reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA1)

z dnia 8 listopada 2016 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji 2)

Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1727 i 1823) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji]

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 360 i 1476) wprowadza się następujące zmiany:

1) do tytułu rozporządzenia dodaje się odnośnik nr 1a w brzmieniu:

1a) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę 2007/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie przyznawania uprawnień maszynistom prowadzącym lokomotywy i pociągi w obrębie systemu kolejowego Wspólnoty (Dz. Urz. UE L 315 z 03.12.2007, str. 51, Dz. Urz. UE L 184 z 25.06.2014, str. 11 oraz Dz. Urz. UE L 146 z 03.06.2016, str. 22).”;

2) w dziale II dodaje się rozdział 8 w brzmieniu:

„Rozdział 8

Odstępstwa od wymagań językowych dla maszynistów

§ 58a. Zarządca infrastruktury może, na wniosek zainteresowanego przewoźnika kolejowego, udzielić maszyniście odstępstwa od wymagań dotyczących znajomości języka wskazanego przez zarządcę infrastruktury, ustalonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22b ust. 21 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, zwanych dalej „wymaganiami językowymi”, w odniesieniu do odcinków linii kolejowych przebiegających przez przejścia graniczne z państwami członkowskimi Unii Europejskiej sąsiadującymi z Rzeczpospolitą Polską.

§ 58b. Warunkiem udzielenia przez zarządcę infrastruktury odstępstwa od wymagań językowych jest:

1) wykazanie przez przewoźnika kolejowego wprowadzenia środków zapewniających odpowiedni poziom komunikacji pomiędzy maszynistą, którego dotyczy wniosek, a personelem zarządcy infrastruktury, zarówno w sytuacjach rutynowych, jak i w razie wystąpienia szczególnych okoliczności, w tym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego i zdarzeń kolejowych;

2) znajomość przez maszynistę, którego dotyczy wniosek, przepisów wymaganych przez zarządcę infrastruktury;

3) ukończenie przez maszynistę, którego dotyczy wniosek, odpowiednich szkoleń w ramach systemów zarządzania bezpieczeństwem przewoźnika kolejowego i zarządcy infrastruktury.

§ 58c. Procedurę przyznawania odstępstwa od wymagań językowych określa zarządca infrastruktury i publikuje ją w regulaminie, o którym mowa w art. 32 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury i Budownictwa: A. Adamczyk


1) Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094).

2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Komisji (UE) 2016/882 z dnia 1 czerwca 2016 r. zmieniającą dyrektywę 2007/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów językowych (Dz. Urz. UE L 146 z 03.06.2016, str. 22).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Glonek

Radca prawny / Mediator

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama