REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2016 poz. 1760

USTAWA

z dnia 14 września 2016 r.

o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia1)

Tekst pierwotny
Art. 1. [Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia]
W ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 65, 1228 i 1579) wprowadza się następujące zmiany:

1) w odnośniku nr 1 w części dotyczącej:

a) wykonywania rozporządzeń po pkt 54 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 55 w brzmieniu:

„55) rozporządzenie Komisji (UE) nr 579/2014 z dnia 28 maja 2014 r. przyznające odstępstwo od niektórych przepisów załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do transportu morskiego płynnych olejów i tłuszczów (Dz. Urz. UE L 160 z 29.05.2014, str. 14 oraz Dz. Urz. UE L 45 z 20.02.2016, str. 1).”,

b) dokonywania transpozycji dyrektyw:

– uchyla się pkt 16,

– uchyla się pkt 22;

2) art. 70 otrzymuje brzmienie:

„Art. 70. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczególne wymagania higieniczne w zakresie transportu morskiego cukru surowego luzem, mając na względzie zapewnienie bezpieczeństwa żywności.”.

Art. 2. [Wejście w życie]
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda


1) Niniejsza ustawa:

1) służy stosowaniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 579/2014 z dnia 28 maja 2014 r. przyznającego odstępstwo od niektórych przepisów załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do transportu morskiego płynnych olejów i tłuszczów (Dz. Urz. UE L 160 z 29.05.2014, str. 14 oraz Dz. Urz. UE L 45 z 20.02.2016, str. 1);

2) wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/254 z dnia 11 lutego 2015 r. uchylającą dyrektywę Rady 93/5/EWG w sprawie pomocy Komisji i współpracy państw członkowskich w naukowym badaniu zagadnień dotyczących żywności (Dz. Urz. UE L 43 z 18.02.2015, str. 1).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-10-26
  • Data wejścia w życie: 2016-11-10
  • Data obowiązywania: 2016-11-10

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA