| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI1)

z dnia 11 sierpnia 2016 r.

w sprawie przekazywania danych pomiędzy centralną ewidencją pojazdów a Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym

Na podstawie art. 80ba ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa tryb i terminy przekazywania danych pomiędzy centralną ewidencją pojazdów a Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym oraz warunki, sposób i tryb współdziałania między nimi w zakresie przekazywania danych przez zakłady ubezpieczeń.

§ 2. [Dostęp do danych]

1. Centralna ewidencja pojazdów, zwana dalej „ewidencją”, zapewnia dostęp do danych Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu oraz zakładom ubezpieczeń w czasie wykonania czynności skutkującej koniecznością przekazania do niej danych.

2. Dostęp zakładów ubezpieczeń do danych w ewidencji odbywa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, zwany dalej „funduszem”.

§ 3. [Współdziałanie funduszu z ewidencją]

1. Współdziałanie funduszu z ewidencją polega na pośrednictwie we wprowadzaniu przez zakłady ubezpieczeń danych do ewidencji.

2. W celu wprowadzenia danych do ewidencji zakład ubezpieczeń każdorazowo pobiera z ewidencji dane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego fundusz.

§ 4. [Systemy teleinformatyczne]

Systemy teleinformatyczne wykorzystywane do przekazywania danych do ewidencji podlegają dostosowaniu do wymagań bezpieczeństwa ewidencji określonych przez administratora danych i informacji zgromadzonych w ewidencji [1] dla podmiotów, które pobierają i przekazują dane do ewidencji.

§ 5. [Ochrona przetwarzanych danych osobowych]

Przekazywanie danych do ewidencji wymaga zapewnienia ochrony przetwarzanych danych osobowych odpowiedniej do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, w tym:

1) zapewnienia bezpieczeństwa dostępu do danych i ich przetwarzania zarówno w ramach własnej struktury organizacyjnej, jak i przy wykorzystaniu zewnętrznych sieci komputerowych;

2) umożliwienia dostępu do danych jedynie użytkownikom posiadającym stosowne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;

3) prowadzenia ewidencji własnych użytkowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;

4) prowadzenia polityki wewnętrznej, podnoszącej poziom świadomości użytkowników w zakresie przetwarzania danych osobowych, w tym ochrony przed ich ujawnieniem, oraz zobowiązania ich do zachowania w poufności wszelkich danych będących przedmiotem przekazywania.

§ 6. [Obowiązki funduszu związane z pośredniczeniem we wprowadzaniu danych do ewidencji]

1. Fundusz, pośrednicząc we wprowadzaniu danych do ewidencji, zapewnia:

1) przekazywanie danych pomiędzy zakładami ubezpieczeń a ewidencją zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 80a ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym;

2) bezpieczne połączenie z systemem teleinformatycznym obsługującym ewidencję w oparciu o certyfikat dostępowy wydany przez administratora danych i informacji zgromadzonych w ewidencji [2] ;

3) dostęp do ewidencji tylko zakładowi ubezpieczeń uprawnionemu w danej chwili;

4) rozliczalność danych udostępnianych z ewidencji funduszowi oraz zakładom ubezpieczeń, a także przekazywanych danych do ewidencji, poprzez odnotowywanie zapytań i odpowiedzi oraz nazw zakładów ubezpieczeń odpowiednio dokonujących zapytań i otrzymujących odpowiedzi.

2. [3] Dane dotyczące zapytań, o których mowa w ust. 1 pkt 4, fundusz udostępnia administratorowi danych i informacji zgromadzonych w ewidencji w formie pisemnej, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania od administratora danych i informacji zgromadzonych w ewidencji zgłoszenia o konieczności przekazania tych danych.

§ 7. [Identyfikacja pojazdów, których posiadacze nie dopełnili obowiązku zawarcia umowy OC]

1. W celu zidentyfikowania pojazdów, których posiadacze nie dopełnili obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, ewidencja przekazuje do funduszu raport zawierający informacje o pojazdach, w stosunku do których, na podstawie porównania danych przekazywanych do ewidencji przez podmioty obowiązane do wprowadzania danych do ewidencji, stwierdzono brak odnotowanej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych przy jednoczesnym odnotowaniu innych zdarzeń związanych z pojazdem.

2. [4] Raport, o którym mowa w ust. 1, jest przekazywany do funduszu nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

§ 8. [Przepis przejściowy]

1. Do czasu wdrożenia rozwiązań technicznych pozwalających zakładom ubezpieczeń wprowadzać dane do ewidencji w czasie wykonania czynności skutkującej koniecznością przekazania do niej danych:

1) fundusz dokonuje weryfikacji zestawu danych dotyczących pojazdu oraz posiadacza pojazdu, wymienionych w art. 102 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 392, z 2014 r. poz. 827 oraz z 2015 r. poz. 1273, 1691, 1844 i 2281), z danymi dotyczącymi pojazdu oraz jego właściciela i posiadacza udostępnionymi z ewidencji;

2) rezultatem weryfikacji jest:

a) [5] identyfikacja pojazdu, którego dotyczy umowa ubezpieczenia, skutkująca przekazaniem do ewidencji danych umowy ze wskazaniem pojazdu, którego ona dotyczy, wraz z jego identyfikatorem, albo

b) brak identyfikacji pojazdu, którego dotyczy umowa ubezpieczenia, skutkujący nieprzekazaniem do ewidencji danych umowy;

3) w przypadku, o którym mowa w pkt 2 lit. b, fundusz:

a) zgłasza do ewidencji niezgodność w danych o pojeździe przetwarzanych w ewidencji i rejestrze umów ubezpieczenia, o którym mowa w art. 102 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,

b) dokonuje ponownej weryfikacji zestawu danych zgodnie z pkt 1 i 2 nie rzadziej niż raz w miesiącu;

4) w przypadku gdy zgłoszona niezgodność dotyczy błędu w danych dotyczących pojazdu oraz jego właściciela i posiadacza zawartych w umowie ubezpieczenia, fundusz przekazuje tę niezgodność do właściwego zakładu ubezpieczeń, w celu wyjaśnienia niezgodności.

5) [6] (uchylony)

2. Zakład ubezpieczeń informuje fundusz o wdrożeniu rozwiązań technicznych pozwalających wprowadzać dane do ewidencji w czasie wykonania czynności skutkującej koniecznością przekazania do niej danych, niezwłocznie po wdrożeniu tych rozwiązań.

3. Fundusz po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 2, ustala z zakładem ubezpieczeń datę, od której zakład ubezpieczeń rozpoczyna przekazywanie danych do ewidencji w czasie wykonania czynności skutkującej koniecznością przekazania do niej danych.

4. Po rozpoczęciu przekazywania przez zakład ubezpieczeń danych do ewidencji w czasie wykonania czynności skutkującej koniecznością przekazania do niej danych, zakład ubezpieczeń przekazuje dane wyłącznie w tym trybie.

§ 9. [Wejście w życie]

[7] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 4 czerwca 2018 r., z wyjątkiem § 7 i § 8 ust. 1 pkt 1 i 2, które wchodzą w życie z dniem 13 listopada 2017 r.

1) Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1910 i 2090).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1448, z 2013 r. poz. 700, 991, 1446 i 1611, z 2014 r. poz. 312, 486, 529, 768, 822 i 970, z 2015 r. poz. 211, 541, 591, 933, 1038, 1045, 1273, 1326, 1335, 1830, 1844, 1893, 2183 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 266, 352 i 1250.

[1] § 4 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 9 listopada 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazywania danych pomiędzy centralną ewidencją pojazdów a Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym (Dz.U. poz. 2084). Zmiana weszła w życie 13 listopada 2017 r.

[2] § 6 ust. 1 pkt 2 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 9 listopada 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazywania danych pomiędzy centralną ewidencją pojazdów a Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym (Dz.U. poz. 2084). Zmiana weszła w życie 13 listopada 2017 r.

[3] § 6 ust. 2 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 9 listopada 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazywania danych pomiędzy centralną ewidencją pojazdów a Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym (Dz.U. poz. 2084). Zmiana weszła w życie 13 listopada 2017 r.

[4] § 7 ust. 2 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 9 listopada 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazywania danych pomiędzy centralną ewidencją pojazdów a Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym (Dz.U. poz. 2084). Zmiana weszła w życie 13 listopada 2017 r.

[5] § 8 ust. 1 pkt 2 lit. a) w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. a) rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 9 listopada 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazywania danych pomiędzy centralną ewidencją pojazdów a Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym (Dz.U. poz. 2084). Zmiana weszła w życie 13 listopada 2017 r.

[6] § 8 ust. 1 pkt 5 uchylony przez § 1 pkt 4 lit. b) rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 9 listopada 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazywania danych pomiędzy centralną ewidencją pojazdów a Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym (Dz.U. poz. 2084). Zmiana weszła w życie 13 listopada 2017 r.

[7] § 9 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 9 listopada 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazywania danych pomiędzy centralną ewidencją pojazdów a Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym (Dz.U. poz. 2084). Zmiana weszła w życie 13 listopada 2017 r.

§ 9 w brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazywania danych pomiędzy centralną ewidencją pojazdów a Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym (Dz.U. poz. 2214). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2017 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Mirosław Siwiński

Radca Prawny nr wpisu WA-9949 Doradca Podatkowy nr wpisu 09923

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »