| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ1)

z dnia 4 listopada 2016 r.

w sprawie przekazywania informacji o odpadach znajdujących się na statku2)

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (Dz. U. z 2015 r. poz. 434 i 881) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa:

1) tryb przekazywania portom oraz zainteresowanym podmiotom informacji o odpadach znajdujących się na statku, zwanych dalej „informacjami”;

2) zakres wymaganych informacji;

3) wzór formularza, zgodnie z którym należy przekazywać informacje.

§ 2. [Informacje przekazywane przez kapitana statku podmiotowi zarządzającemu portem]

1. Kapitan statku, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, przekazuje informacje podmiotowi zarządzającemu portem.

2. Informacje są przekazywane na formularzu za pomocą systemu kontrolno-informacyjnego dla portów polskich (PHICS).

3. Wzór formularza, o którym mowa w ust. 2, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 3. [Termin na przekazanie informacji]

1. Kapitan statku, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, przekazuje informacje nie później niż na 24 godziny przed zawinięciem statku do portu znajdującego się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Jeżeli podróż statku trwa krócej niż 24 godziny, to informacje są przekazywane nie później niż w chwili opuszczenia przez statek portu poprzedniego.

3. Jeżeli port przeznaczenia nie jest znany lub zmienia się podczas podróży, to informacje są przekazywane niezwłocznie po uzyskaniu informacji o porcie przeznaczenia.

§ 4. [Przechowywanie informacji]

Kapitan statku, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, przechowuje informacje, o których mowa w § 3, co najmniej do czasu zawinięcia statku do następnego portu i udostępnia je na żądanie organów inspekcyjnych.

§ 5. [Udostępnianie informacji]

Podmiot zarządzający portem udostępnia informacje na żądanie:

1) organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej;

2) odbiorcy odpadów, któremu zlecono obowiązek ich zagospodarowania;

3) organów administracji publicznej, które sprawują nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy z dnia 12 września 2002 r. o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków (Dz. U. poz. 1361, z 2004 r. poz. 959, z 2005 r. poz. 1683 oraz z 2010 r. poz. 1508), w zakresie i trybie określonym odrębnymi przepisami.

§ 6. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie przekazywania informacji o odpadach znajdujących się na statku (Dz. U. poz. 77).

§ 7. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2016 r.

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: M. Gróbarczyk


1) Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 1909 i 2091).

2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża:

1) dyrektywę 2000/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 listopada 2000 r. w sprawie portowych urządzeń do odbioru odpadów wytwarzanych przez statki i pozostałości ładunku (Dz. Urz. WE L 332 z 28.12.2000, str. 81 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 7, t. 5, str. 358, Dz. Urz. WE L 324 z 29.11.2002, str. 53 - Polskie wydanie specjalne rozdz. 7, t. 7, str. 173, Dz. Urz. UE L 329 z 14.12.2007, str. 33, Dz. Urz. UE L 311 z 21.11.2008, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 302 z 19.11.2015, str. 99);

2) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/65/UE z dnia 20 października 2010 r. w sprawie formalności sprawozdawczych dla statków wchodzących do lub wychodzących z portów państw członkowskich i uchylającą dyrektywę 2002/6/WE (Dz. Urz. UE L 283 z 29.10.2010, str. 1);

3) dyrektywę Komisji (UE) 2015/2087 z dnia 18 listopada 2015 r. zmieniającą załącznik II do dyrektywy 2000/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie portowych urządzeń do odbioru odpadów wytwarzanych przez statki i pozostałości ładunku (Dz. Urz. UE L 302 z 19.11.2015, str. 99).

Załącznik 1. [WZÓR – INFORMACJA O ODPADACH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA STATKU DO PRZEKAZANIA PRZED ZAWINIĘCIEM DO PORTU]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
z dnia 4 listopada 2016 r. (poz. 1851)

WZÓR – INFORMACJA O ODPADACH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA STATKU DO PRZEKAZANIA PRZED ZAWINIĘCIEM DO PORTU

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Kornelia Ksieniewicz

Ekspert z dziedziny postępowania egzekucyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »