Kategorie

Dziennik Ustaw

USTAWA

z dnia 5 września 2016 r.

o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw

Tekst pierwotny

Art. 1. [Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej]

W ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 25 ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. W przypadku zapewnienia wspólnej obsługi placówek wsparcia dziennego na podstawie przepisów o samorządzie gminnym lub przepisów o samorządzie powiatowym lub w przypadku zapewnienia na podstawie art. 18a ust. 1 wspólnej obsługi ekonomiczno-administracyjnej i organizacyjnej placówek wsparcia dziennego, placówką wsparcia dziennego może kierować kierownik podmiotu, który zapewnia tę obsługę, przy pomocy wyznaczonego w poszczególnych placówkach wsparcia dziennego wychowawcy.”;

2) w art. 93 po ust. 3a dodaje się ust. 3b w brzmieniu:

„3b. Przepisów ust. 3a nie stosuje się do placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.”;

3) w art. 97 po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. W przypadku zapewnienia wspólnej obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego na podstawie przepisów o samorządzie powiatowym placówką opiekuńczo-wychowawczą może kierować dyrektor jednostki obsługującej, która prowadzi wspólną obsługę, przy pomocy wyznaczonego w poszczególnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych wychowawcy.

1b. W przypadku zlecenia realizacji obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego na podstawie art. 94 ust. 1 placówką opiekuńczo-wychowawczą może kierować dyrektor podmiotu, któremu zlecono realizację, przy pomocy wyznaczonego w poszczególnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych wychowawcy.”;

4) w art. 106:

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Placówka opiekuńczo-wychowawcza, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w ust. 3 i 3a, nie może się mieścić na jednej nieruchomości gruntowej ani w jednym budynku z izbami wytrzeźwień lub z zapewniającymi całodobową opiekę:

1) innymi jednostkami organizacyjnymi wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

2) jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej;

3) młodzieżowymi ośrodkami wychowawczymi;

4) młodzieżowymi ośrodkami socjoterapii;

5) specjalnymi ośrodkami wychowawczymi;

6) specjalistycznymi ośrodkami wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie lub ośrodkami wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;

7) jednostkami organizacyjnymi wymiaru sprawiedliwości;

8) hospicjami;

9) zakładami opiekuńczo-leczniczymi;

10) zakładami pielęgnacyjno-opiekuńczymi;

11) zakładami rehabilitacji leczniczej.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Wojewoda może zezwolić na funkcjonowanie na jednej nieruchomości gruntowej więcej niż jednej placówki opiekuńczo-wychowawczej do 14 dzieci, uwzględniając specyfikę i zadania tych placówek oraz potrzeby środowiska lokalnego.”;

5) art. 113 otrzymuje brzmienie:

„Art. 113. 1. Do regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych przepisy art. 93 ust. 4, art. 94, art. 95 ust. 5, art. 96–100, art. 106 ust. 1, 2, ust. 2a pkt 1–8 i ust. 3–11, art. 107 i art. 108 stosuje się odpowiednio.

2. Do interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych przepisy art. 93 ust. 4, art. 94, art. 95 ust. 5, art. 96–100, art. 106 ust. 1, 2, ust. 2a pkt 1–7 i ust. 3–11, art. 107 i art. 108 stosuje się odpowiednio.”;

6) w art. 196 w ust. 2 po wyrazach „o której mowa w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 i 1890)” dodaje się wyrazy „ , i jednostki, której zlecono realizację obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych na podstawie art. 94”.

Art. 2. [Ustawa o pomocy społecznej]

W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 111a otrzymuje brzmienie:

„Art. 111a. 1. Gmina może połączyć:

1) ośrodek pomocy społecznej z ośrodkiem wsparcia, z wyłączeniem ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

2) dom pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku lub dla osób przewlekle somatycznie chorych z ośrodkiem wsparcia przeznaczonym dla osób starszych.

2. W przypadku połączenia, o którym mowa w ust. 1, ośrodek wsparcia działa w strukturze odpowiednio ośrodka pomocy społecznej lub domu pomocy społecznej.

3. Osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej będącymi w strukturze ośrodka pomocy społecznej lub domu pomocy społecznej obowiązane są spełniać obowiązujące wymagania dla kierowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.”;

2) art. 112a otrzymuje brzmienie:

„Art. 112a. 1. Powiat może połączyć powiatowe centrum pomocy rodzinie z ośrodkiem interwencji kryzysowej.

2. W przypadku połączenia, o którym mowa w ust. 1, ośrodek interwencji kryzysowej działa w strukturze powiatowego centrum pomocy rodzinie.

3. Osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej będącymi w strukturze powiatowego centrum pomocy społecznej obowiązane są spełniać obowiązujące wymagania dla kierowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.”;

3) uchyla się art. 113a i art. 113b;

4) dodaje się art. 113c w brzmieniu:

„Art. 113c. Jednostka organizacyjna pomocy społecznej zapewniająca całodobowe usługi nie może się mieścić w jednym budynku z:

1) placówką zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku;

2) placówką opiekuńczo-wychowawczą, regionalną placówką opiekuńczo-terapeutyczną lub interwencyjnym ośrodkiem preadopcyjnym;

3) specjalistycznym ośrodkiem wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie lub ośrodkiem wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;

4) jednostką organizacyjną wymiaru sprawiedliwości;

5) zakładem aktywności zawodowej;

6) izbą wytrzeźwień.”.

Art. 3. [Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw]

W ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1045) w art. 48:

1) w ust. 6 skreśla się wyrazy „ , nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy”;

2) w ust. 7 skreśla się wyrazy „ , nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy”.

Art. 4. [Funkcjonowanie placówek na dotychczasowych zasadach]

1. Powstałe przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy placówki opiekuńczo-wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne oraz interwencyjne ośrodki preadopcyjne niespełniające wymagań, o których mowa w art. 106 ust. 2a ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, mogą funkcjonować na dotychczasowych zasadach do dnia 31 grudnia 2019 r.

2. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, placówki opiekuńczo-wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne oraz interwencyjne ośrodki preadopcyjne mogą prowadzić działalność, jeżeli spełniają wymagania określone w art. 106 ust. 2a ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 5. [Funkcjonowanie jednostek organizacyjnych pomocy społecznej na dotychczasowych zasadach]

1. Powstałe przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy jednostki organizacyjne pomocy społecznej niespełniające wymagań, o których mowa odpowiednio w art. 111a, art. 112a i art. 113c ustawy, o której mowa w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, mogą funkcjonować na dotychczasowych zasadach do dnia 31 grudnia 2019 r.

2. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, jednostki organizacyjne pomocy społecznej mogą prowadzić działalność, jeżeli spełniają wymagania określone odpowiednio w art. 111a, art. 112a i art. 113c ustawy, o której mowa w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 6. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

Dziennik Ustaw