reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 11 października 2016 r.

w sprawie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego

Na podstawie art. 9cc ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa:

1) tryb wyznaczania składu Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego do rozpatrzenia odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 albo art. 44zzzt ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”;

2) tryb i sposób działania Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego;

3) stawki za jedno zadanie egzaminacyjne rozpatrzone w ramach odwołania przez arbitrów i egzaminatorów, o których mowa w art. 9cb ust. 6 ustawy, zwanych dalej „egzaminatorami”;

4) sposób i tryb zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania arbitrów i egzaminatorów;

5) wzór wniosku o wpis na listę arbitrów oraz wykaz dokumentów, które dołącza się do tego wniosku.

§ 2. [Wyznaczenie składu Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego do rozpatrzenia odwołania]

1. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wyznacza skład Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego do rozpatrzenia odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 albo art. 44zzzt ust. 7 ustawy, zwanego dalej „odwołaniem”, według kolejności wpływu odwołań oraz według kolejności wpisu arbitrów na listę.

2. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zawiadamia arbitrów o wyznaczeniu do składu Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego do rozpatrzenia odwołania oraz o liczbie zadań egzaminacyjnych wskazanych w odwołaniu, a także o terminie na podjęcie rozstrzygnięcia w odniesieniu do zadania lub zadań egzaminacyjnych wskazanych w odwołaniu.

3. Arbiter potwierdza przyjęcie odwołania do rozpatrzenia albo odmawia przyjęcia odwołania do rozpatrzenia w terminie jednego dnia roboczego od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym nowa w ust. 2.

§ 3. [Czynności przeprowadzane przez Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego]

1. Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego przeprowadza czynności w celu podjęcia rozstrzygnięcia w odniesieniu do zadania lub zadań egzaminacyjnych wskazanych w odwołaniu z wykorzystaniem platformy internetowej. Platformę internetową przygotowuje, udostępnia i obsługuje Centralna Komisja Egzaminacyjna.

2. Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego zapoznaje się z umieszczonym na platformie odwołaniem, uzasadnieniem i dołączonymi dokumentami, o których mowa w art. 44zzz ust. 11 i 12 oraz art. 44zzzt ust. 11 i 12 ustawy.

3. Arbitrzy umieszczają na platformie internetowej indywidualne oceny zasadności złożonego odwołania w odniesieniu do każdego wskazanego w odwołaniu zadania egzaminacyjnego. Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego podejmuje rozstrzygnięcie w odniesieniu do zadania lub zadań egzaminacyjnych wskazanych w odwołaniu oraz sporządza uzasadnienie, uwzględniając indywidualne oceny arbitrów.

4. Arbitrzy wyznaczeni w skład Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego podpisują rozstrzygnięcie oraz uzasadnienie.

5. W przypadku zorganizowania posiedzenia Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej posiedzenie odbywa się w siedzibie tej Komisji, chyba że dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wskaże jako miejsce posiedzenia siedzibę okręgowej komisji egzaminacyjnej. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej uzgadnia z Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego termin posiedzenia.

6. Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego może wystąpić do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z wnioskiem o przedłużenie terminu rozpatrzenia odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 17 albo art. 44zzzt ust. 17 ustawy, jeżeli w odwołaniu wskazano pięć lub więcej zadań egzaminacyjnych.

§ 4. [Stopnie złożoności rozwiązania zadania egzaminacyjnego]

Ustala się dwa stopnie złożoności rozwiązania zadania egzaminacyjnego będące podstawą wysokości wynagrodzenia arbitra za jedno zadanie egzaminacyjne rozpatrzone w ramach odwołania. Stawki za jedno zadanie egzaminacyjne rozpatrzone w ramach odwołania w zależności od stopnia złożoności rozwiązania zadania egzaminacyjnego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 5. [Zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania]

1. W celu uzyskania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania, o których mowa w art. 9cb ust. 8 pkt 2 ustawy, arbiter i egzaminator występuje w terminie 14 dni od dnia zakończenia podróży do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz przedstawia rozliczenie kosztów przejazdu i zakwaterowania, dołączając do rozliczenia dokumenty, w szczególności rachunki, bilety lub faktury, potwierdzające poniesione wydatki. Jeżeli przedstawienie dokumentu nie jest możliwe, arbiter i egzaminator składa pisemne oświadczenie o dokonanym wydatku.

2. Kwotę stanowiącą zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania poniesionych przez arbitra i egzaminatora dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przekazuje na rachunek bankowy wskazany przez arbitra i egzaminatora.

§ 6. [Wniosek o wpis na listę arbitrów]

1. Osoba ubiegająca się o wpis na listę arbitrów, o której mowa w art. 9ca ust. 1 pkt 1 albo 2 ustawy, składa wniosek, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Do wniosku dołącza się:

1) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających:

a) posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym stopnia lub tytułu w dziedzinie nauki lub sztuki – w przypadku osób, o których mowa w art. 9ca ust. 3 pkt 2 i ust. 4 pkt 3 ustawy;

b) wpis do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy – w przypadku osób, o których mowa w art. 9ca ust. 3 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy;

2) informację o posiadanym doświadczeniu w pracy dydaktycznej – w przypadku osób, o których mowa w art. 9ca ust. 3 pkt 2 i ust. 4 pkt 3 ustawy;

3) rekomendację, o której mowa w art. 9ca ust. 3 i 4 ustawy;

4) oświadczenie o posiadaniu kompetencji w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych, o których mowa w art. 9ca ust. 3 i 4 ustawy;

5) oświadczenie kandydata, że:

a) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

b) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

c) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną

– w przypadku osób, o których mowa w art. 9ca ust. 3 pkt 2 i ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy;

6) oświadczenie kandydata, że nie jest zatrudniony w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej lub okręgowej komisji egzaminacyjnej;

7) oświadczenie kandydata, o którym mowa w art. 9ca ust. 3 pkt 2 i ust. 4 pkt 3 ustawy, że jest zatrudniony odpowiednio w instytucie badawczym, jednostce naukowej Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności lub szkole wyższej.

§ 7. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., z wyjątkiem § 6, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Edukacji Narodowej: A. Zalewska


1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 1903).

Załącznik 1. [STAWKI ZA JEDNO ZADANIE EGZAMINACYJNE ROZPATRYWANE W RAMACH ODWOŁANIA]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 października 2016 r. (poz. 1710)

Załącznik nr 1

STAWKI ZA JEDNO ZADANIE EGZAMINACYJNE ROZPATRYWANE W RAMACH ODWOŁANIA

Lp.

Stopień złożoności rozwiązania zadania egzaminacyjnego

Zadania w arkuszach egzaminacyjnych, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 1 ustawy

Stawka za jedno zadanie egzaminacyjne

1

1. stopień – zadania, których rozwiązanie jest oceniane z uwzględnieniem wielu kryteriów, w szczególności ocena obejmuje uzasadnienie tezy lub stanowiska, poprawność rzeczową, kompozycję, zgodność wypowiedzi z poleceniem, poprawność językową, styl tekstu

język polski – poziom podstawowy – wypracowanie;

język polski – poziom rozszerzony – wypracowanie;

język obcy nowożytny – poziom rozszerzony – wypowiedź pisemna;

język obcy nowożytny – poziom dwujęzyczny – wypowiedź pisemna;

język mniejszości narodowej – poziom podstawowy – wypracowanie;

język mniejszości narodowej – poziom rozszerzony – wypracowanie;

język mniejszości etnicznej – poziom podstawowy – wypracowanie;

język mniejszości etnicznej – poziom rozszerzony – wypracowanie;

język mniejszości regionalnej – poziom podstawowy – wypracowanie;

język mniejszości regionalnej – poziom rozszerzony – wypracowanie;

filozofia – poziom podstawowy – wypracowanie;

filozofia – poziom rozszerzony – wypracowanie;

historia – poziom podstawowy – wypracowanie;

historia – poziom rozszerzony – wypracowanie;

historia muzyki – poziom podstawowy – wypracowanie;

historia muzyki – poziom rozszerzony – wypracowanie;

historia sztuki – poziom rozszerzony – wypracowanie;

język łaciński i kultura antyczna – poziom rozszerzony – wypracowanie;

wiedza o społeczeństwie – poziom podstawowy – wypracowanie;

wiedza o społeczeństwie – poziom rozszerzony – wypracowanie

125 zł

2

2. stopień

Pozostałe zadania niewymienione w lp. 1

75 zł

 

Załącznik 2. [WZÓR – WNIOSEK O WPIS NA LISTĘ ARBITRÓW]

Załącznik nr 2

WZÓR – WNIOSEK O WPIS NA LISTĘ ARBITRÓW

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Wisławski

Adwokat, Kancelaria Brysiewicz i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama