reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 23 września 2016 r.

w sprawie szczegółowych warunków uznania odpadów niebezpiecznych za odpady inne niż niebezpieczne2), 3)

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.4)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki uznania odpadów niebezpiecznych za odpady inne niż niebezpieczne;

2) sposób ustalenia spełnienia warunków, o których mowa w pkt 1.

§ 2. [Warunki uznania odpadów niebezpiecznych za odpady inne niż niebezpieczne]

1. Szczegółowe warunki uznania odpadów niebezpiecznych za odpady inne niż niebezpieczne oraz sposób ustalenia spełnienia tych warunków zostały określone w załączniku III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz. Urz. UE L 312 z 22.11.2008, str. 3, z późn. zm.), zwanej dalej „dyrektywą 2008/98/WE”.

2. W przypadku oceny niebezpiecznych właściwości HP 4, HP 6 i HP 8 stosuje się wartości graniczne dla poszczególnych substancji, jak wskazano w załączniku III do dyrektywy 2008/98/WE. Jeżeli substancja jest obecna w odpadach w ilości mniejszej niż jej wartość graniczna, o której mowa w art. 2 pkt 31 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1, z późn. zm.), nie włącza się jej do żadnej kalkulacji progu.

§ 3. [Wpływ wyników badań na ocenę właściwości odpadów]

1. W przypadku gdy niebezpieczna właściwość odpadów została oceniona na podstawie przeprowadzonego badania oraz przy wykorzystaniu stężeń substancji niebezpiecznych, jak wskazano w załączniku III do dyrektywy 2008/98/WE, decydujące znaczenie dla uznania odpadów niebezpiecznych za odpady inne niż niebezpieczne mają wyniki badania.

2. Jeśli w wyniku przeprowadzenia czynności, o której mowa w ust. 1, nie nastąpi wykrycie właściwości niebezpiecznej odpadów lub przekroczenie wartości granicznych dla żadnej z właściwości, uznaje się, że odpad nie jest odpadem niebezpiecznym.

§ 4. [Odpady nie posiadające właściwości zakaźnych]

1. Warunkiem uznania, że odpady nie posiadają właściwości zakaźnych (HP 9), jest brak przekroczenia wartości granicznych, ustalanych w sposób określony w załączniku do rozporządzenia.

2. Sposobem ustalenia spełnienia warunków określonych w ust. 1 jest dokonanie badań metodą określoną w załączniku do rozporządzenia.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.5)

Minister Środowiska: J. Szyszko


1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 25 kwietnia 2016 r. pod numerem 2016/193/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2015/1535 z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).

3) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w swoim zakresie transpozycji załącznika III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz. Urz. UE L 312 z 22.11.2008, str. 3, z późn. zm.).

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 888 i 1238, z 2014 r. poz. 695, 1101 i 1322, z 2015 r. poz. 87, 122, 933, 1045, 1688, 1936 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 1579.

5) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunków, w których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne (Dz. U. poz. 1347), które zgodnie z art. 250 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 888 i 1238, z 2014 r. poz. 695, 1101 i 1322, z 2015 r. poz. 87, 122, 933, 1045, 1688, 1936 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 1579) utraciło moc z dniem 24 stycznia 2016 r.

Załącznik 1. [WARTOŚCI GRANICZNE, DLA KTÓRYCH UZNAJE SIĘ ODPADY NIEBEZPIECZNE ZA INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE, ORAZ SPOSOBY ICH USTALENIA]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 23 września 2016 r. (poz. 1601)

WARTOŚCI GRANICZNE, DLA KTÓRYCH UZNAJE SIĘ ODPADY NIEBEZPIECZNE ZA INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE, ORAZ SPOSOBY ICH USTALENIA

Oznaczenie właściwości

Nazwa właściwości

Nazwa parametru
(mikroorganizmy wskaźnikowe)

Metoda badania1)

Jednostka

Wartość graniczna, dla której uznaje się, że odpad nie jest zakaźny

HP 9

Zakaźne2)

Przetrwalniki beztlenowców, w tym redukujących siarczyny (w tym
Clostridium perfringens)

EN 26461-1:2001

Miano

> 0,0001

Salmonella sp.

EN ISO 6579:2003 EN ISO 19250:2013

Liczba mikroorganizmów

03)

Bakterie grupy coli,
Escherichia coli

EN ISO 9308-2 EN ISO 9308-3

Miano

> 0,001

Pseudomonas aeruginosa

EN ISO 16266:2009

Liczba mikroorganizmów

03)

Żywe jaja nicieni z rodzaju Ascaris

Akredytowane metody flotacyjno-sedymentacyjne zapewniające osiągnięcie granicy wykrywalności
≤ 300 jaj/kg s.m.

Obecność

04)

 

Uwagi:

– jeżeli norma wskazana w załączniku zostanie wycofana i zastąpiona nową normą, za normę zalecaną należy uznać tę nową normę znajdującą się w zbiorze Norm Europejskich,

– dla odpadów, co do których istnieje podejrzenie, że zawierają czynniki zakaźne, należy wytypować mikroorganizmy wskaźnikowe reprezentujące grupę organizmów odpowiedzialnych za tę właściwość odpadów. W badaniach tych zaleca się, zgodnie z wybraną grupą wskaźnikową, wykorzystanie testów dotyczących jakościowej analizy bakterii. Decyzja o wyborze grupy poszukiwanych mikroorganizmów powinna być podejmowana z udziałem laboratorium akredytowanego w zakresie mikrobiologicznych badań środowiskowych,

– pobieranie próbek następuje zgodnie z normą przenoszącą normę EN 14899:2006 lub z inną metodą pod warunkiem wykazania w procesie walidacji przydatności metody do zastosowania w obszarze regulowanym niniejszym rozporządzeniem z uwzględnieniem w procesie walidacji wszystkich wymagań określonych w metodzie referencyjnej,

– próbkę reprezentatywną przygotowuje się zgodnie z normą przenoszącą normę EN 15002:2015-07 lub z inną metodą pod warunkiem wykazania w procesie walidacji przydatności metody do zastosowania w obszarze regulowanym niniejszym rozporządzeniem, z uwzględnieniem w procesie walidacji wszystkich wymagań określonych w metodzie referencyjnej.

Objaśnienia:

1) Dopuszcza się stosowanie innych metod pod warunkiem wykazania w procesie walidacji przydatności metody do zastosowania w obszarze regulowanym niniejszym rozporządzeniem, z uwzględnieniem w procesie walidacji wszystkich wymagań określonych w metodzie referencyjnej i specyfikacji zawartych w tabeli.

2) Odpady zawierające mikroorganizmy lub ich toksyny, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do przyjęcia, że wywołują choroby u ludzi lub innych żywych organizmów.

3) Oznacza, że badanie nie wykazało wystąpienia żadnego mikroorganizmu.

4) Oznacza, że badanie nie wykazało obecności żywych jaj nicieni z rodzaju Ascaris.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Uwalniamy od problemów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama