reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 24 sierpnia 2016 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków i sposobu naliczeń etatowych w Straży Granicznej

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie warunków i sposobu naliczeń etatowych w Straży Granicznej (Dz. U. poz. 776), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 sierpnia 2005 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu naliczeń etatowych w Straży Granicznej (Dz. U. poz. 1294);

2) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu naliczeń etatowych w Straży Granicznej (Dz. U. poz. 1703).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 sierpnia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu naliczeń etatowych w Straży Granicznej (Dz. U. poz. 1294), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 sierpnia 2005 r.”;

2) § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu naliczeń etatowych w Straży Granicznej (Dz. U. poz. 1703), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.”.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Błaszczak

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie warunków i sposobu naliczeń etatowych w Straży Granicznej]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 24 sierpnia 2016 r. (poz. 1517)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
1)

z dnia 14 czerwca 2002 r.

w sprawie warunków i sposobu naliczeń etatowych w Straży Granicznej

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1402, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W Komendzie Głównej Straży Granicznej, zwanej dalej „Komendą Główną”, naliczenia etatowe dokonywane są przy uwzględnieniu:

1) zakresu, rodzaju i liczby realizowanych przez funkcjonariuszy i pracowników Komendy Głównej ustawowych zadań Straży Granicznej;

2)3) zakresu zadań wynikających ze sprawowania przez Komendanta Głównego Straży Granicznej nadzoru nad terenowymi organami Straży Granicznej, ośrodkami szkolenia Straży Granicznej oraz ośrodkami Straży Granicznej;

3) zakresu zadań wynikających z prowadzenia współpracy międzynarodowej z organami i instytucjami właściwymi w sprawach ochrony granic państwowych.

2. W komendach oddziałów Straży Granicznej, zwanych dalej „komendami oddziałów”, naliczenia etatowe dokonywane są przy uwzględnieniu:

1) zakresu, rodzaju i liczby realizowanych przez funkcjonariuszy i pracowników komend oddziałów ustawowych zadań Straży Granicznej;

2) liczby, rodzaju i kategorii podległych komendantowi oddziału Straży Granicznej jednostek organizacyjnych Straży Granicznej;

3) terytorialnego zasięgu działania oddziału Straży Granicznej oraz długości ochranianego odcinka granicy państwowej;

4) natężenia i rodzaju ruchu granicznego;

5) stopnia zagrożenia i rodzaju przestępczości, której zwalczanie należy do zadań komendanta oddziału.

3.4) W placówkach Straży Granicznej, zwanych dalej „placówkami”, naliczenia etatowe dokonywane są przy uwzględnieniu:

1) zakresu, rodzaju i liczby realizowanych przez funkcjonariuszy i pracowników placówki zadań Straży Granicznej;

2) terytorialnego zasięgu działania placówki i występujących w tym zasięgu czynników mających znaczenie dla realizacji ustawowych zadań Straży Granicznej, w szczególności zaludnienia, infrastruktury drogowej, ukształtowania terenu, zalesienia lub istnienia przeszkód wodnych, a w przypadku placówki, której wyznaczono do ochrony odcinek granicy państwowej, także długości tego odcinka;

3) istniejącego i przewidywanego natężenia i rodzaju ruchu granicznego;

4) stopnia zagrożenia i rodzaju przestępczości oraz przewidywanej tendencji rozwoju sytuacji w tym zakresie w terytorialnym zasięgu działania placówki;

5) kategorii placówki.

4. (uchylony).5)

5. W dywizjonach Straży Granicznej naliczenia etatowe dokonywane są przy uwzględnieniu:

1) stopnia zagrożenia i rodzaju przestępczości;

2) długości ochranianego brzegu morskiego;

3) sytuacji na ochranianym odcinku granicy państwowej;

4) obszaru strefy ekonomicznej, w której prowadzą działania jednostki pływające Straży Granicznej;

5) liczby i rodzaju jednostek pływających;

6) innych warunków terenowych mających wpływ na prowadzone działania.

6. W ośrodkach szkolenia Straży Granicznej, zwanych dalej „ośrodkami szkolenia”, naliczenia etatowe dokonywane są przy uwzględnieniu:

1) zakresu programów szkoleń;

2) zadań realizowanych w ramach posiadanych kompetencji;

3) liczby słuchaczy i kursów;

4) liczby i rodzaju kierunków szkolenia;

5) przewidywanych potrzeb szkoleniowych;

6) dyslokacji ośrodka szkolenia;

7) posiadanego zabezpieczenia logistycznego.

7.6) W ośrodkach Straży Granicznej naliczenia etatowe dokonywane są przy uwzględnieniu:

1) zakresu zadań realizowanych na rzecz innych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej lub w celu wsparcia działań prowadzonych przez te jednostki;

2) zakresu, rodzaju i liczby realizowanych zadań zleconych przez Komendanta Głównego Straży Granicznej;

3) zadań realizowanych w ramach posiadanych kompetencji;

4) dyslokacji ośrodków Straży Granicznej;

5) posiadanego zabezpieczenia logistycznego.

§ 2. Liczba i rodzaj tworzonych etatów powinny zapewniać:

1) efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów ludzkich;

2) możliwość realizacji ustawowych zadań Straży Granicznej;

3) płynność odpraw granicznych;

4) właściwy system zarządzania;

5) utrzymanie w należytym stanie technicznym posiadanych pojazdów, statków powietrznych, jednostek pływających, innego sprzętu oraz obiektów.

§ 3. Przepisy rozporządzenia stosuje się od dnia 16 czerwca 2002 r.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia7).


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1822, z 2015 r. poz. 529, 1045, 1066, 1217, 1268, 1322, 1336, 1607, 1642, 1830, 1890, 2023 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 147, 437, 615, 669, 904, 960 i 1250.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu naliczeń etatowych w Straży Granicznej (Dz. U. poz. 1703), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 sierpnia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu naliczeń etatowych w Straży Granicznej (Dz. U. poz. 1294), które weszło w życie z dniem 24 sierpnia 2005 r.

5) Przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

6) Dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

7) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 26 czerwca 2002 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Comperia.pl

Porównywarka finansowa nr 1

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama