reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA1)

z dnia 22 września 2016 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących programów ochrony w lotnictwie cywilnym

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 i 1579) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących programów ochrony w lotnictwie cywilnym (Dz. U. poz. 374), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 czerwca 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących programów ochrony w lotnictwie cywilnym (Dz. U. poz. 992).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 czerwca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących programów ochrony w lotnictwie cywilnym (Dz. U. poz. 992), które stanowią:

„§ 2. 1. Programy ochrony portu lotniczego i innego lotniska niepodlegającego alternatywnym środkom ochrony, programy ochrony przewoźnika lotniczego, programy ochrony zarejestrowanego dostawcy zaopatrzenia pokładowego oraz programy ochrony lotniska niebędącego portem lotniczym podlegającego alternatywnym środkom ochrony, zatwierdzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, podlegają dostosowaniu do wymogów niniejszego rozporządzenia w terminie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

2. Programy ochrony znanego dostawcy zaopatrzenia pokładowego oraz programy ochrony znanego dostawcy zaopatrzenia portu lotniczego, zatwierdzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, podlegają dostosowaniu do wymogów niniejszego rozporządzenia w terminie dwóch lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Minister Infrastruktury i Budownictwa: wz. K. Smoliński


1) Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących programów ochrony w lotnictwie cywilnym]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa
z dnia 22 września 2016 r. (poz. 1679)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
1)

z dnia 15 marca 2013 r.

w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących programów ochrony w lotnictwie cywilnym

Na podstawie art. 189 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 605, 904 i 1361) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania dotyczące programów ochrony lotnisk, przewoźników lotniczych, instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej, zarejestrowanego agenta oraz innych podmiotów prowadzących działalność lotniczą, zwanych dalej „programami ochrony”.

§ 2. Programy ochrony uwzględniają istniejący stan faktyczny w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, aktualne zagrożenia dla lotnictwa cywilnego oraz obowiązujące przepisy dotyczące ochrony lotnictwa zawarte w szczególności w ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze, zwanej dalej „ustawą”, wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych, a także w:

1) rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 300/2008 z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 2320/2002 (Dz. Urz. UE L 97 z 09.04.2008, str. 72, z późn. zm.2)) oraz aktach wykonawczych i aktach uzupełniających wydanych na jego podstawie,

2) rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej (UE) nr 1035/2011 z dnia 17 października 2011 r. ustanawiającym wspólne wymogi dotyczące zapewniania służb żeglugi powietrznej oraz zmieniającym rozporządzenia (WE) nr 482/2008 i (UE) nr 691/2010 (Dz. Urz. UE L 271 z 18.10.2011, str. 23, z późn. zm.3))

– w szczególności w zakresie nowych technik i technologii środków ochrony.

§ 3. Szczegółowe wymagania dotyczące programu ochrony:

1) portu lotniczego i innego lotniska niepodlegającego alternatywnym środkom ochrony określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) przewoźnika lotniczego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) zarejestrowanego agenta określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) zarejestrowanego dostawcy zaopatrzenia pokładowego określa załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5) instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej określa załącznik nr 5 do rozporządzenia;

6) lotniska niebędącego portem lotniczym podlegającego alternatywnym środkom ochrony określa załącznik nr 6 do rozporządzenia;

7)4) znanego dostawcy zaopatrzenia pokładowego określa załącznik nr 7 do rozporządzenia;

8)4) znanego dostawcy zaopatrzenia portu lotniczego określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.

§ 4. 1.5) Program ochrony jest przedstawiany do zatwierdzenia Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego, wraz z kompletem załączników, w formie wydruku oraz na informatycznym nośniku danych umożliwiającym kopiowanie jego treści, z zastrzeżeniem ust. 4.

2. Wydruk, o którym mowa w ust. 1, jest sporządzony w sposób czytelny, umożliwiający wymianę rozdziałów i poszczególnych stron, przy zachowaniu integralności dokumentu.

3. Program ochrony zawiera następujące elementy porządkujące jego zawartość:

1) oznaczenie dokumentu datą jego opracowania, a po zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego również datą zatwierdzenia lub wejścia w życie, jeśli jest inna niż data zatwierdzenia;

2) numerację stron składającą się z numeru rozdziału i kolejnego numeru strony w rozdziale – nie dotyczy to strony tytułowej, stron spisu treści oraz stron wykazu wprowadzonych zmian;

3) wykaz wprowadzonych zmian;

4) umieszczoną na każdej stronie informację o numerze wersji, przy czym pierwsza wersja jest oznaczona numerem „00”.

4.6) Program ochrony znanego dostawcy zaopatrzenia pokładowego i program ochrony znanego dostawcy zaopatrzenia portu lotniczego jest przedstawiany do zatwierdzenia podmiotowi, który dokonuje wyznaczenia. Przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio.

5.6) Program ochrony znanego dostawcy zaopatrzenia pokładowego albo program ochrony znanego dostawcy zaopatrzenia portu lotniczego zatwierdzony w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej zgodnie z pkt 8.1.4.4 lub pkt 9.1.3.4 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (Dz. Urz. UE L 299 z 14.11.2015, str. 1, z późn. zm.7)), obejmujący środki kontroli w zakresie ochrony, o których mowa odpowiednio w pkt 8.1.5 lub pkt 9.1.4 załącznika do tego rozporządzenia, uznaje się za spełniający wymogi niniejszego rozporządzenia.

§ 5. Zmiany programu ochrony są wprowadzane w drodze wymiany odpowiedniego rozdziału.

§ 6. Programy ochrony lotnisk, przewoźników lotniczych, instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej, zarejestrowanego agenta oraz innych podmiotów prowadzących działalność lotniczą, zatwierdzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, podlegają dostosowaniu do wymogów niniejszego rozporządzenia w terminie dwóch lat od dnia ich ostatniego zatwierdzenia.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 marca 2013 r.8)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 15 marca 2013 r.

Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROGRAMU OCHRONY PORTU LOTNICZEGO I INNEGO LOTNISKA NIEPODLEGAJĄCEGO ALTERNATYWNYM ŚRODKOM OCHRONY

1. Zagadnienia ogólne

1.1. Cel programu.

1.2. Definicje.

1.3. Uregulowania prawne:

1.3.1. Międzynarodowe uregulowania prawne.

1.3.2. Unijne uregulowania prawne.

1.3.3. Krajowe uregulowania prawne.

2. Organizacja ochrony portu lotniczego

2.1. Organizacja, obowiązki i zakres odpowiedzialności służb ochrony oraz wskazanie osoby odpowiedzialnej za ochronę.

2.2. Organizacja oraz zasady działania Zespołu Ochrony Lotniska.

3. Opis strefy ogólnodostępnej, strefy operacyjnej, strefy zastrzeżonej, części krytycznej strefy zastrzeżonej oraz w stosownych przypadkach strefy wydzielonej wraz z przebiegiem granic pomiędzy nimi

4. Środki ochrony portu lotniczego

4.1. Kontrola dostępu:

4.1.1. Opis stref dostępu.

4.1.2. Sposób i warunki dostępu do stref wyznaczonych w porcie lotniczym.

4.1.3. Lokalizacja punktów kontroli dostępu i środki kontroli dostępu oraz kategorie osób uprawnionych do przekraczania określonego punktu kontroli dostępu.

4.2. Procedura sprawdzenia pojazdów.

4.3. Nadzór i patrolowanie:

4.3.1. Charakterystyka ogrodzenia lotniska i jego przebieg.

4.3.2. Sposób, częstotliwość i środki nadzoru oraz patrolowania poszczególnych stref lotniska, granic pomiędzy nimi oraz obszarów w bliskim sąsiedztwie ogólnodostępnych okolic lotniska, w tym parkingów i dróg.

4.3.3. Ochrona statków powietrznych na płycie postojowej i w strefie manewrowej.

4.3.4. Ochrona obiektów kontroli ruchu lotniczego oraz urządzeń radiowych i nawigacyjnych.

4.3.5. Ochrona magazynów paliw i źródeł zasilania.

4.4. Kontrola przemieszczania się pasażerów:

4.4.1. Nadzór nad pasażerami.

4.4.2. Separacja pasażerów.

4.5. Kontrola w zakresie ochrony pasażerów i bagażu kabinowego:

4.5.1. Sposób kontroli bezpieczeństwa pasażerów.

4.5.2. Sposób kontroli bezpieczeństwa bagażu kabinowego.

4.5.3. Lokalizacja punktów kontroli bezpieczeństwa.

4.5.4. Opis sprzętu używanego do kontroli bezpieczeństwa.

4.5.5. Podmiot odpowiedzialny za realizację kontroli bezpieczeństwa.

4.5.6. Postępowanie z pasażerami z ograniczoną możliwością poruszania.

4.5.7. Postępowanie z pasażerami naruszającymi warunki bezpieczeństwa lotniska.

4.5.8. Postępowanie z pasażerami potencjalnie uciążliwymi.

4.5.9. Postępowanie z pasażerami o statusie VIP i dyplomatami.

4.5.10. Kategorie przedmiotów zabronionych do przewozu w bagażu kabinowym.

4.5.11. Zwolnienia z kontroli bezpieczeństwa.

4.5.12. (uchylony).9)

4.6. Kontrola w zakresie ochrony osób niebędących pasażerami i przenoszonych przez nie przedmiotów:

4.6.1. Sposób kontroli bezpieczeństwa osób niebędących pasażerami i przenoszonych przez nie przedmiotów.

4.6.2. Lokalizacja punktów kontroli bezpieczeństwa.

4.6.3. Opis sprzętu używanego do kontroli bezpieczeństwa.

4.6.4. Podmiot odpowiedzialny za realizację kontroli bezpieczeństwa.

4.6.5.10) Kategorie przedmiotów zabronionych do wnoszenia do strefy zastrzeżonej.

4.6.6.10) Zwolnienia z zakazu wnoszenia przedmiotów zabronionych do strefy zastrzeżonej.

4.7. Kontrola w zakresie ochrony bagażu rejestrowanego:

4.7.1. Sposób kontroli bezpieczeństwa bagażu rejestrowanego.

4.7.2. Lokalizacja punktów kontroli bezpieczeństwa.

4.7.3. Opis sprzętu używanego do kontroli bezpieczeństwa.

4.7.4. Podmiot odpowiedzialny za realizację kontroli bezpieczeństwa.

4.7.5. Ochrona bagażu rejestrowanego.

4.7.6. Łączenie bagażu rejestrowanego z pasażerem.

4.7.7. Kategorie przedmiotów zabronionych do przewozu w bagażu rejestrowanym.

4.8. Kontrola w zakresie ochrony ładunku i poczty:

4.8.1. Sposób kontroli bezpieczeństwa ładunku i poczty.

4.8.2. Stosowane metody i środki ochrony ładunku i poczty.

4.8.3. Lokalizacja punktów kontroli bezpieczeństwa.

4.8.4. Opis sprzętu używanego do kontroli ładunku i poczty.

4.8.5. Podmiot odpowiedzialny za realizację kontroli bezpieczeństwa.

4.8.6. Zwolnienia z kontroli bezpieczeństwa.

4.9. Kontrola w zakresie ochrony zaopatrzenia portu lotniczego:

4.9.1. Sposób kontroli bezpieczeństwa zaopatrzenia portu lotniczego.

4.9.2. Znani dostawcy zaopatrzenia portu lotniczego.

4.10. Ochrona zaopatrzenia pokładowego:

4.10.1. Sposób kontroli w zakresie ochrony zaopatrzenia pokładowego oraz poczty i materiałów przewoźnika.

4.10.2. Podmiot odpowiedzialny za kontrolę bezpieczeństwa zaopatrzenia pokładowego.

4.11. Środki ochrony stosowane na terenie lotniska przez inne podmioty objęte zakresem programu ochrony lotniska.

4.12. Środki ochrony stosowane w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego.

4.13. Koordynacja zadań w przypadku wystawienia wart ochronnych na lotach określonych jako loty wysokiego ryzyka.

4.14.11) Lokalizacja oraz organizacja, sposób i warunki dostępu do stanowiska rozpoznania i neutralizacji materiałów i urządzeń wybuchowych.

4.15.11) Przewóz broni palnej, gazowej i amunicji.

5. System kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

5.1. Wewnętrzna kontrola jakości:

5.1.1. Ocena programu ochrony pod kątem aktualności i adekwatności zawartych w nim informacji.

5.1.2. Czynności audytorskie.

5.2. Kontrola jakości podwykonawców realizujących zadania z zakresu ochrony.

6. Wymagania dotyczące personelu

6.1. Rekrutacja.

6.2. Sprawdzenie przeszłości.

6.3. Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.

7. Planowanie działań na wypadek sytuacji kryzysowych

7.1. Organizacja i wyposażenie Centrum Koordynacji Antykryzysowej.

7.2. Wewnętrzna organizacja i sposób funkcjonowania sztabu kryzysowego.

7.3. Plan postępowania na wypadek sabotażu.

7.4. Plan postępowania w przypadku zagrożenia bombowego.

7.5. Plan postępowania na wypadek porwania statku powietrznego.

7.6. Plan postępowania w sytuacji oślepienia załogi statku powietrznego laserem lub oświetlenia statku powietrznego laserem.

7.7. Plan postępowania na wypadek innego zagrożenia terrorystycznego.

7.8. Ewakuacja i przeszukanie zagrożonego statku powietrznego.

7.9. Obieg informacji w przypadku sytuacji kryzysowych.

7.10. Organizacja oraz sposób informowania o zdarzeniach mogących mieć wpływ na poziom ochrony.

7.11. Zasady prowadzenia bieżącej oceny stanu zagrożenia bezpieczeństwa komunikacji lotniczej na lotnisku oraz działania podejmowane w przypadku podwyższonego stopnia zagrożenia.

7.12. Procedury postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych i nuklearnych.

8. Wykaz załączników

8.1. Instrukcja przepustkowa.

8.2. Fizyczna charakterystyka portu lotniczego – wymaga załączenia czytelnych map z naniesionymi elementami wymienionymi poniżej wraz z przebiegiem stref:

8.2.1. Ogrodzenie portu lotniczego wraz z bramami lub furtami.

8.2.2. Terminale pasażerskie.

8.2.3. Terminale cargo.

8.2.4. Inne obiekty budowlane.

8.2.5. Obiekty kontroli ruchu lotniczego.

8.2.6. Urządzenia radiowe i nawigacyjne.

8.2.7. Magazyny paliw.

8.2.8. Źródła zasilania.

8.2.9. Stanowisko rozpoznania i neutralizacji materiałów i urządzeń wybuchowych.

8.2.10. Miejsca postojowe statków powietrznych izolowanych ze względów bezpieczeństwa.

8.2.11. Centrum Koordynacji Antykryzysowej.

8.3. Mapa przedstawiająca przebieg stref wyznaczonych w porcie lotniczym.

8.4. Mapa przedstawiająca lokalizację punktów kontroli dostępu.

8.5. Kwestionariusz przyjęcia informacji o sytuacji kryzysowej.

8.6. Formularz zgłoszenia aktu bezprawnej ingerencji w lotnictwie cywilnym.

8.7. Kwestionariusz rozmowy z osobą powiadamiającą o zagrożeniu bombowym.

8.8. Dane teleadresowe podwykonawców realizujących zadania z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego oraz pozostałych podmiotów w zależności od potrzeb.

8.9. Wykaz wewnętrznych procedur operacyjnych wdrażających wymogi określone w programie ochrony.

Załącznik nr 2

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROGRAMU OCHRONY PRZEWOŹNIKA LOTNICZEGO

1. Zagadnienia ogólne

1.1. Cel programu.

1.2. Definicje.

1.3. Uregulowania prawne:

1.3.1. Międzynarodowe uregulowania prawne.

1.3.2. Unijne uregulowania prawne.

1.3.3. Krajowe uregulowania prawne.

2. Struktura organizacyjna

2.1. Zakres prowadzonej działalności.

2.2. Opis odpowiedzialności za sprawy ochrony lotnictwa w strukturze organizacyjnej przewoźnika lotniczego.

2.3. Odpowiedzialność za zarządzanie, administrowanie i wprowadzenie programu.

3. Procedury ochrony wobec pasażerów i bagażu kabinowego

3.1. Kontrola bezpieczeństwa pasażerów.

3.2. Kontrola bezpieczeństwa bagażu kabinowego.

3.3. Środki kontroli w zakresie ochrony wobec pasażerów transferowych i tranzytowych.

3.4. Zwolnienia z kontroli bezpieczeństwa.

3.5. Nadzór nad przepływem pasażerów po poddaniu ich kontroli bezpieczeństwa.

3.6. Środki ochrony stosowane w stosunku do pasażerów specjalnych kategorii:

3.6.1. Postępowanie z pasażerami z ograniczoną możliwością poruszania.

3.6.2. Postępowanie z pasażerami potencjalnie uciążliwymi.

3.7. Postępowanie przewoźnika lotniczego wobec pasażerów naruszających warunki przewozu:

3.7.1. Procedury ochrony stosowane na ziemi.

3.7.2. Procedury ochrony stosowane w powietrzu.

3.7.3. Raportowanie.

4. Procedury ochrony wobec bagażu rejestrowanego

4.1. Procedury odprawy pasażera i akceptacji bagażu rejestrowanego do przewozu na lotnisku i poza terenem lotniska.

4.2. Procedury łączenia bagażu rejestrowanego z pasażerem:

4.2.1. Identyfikacja pasażerów, którzy nie zgłosili się do wejścia na pokład samolotu.

4.2.2. Identyfikacja bagażu bez właściciela.

4.3. Procedury kontroli bezpieczeństwa bagażu rejestrowanego towarzyszącego pasażerowi oraz bagażu bez właściciela.

4.4. Procedury kontroli bezpieczeństwa bagażu transferowego.

4.5. Procedury ochrony wobec bagażu rejestrowanego.

4.6. Procedury przewozu broni palnej, gazowej i amunicji.

5. Środki kontroli w zakresie ochrony statku powietrznego

5.1. Przeszukanie statku powietrznego.

5.2. Kontrola dostępu i zabezpieczenie statku powietrznego.

5.3. Procedury realizowane w ramach wykonywania wart ochronnych.

6. Środki kontroli w zakresie ochrony zaopatrzenia pokładowego

6.1. Środki kontroli w zakresie ochrony stosowane do dostaw zaopatrzenia pokładowego bezpośrednio przez przewoźnika lotniczego:

6.1.1. Procedury i metody ochrony fizycznej obiektów, w których przechowywane jest zaopatrzenie pokładowe.

6.1.2. Kontrola dostępu do obiektów, w których przechowywane jest zaopatrzenie pokładowe.

6.1.3. Procedury postępowania z towarami dostarczanymi jako zaopatrzenie pokładowe.

6.1.4. Procedury przewozu zaopatrzenia pokładowego do statku powietrznego.

6.2. Środki ochrony wymagane przez przewoźnika od dostawców zaopatrzenia pokładowego:

6.2.1. Procedury i metody ochrony fizycznej obiektów zarejestrowanego dostawcy zaopatrzenia pokładowego.

6.2.2. Kontrola dostępu do obiektów zarejestrowanego dostawcy zaopatrzenia pokładowego.

6.2.3. Procedury postępowania z towarami dostarczanymi zarejestrowanemu dostawcy zaopatrzenia pokładowego.

6.2.4. Procedury przewozu zaopatrzenia pokładowego do statku powietrznego.

6.3. Środki ochrony wymagane przez przewoźnika od znanych dostawców zaopatrzenia pokładowego:

6.3.1. Procedury wyznaczania znanych dostawców zaopatrzenia pokładowego.

7. Ochrona poczty przewoźnika lotniczego i materiałów przewoźnika lotniczego

7.1. Poczta przewoźnika lotniczego i materiały przewoźnika lotniczego przewożone w kabinie lub w luku bagażowym statku powietrznego.

7.2. Materiały przewoźnika lotniczego stosowane do przetwarzania informacji o pasażerach i bagażu.

8. Ochrona przewozu ładunków i poczty

8.1. Procedury przyjmowania ładunków i poczty do przewozu.

8.2. Wymagania dotyczące zarejestrowanego agenta.

8.3. Wymagania dotyczące znanego nadawcy.

8.4. Wymagania dotyczące uznanego nadawcy.

8.5. Zasady kontroli bezpieczeństwa ładunków i poczty.

8.6. Ładunki i poczta wyłączone z kontroli bezpieczeństwa.

8.7. Kontrola dostępu do ładunku i poczty.

8.8. Procedury postępowania w przypadku wykrycia przedmiotu zabronionego w ładunku lub poczcie.

9. Środki ochrony stosowane w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego

10. System kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

10.1. Organizacja wewnętrznej kontroli jakości.

10.2. Ocena systemu ochrony.

10.3. Sposoby realizacji wewnętrznej kontroli jakości.

10.4. Zasady zlecania i nadzoru realizowanych czynności objętych programem przez podwykonawców.

11. Wymagania dotyczące personelu

11.1. Rekrutacja.

11.2. Sprawdzenie przeszłości.

11.3. Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.

11.4.12) Karty identyfikacyjne członków załogi przewoźnika lotniczego.

12. Planowanie działań na wypadek sytuacji kryzysowych

12.1. Plan postępowania na wypadek porwania:

12.1.1. Statku powietrznego znajdującego się na ziemi.

12.1.2. Statku powietrznego znajdującego się w powietrzu.

12.2. Plan postępowania w przypadku zagrożenia bombowego.

12.3. Procedury stosowane w trakcie lotu w przypadku znalezienia lub przypuszczenia, że na pokładzie statku powietrznego znajduje się podejrzany przedmiot.

12.4. Dodatkowe środki ochrony w przypadku podwyższonego stopnia zagrożenia.

12.5. Informowanie o incydentach.

12.6. Procedury postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych i nuklearnych.

13. Wykaz załączników

13.1. Struktura odpowiedzialności w zakresie ochrony lotnictwa.

13.2. Lista przedmiotów zabronionych do przewozu w bagażu kabinowym, rejestrowanym, ładunkach i poczcie.

13.3. Lista przeszukania statku powietrznego na wypadek zagrożenia.

13.4. Plany wnętrz statków powietrznych wchodzących w skład floty przewoźnika.

13.5. Kwestionariusz przyjęcia informacji o sytuacji kryzysowej.

13.6. Formularz zgłoszenia aktu bezprawnej ingerencji w lotnictwie cywilnym.

13.7. Kwestionariusz rozmowy z osobą powiadamiającą o zagrożeniu bombowym.

13.8. Wykaz portów lotniczych w państwach trzecich, z których przewoźnik lotniczy zabiera ładunki lub pocztę do Rzeczypospolitej Polskiej.

13.9. Wykaz wewnętrznych procedur operacyjnych wdrażających wymogi określone w programie ochrony.

13.10.13) Wzór karty identyfikacyjnej członka załogi przewoźnika lotniczego.

Załącznik nr 3

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROGRAMU OCHRONY ZAREJESTROWANEGO AGENTA

1. Zagadnienia ogólne

1.1. Cel programu.

1.2. Definicje.

1.3. Uregulowania prawne:

1.3.1. Międzynarodowe uregulowania prawne.

1.3.2. Unijne uregulowania prawne.

1.3.3. Krajowe uregulowania prawne.

2. Struktura organizacyjna

2.1. Zakres prowadzonej działalności.

2.2. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa.

2.3. Lokalizacja przedsiębiorstwa:

2.3.1. Siedziba główna.

2.3.2. Pozostałe lokalizacje.

2.4. Osoba odpowiedzialna za sprawy ochrony wraz z zakresem jej uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności.

3. Charakterystyka fizyczna obiektów

3.1. Granice stref obiektów wraz ze zróżnicowaniem dostępu.

3.2. Ochrona wydzielonych rejonów obiektu.

3.3. Opis ogrodzenia obiektów.

3.4. Nadzór nad obiektami oraz urządzenia wykorzystywane do ich ochrony.

4. Procedury ochrony

4.1. Kontrola dostępu:

4.1.1. Kontrola dostępu osób do pomieszczeń i urządzeń na terenie obiektu.

4.1.2. Kontrola dostępu pojazdów na teren przedsiębiorstwa.

4.1.3. Ochrona skontrolowanych ładunków i poczty.

4.2. Procedury akceptacji ładunków i poczty do przewozu wraz z dokumentowaniem:

4.2.1. Ładunki i poczta otrzymane od zarejestrowanego agenta, znanego nadawcy lub uznanego nadawcy.

4.2.2. Ładunki i poczta otrzymane od innych nadawców.

4.2.3. Ładunki i poczta pochodzące spoza Unii Europejskiej.

4.2.4. Ładunki i poczta transferowa.

4.3. Kontrola bezpieczeństwa ładunków i poczty:

4.3.1. Urządzenia wykorzystywane do kontroli bezpieczeństwa.

4.3.2. Procedura kontroli bezpieczeństwa wraz z jej dokumentowaniem.

4.3.3. Zwolnienia z kontroli bezpieczeństwa.

4.3.4. Podmiot realizujący kontrolę bezpieczeństwa.

4.3.5. Kategorie przedmiotów zabronionych do przewozu w ładunkach lub poczcie.

4.4. Transport i dostawa ładunku i poczty drogą lądową:

4.4.1. Dokumentacja.

4.4.2. Procedury zabezpieczenia ładunków i poczty w czasie transportu.

4.4.3. Organizacja transportu.

4.5. Procedury z zakresu zlecania podwykonawstwa środków kontroli w zakresie ochrony:

4.5.1. Wymagania dotyczące uznanych nadawców.

4.5.2. Procedura wyznaczania uznanych nadawców.

5. Środki ochrony stosowane na terenie zarejestrowanego agenta przez inne podmioty objęte zakresem jego programu ochrony

6. System kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

6.1. Wewnętrzna kontrola jakości:

6.1.1. Ocena programu ochrony pod kątem aktualności i adekwatności zawartych w nim informacji.

6.1.2. Czynności audytorskie.

6.2. Kontrola jakości podwykonawców realizujących zadania z zakresu ochrony.

7. Wymagania dotyczące personelu

7.1. Rekrutacja.

7.2. Sprawdzenie przeszłości.

7.3. Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.

8. Planowanie działań na wypadek sytuacji kryzysowych

8.1. Działania podejmowane w przypadku nieuprawnionego dostępu do skontrolowanych ładunków i poczty.

8.2. Procedury postępowania w przypadku zagrożenia bombowego.

8.3. Informowanie o incydentach.

8.4. Procedury postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych i nuklearnych.

9. Wykaz załączników

9.1. Deklaracja zarejestrowanego agenta.

9.2. Deklaracja przewoźnika drogowego.

9.3. Instrukcje dla uznanych nadawców oraz deklaracja uznanego nadawcy.

9.4. Wzory instrukcji (procedur) stanowiskowych.

9.5. Instrukcja przepustkowa wraz z wzorami stosowanych przepustek.

9.6. Plan albo mapa usytuowania obiektów przedsiębiorstwa w otoczeniu miasta lub lotniska, z uwzględnieniem stref dostępu.

9.7. Dane teleadresowe podwykonawców oraz osób funkcyjnych.

9.8. Procedury ochrony i kontroli dostępu realizowane przez uznanych nadawców wyznaczonych przez zarejestrowanego agenta.

9.9. Lista podwykonawców wraz z zakresem umowy.

9.10. Kwestionariusz rozmowy z osobą powiadamiającą o zagrożeniu bombowym.

9.11. Wykaz wewnętrznych procedur operacyjnych wdrażających wymogi określone w programie ochrony.

Załącznik nr 4

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROGRAMU OCHRONY ZAREJESTROWANEGO DOSTAWCY ZAOPATRZENIA POKŁADOWEGO

1. Zagadnienia ogólne

1.1. Cel programu.

1.2. Definicje.

1.3. Uregulowania prawne:

1.3.1. Międzynarodowe uregulowania prawne.

1.3.2. Unijne uregulowania prawne.

1.3.3. Krajowe uregulowania prawne.

2. Struktura organizacyjna

2.1. Zakres prowadzonej działalności.

2.2. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa.

2.3. Lokalizacja przedsiębiorstwa:

2.3.1. Siedziba główna.

2.3.2. Pozostałe lokalizacje.

2.4. Osoba odpowiedzialna za sprawy ochrony wraz z zakresem jej uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności.

3. Charakterystyka fizyczna obiektów

3.1. Granice stref obiektów wraz ze zróżnicowaniem dostępu.

3.2. Ochrona wydzielonych rejonów obiektu.

3.3. Opis ogrodzenia obiektów.

3.4. Nadzór nad obiektami oraz urządzenia wykorzystywane do ich ochrony.

4. Procedury ochrony

4.1. Kontrola dostępu:

4.1.1. Kontrola dostępu osób do pomieszczeń i urządzeń na terenie obiektu.

4.1.2. Kontrola dostępu pojazdów na teren przedsiębiorstwa.

4.2. Procedury ochrony przy dostawie produktów zaopatrzenia pokładowego:

4.2.1. Zaopatrzenie pochodzące od znanych dostawców.

4.2.2. Zaopatrzenie pochodzące od innych dostawców.

4.3. Kontrola bezpieczeństwa zaopatrzenia pokładowego:

4.3.1. Urządzenia wykorzystywane do kontroli bezpieczeństwa.

4.3.2. Procedura kontroli bezpieczeństwa wraz z jej dokumentowaniem.

4.3.3. Zwolnienia z kontroli bezpieczeństwa.

4.3.4. Podmiot realizujący kontrolę bezpieczeństwa.

4.3.5. Kategorie przedmiotów zabronionych do przewozu w zaopatrzeniu pokładowym.

4.4. Procedury ochrony skontrolowanych towarów i produktów:

4.4.1. Procedury ochrony z zakresu przygotowywania zaopatrzenia pokładowego.

4.4.2. Procedury ochrony przechowywania zaopatrzenia pokładowego wraz ze stosowaną dokumentacją.

4.5. Sposoby zabezpieczenia wózków, pojemników i pojazdów do przewożenia zaopatrzenia pokładowego.

4.6. Procedury ochrony przy przewozie zaopatrzenia pokładowego i załadunku na pokład statku powietrznego.

4.7. Procedury z zakresu zlecania podwykonawstwa środków kontroli w zakresie ochrony:

4.7.1. Wymagania dotyczące znanych dostawców.

4.7.2. Procedura wyznaczania znanych dostawców.

5. Środki ochrony stosowane na terenie zarejestrowanego dostawcy zaopatrzenia pokładowego przez inne podmioty objęte zakresem jego programu ochrony

6. System kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

6.1. Wewnętrzna kontrola jakości:

6.1.1. Ocena programu ochrony pod kątem aktualności i adekwatności zawartych w nim informacji.

6.1.2. Czynności audytorskie.

6.2. Kontrola jakości u znanych dostawców.

7. Wymagania dotyczące personelu

7.1. Rekrutacja.

7.2. Sprawdzenie przeszłości.

7.3. Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.

8. Planowanie działań na wypadek sytuacji kryzysowych

8.1. Działania podejmowane w przypadku nieuprawnionego dostępu do zaopatrzenia pokładowego.

8.2. Procedury postępowania w przypadku zagrożenia bombowego.

8.3. Informowanie o incydentach.

8.4. Procedury postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych i nuklearnych.

9. Wykaz załączników

9.1. Struktura organizacyjna.

9.2. Instrukcja przepustkowa wraz ze wzorami stosowanych przepustek.

9.3. Plan albo mapa usytuowania obiektów przedsiębiorstwa w otoczeniu miasta lub lotniska, z uwzględnieniem stref dostępu.

9.4. Wykaz znanych dostawców wraz z zakresami umów oraz danymi teleadresowymi, w tym osób odpowiedzialnych w podmiocie za ochronę lotnictwa cywilnego.

9.5.14) Procedury ochrony i kontroli dostępu realizowane przez znanych dostawców wyznaczonych przez zarejestrowanego dostawcę zaopatrzenia pokładowego.

9.6. Wzór deklaracji zobowiązań zarejestrowanego dostawcy zaopatrzenia pokładowego.

9.7. Wzór deklaracji zobowiązań znanego dostawcy zaopatrzenia pokładowego.

9.8. Instrukcja dotycząca plombowania pojemników, pojazdów, wózków i kontenerów.

9.9. Kwestionariusz przyjęcia informacji o sytuacji kryzysowej.

9.10. Formularz zgłoszenia aktu bezprawnej ingerencji w lotnictwie cywilnym.

9.11. Kwestionariusz rozmowy z osobą powiadamiającą o zagrożeniu bombowym.

9.12. Wykaz wewnętrznych procedur operacyjnych wdrażających wymogi określone w programie ochrony.

Załącznik nr 5

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA PROGRAMU OCHRONY INSTYTUCJI ZAPEWNIAJĄCEJ SŁUŻBY ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

1. Zagadnienia ogólne

1.1. Cel programu.

1.2. Definicje.

1.3. Uregulowania prawne:

1.3.1. Międzynarodowe uregulowania prawne.

1.3.2. Unijne uregulowania prawne.

1.3.3. Krajowe uregulowania prawne.

1.4. Organizacja ochrony przedsiębiorstwa.

1.5. Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za sprawy ochrony przedsiębiorstwa oraz zakres jej uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności.

2. Charakterystyka fizyczna obiektów

2.1. Usytuowanie obiektów:

2.1.1. W strefie ogólnodostępnej lotniska.

2.1.2. W strefie zastrzeżonej lotniska.

2.1.3. Na pograniczu stref ogólnodostępnej lotniska i zastrzeżonej lotniska.

2.1.4. Obiekty poza terenem lotniska.

2.2. Granice stref obiektów i zróżnicowanie dostępu do nich przez personel przedsiębiorstwa.

2.3. Nadzór nad obiektami oraz urządzenia wykorzystywane do ich ochrony.

2.4. Ogrodzenie obiektów oraz przejścia eksploatacyjne i awaryjne.

2.5. Lokalizacja miejsca do kierowania akcją w sytuacji kryzysowej oraz zapewnienie środków łączności.

2.6. Źródła zasilania zasadnicze i awaryjne.

3. Procedury ochrony

3.1. System przepustkowy:

3.1.1. Kontrola dostępu osób do obiektów poza terenem lotniska i wybranych obiektów lub urządzeń.

3.1.2. Kontrola dostępu pojazdów do obiektów poza terenem lotniska i wybranych obiektów lub urządzeń.

3.1.3. Rodzaje i ilość przepustek.

3.2. Sposób wydawania i przechowywania kluczy do pomieszczeń.

3.3. Ochrona wydzielonych rejonów obiektu.

3.4. Procedury ochrony związane z działalnością obiektów kontroli ruchu lotniczego.

3.5. Procedury związane z przekazywaniem informacji o porwanym statku powietrznym za pomocą systemu Sieci Stałej Łączności Lotniczej (AFTN) lub innych wykorzystywanych do tego celu sieci łączności.

3.6. Środki ochrony stosowane w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego.

4. Środki ochrony stosowane na terenie instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej przez inne podmioty objęte zakresem jej programu ochrony

5. Wewnętrzny system kontroli jakości z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego

5.1. Ocena programu ochrony pod kątem aktualności i adekwatności zawartych w nim informacji.

5.2. Czynności audytorskie z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego.

5.3. Przeglądy systemu ochrony obiektów.

5.4. Testy systemu ochrony obiektów.

6. Wymagania dotyczące personelu

6.1. Rekrutacja.

6.2. Sprawdzenie przeszłości.

6.3. Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.

7. Planowanie działań na wypadek sytuacji kryzysowych

7.1. Działania podejmowane w przypadku wtargnięcia osób nieupoważnionych na teren obiektów lub zaistnienia sabotażu.

7.2. Procedury postępowania w przypadku otrzymania informacji o planowanym zamachu bombowym lub innym zagrożeniu terrorystycznym na terenie obiektu:

7.2.1. Sposób postępowania w przypadku przyjmowania informacji telefonicznej o planowanym zamachu bombowym lub innym zagrożeniu terrorystycznym.

7.2.2. Sposób postępowania po otrzymaniu pisemnej informacji o planowanym zamachu bombowym lub innym zagrożeniu terrorystycznym.

7.2.3. Sposób postępowania w przypadku otrzymania bezpośredniej ustnej informacji o planowanym zamachu bombowym lub innym zagrożeniu terrorystycznym.

7.3. Sposób postępowania w przypadku zagrożenia środkami masowego rażenia.

7.4. Procedury postępowania w przypadku znalezienia podejrzanych przedmiotów, pakunków lub niebezpiecznych urządzeń na terenie obiektów.

7.5. Procedury ewakuacji Centrum Zarządzania Ruchem Lotniczym, uwzględniające konieczność reorganizacji ruchu lotniczego w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej z zachowaniem zasad bezpieczeństwa tego ruchu.

7.6. Obieg informacji w przypadku zaistnienia zagrożeń.

7.7. Informowanie o incydentach.

7.8. Procedury postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych i nuklearnych.

8. Wykaz załączników

8.1. Plan albo mapa usytuowania obiektów z uwzględnieniem stref dostępu.

8.2. Wzory przepustek osobowych i samochodowych.

8.3. Instrukcja o systemie przepustkowym.

8.4. Kwestionariusz przyjęcia informacji o sytuacji kryzysowej.

8.5. Formularz zgłoszenia aktu bezprawnej ingerencji w lotnictwie cywilnym.

8.6. Kwestionariusz rozmowy z osobą powiadamiającą o zagrożeniu bombowym.

8.7. Wykaz przedmiotów zabronionych do wnoszenia na teren obiektów.

8.8. Wykaz wewnętrznych procedur operacyjnych wdrażających wymogi określone w programie ochrony.

Załącznik nr 6

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA PROGRAMU OCHRONY LOTNISKA NIEBĘDĄCEGO PORTEM LOTNICZYM PODLEGAJĄCEGO ALTERNATYWNYM ŚRODKOM OCHRONY

1. Zestawienie obowiązujących uregulowań prawnych z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego

1.1. Międzynarodowe uregulowania prawne.

1.2. Unijne uregulowania prawne.

1.3. Krajowe uregulowania prawne.

2. Organizacja ochrony lotniska wraz z obowiązkami i zakresem odpowiedzialności

2.1. Osoba odpowiedzialna za ochronę lotniska.

2.2. Współpraca z Policją lub Strażą Graniczną.

3. Fizyczna charakterystyka lotniska

4. Użytkownicy lotniska

5. Charakter i średnia liczba operacji lotniczych w miesiącu

6. Środki ochrony lotniska

7. Kontrola bezpieczeństwa pasażerów i ich bagażu

8. Metody i środki ochrony przewozu ładunków i poczty

9. Ochrona statków powietrznych

10. Informowanie w sytuacjach kryzysowych Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego

11.15) Wewnętrzny system kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

11.1. Ocena programu ochrony pod kątem aktualności i adekwatności zawartych w nim informacji.

11.2. Czynności audytorskie z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego.

11.3. Przeglądy systemu ochrony obiektów.

11.4. Testy systemu ochrony obiektów.

Załącznik nr 716)

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROGRAMU OCHRONY ZNANEGO DOSTAWCY ZAOPATRZENIA POKŁADOWEGO

1. Zagadnienia ogólne

1.1. Cel programu.

1.2. Dane teleadresowe przedsiębiorcy.

1.3. Charakterystyka fizyczna obiektów należących do przedsiębiorcy.

1.4. Osoba odpowiedzialna za ochronę.

1.5. Rodzaj realizowanych dostaw.

2. Środki ochrony

2.1. Kontrola dostępu do pomieszczeń i zaopatrzenia pokładowego.

2.2. Środki ochrony transportu zaopatrzenia pokładowego.

2.3. Inne środki ochrony.

3. Wewnętrzna kontrola zgodności w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

3.1. Sporządzanie rocznego harmonogramu wewnętrznej kontroli zgodności.

3.2. Dokumentacja wewnętrznej kontroli zgodności i sprawozdawczość.

4. Wymagania dotyczące personelu

4.1. Sprawdzenie przeszłości.

4.2. Szkolenia.

5. Informowanie o incydentach

6. Wykaz załączników

6.1. Formularz sprawdzenia przeszłości.

6.2. Lista przedmiotów zabronionych w zaopatrzeniu pokładowym.

Załącznik nr 816)

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROGRAMU OCHRONY ZNANEGO DOSTAWCY ZAOPATRZENIA PORTU LOTNICZEGO

1. Zagadnienia ogólne

1.1. Cel programu.

1.2. Dane teleadresowe przedsiębiorcy.

1.3. Charakterystyka fizyczna obiektów należących do przedsiębiorcy.

1.4. Osoba odpowiedzialna za ochronę.

1.5. Rodzaj realizowanych dostaw.

2. Środki ochrony

2.1. Kontrola dostępu do pomieszczeń i zaopatrzenia portu lotniczego.

2.2. Środki ochrony transportu zaopatrzenia portu lotniczego.

2.3. Inne środki ochrony.

3. Wewnętrzna kontrola zgodności w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

3.1. Sporządzanie rocznego harmonogramu wewnętrznej kontroli zgodności.

3.2. Dokumentacja wewnętrznej kontroli zgodności i sprawozdawczość.

4. Wymagania dotyczące personelu

4.1. Sprawdzenie przeszłości.

4.2. Szkolenia.

5. Informowanie o incydentach

6. Wykaz załączników

6.1. Formularz sprawdzenia przeszłości.

6.2. Lista przedmiotów zabronionych w zaopatrzeniu portu lotniczego.


1) Obecnie działem administracji rządowej – transport kieruje Minister Infrastruktury i Budownictwa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 7 z 12.01.2010, str. 3; Dz. Urz. UE L 367 z 23.12.2014, str. 126 oraz Dz. Urz. UE L 28 z 04.02.2016, str. 20.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 281 z 13.10.2012, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 132 z 03.05.2014, str. 53.

4) Dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 czerwca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących programów ochrony w lotnictwie cywilnym (Dz. U. poz. 992), które weszło w życie z dniem 23 lipca 2016 r.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

6) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

7) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 334 z 22.12.2015, str. 5 oraz Dz. Urz. UE L 165 z 23.06.2016, str. 23.

8) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie programów ochrony, obowiązków oraz szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (Dz. U. poz. 1638 oraz z 2011 r. poz. 1009), które na podstawie art. 18 ustawy z dnia 30 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1015) utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

9) Przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

10) Dodany przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

11) Dodany przez § 1 pkt 3 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

12) Dodany przez § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

13) Dodany przez § 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

14) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

15) Dodany przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

16) Dodany przez § 1 pkt 7 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

KPMG Sp. z o.o.

Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama