REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2016 poz. 1311

USTAWA

z dnia 23 czerwca 2016 r.

o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw1)

Tekst pierwotny

Art. 1. [Prawo o szkolnictwie wyższym]

W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w ust. 1:

a) pkt 14b otrzymuje brzmienie:

„14b) program kształcenia – opis określonych przez uczelnię spójnych efektów kształcenia właściwych dla obszaru lub obszarów kształcenia, zgodny z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, oraz opis procesu kształcenia prowadzącego do osiągnięcia tych efektów, wraz z przypisanymi do poszczególnych modułów tego procesu punktami ECTS;”,

b) pkt 18a otrzymuje brzmienie:

„18a) Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego – ogólne charakterystyki efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6 i 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji, o której mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64 i 1010);”,

c) pkt 18n otrzymuje brzmienie:

„18n) efekty uczenia się – zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskiwanych w procesie uczenia się;”;

2) w art. 6 w ust. 1 w pkt 4 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) ustalania programów kształcenia uwzględniających efekty kształcenia zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, zwanymi dalej „Krajowymi Ramami Kwalifikacji”;”;

3) w art. 8:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Senat uczelni publicznej określa, w drodze uchwały, liczbę miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych na dany rok akademicki, kierując się zasadą odpowiedzialności za jakość kształcenia oraz możliwościami zapewnienia finansowania ich ze środków publicznych, a także dbając o zgodność struktury kierunków studiów z misją uczelni. Uchwałę senatu przesyła się w terminie miesiąca od dnia jej podjęcia ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i właściwemu ministrowi nadzorującemu uczelnię, o którym mowa w art. 33 ust. 2.”,

b) w ust. 4 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) liczbę studentów przyjętych na studia stacjonarne w poprzednim roku akademickim.”,

c) uchyla się ust. 7 i 8;

4) w art. 9:

a) uchyla się ust. 1 i 2,

b) w ust. 3 uchyla się pkt 3 i 4;

5) w art. 11 uchyla się ust. 10 i 11;

6) w art. 11a:

a) uchyla się ust. 2,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku wątpliwości co do przestrzegania warunków prowadzenia studiów przez podstawowe jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 11, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, po otrzymaniu zawiadomienia rektora o uruchomieniu kształcenia, występuje do Polskiej Komisji Akredytacyjnej z wnioskiem o dokonanie oceny jakości kształcenia.”;

7) w art. 13b w ust. 13 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) adres poczty elektronicznej.”;

8) w art. 18:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Utworzenie publicznej uczelni zawodowej, jej likwidacja, zmiana nazwy albo połączenie z inną publiczną uczelnią zawodową następują:

1) na wniosek sejmiku województwa;

2) z inicjatywy:

a) Ministra Obrony Narodowej – w przypadku wojskowej uczelni zawodowej,

b) ministra właściwego do spraw wewnętrznych – w przypadku uczelni zawodowej służb państwowych,

c) ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego – w przypadku pozostałych publicznych uczelni zawodowych.”,

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Likwidacja albo zmiana nazwy publicznej uczelni zawodowej następują także na wniosek rektora tej uczelni, a połączenie publicznej uczelni zawodowej z inną publiczną uczelnią zawodową – na wniosek rektorów tych uczelni.”;

9) w art. 34a:

a) w ust. 1b w pkt 3 w lit. c kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d w brzmieniu:

„d) informacji o prawomocnym orzeczeniu kary dyscyplinarnej, o której mowa w art. 140 ust. 1 pkt 3 i 4.”,

b) w ust. 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Rektor uczelni corocznie składa w Systemie POL-on oświadczenie potwierdzające, że dane, o których mowa w ust. 1, oraz dane gromadzone w celu dokonania podziału dotacji, o których mowa w art. 94–94b, wprowadzone przez niego do Systemu POL-on, są zgodne ze stanem faktycznym.”;

10) w art. 35:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Rektor uczelni publicznej przedstawia w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku sprawozdawczym ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Rektor uczelni niepublicznej przedstawia ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego sprawozdanie z wykorzystania środków przyznanych na podstawie art. 94 ust. 4 i 4a oraz art. 94b.”,

c) w ust. 3:

– uchyla się pkt 1,

– uchyla się pkt 5,

d) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Rektor uczelni zamieszcza na stronie internetowej uczelni:

1) uchwałę w sprawie przyjęcia lub zmiany statutu oraz uchwałę w sprawie zasad i trybu przyjmowania na studia i studia doktoranckie – w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwał;

2) uchwałę w sprawie przyjęcia lub zmiany regulaminu studiów lub studiów doktoranckich wraz z uchwałami odpowiednio uczelnianego organu uchwałodawczego samorządu studenckiego podjętymi na podstawie art. 161 ust. 2 lub uczelnianego organu uchwałodawczego samorządu doktorantów podjętymi na podstawie art. 161 ust. 2 w związku z art. 196 ust. 6 – w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwał przez te organy uchwałodawcze.”,

e) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Przepis ust. 3a stosuje się odpowiednio do organu zarządzającego związku uczelni.”,

f) ust. 5a otrzymuje brzmienie:

„5a. Przepis ust. 3a pkt 1 stosuje się odpowiednio do założyciela uczelni niepublicznej w przypadku nadania statutu przez założyciela.”;

11) po art. 40b dodaje się art. 40c w brzmieniu:

„Art. 40c. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego może prowadzić działania na rzecz podniesienia poziomu wiedzy w zakresie szkolnictwa wyższego, w tym realizując projekty, o których mowa w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217).”;

12) w art. 45 w ust. 3:

a) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) wyraża opinie w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji;”,

b) w pkt 8 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 9;

13) w art. 48a:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Komisja dokonuje oceny jakości kształcenia na kierunkach studiów (ocena programowa), mając na uwadze:

1) programy kształcenia, z uwzględnieniem misji i strategii rozwoju uczelni;

2) standardy kształcenia określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9b i art. 9c;

3) kwalifikacje nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia ze studentami;

4) współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym w procesie kształcenia;

5) skuteczność wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia;

6) funkcjonowanie potwierdzania efektów uczenia się;

7) umiędzynarodowienie procesu kształcenia;

8) akredytacje i certyfikaty instytucji krajowych i międzynarodowych;

9) infrastrukturę wykorzystywaną do realizacji efektów kształcenia;

10) wsparcie studentów w procesie uczenia się.”,

b) uchyla się ust. 4 i 4a,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Komisja dokonuje oceny programowej z inicjatywy własnej lub na wniosek uczelni oraz, w przypadkach określonych w art. 11a ust. 3 i art. 49 ust. 4, na wniosek ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.”,

d) dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia, ogólne kryteria oceny programowej, uwzględniając potrzebę zapewnienia wysokiej jakości kształcenia.”;

14) art. 49 otrzymuje brzmienie:

„Art. 49. 1. Komisja przedstawia ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego:

1) opinie w sprawie utworzenia uczelni oraz przyznania uczelni lub jej podstawowej jednostce organizacyjnej uprawnienia do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia;

2) wyniki oceny programowej, w tym kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, a także przestrzegania warunków prowadzenia studiów;

3) opinie w sprawie przywrócenia zawieszonego uprawnienia do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia;

4) opinie w sprawie utworzenia przez uczelnię zagraniczną uczelni lub filii, o których mowa w art. 85 ust. 5.

2. Opinie w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, oraz wyniki oceny programowej w odniesieniu do uczelni wojskowych, służb państwowych, artystycznych, medycznych oraz morskich Komisja przekazuje również odpowiednio ministrom wskazanym w art. 33 ust. 2.

3. W sprawach, o których mowa w ust. 1, Komisja może zwracać się do uczelni o udzielenie wyjaśnień i informacji oraz przeprowadzać wizytacje uczelni.

4. Na wniosek ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego Komisja niezwłocznie dokonuje w uczelni lub jej jednostce organizacyjnej oceny programowej, w zakresie wskazanym we wniosku.

5. Komisja może dokonywać oceny programowej na wniosek zainteresowanej uczelni, w tym uczelni, o której mowa w art. 1 ust. 2.

6. Komisja dokonując oceny programowej stosuje skalę ocen: wyróżniająca, pozytywna, warunkowa, negatywna.

7. Opinie w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3 i 4, wraz z uzasadnieniem Komisja przedstawia w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia doręczenia wniosku. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący Komisji może wystąpić z wnioskiem o przedłużenie tego terminu.

8. Wyniki oceny programowej wraz z uzasadnieniem Komisja przedstawia ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego w terminie nie dłuższym niż czternaście dni od dnia podjęcia uchwały.

9. Komisja może przetwarzać dane osobowe nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia ze studentami oraz studentów ocenianych uczelni w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań, o których mowa w ust. 1–4.”;

15) w art. 50 w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zespoły działające w ramach obszarów kształcenia;”;

16) w art. 53 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Organizację i tryb działania Komisji, szczegółowe kompetencje jej organów, szczegółowe kryteria i tryb dokonywania oceny programowej oraz sposób wyznaczania recenzentów określa statut uchwalony przez Komisję na posiedzeniu plenarnym.”;

17) w art. 53a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Komisja zamieszcza na swojej stronie internetowej uchwały dotyczące oceny programowej wraz z uzasadnieniem oraz raporty zespołów oceniających w terminie czternastu dni od dnia, w którym uchwała stała się prawomocna.”;

18) w art. 63:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład konwentu uczelni publicznej wchodzą przedstawiciele:

1) otoczenia społeczno-gospodarczego uczelni i samorządu terytorialnego – stanowiący nie mniej niż połowę składu;

2) uczelni.”,

b) uchyla się ust. 1a,

c) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Szczegółowy skład konwentu oraz sposób powoływania jego członków określa statut.

4. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, skład konwentu nadzorowanych przez niego uczelni, uwzględniając zadania uczelni jako jednostki wojskowej.”;

19) w art. 98 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia, maksymalną wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1 pkt 4, uwzględniając specyfikę kierunków studiów, w tym konieczność przeprowadzenia testów sprawdzających uzdolnienia artystyczne lub sprawność fizyczną kandydata.”;

20) w art. 99 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Informację o wysokości opłat za usługi edukacyjne, o których mowa w ust. 1 i 4, uczelnia zamieszcza na swojej stronie internetowej.”;

21) w art. 100 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Uczelnia publiczna przekazuje ministrowi, który sprawuje nad nią nadzór, plan rzeczowo-finansowy w terminie czternastu dni od dnia jego uchwalenia.”;

22) w art. 100a:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Uczelnia publiczna, w której suma strat netto w okresie nie dłuższym niż pięć ostatnich lat przekracza 25% kwoty dotacji z budżetu państwa otrzymanej w roku poprzedzającym bieżący rok budżetowy na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1–6, 8, 9 i 11, jest obowiązana do opracowania programu naprawczego.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Program naprawczy obejmuje działania mające na celu odzyskanie równowagi finansowej przez zrównoważenie kosztów działalności z przychodami określonymi w art. 98 ust. 1 w okresie nie dłuższym niż do końca roku, w którym upływają trzy lata od dnia uchwalenia programu naprawczego.”,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W przypadku gdy:

1) uczelnia publiczna nie wprowadzi programu naprawczego w trybie określonym w ust. 2–4 lub

2) ocena rezultatów programu naprawczego przedstawianych w okresowych sprawozdaniach, o których mowa w ust. 4, wskazuje, że nie zostaną osiągnięte jego cele, lub

3) w ostatnim roku realizacji programu naprawczego wystąpił warunek opracowania programu naprawczego, o którym mowa w ust. 1, lub

4) ocena rezultatów programu naprawczego przedstawionych w okresowym sprawozdaniu, o którym mowa w ust. 4, złożonym po zakończeniu ostatniego roku realizacji programu naprawczego, wskazuje, że nie zostały osiągnięte jego cele

– minister nadzorujący tę uczelnię powołuje, na okres nie dłuższy niż trzy lata, osobę pełniącą obowiązki rektora, powierzając jej zadania dotyczące opracowania i wdrożenia programu naprawczego.”;

23) w art. 115:

a) ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego osoby niespełniającej wymagań określonych w art. 114 ust. 2 jest uzyskanie pozytywnej opinii Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.”,

b) uchyla się ust. 1b;

24) w art. 118a:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim w uczelni publicznej, na czas określony lub nieokreślony, w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, następuje po przeprowadzeniu otwartego konkursu. Tryb i warunki postępowania konkursowego określa statut.”,

b) w ust. 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) na tym samym stanowisku, jeżeli poprzednie zatrudnienie trwało nie krócej niż trzy lata.”;

25) w art. 129:

a) w ust. 4 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010).”,

b) uchyla się ust. 12;

26) w art. 129a:

a) w ust. 2 w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

„10) informacje o prawomocnym orzeczeniu kary dyscyplinarnej, o której mowa w art. 140 ust. 1 pkt 3 i 4.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Dane, o których mowa w ust. 2 pkt 1–9, wprowadzają do Systemu POL-on rektorzy uczelni, dyrektorzy instytutów naukowych i pomocniczych jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk, dyrektorzy instytutów badawczych, dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, dyrektorzy państwowych jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości, prowadzących działalność naukową i badawczo-rozwojową, oraz dyrektorzy międzynarodowych instytutów naukowych utworzonych na podstawie odrębnych przepisów, działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”,

c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Dane, o których mowa w ust. 2 pkt 10, wprowadzają do Systemu POL-on rektorzy uczelni, a w przypadku gdy w dniu uprawomocnienia się orzeczenia kary dyscyplinarnej nauczyciel akademicki nie jest zatrudniony w uczelni, w której zostało wszczęte postępowanie dyscyplinarne – minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.”,

d) w ust. 5 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) szczegółowy zakres danych, o których mowa w ust. 2 pkt 7–10, zamieszczanych w wykazie;

2) tryb i terminy wprowadzania danych do wykazu oraz aktualizowania, archiwizowania i usuwania tych danych;”;

27) w art. 132 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Oceny dokonuje podmiot wskazany w statucie uczelni, nie rzadziej niż raz na cztery lata lub na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, w której nauczyciel akademicki jest zatrudniony. Kryteria oceny oraz tryb jej dokonywania, z uwzględnieniem możliwości zasięgania opinii ekspertów spoza uczelni, określa statut.

3. Podmiot, o którym mowa w ust. 2, dokonując oceny nauczyciela akademickiego, uwzględnia ocenę dokonywaną co najmniej raz w roku akademickim przez studentów i doktorantów w zakresie wypełniania obowiązków dydaktycznych przez tego nauczyciela akademickiego. Zasady dokonywania oceny przez studentów i doktorantów i sposób jej wykorzystania określa statut uczelni.”;

28) w art. 140 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Odpis prawomocnego orzeczenia kary dyscyplinarnej z uzasadnieniem dołącza się do akt osobowych nauczyciela akademickiego.”;

29) w art. 165:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Regulamin studiów uwzględnia przenoszenie i uznawanie zajęć zaliczonych przez studenta w jednostce organizacyjnej uczelni macierzystej lub w innej uczelni, w tym zagranicznej.

2. Studentowi przenoszącemu zajęcia zaliczone w uczelni innej niż macierzysta, w tym zagranicznej, przypisuje się taką liczbę punktów ECTS, jaka jest przypisana efektom kształcenia uzyskiwanym w wyniku realizacji odpowiednich zajęć i praktyk w jednostce przyjmującej.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

„2a. Warunkiem przeniesienia zajęć zaliczonych w innej jednostce organizacyjnej uczelni macierzystej albo poza uczelnią macierzystą, w tym w uczelni zagranicznej, w miejsce punktów przypisanych zajęciom i praktykom określonym w planie studiów i programie kształcenia jest stwierdzenie zbieżności uzyskanych efektów kształcenia, w trybie określonym w regulaminie studiów.

2b. Jeden punkt ECTS odpowiada efektom kształcenia, których uzyskanie wymaga od studenta średnio 25–30 godzin pracy, przy czym liczba godzin pracy studenta obejmuje zajęcia organizowane przez uczelnię, zgodnie z planem studiów, oraz jego indywidualną pracę.”,

c) uchyla się ust. 3;

30) w art. 167 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Datą ukończenia studiów jest data złożenia egzaminu dyplomowego, w przypadku kierunków lekarskiego, lekarsko-dentystycznego i weterynarii – data złożenia ostatniego wymaganego planem studiów egzaminu, a w przypadku kierunku farmacja oraz kierunków związanych z kształceniem w zakresie ratownictwa medycznego i fizjoterapii – data zaliczenia ostatniej, przewidzianej w planie studiów praktyki.”;

31) w art. 169:

a) uchyla się ust. 1a,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Senat uczelni ustala, w drodze uchwały, warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, dla poszczególnych kierunków studiów. Uchwałę podaje się do wiadomości publicznej nie później niż do dnia 31 maja roku poprzedzającego rok akademicki, którego uchwała dotyczy. W przypadku uruchomienia nowego kierunku studiów lub nowo utworzonej uczelni senat podejmuje uchwałę oraz podaje ją niezwłocznie do wiadomości publicznej.”;

32) w art. 170 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Szkolenia prowadzi samorząd studencki uczelni we współpracy z Parlamentem Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia przedstawicielom samorządów studenckich przygotowanie do prowadzenia szkoleń oraz podejmuje działania promocyjne dotyczące praw i obowiązków studenta.”;

33) w art. 170c w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) w przypadku cudzoziemców:

a) kraj pochodzenia,

b) informacje o podjęciu i odbywaniu studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich,

c) informacje o przyjęciu na studia na podstawie umów międzynarodowych oraz na podstawie decyzji właściwego ministra;”;

34) w art. 174 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Środki z dotacji, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 7 i ust. 4, przeznaczone na stypendia rektora dla najlepszych studentów przyznawane w liczbie nie większej niż 10% liczby studentów każdego kierunku studiów prowadzonego w uczelni stanowią nie więcej niż 60% środków przeznaczonych łącznie na stypendia rektora dla najlepszych studentów, stypendia socjalne oraz zapomogi. Jeżeli liczba studentów na kierunku studiów jest mniejsza niż dziesięć, stypendium rektora dla najlepszych studentów może być przyznane jednemu studentowi.”;

35) w art. 179 w ust. 6 w pkt 1:

a) lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w ust. 4 pkt 2,”,

b) dodaje się lit. d w brzmieniu:

„d) osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej, lub”;

36) w art. 181 ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. O stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty.”;

37) po art. 191a dodaje się art. 191b w brzmieniu:

„Art. 191b. 1. Dokumenty wydawane przez uczelnię w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów i studiów podyplomowych, przeznaczone do obrotu prawnego z zagranicą, są uwierzytelniane na wniosek zainteresowanego.

2. Uwierzytelnienie polega na stwierdzeniu autentyczności dokumentu.

3. Minister nadzorujący uczelnię uwierzytelnia wydane przez tę uczelnię:

1) dyplomy ukończenia studiów;

2) świadectwa ukończenia studiów podyplomowych;

3) duplikaty dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2;

4) zaświadczenia o ukończeniu studiów.

4. Dokumenty inne niż wymienione w ust. 3 uwierzytelnia uczelnia, która je wydała.

5. Za uwierzytelnienie pobierana jest opłata. Maksymalna wysokość opłaty wynosi 2% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265).”;

38) w art. 192 w ust. 1:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia przez uczelnie dokumentacji przebiegu studiów, dokonywania sprostowań i wydawania duplikatów, uwierzytelniania dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz wysokość i sposób pobierania opłaty za wykonywanie tych czynności, a także za wydanie dyplomu ukończenia studiów, odpisów w językach obcych, świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, indeksu, legitymacji studenckiej oraz za wydanie duplikatów tych dokumentów, w tym:”,

b) uchyla się pkt 7,

c) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) wysokość opłat za uwierzytelnienie dokumentów, wydanie dyplomu ukończenia studiów, odpisów w językach obcych, świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, indeksu, legitymacji studenckiej oraz za wydanie duplikatów tych dokumentów, nieprzekraczającą kosztów dokonania tych czynności,”;

39) po art. 195 dodaje się art. 195a w brzmieniu:

„Art. 195a. 1. W jednostce organizacyjnej uczelni oraz w jednostce naukowej liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich nie może być mniejsza od liczby uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich.

2. W jednostce organizacyjnej uczelni oraz w jednostce naukowej liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich, którym przyznano stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1, z wyłączeniem liczby uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich, którym przyznano wyłącznie środki finansowe, o których mowa w art. 200a ust. 2, nie może być mniejsza niż 50% liczby uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich ogółem.”;

40) w art. 201a w ust. 2:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) w przypadku cudzoziemców:

a) kraj pochodzenia,

b) informacje o podjęciu i odbywaniu studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich,

c) informacje o przyjęciu na studia na podstawie umów międzynarodowych oraz na podstawie decyzji właściwego ministra;”,

b) w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

„9) informacje o pozostawaniu w stosunku pracy z uczelnią, w której odbywa stacjonarne studia doktoranckie.”.

Art. 2. [Ustawa o pożyczkach i kredytach studenckich]

W ustawie z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich (Dz. U. z 2014 r. poz. 1026 i 1198 oraz z 2016 r. poz. 615) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 7:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kwota kredytu studenckiego lub pożyczki studenckiej nie może przekroczyć w ciągu jednego roku studiów 6-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za kwartał poprzedzający kwartał, w którym dokonano ustalenia wysokości miesięcznych rat kredytu studenckiego i pożyczki studenckiej, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Pożyczki studenckie i kredyty studenckie są wypłacane w ratach miesięcznych nie dłużej niż przez 10 miesięcy w roku, z wyłączeniem okresów urlopów oraz innych przerw w odbywaniu studiów, udzielonych zgodnie z regulaminem studiów.”;

2) w art. 15 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wysokość miesięcznych rat kredytu studenckiego i pożyczki studenckiej;”.

Art. 3. [Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki]

W ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016 r. poz. 882) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5:

a) ust. 2a otrzymuje brzmienie:

„2a. W przypadku zmiany nazwy jednostki organizacyjnej szkoły wyższej posiadającej uprawnienie do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego lub włączenia takiej jednostki do innej jednostki organizacyjnej, lub łączenia jednostek organizacyjnych szkoły wyższej, z których co najmniej jedna posiada uprawnienia do nadawania stopnia, uprawnienia do nadawania stopnia zachowuje jednostka organizacyjna o nowej nazwie, jednostka organizacyjna, do której włączono inną jednostkę, lub nowo utworzona jednostka organizacyjna.”,

b) po ust. 2a dodaje się ust. 2b–2d w brzmieniu:

„2b. W przypadku podziału jednostki organizacyjnej szkoły wyższej każde posiadane uprawnienie do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego może zachować tylko jedna z nowo utworzonych jednostek, jeżeli spełnia ona warunki określone w art. 6.

2c. W przypadku zmiany nazwy szkoły wyższej lub połączenia szkół wyższych, lub włączenia szkoły wyższej do innej szkoły wyższej, uprawnienia do nadawania stopni doktora lub doktora habilitowanego zachowuje szkoła wyższa o nowej nazwie lub nowo powstała szkoła wyższa.

2d. Rektor szkoły wyższej obowiązany jest zawiadomić Centralną Komisję o zmianie, o której mowa w ust. 2a–2c, w terminie 7 dni od dnia jej dokonania.”;

2) art. 29c otrzymuje brzmienie:

„Art. 29c. 1. Dyplomy doktorskie i habilitacyjne oraz ich duplikaty przeznaczone do obrotu prawnego z zagranicą są uwierzytelniane na wniosek zainteresowanego przez:

1) ministra nadzorującego uczelnię – w przypadku stopni doktora i doktora habilitowanego nadanych przez uprawnione jednostki organizacyjne uczelni;

2) Prezesa Polskiej Akademii Nauk – w przypadku stopni doktora i doktora habilitowanego nadanych przez instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz przez międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3) ministra nadzorującego instytut badawczy – w przypadku stopni doktora i doktora habilitowanego nadanych przez instytuty badawcze.

2. Uwierzytelnienie polega na stwierdzeniu autentyczności dokumentu, o którym mowa w ust. 1.

3. Za uwierzytelnienie pobierana jest opłata. Maksymalna wysokość opłaty wynosi 2% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265).”;

3) w art. 31:

a) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) sposób uwierzytelniania dyplomów doktorskich i habilitacyjnych oraz ich duplikatów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz wysokość opłaty za ich uwierzytelnienie, nieprzekraczającą kosztów dokonania tej czynności”,

b) uchyla się pkt 10;

4) w art. 35 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Centralna Komisja podejmuje uchwały w sprawach, o których mowa w art. 15 ust. 3, po zasięgnięciu opinii co najmniej jednego recenzenta.”.

Art. 4. [Ustawa o zasadach finansowania nauki]

W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620, z 2015 r. poz. 249 i 1268 oraz z 2016 r. poz. 1020) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4c w ust. 3 pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) nakładach na działalność badawczo-rozwojową, nakładach inwestycyjnych oraz źródłach pochodzenia środków i wyniku finansowym jednostki naukowej;”;

2) art. 13a otrzymuje brzmienie:

„Art. 13a. Środki finansowe na zadania, o których mowa w:

1) art. 23 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 oraz art. 24–26 – są przekazywane uprawnionym podmiotom na podstawie umowy określającej warunki jej realizacji i finansowania, a także rozliczania przyznanych środków finansowych;

2) art. 28a – są przekazywane uprawnionym podmiotom na podstawie umowy określającej warunki jej realizacji i finansowania.”;

3) w art. 13c ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Jednostka naukowa reprezentująca podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 12 i 14–16a, do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o utworzeniu tego podmiotu lub oświadczenie o utworzeniu lub zamiarze utworzenia tego podmiotu, zawierające:

1) nazwy, oznaczenia siedzib i adresy jednostek organizacyjnych wchodzących w skład podmiotu;

2) informację o dacie zawarcia umowy o utworzeniu podmiotu albo informację o planowanym terminie zawarcia takiej umowy wraz z zobowiązaniem do niezwłocznego poinformowania w formie pisemnej o zawarciu umowy o utworzeniu podmiotu;

3) podpisy osób uprawnionych do reprezentowania jednostek organizacyjnych wchodzących w skład podmiotu.”;

4) w art. 13d w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) rozliczenia przyznanych środków finansowych na naukę, z wyłączeniem środków przyznanych na podstawie art. 28a;”;

5) w art. 28a:

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Do wniosku o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców dołącza się opinię o kandydacie do tego stypendium wyrażoną przez radę jednostki naukowej, o której mowa w art. 2 pkt 9 lit. a–e, albo organ reprezentujący jednostkę naukową, o której mowa w art. 2 pkt 9 lit. f.”,

b) w ust. 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) szczegółowe kryteria i tryb przyznawania stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców, w tym tryb oceny wniosków o przyznanie stypendium naukowego,”;

6) w art. 34 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) projekty obejmujące badania naukowe lub prace rozwojowe, w których całkowita wartość przyznanego dofinansowania przekracza 3 000 000 zł, z wyłączeniem projektów podlegających audytowi na podstawie przepisów odrębnych;”;

7) w art. 42:

a) uchyla się ust. 2a,

b) dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. W przypadku uczelni, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych:

1) kompleksową ocenę działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej przeprowadza się w stosunku do całej uczelni;

2) kategorię naukową przyznaje się całej uczelni.”;

8) w art. 44 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia, tryb przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, o których mowa w art. 42 ust. 7, w tym szczegółowe parametry i kryteria kompleksowej oceny jakości ich działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej, sposób przeprowadzania i dokumentowania oceny oraz wzory kart oceny dokonanej przez zespoły ewaluacji, uwzględniając specyfikę każdej z czterech grup nauk, o których mowa w art. 39 pkt 2–5, oraz wielkość i rodzaj ocenianych jednostek, a także standardy międzynarodowe w celu określania ich poziomu doskonałości naukowej.”.

Art. 5. [Ustawa o instytutach badawczych]

W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371 i 1079) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 44 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Pracownicy naukowi podlegają ocenom okresowym nie rzadziej niż raz na 4 lata. Tryb oceny okresowej określa regulamin ustanowiony przez dyrektora.”;

2) art. 50 otrzymuje brzmienie:

„Art. 50. Pracownicy badawczo-techniczni podlegają ocenom okresowym nie rzadziej niż raz na 4 lata. Do oceny stosuje się odpowiednio przepis art. 44 ust. 3.”.

Art. 6. [Ustawa o Polskiej Akademii Nauk]

W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r. poz. 572) w art. 96 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pracownicy naukowi podlegają ocenom okresowym, dokonywanym przez radę naukową, obejmującym wyniki ich pracy, nie rzadziej niż raz na 4 lata. Szczegółowy tryb i częstotliwość dokonywania ocen określa rada naukowa instytutu w regulaminie zatwierdzonym przez wiceprezesa Akademii nadzorującego prace wydziału.”.

Art. 7. [Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw]

W ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1198, z 2015 r. poz. 357 oraz z 2016 r. poz. 35, 668 i 908) art. 23 otrzymuje brzmienie:

„Art. 23. 1. Senaty uczelni, w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r., dostosują profile i programy kształcenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich prowadzonych na kierunkach utworzonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy do wymagań określonych w art. 11 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Rektorzy uczelni poinformują ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego oraz właściwego ministra nadzorującego uczelnię o dostosowaniu profili i programów kształcenia, o których mowa w ust. 1, w terminie miesiąca od dnia podjęcia uchwały przez senat uczelni, nie później jednak niż do dnia 31 stycznia 2018 r.

3. W przypadku niedostosowania profili i programów kształcenia w terminie, o którym mowa w ust. 1:

1) uczelnia nie przeprowadza rekrutacji na dany kierunek, poziom i profil kształcenia;

2) uprawnienie podstawowej jednostki organizacyjnej do prowadzenia studiów na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia wygasa z dniem zakończenia ostatniego cyklu kształcenia rozpoczętego przed upływem terminu określonego na dostosowanie w ust. 1.

4. Studenci, którzy rozpoczęli studia przed dostosowaniem profili i programów kształcenia, o którym mowa w ust. 1, studiują według dotychczasowych programów kształcenia do końca okresu studiów przewidzianego w programie i planie studiów.”.

Art. 8. [Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności]

W ustawie z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności (Dz. U. poz. 1767) wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się art. 6;

2) w art. 15 skreśla się wyrazy „ , z wyjątkiem art. 6, który wchodzi w życie z dniem 1 października 2016 r.”.

Art. 9. [Obowiązywanie programów kształcenia i opisów efektów kształcenia]

1. Programy kształcenia i zawarte w nich opisy efektów kształcenia, określone przez senaty uczelni dla kierunków studiów utworzonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, zgodne z:

1) Krajowymi Ramami Kwalifikacji określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w art. 1,

2) wzorcowymi efektami kształcenia określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1

– pozostają w mocy.

2. Do zmiany programów kształcenia i opisów efektów kształcenia, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy obowiązujące w dniu dokonywania tej zmiany.

Art. 10. [Stosowanie przepisów dotychczasowych]

Do postępowań w sprawie utworzenia uczelni niepublicznej, nadania uprawnienia do prowadzenia studiów oraz przywrócenia zawieszonego uprawnienia, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 11. [Stosowanie przepisów dotychczasowych]

1. Polska Komisja Akredytacyjna przedłoży ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego statut dostosowany do przepisów wydanych na podstawie art. 48a ust. 7 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie tych przepisów.

2. Do postępowań w sprawach ocen programowych oraz ocen instytucjonalnych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie przepisów wydanych na podstawie art. 48a ust. 7 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 12. [Dostosowanie statutów uczelni]

1. Statuty uczelni zostaną dostosowane do wymagań określonych w ustawie, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Skład konwentów uczelni publicznych zostanie dostosowany do statutów zmienionych zgodnie z ust. 1, w terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 13. [Realizacja programów naprawczych]

1. Programy naprawcze realizowane przez uczelnie publiczne w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy:

1) są realizowane do końca roku, w którym upływa okres ich realizacji;

2) zostaną zaktualizowane, w terminie do dnia 31 grudnia 2016 r., w zakresie dotyczącym opisu działań planowanych w celu zrównoważenia kosztów działalności uczelni publicznej z jej przychodami oraz harmonogramu ich wdrażania, w sposób umożliwiający osiągnięcie efektów tych programów do końca roku, w którym upływa okres ich realizacji.

2. Do oceny przesłanek uzasadniających powołanie przez ministra nadzorującego uczelnię publiczną, która w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy realizuje program naprawczy, osoby pełniącej funkcję rektora, w celu powierzenia tej osobie zadań dotyczących opracowania i wdrożenia programu naprawczego, stosuje się przepis art. 100a ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 14. [Termin uzupełnienia danych przez poszczególne podmioty]

Podmioty wymienione w art. 129a ust. 3, art. 170c ust. 2a i art. 201a ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1, uzupełnią, w zakresie dotyczącym kierowanych przez nie jednostek, w:

1) ogólnopolskim wykazie nauczycieli akademickich i pracowników naukowych – dane, o których mowa w art. 129a ust. 2 pkt 10 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą – w terminie do dnia 31 grudnia 2016 r., według stanu na ten dzień;

2) ogólnopolskim wykazie studentów – dane, o których mowa w art. 170c ust. 2 pkt 4 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą – w terminie do dnia 15 grudnia 2016 r., według stanu na dzień 30 listopada 2016 r.;

3) ogólnopolskim wykazie doktorantów – dane, o których mowa w art. 201a ust. 2 pkt 4 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą – w terminie do dnia 15 stycznia 2017 r., według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.

Art. 15. [Stosowanie przepisów dotychczasowych]

Do postępowań w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 16. [Ocena okresowa]

1. Podmioty dokonujące oceny okresowej, o której mowa w:

1) art. 132 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,

2) art. 44 ust. 4 i art. 50 ustawy, o której mowa w art. 5, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,

3) art. 96 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 6, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą

– dokonają pierwszej oceny po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy do końca roku poprzedzającego rok kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 4, przeprowadzanej po raz drugi po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej uczelni, w której jest zatrudniony nauczyciel akademicki, dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk, w którym jest zatrudniony pracownik naukowy, albo dyrektora instytutu badawczego, w którym jest zatrudniony pracownik naukowy albo pracownik badawczo-techniczny, ocena okresowa może być dokonana w terminie wcześniejszym niż określony w ust. 1. W tym przypadku kolejna ocena jest dokonywana w terminie określonym w ust. 1. Wniosek składa się odpowiednio do:

1) podmiotu wskazanego w statucie uczelni;

2) rady naukowej instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk;

3) rady naukowej instytutu badawczego.

3. Pierwsza ocena okresowa po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy obejmuje cały okres, który upłynął od ostatniej oceny okresowej dokonanej przed dniem wejścia w życie ustawy.

4. Do postępowań w sprawie oceny okresowej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 17. [Stosowanie przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym]

Przepis art. 167 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do ustalenia daty ukończenia studiów przez osoby, które rozpoczęły kształcenie:

1) po dniu 30 września 2016 r. na kierunku studiów związanym z kształceniem w zakresie ratownictwa medycznego;

2) po dniu 1 października 2017 r. na kierunku studiów związanym z kształceniem w zakresie fizjoterapii.

Art. 18. [Liczba uczestników studiów doktoranckich]

1. Do obliczenia proporcji, o których mowa w art. 195a ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, uwzględnia się liczbę uczestników studiów doktoranckich rozpoczynających te studia, począwszy od roku akademickiego 2017/2018.

2. Procentowy udział liczby uczestników studiów doktoranckich, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2017/2018 i którym przyznano stypendium doktoranckie, w liczbie uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich w jednostce organizacyjnej uczelni lub jednostce naukowej, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed tym rokiem akademickim, nie może być mniejszy niż procentowy udział liczby uczestników studiów doktoranckich, którym przyznano stypendium doktoranckie w roku akademickim 2015/2016, w liczbie uczestników studiów doktoranckich odbywających stacjonarne studia doktoranckie w tych jednostkach w tym roku akademickim.

Art. 19. [Stosowanie przepisów dotychczasowych]

1. Do postępowań w sprawie przyznania środków finansowych na naukę wszczętych na podstawie wniosków, o których mowa w art. 13c ust. 4 oraz art. 28a ust. 6 ustawy, o której mowa w art. 4, i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Do rozliczania stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców przyznanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 20. [Stosowanie przepisów dotychczasowych]

Do obowiązkowych zewnętrznych audytów projektów, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w art. 4, rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 21. [Termin dostosowania regulaminów]

Właściwe organy instytutów badawczych oraz instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk dostosują regulaminy, o których mowa odpowiednio w art. 44 ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 5, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz w art. 96 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 6, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do wymagań określonych w tych przepisach, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 22. [Dotychczasowe przepisy wykonawcze]

1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie:

1) art. 9 ust. 3 pkt 3 i 4, art. 98 ust. 2 i art. 192 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 48a ust. 7, art. 98 ust. 2 i art. 192 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,

2) art. 31 ustawy, o której mowa w art. 3, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 31 ustawy, o której mowa w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,

3) art. 28a ust. 8 ustawy, o której mowa w art. 4, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 28a ust. 8 ustawy, o której mowa w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą

– nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 15 ustawy, o której mowa w art. 2, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 15 ustawy, o której mowa w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2017 r.

Art. 23. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 2016 r., z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 10 lit. a i b oraz pkt 21, 32 i 34,

2) art. 2 pkt 1 lit. a i pkt 2,

3) art. 4 pkt 8

– które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda


1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich, ustawę z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw oraz ustawę z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 742 i 1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588 i 1650, z 2014 r. poz. 7, 768, 821, 1004, 1146 i 1198, z 2015 r. poz. 357, 860, 1187, 1240, 1268, 1767 i 1923 oraz z 2016 r. poz. 64, 907, 908 i 1010.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA