reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 11 sierpnia 2016 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 349 i 1888 oraz z 2016 r. poz. 337) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020]

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 370 i 983 oraz z 2016 r. poz. 343 i 610) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 9 dodaje się ust. 16 w brzmieniu:

„16. W przypadku uprawy krzewów w ramach wariantów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4 lit. a i c lub pkt 10 lit. a i c, płatność ekologiczna może być przyznana za ostatni rok realizacji zobowiązania ekologicznego w ramach tych wariantów, pomimo zaprzestania uprawy tych krzewów po przeprowadzeniu zbioru w tym roku, jeżeli jest spełniony warunek, o którym mowa w ust. 1.”;

2) w § 19:

a) po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:

„4a. Rolnik składa do kierownika biura powiatowego Agencji do dnia 15 lipca roku, w którym podjął zobowiązanie ekologiczne, kopie stron planu działalności ekologicznej, na których są zawarte informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 4 załącznika nr 3 do rozporządzenia, z tym że kopie stron, na których są zawarte informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 4 załącznika nr 3 do rozporządzenia, zawierają również podpis doradcy rolnośrodowiskowego, przy udziale którego został sporządzony ten plan.

4b. W przypadku zmiany w planie działalności ekologicznej informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 4 załącznika nr 3 do rozporządzenia, rolnik składa do kierownika biura powiatowego Agencji do dnia 15 lipca roku, w którym nastąpiła ta zmiana, kopie stron tego planu, na których są zawarte informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 4 załącznika nr 3 do rozporządzenia, z tym że kopie stron, na których są zawarte informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 4 załącznika nr 3 do rozporządzenia, zawierają również podpis doradcy rolnośrodowiskowego, przy udziale którego został sporządzony ten plan.”,

b) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. W przypadku zaprzestania uprawy, o którym mowa w § 9 ust. 16, rolnik informuje kierownika biura powiatowego Agencji, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję, o zamiarze zaprzestania uprawy najpóźniej w terminie 30 dni przed tym zaprzestaniem.”,

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. W przypadku gdy rolnik nie dokonał czynności, o której mowa w ust. 4a, 4b lub 5, w terminie określonym w tych przepisach, kierownik biura powiatowego Agencji wzywa na piśmie rolnika do dokonania tej czynności, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.”,

d) w ust. 7 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Czynność, o której mowa w ust. 4a, 4b lub 5, dokonaną:”,

e) dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. Jeżeli w trakcie realizacji zobowiązania ekologicznego w ramach wariantów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 4 lit. a i c został zakończony okres konwersji, a zobowiązaniem tym objęty jest obszar, na którym są uprawiane drzewa należące do gatunków wymienionych w części IV i VI załącznika nr 4 do rozporządzenia, kierownik biura powiatowego Agencji wzywa rolnika do złożenia, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, oświadczenia, o którym mowa w § 9 ust. 15.”;

3) w § 30 dodaje się ust. 12 w brzmieniu:

„12. Jeżeli rolnik nie dokonał czynności, o której mowa w § 19 ust. 5a, albo czynność ta została dokonana przez rolnika po terminie określonym w tym przepisie, płatność ekologiczna w części dotyczącej obszaru objętego zobowiązaniem ekologicznym, w odniesieniu do którego rolnik nie dokonał tej czynności albo dokonał ją po terminie, przysługuje temu rolnikowi w wysokości zmniejszonej o 5%.”;

4) w załączniku nr 1 do rozporządzenia część I otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Stosowanie przepisów rozporządzenia do pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020]

Do przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, w sprawach objętych postępowaniami:

1) wszczętymi i niezakończonymi ostateczną decyzją przed dniem 15 marca 2016 r.,

2) zakończonymi ostateczną decyzją wydaną na podstawie przepisów dotychczasowych, w przypadku gdy zostały wznowione po dniu 14 marca 2016 r.

– stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym, z wyjątkiem przepisów części I załącznika nr 1 do rozporządzenia zmienianego w § 1, które stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. [Stosowanie przepisów do przyznawania pomocy finansowej w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi po dniu 14 marca 2016 r.]

Do przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi po dniu 14 marca 2016 r. stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 4. [Termin złożenia kopii stron planu działalności ekologicznej]

1. W przypadku zobowiązania ekologicznego, o którym mowa w art. 29 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.2)), podjętego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, kopie stron planu działalności ekologicznej, na których są zawarte informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 4 załącznika nr 3 do rozporządzenia zmienianego w § 1, składa się do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do dnia 30 września 2016 r., z tym że kopie stron, na których są zawarte informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 4 załącznika nr 3 do rozporządzenia zmienianego w § 1, zawierają również podpis doradcy rolnośrodowiskowego, przy udziale którego został sporządzony ten plan.

2. W przypadku gdy rolnik nie dokonał czynności, o której mowa w ust. 1, w określonym terminie, kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wzywa na piśmie rolnika do dokonania tej czynności, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

3. Czynność, o której mowa w ust. 1, dokonana:

1) w terminie określonym w wezwaniu, o którym mowa w ust. 2,

2) po terminie określonym w tym przepisie, a przed doręczeniem wezwania, o którym mowa w ust. 2

– uważa się za dokonaną w terminie.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. Jurgiel


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 865, Dz. Urz. UE L 280 z 24.09.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 367 z 23.12.2014, str. 16, Dz. Urz. UE L 127 z 22.05.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 28 z 04.02.2016, str. 8 i Dz. Urz. UE L 130 z 19.05.2016, str. 1.

Załącznik 1. [WYMOGI DOTYCZĄCE STOSOWANIA NAWOZÓW]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 11 sierpnia 2016 r. (poz. 1270)

I. WYMOGI DOTYCZĄCE STOSOWANIA NAWOZÓW

Niestosowanie w danym roku dawki nawozu naturalnego zawierającej więcej niż 170 kg azotu w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych – art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2015 r. poz. 625, z późn. zm.).

Stwierdzono zastosowanie w danym roku dawki nawozu naturalnego zawierającej więcej niż 170 kg azotu w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych.

Obszar objęty zobowiązaniem w ramach pakietów i ich wariantów

80%

1,25

100%

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Biuro rachunkowe EFEKTA

Pełna księgowość dla małych, średnich i dużych firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama