reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 22 listopada 2016 r.

w sprawie udzielania pomocy regionalnej na rzecz rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020

Na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217 i 1579) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przedsiębiorcom, w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020, pomocy regionalnej na rzecz rozwoju obszarów miejskich, zwanej dalej „pomocą”, do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.2)), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 651/2014”, a także podmioty udzielające tej pomocy.

§ 2. [Wyłączenie stosowania przepisów rozporządzenia]

Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pomocy, o której mowa w art. 1 ust. 2 lit. c i d, ust. 3, ust. 4 lit. c i ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 3. [Definicje]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) gwarancji – oznacza to gwarancję w rozumieniu art. 2 pkt 67 rozporządzenia nr 651/2014;

2) inwestycji kapitałowej – oznacza to inwestycję kapitałową w rozumieniu art. 2 pkt 74 rozporządzenia nr 651/2014;

3) inwestycji quasi-kapitałowej – oznacza to inwestycję quasi-kapitałową w rozumieniu art. 2 pkt 66 rozporządzenia nr 651/2014;

4) niezależnym inwestorze prywatnym – oznacza to niezależnego inwestora prywatnego w rozumieniu art. 2 pkt 72 rozporządzenia nr 651/2014;

5) podmiocie wdrażającym instrument finansowy – oznacza to podmiot, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020;

6) pożyczce – oznacza to pożyczkę w rozumieniu art. 2 pkt 82 rozporządzenia nr 651/2014;

7) przedsiębiorcy – oznacza to przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014.

§ 4. [Obowiązek zwrotu pomocy publicznej]

Pomoc nie może zostać udzielona ani wypłacona przedsiębiorcy, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym.

§ 5. [Podmioty udzielające pomocy]

Podmiotami udzielającymi pomocy są podmioty wdrażające instrumenty finansowe.

§ 6. [Warunki udzielenia pomocy]

Pomocy udziela się, jeżeli:

1) instrument finansowy został utworzony zgodnie z art. 16 ust. 8 lit. f rozporządzenia nr 651/2014 i pełni funkcję funduszu na rzecz rozwoju obszarów miejskich w rozumieniu art. 2 pkt 57 rozporządzenia nr 651/2014;

2) podmiot wdrażający instrument finansowy pełni funkcję zarządcy funduszu na rzecz rozwoju obszarów miejskich w rozumieniu art. 2 pkt 58 rozporządzenia nr 651/2014 i został wybrany zgodnie z art. 16 ust. 8 lit. a rozporządzenia nr 651/2014;

3) zostanie zapewniony wkład prywatny zgodnie z art. 16 ust. 6 rozporządzenia nr 651/2014;

4) w przypadku wniesienia wkładu niepieniężnego zostanie spełniony warunek, o którym mowa w art. 16 ust. 7 zdanie drugie rozporządzenia nr 651/2014;

5) niezależni inwestorzy prywatni zostali wybrani zgodnie z art. 16 ust. 8 lit. b rozporządzenia nr 651/2014;

6) potrzeba przyznania na rzecz niezależnych inwestorów prywatnych preferencji w postaci asymetrycznego podziału zysku albo ochrony przed spadkiem wartości, o których mowa w art. 16 ust. 8 lit. b rozporządzenia nr 651/2014, wynika z:

a) oceny ex ante, o której mowa w art. 37 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.3)), która określiła poziom tej preferencji lub mechanizm pozwalający na jego określenie,

b) przeprowadzonej procedury wyboru niezależnych inwestorów prywatnych

– a dodatkowo zachowane zostaną warunki, o których mowa w art. 16 ust. 8 lit. c i d rozporządzenia nr 651/2014;

7) zostanie spełniony warunek, o którym mowa w art. 16 ust. 8 lit. e rozporządzenia nr 651/2014;

8) instrument finansowy jest zarządzany zgodnie z art. 16 ust. 9 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 7. [Cel pomocy]

Pomoc ma na celu wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego województwa objętego regionalnym programem operacyjnym na lata 2014–2020 i jest udzielana na projekty na rzecz rozwoju obszarów miejskich w rozumieniu art. 2 pkt 59 rozporządzenia nr 651/2014, jeżeli jest spełniony warunek, o którym mowa w art. 16 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 651/2014.

§ 8. [Pomoc na pokrycie kosztów kwalifikowalnych]

1. Pomoc jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 16 ust. 4 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Pomoc jest udzielana w jednej lub w kilku z następujących form:

1) inwestycji kapitałowej;

2) inwestycji quasi-kapitałowej;

3) pożyczki;

4) gwarancji.

§ 9. [Maksymalna wartość pomocy]

Maksymalną wartość pomocy określa się zgodnie z art. 16 ust. 3 rozporządzenia nr 651/2014, przy uwzględnieniu w przypadku pomocy udzielonej w formie:

1) pożyczki – art. 16 ust. 10 lit. a rozporządzenia nr 651/2014;

2) gwarancji – art. 16 ust. 10 lit. b rozporządzenia nr 651/2014.

§ 10. [Kumulacja pomocy]

Pomoc podlega kumulacji na zasadach określonych w art. 8 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 11. [Pomoc indywidualna]

W przypadku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 651/2014, pomoc stanowi pomoc indywidualną podlegającą notyfikacji Komisji Europejskiej i może być udzielona po jej zatwierdzeniu przez Komisję Europejską.

§ 12. [Wniosek o udzielenie pomocy]

1. Przedsiębiorca składa wniosek o udzielenie pomocy, zwany dalej „wnioskiem”, do podmiotu wdrażającego instrument finansowy.

2. Wniosek zawiera:

1) informacje wskazane w art. 6 ust. 2 zdanie drugie rozporządzenia nr 651/2014;

2) inne informacje, wskazane przez podmiot wdrażający instrument finansowy, niezbędne do dokonania oceny wniosku.

3. Do wniosku przedsiębiorca załącza dokumenty przygotowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808).

4. Po przeprowadzeniu oceny wniosku pomoc może być udzielona przedsiębiorcy na podstawie umowy.

§ 13. [Termin udzielenia pomocy]

Pomoc jest udzielana do dnia określonego w art. 58 ust. 4 zdanie drugie rozporządzenia nr 651/2014.

§ 14. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rozwoju i Finansów: wz. J. Kwieciński


1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 329 z 15.12.2015, str. 28 oraz Dz. Urz. UE L 149 z 07.06.2016, str. 10.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 270 z 15.10.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 200 z 26.07.2016, str. 140 oraz Dz. Urz. UE L 259 z 27.09.2016, str. 79.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

R. Olszewski, J. Tokarski i Wspólnicy

Kancelaria Prawnicza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama