| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI1)

z dnia 5 sierpnia 2016 r.

w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji kierowców

Na podstawie art. 100aj ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa dane, których podanie jest wymagane do udostępnienia poszczególnych danych z centralnej ewidencji kierowców, zwanej dalej „ewidencją”, oraz szczegółowy zakres udostępnianych danych.

§ 2. [Udostępniane dane]

Użytkownikowi, który uwierzytelnił się w systemie teleinformatycznym ewidencji za pomocą profilu zaufanego ePUAP, zwanego dalej „profilem zaufanym”, są udostępniane następujące dane, które dotyczą tego użytkownika:

1) imię i nazwisko;

2) data i miejsce urodzenia;

3) numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – seria, numer i nazwa dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwa państwa, które wydało ten dokument;

4) adres zamieszkania;

5) o profilu kandydata na kierowcę:

a) numer profilu kandydata na kierowcę i data jego utworzenia,

b) oznaczenie podmiotu, który utworzył profil kandydata na kierowcę,

c) kategoria, której dotyczy profil kandydata na kierowcę,

d) powód wygenerowania profilu kandydata na kierowcę,

e) wskazanie, czy wniosek dotyczy:

– wydania prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem,

– przywrócenia cofniętego uprawnienia,

– wymiany wydanego za granicą prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym,

– zwrotu zatrzymanego prawa jazdy,

– skierowania na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji;

6) o szkoleniu:

a) numer ewidencyjny podmiotu przeprowadzającego szkolenie,

b) numer ewidencyjny instruktora przeprowadzającego szkolenie,

c) numer ewidencyjny wykładowcy przeprowadzającego szkolenie,

d) data rozpoczęcia i zakończenia szkolenia;

7) o egzaminie:

a) data przeprowadzenia egzaminu,

b) rodzaj egzaminu,

c) wynik egzaminu,

d) nazwa ośrodka egzaminującego (wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego),

e) numer ewidencyjny egzaminatora przeprowadzającego egzamin;

8) o uprawnieniach:

a) rodzaj oraz zakres uzyskanego uprawnienia,

b) data uzyskania uprawnienia,

c) data ważności uprawnienia,

d) data i przyczyna cofnięcia, data przywrócenia uprawnienia,

e) data rozpoczęcia i zakończenia zawieszenia uprawnienia,

f) oznaczenie organu dokonującego czynności odnotowania uzyskania, zawieszenia cofnięcia lub przywrócenia uprawnienia,

g) o ograniczeniu uprawnienia;

9) o dokumentach stwierdzających uprawnienia lub ich wtórnikach:

a) numer i data wydania dokumentu stwierdzającego uprawnienie,

b) seria i numer blankietu dokumentu,

c) oznaczenie organu, który wydał dokument stwierdzający uprawnienie,

d) data i przyczyna zatrzymania dokumentu stwierdzającego uprawnienie,

e) data i przyczyna wydania decyzji lub postanowienia o zatrzymaniu dokumentu stwierdzającego uprawnienie,

f) data wydania decyzji o przedłużeniu zatrzymania dokumentu stwierdzającego uprawnienie,

g) data końca okresu zatrzymania dokumentu stwierdzającego uprawnienie,

h) data zwrócenia dokumentu stwierdzającego uprawnienie osobie,

i) okres zatrzymania – w przypadkach wydania decyzji o zatrzymaniu na z góry określony czas,

j) dotyczące zatrzymanego dokumentu stwierdzającego uprawnienie wydanego przez państwo inne niż Rzeczpospolita Polska:

– nazwa państwa wydania dokumentu,

– oznaczenie organu wydającego dokument stwierdzający uprawnienie,

– numer dokumentu stwierdzającego uprawnienie,

– seria i numer blankietu dokumentu stwierdzającego uprawnienie,

– data wydania oraz data ważności dokumentu stwierdzającego uprawnienie,

– rodzaj i zakres uprawnień zawartych w dokumencie,

– wymagania lub ograniczenia zamieszczone w dokumencie,

– rodzaj dokumentu,

k) data utraty, zniszczenia, odnalezienia dokumentu i ich zgłoszenia,

l) przyczyna utraty dokumentu,

m) przyczyna wydania wtórnika dokumentu stwierdzającego uprawnienie,

n) data odbioru dokumentu stwierdzającego uprawnienie,

o) data zwrócenia dokumentu stwierdzającego uprawnienie do organu wydającego – w przypadku powstania obowiązku jego zwrotu związanego z decyzją o zatrzymaniu dokumentu, postanowieniem o zatrzymaniu dokumentu lub orzeczeniem zakazu prowadzenia pojazdów,

p) rodzaj dokumentu stwierdzającego uprawnienie,

q) kategorie uprawnień i daty ich ważności,

r) wymagania lub ograniczenia zamieszczone w dokumencie stwierdzającym uprawnienia,

s) data ważności dokumentu stwierdzającego uprawnienie,

t) data unieważnienia dokumentu stwierdzającego uprawnienie i przyczyna unieważnienia,

u) informacja o wszczęciu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej postępowania w sprawie wymiany polskiego dokumentu stwierdzającego uprawnienie na krajowy dokument stwierdzający uprawnienie wydane w tym państwie,

v) informacje o wymianie w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej polskiego dokumentu stwierdzającego uprawnienie na krajowy dokument stwierdzający uprawnienie wydane w tym państwie;

10) o zastosowaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów:

a) data rozpoczęcia obowiązywania zakazu i data zakończenia obowiązywania zakazu albo informacja o orzeczeniu obowiązywania zakazu dożywotnio,

b) okres, na jaki został orzeczony zakaz,

c) kategorie uprawnień, w tym uprawnienie do kierowania tramwajem, na które orzeczono zakaz, odpowiednie do rodzaju pojazdu,

d) sposób wykonania zakazu,

e) data ustanowienia i uchylenia wykonania zakazu z blokadą alkoholową oraz oznaczenie organu, który wydał orzeczenie,

f) data zakończenia wykonania zakazu w związku z orzeczeniem o uznaniu środka karnego za wykonany i oznaczenie organu, który wydał orzeczenie,

g) oznaczenie organu orzekającego zakaz,

h) sygnatura akt sprawy, w ramach której orzeczono zakaz, data uprawomocnienia się orzeczenia oraz data wydania orzeczenia;

11) o wykroczeniach lub przestępstwach stanowiących naruszenia przepisów ruchu drogowego i przypisanych im punktach:

a) data uprawomocnienia się rozstrzygnięcia,

b) liczba punktów odpowiadających popełnionym naruszeniom,

c) nazwa naruszenia przepisów ruchu drogowego – kod, podstawa prawna, rodzaj czynu i oznaczenie wskazujące na czyn przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, data, godzina i miejsce jego popełnienia,

d) dane pojazdu, którym popełniono naruszenie – rodzaj, marka, model, numer rejestracyjny oraz – w przypadku pojazdów zarejestrowanych za granicą – kraj rejestracji pojazdu,

e) oznaczenie organu, który stwierdził popełnienie wykroczenia albo przestępstwa,

f) seria i numer mandatu, data jego wystawienia,

g) dane niezbędne do realizacji płatności wynikającej z wystawionego mandatu obejmujące numer konta bankowego, na który należy uiścić należność, oraz nazwę podmiotu, na którego rzecz należy uiścić należność, oraz termin płatności,

h) informacja, czy płatność zrealizowano za pośrednictwem systemu teleinformatycznego ewidencji, wysokość nałożonej grzywny oraz termin dokonania płatności – w przypadku naruszenia rozstrzygniętego w postępowaniu mandatowym,

i) sygnatura akt sprawy, data wydania orzeczenia, data uprawomocnienia się orzeczenia oraz wysokość nałożonej grzywny – w przypadku naruszenia rozstrzygniętego orzeczeniem w sprawie o naruszenie przepisów w ruchu drogowym,

j) łączna liczba punktów przypisanych kierowcy,

k) informacja o kierowaniu pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;

12) o zaświadczeniach ADR:

a) zakres i numer zaświadczenia ADR,

b) data ważności zaświadczenia ADR,

c) data wydania zaświadczenia ADR,

d) oznaczenie podmiotu wydającego zaświadczenie ADR,

e) przyczyna wydania zaświadczenia ADR;

13) o świadectwach kwalifikacji zawodowej potwierdzających uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej, o których mowa w art. 39c ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414, z późn. zm.3)), oraz o ich wtórnikach:

a) zakres i numer świadectwa kwalifikacji zawodowej,

b) data wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej,

c) data ważności,

d) data przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego,

e) oznaczenie podmiotu wprowadzającego (wydającego) świadectwo kwalifikacji zawodowej,

f) data przekazania do ewidencji świadectwa kwalifikacji zawodowej,

g) przyczyna wydania duplikatu świadectwa kwalifikacji zawodowej;

14) o świadectwach kwalifikacji zawodowej potwierdzających ukończenie szkolenia okresowego, o których mowa w art. 39e ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, oraz o ich wtórnikach:

a) zakres i numer świadectwa kwalifikacji zawodowej,

b) data wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej,

c) data ważności świadectwa kwalifikacji zawodowej,

d) oznaczenie podmiotu wydającego świadectwo kwalifikacji zawodowej,

e) oznaczenie podmiotu wprowadzającego świadectwo kwalifikacji zawodowej,

f) data przekazania do ewidencji świadectwa kwalifikacji zawodowej,

g) przyczyna wydania wtórnika świadectwa kwalifikacji zawodowej;

15) o zezwoleniach na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożącymi wartości pieniężne albo inne przedmioty wartościowe lub niebezpieczne, o których mowa w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r. poz. 1099, z 2015 r. poz. 1505 oraz z 2016 r. poz. 65 i 904):

a) zakres i numer zezwolenia,

b) data wydania zezwolenia,

c) data odbioru zezwolenia,

d) data ważności zezwolenia,

e) oznaczenie organu wydającego zezwolenie;

16) o orzeczeniach dotyczących przeciwwskazań do kierowania pojazdami:

a) zakres orzeczenia obejmujący kategorie uprawnień, co do których stwierdzono istnienie przeciwwskazań do kierowania, oraz ograniczenia uprawnień, numer i data wydania orzeczenia lekarskiego o braku lub istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, data ponownego badania, data wydania, data doręczenia i przyczyna wydania skierowania na badanie lekarskie, oznaczenie organu wydającego skierowanie na badanie lekarskie, numer ewidencyjny lekarza wydającego orzeczenie,

b) zakres orzeczenia obejmujący kategorie uprawnień, co do których stwierdzono istnienie przeciwskazań do kierowania, numer i data wydania orzeczenia psychologicznego o braku lub istnieniu przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, data ważności orzeczenia, data wydania, data doręczenia i przyczyna wydania skierowania na badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu o braku lub istnieniu przeciwwskazań do kierowania pojazdami, nazwa organu wydającego skierowanie na badanie psychologiczne, numer ewidencyjny psychologa wydającego orzeczenie;

17) o okresach próbnych:

a) data ustanowienia,

b) termin obowiązywania,

c) data i przyczyna przedłużenia,

d) oznaczenie organu ustanawiającego lub przedłużającego okres próbny;

18) o skierowaniu na kurs reedukacyjny:

a) data wydania skierowania,

b) data doręczenia skierowania,

c) przyczyna wydania skierowania,

d) oznaczenie organu kierującego na kursy reedukacyjne,

e) data odbycia kursu reedukacyjnego,

f) rodzaj kursu reedukacyjnego,

g) numer zaświadczenia o odbyciu kursu reedukacyjnego,

h) numer porządkowy wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego prowadzącego kurs reedukacyjny.

§ 3. [Dane o wykroczeniach lub przestępstwach]

Użytkownikowi, który uwierzytelnił się w systemie teleinformatycznym ewidencji za pomocą profilu zaufanego, są udostępniane następujące dane o wykroczeniach lub przestępstwach, stanowiących naruszenia przepisów ruchu drogowego popełnionych przez tego użytkownika i przypisanych im punktach:

1) data uprawomocnienia się rozstrzygnięcia;

2) liczba punktów odpowiadających popełnionym naruszeniom;

3) nazwa naruszenia przepisów ruchu drogowego – podstawa prawna, rodzaj czynu, data, godzina i miejsce jego popełnienia;

4) oznaczenie organu, który stwierdził popełnienie wykroczenia albo przestępstwa;

5) dane pojazdu, którym popełniono naruszenie – rodzaj, marka, model, numer rejestracyjny oraz – w przypadku pojazdów zarejestrowanych za granicą – kraj rejestracji pojazdu;

6) łączna liczba punktów przypisanych kierowcy.

§ 4. [Dane dotyczące użytkownika posiadającego uprawnienia do kierowania pojazdem lub tramwajem]

Użytkownikowi, który uwierzytelnił się w systemie teleinformatycznym ewidencji, podając imię i nazwisko oraz numer blankietu dokumentu stwierdzającego posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdem lub tramwajem, są udostępniane następujące dane:

1) rodzaj oraz zakres uzyskanego uprawnienia;

2) data ważności uprawnienia;

3) data ważności dokumentu;

4) seria i numer blankietu.

§ 5. [Dane dotyczące instruktora]

Użytkownikowi, który podał w systemie teleinformatycznym ewidencji numer ewidencyjny instruktora, są udostępniane następujące dane:

1) numer ewidencyjny instruktora;

2) zakres posiadanych uprawnień instruktora;

3) informacja o liczbie osób przeszkolonych przez instruktora;

4) informacja o średnim czasie, jaki upłynął od zakończenia kursu do przekazania do ewidencji informacji o pozytywnym wyniku egzaminu;

5) informacja o zdawalności egzaminów przez kursantów przeszkolonych przez instruktora.

§ 6. [Dane dotyczące ośrodka szkolenia kierowców lub innej jednostki prowadzącej szkolenie]

Użytkownikowi, który podał w systemie teleinformatycznym ewidencji numer ewidencyjny ośrodka szkolenia kierowców lub innej jednostki prowadzącej szkolenie, są udostępniane następujące informacje:

1) nazwa ośrodka szkolenia kierowców lub innej jednostki prowadzącej szkolenie;

2) siedziba ośrodka szkolenia kierowców lub innej jednostki prowadzącej szkolenie;

3) numer ewidencyjny ośrodka szkolenia kierowców lub innej jednostki prowadzącej szkolenie;

4) zakres szkoleń przeprowadzanych przez ośrodek szkolenia kierowców lub inną jednostkę prowadzącą szkolenie;

5) data wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców lub data wpisu do ewidencji jednostek prowadzących szkolenie;

6) liczba przeszkolonych;

7) liczba szkód lub wypadków spowodowanych przez osoby przeszkolone w ośrodku szkolenia kierowców lub innej jednostce prowadzącej szkolenie;

8) statystyki dotyczące liczby wykroczeń popełnianych przez osoby przeszkolone w ośrodku szkolenia kierowców lub innej jednostce prowadzącej szkolenie;

9) zdawalność egzaminów w danym ośrodku szkolenia kierowców lub innej jednostce prowadzącej szkolenie;

10) średni czas, jaki upłynął od zakończenia kursu do przekazania do ewidencji informacji o pozytywnym wyniku egzaminu.

§ 7. [Zgoda na udostępnienie danych]

1. Użytkownik, który uwierzytelnił się w systemie teleinformatycznym ewidencji za pomocą profilu zaufanego, może wyrazić zgodę na udostępnienie swoich danych osobie trzeciej, podając adres poczty elektronicznej tej osoby.

2. Użytkownik może cofnąć zgodę, o której mowa w ust. 1.

3. Wyrażając zgodę, o której mowa w ust. 1, użytkownik określa okres, w którym dane będą udostępniane osobie trzeciej.

4. Wyrażając zgodę, o której mowa w ust. 1, użytkownik określa zakres udostępnianych osobie trzeciej informacji spośród swoich danych dotyczących:

1) rodzaju i numeru dokumentu stwierdzającego uprawnienie;

2) rodzaju oraz zakresu uzyskanego uprawnienia;

3) daty ważności uprawnienia;

4) imienia i nazwiska;

5) numeru ewidencyjnego PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – serii, numeru i nazwy dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwy państwa, które wydało ten dokument;

6) daty uzyskania uprawnienia, a w przypadku jego cofnięcia także daty przywrócenia uprawnienia;

7) ograniczeń dotyczących uprawnienia;

8) zatrzymania dokumentu stwierdzającego uprawnienie oraz jego zwrócenia – datę zatrzymania oraz datę zwrócenia osobie dokumentu stwierdzającego uprawnienie;

9) daty wydania decyzji lub postanowienia o zatrzymaniu dokumentu stwierdzającego uprawnienie, a także daty decyzji o przedłużeniu zatrzymania dokumentu stwierdzającego uprawnienie;

10) zawieszenia uprawnienia – daty rozpoczęcia i zakończenia zawieszenia uprawnienia;

11) daty utraty, zniszczenia, odnalezienia dokumentu i ich zgłoszenia;

12) daty unieważnienia dokumentu;

13) zastosowania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów – daty rozpoczęcia zakazu, daty zakończenia zakazu i sposobu wykonania zakazu;

14) zakresu i numeru zaświadczenia ADR, daty ważności i daty wydania;

15) zakresu, numeru i daty wydania oraz daty ważności świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej, o którym mowa w art. 39c ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;

16) zakresu, numeru i daty wydania oraz daty ważności świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego, o którym mowa w art. 39e ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;

17) zezwolenia na pojazdy uprzywilejowane i przewożące wartości pieniężne – zakresu, numeru, daty wydania, daty ważności;

18) okresów próbnych – daty ustanowienia, terminu obowiązywania, daty i przyczyny przedłużenia.

5. Dane, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2, udostępnia się łącznie z danymi określonymi w ust. 4 pkt 8–13, jeśli wystąpiły zdarzenia, których te dane dotyczą.

6. Osobie trzeciej, o której mowa w ust. 1, udostępnia się także informacje o zmianach, jakie zaszły w danych, o których mowa w ust. 4.

7. Osoba trzecia, aby uzyskać dostęp do danych udostępnionych przez użytkownika, o którym mowa w ust. 1, uwierzytelnia się w systemie teleinformatycznym ewidencji za pomocą profilu zaufanego.

§ 8. [Powiadomienia dotyczące danych użytkownika]

Użytkownikowi, który uwierzytelnił się w systemie teleinformatycznym ewidencji za pomocą profilu zaufanego i podał swój adres poczty elektronicznej oraz wyraził zgodę na przesyłanie powiadomień, są przesyłane powiadomienia dotyczące jego danych o:

1) ważności dokumentu potwierdzającego uprawnienia;

2) ważności badań lekarskich;

3) popełnionych naruszeniach w ruchu drogowym;

4) mandatach karnych i terminach ich płatności;

5) końcu okresu próbnego;

6) terminach związanych z uprawnieniami użytkownika.

§ 9. [Wejście w życie]

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 4 czerwca 2018 r.

1) Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1910 i 2090).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1448, z 2013 r. poz. 700, 991, 1446 i 1611, z 2014 r. poz. 312, 486, 529, 768, 822 i 970, z 2015 r. poz. 211, 541, 591, 933, 1038, 1045, 1273, 1326, 1335, 1830, 1844, 1893, 2183 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 266 i 352.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 486, 805, 915 i 1310 oraz z 2015 r. poz. 211, 390, 978, 1269, 1273, 1893 i 2183.

[1] § 9 w brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji kierowców (Dz.U. poz. 2107). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2017 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Barchan

Ekspert ds. Leasingu, Menedżer

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »