reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA1)

z dnia 24 października 2016 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lotniczo-lekarskich2)

Na podstawie art. 112 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 605, 904 i 1361) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie badań lotniczo-lekarskich]

W rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie badań lotniczo-lekarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 159) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) uchyla się pkt 5,

b) po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

„6a) rozporządzeniu (UE) nr 2015/340 – należy przez to rozumieć rozporządzenie Komisji (UE) 2015/340 z dnia 20 lutego 2015 r. ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne dotyczące licencji i certyfikatów kontrolerów ruchu lotniczego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008, zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 923/2012 i uchylające rozporządzenie Komisji (UE) nr 805/2011 (Dz. Urz. UE L 63 z 06.03.2015, str. 1);”,

c) uchyla się pkt 8;

2) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Badania okolicznościowe obejmują ocenę sprawności psychicznej i fizycznej członków personelu lotniczego albo członków personelu pokładowego w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w podczęści A sekcja 1 załącznika IV do rozporządzenia (UE) nr 1178/2011 oraz w podczęści A sekcja 1 załącznika IV do rozporządzenia (UE) nr 2015/340.”;

3) w § 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dokumentację medyczną badań członków personelu lotniczego oraz członków personelu pokładowego prowadzi się zgodnie z podczęścią GEN i podczęścią MED załącznika VI do rozporządzenia (UE) nr 1178/2011 oraz podcześcią F załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 2015/340.”;

4) w § 10 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wzór orzeczenia lekarskiego wydawanego kontrolerom ruchu lotniczego oraz praktykantom-kontrolerom ruchu lotniczego określa ATCO.AR.F.005 w podczęści F sekcja 2 załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 2015/340.”;

5) w § 12:

a) uchyla się ust. 2,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Jeżeli osoba spełniająca wymagania w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej na świadectwo kwalifikacji nie podda się okresowym badaniom lekarskim w okresie dwukrotnie dłuższym niż wynika to z częstotliwości wykonywania tych badań dla danego wieku, to podlega ona badaniom wstępnym.”;

6) w § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Badania oceniające spełnienie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 104 ust. 2 ustawy przeprowadza się w terminach określonych w podczęści A sekcja 2 załącznika IV do rozporządzenia (UE) nr 1178/2011 oraz w podczęści A sekcja 2 załącznika IV do rozporządzenia (UE) nr 2015/340, chyba że w orzeczeniu lekarskim wyznaczono krótszy termin.”;

7) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Dodatkowe wymagania kwalifikacyjne lekarzy orzeczników określa podczęść D sekcja 1 załącznika IV do rozporządzenia (UE) nr 1178/2011 oraz podczęść C załącznika IV do rozporządzenia (UE) nr 2015/340.”;

8) w § 16 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) spełnienia wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej dla klasy 3 określonych w przepisach rozporządzenia (UE) nr 2015/340 oraz spełnienia wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej na świadectwo kwalifikacji określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 95 ust. 5 ustawy – wynosi 200 zł.”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Minister Infrastruktury i Budownictwa: A. Adamczyk


1) Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094).

2) Niniejsze rozporządzenie służy stosowaniu rozporządzenia Komisji (UE) 2015/340 z dnia 20 lutego 2015 r. ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne dotyczące licencji i certyfikatów kontrolerów ruchu lotniczego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008, zmieniającego rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 923/2012 i uchylającego rozporządzenie Komisji (UE) nr 805/2011 (Dz. Urz. UE L 63 z 06.03.2015, str. 1).

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

NGL Legal (NGL Wiater sp.k)

Nowoczesne doradztwo prawno-podatkowe dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama