));

2) ewidencji – należy przez to rozumieć ewidencję kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, o której mowa w art. 130 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym;

3) kopiach wpisów – należy przez to rozumieć kopie wpisów dotyczących naruszeń popełnionych przed dniem 1 stycznia 2017 r. zgromadzonych w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, obejmujące następujące dane:

a) imię i nazwisko,

b) datę i miejsce urodzenia,

c) obywatelstwo,

d) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument,

e) adres zamieszkania,

f) rodzaj i numer dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdem,

g) informacje o wykroczeniu lub przestępstwie stanowiącym naruszenie przepisów ruchu drogowego obejmujące: liczbę punktów otrzymanych przez kierowcę, nazwę naruszenia przepisów ruchu drogowego (kod, podstawa prawna, rodzaj czynu), datę, godzinę i miejsce jego popełnienia, dane pojazdu (rodzaj, marka i numer rejestracyjny), którym popełniono naruszenie.

§ 3. [Przekazanie kopii wpisów do centralnej ewidencji kierowców]

1. Policja przekazuje kopie wpisów do centralnej ewidencji kierowców w postaci elektronicznej za pomocą systemu, w którym prowadzona jest ewidencja.

2. Potwierdzeniem przekazania kopii wpisów do centralnej ewidencji kierowców jest raport sporządzony w postaci elektronicznej przez jej administratora.

§ 4. [Termin przekazania kopii wpisów]

1. Przekazanie kopii wpisów rozpocznie się od dnia wejścia w życie rozporządzenia i zakończy się do dnia 31 grudnia 2016 r.

2. Przekazanie kopii wpisów, które do dnia 31 grudnia 2016 r. nie zostały wprowadzone do ewidencji, nastąpi niezwłocznie po ich otrzymaniu przez Policję.

3. Przekazanie kopii wpisów, o których mowa w ust. 2, zakończy się po uzupełnieniu wszystkich kopii wpisów, które podlegają przekazaniu do centralnej ewidencji kierowców.

§ 5. [Wyjaśnienie niezgodności dotyczących przekazania kopii wpisów]

1. W przypadku przekazania niekompletnych kopii wpisów lub kopii wpisów zawierających błąd raport, o którym mowa w § 3 ust. 2, zawiera informację o niekompletności lub błędzie.

2. Organem właściwym do wyjaśnienia niezgodności jest Komendant Główny Policji. Przy wyjaśnianiu niezgodności Komendant Główny Policji współpracuje z właściwymi komendantami wojewódzkimi Policji i Komendantem Stołecznym Policji.

3. Wyjaśnienie niezgodności polega na poprawnym przekazaniu do centralnej ewidencji kierowców kopii odpowiednich wpisów w postaci skorygowanych komunikatów. W przypadku gdy stwierdzone niezgodności stanowią ponad 10% przekazanych kopii wpisów, wyjaśnienie niezgodności może polegać na ponownym rozpoczęciu przekazania wszystkich kopii wpisów do centralnej ewidencji kierowców. Do przekazania skorygowanych kopii wpisów stosuje się § 3.

4. Wyjaśnienie niezgodności powinno zakończyć się w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia przekazania raportu, o którym mowa w § 3 ust. 2.

§ 6. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Cyfryzacji: A. Streżyńska


1) Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1910 i 2090).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1448, z 2013 r. poz. 700, 991, 1446 i 1611, z 2014 r. poz. 312, 486, 529, 768, 822 i 970, z 2015 r. poz. 211, 541, 591, 933, 1038, 1045, 1273, 1326, 1335, 1830, 1844, 1893, 2183 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 266 i 352.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

EIB SA

Broker ubezpieczeniowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama