| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 1 grudnia 2016 r.

w sprawie obrotu przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny wierzytelnościami nabywanymi od spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, w których powstało niebezpieczeństwo niewypłacalności

Na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. poz. 996) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki, zakres i tryb obrotu przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, zwany dalej „Funduszem”, wierzytelnościami nabywanymi od spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, zwanych dalej „kasami”, w których powstało niebezpieczeństwo niewypłacalności.

§ 2. [Nabywanie wierzytelności]

1. Fundusz może nabywać niewymagalne wierzytelności pieniężne kas, wynikające z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów, klasyfikowane przez kasy do kategorii „regularne” zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 8 lit. d ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047), co do których nie ma opóźnień w spłacie, a sytuacja ekonomiczno-finansowa dłużnika nie stwarza zagrożenia dla dalszej terminowej spłaty długu.

2. Fundusz nabywa wierzytelności, o których mowa w ust. 1:

1) bezsporne;

2) których istnienie wynika z wyraźnie oznaczonego stosunku zobowiązaniowego;

3) zbywalne;

4) nieobciążone prawami na rzecz osób trzecich, a także niezajęte w postępowaniu egzekucyjnym lub zabezpieczającym;

5) w stosunku do których w relacji między kasą a dłużnikiem nie przysługuje dłużnikowi prawo zgłoszenia zarzutu potrącenia, zwolnienia z długu, niespełnienia świadczenia.

§ 3. [Finansowanie nabywania wierzytelności]

Nabywanie wierzytelności kas przez Fundusz finansowane jest wyłącznie ze środków funduszu gwarancyjnego kas w wysokości nieprzekraczającej 20% tego funduszu do wykorzystania na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego nabycie wierzytelności.

§ 4. [Nabycie wierzytelności na wniosek kasy]

1. Nabycie wierzytelności przez Fundusz następuje na wniosek kasy.

2. Kasa występująca z wnioskiem o nabycie wierzytelności dołącza do wniosku wykaz wierzytelności oferowanych do zbycia wraz z ich opisem oraz kompletem dokumentów pozwalających na ocenę stanu prawnego i faktycznego tych wierzytelności.

3. Opis, o którym mowa w ust. 2, powinien zawierać w szczególności:

1) oznaczenie dłużnika kasy wraz z przedstawieniem jego sytuacji finansowej;

2) kwotę wierzytelności ze wskazaniem należności głównej, odsetek i innych należności ubocznych;

3) datę powstania wierzytelności oraz terminy i warunki jej spłaty;

4) informacje o ustanowionych zabezpieczeniach wierzytelności;

5) informacje o przebiegu i terminowości dotychczasowych spłat wierzytelności;

6) informacje o historii dotychczasowej współpracy z dłużnikiem.

§ 5. [Wybór wierzytelności do nabycia]

1. Fundusz ustala, które z oferowanych przez kasę wierzytelności mogą zostać nabyte, i zawiadamia o tym kasę w ciągu 20 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku.

2. Przy wyborze wierzytelności do nabycia Fundusz kieruje się oceną sytuacji finansowej kasy i analizą jakości oferowanych wierzytelności, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości ich spłaty.

§ 6. [Umowa określająca rodzaj i warunki nabycia wierzytelności]

1. Fundusz zawiera z kasą umowę cywilnoprawną, zwaną dalej „umową”, określającą rodzaj oraz warunki nabycia wierzytelności od kasy.

2. Umowa określa w szczególności:

1) termin nabycia wierzytelności przez Fundusz;

2) cenę nabycia wierzytelności;

3) formę i terminy zapłaty ceny nabycia wierzytelności przez Fundusz;

4) termin i sposób zawiadomienia dłużnika przez kasę o zbyciu wierzytelności.

§ 7. [Zbycie wierzytelności]

1. Fundusz może zbyć wierzytelność za cenę niższą niż cena jej nabycia.

2. Cena zbycia wierzytelności nie może być niższa niż 50% ceny jej nabycia.

§ 8. [Prawo odkupu wierzytelności]

1. W umowie można zastrzec prawo odkupu wierzytelności przez kasę zbywającą.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, umowa powinna określać w szczególności:

1) termin, do którego kasa może wykonać prawo odkupu wierzytelności;

2) cenę odkupu;

3) formę i terminy zapłaty ceny odkupu przez kasę;

4) termin i sposób zawiadomienia dłużnika przez Fundusz o zbyciu wierzytelności.

3. Cena odkupu, o której mowa w ust. 2 pkt 2, powinna uwzględniać cenę zakupu wierzytelności wraz z kosztami związanymi z zakupem poniesionymi przez Fundusz, powiększoną o odsetki obliczone według stopy oprocentowania nie niższej niż ustalona przy udzielaniu kasom pomocy w formie pożyczki oraz pomniejszoną o kwotę stanowiącą różnicę między częścią wierzytelności odzyskaną przez Fundusz w okresie od nabycia tej wierzytelności od kasy do dnia jej odkupu przez kasę a kosztami poniesionymi przez Fundusz w związku z odzyskaniem tej części wierzytelności.

4. W przypadku skorzystania przez kasę zbywającą z prawa odkupu cena zbycia wierzytelności przez Fundusz nie może być niższa niż cena odkupu ustalona zgodnie z ust. 3.

5. Fundusz, w terminie określonym w umowie, przekazuje kasie odkupującej wierzytelności informacje o rodzajach i skutkach działań, jakie podjął w stosunku do dłużnika.

6. Nabywając wierzytelność, co do której zostało zastrzeżone prawo odkupu, Fundusz może żądać ustanowienia zabezpieczenia zapłaty ceny odkupu tej wierzytelności.

§ 9. [Zbycie wierzytelności osobie trzeciej]

Fundusz może zbyć osobie trzeciej nabytą od kasy wierzytelność, jeżeli w umowie nie postanowiono inaczej.

§ 10. [Sprzedaż wierzytelności, które stały się wymagalne]

1. Nabyte od kas wierzytelności, które stały się wymagalne, Fundusz zbywa w drodze przetargu nieograniczonego lub w drodze oferty ogłoszonej publicznie (sprzedaż publiczna). W ofercie ogłoszonej publicznie Fundusz określa cenę sprzedaży wierzytelności.

2. Zamiar sprzedaży wierzytelności, które stały się wymagalne, Fundusz podaje do wiadomości publicznej przez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Funduszu oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

3. Wyznaczony przez Fundusz termin składania ofert nie może być krótszy niż 3 tygodnie od daty ogłoszenia przetargu.

4. Przystępujący do przetargu wnoszą wadium w wysokości określonej przez Fundusz. Fundusz może odstąpić od pobierania wadium od przystępujących do danego przetargu.

5. Fundusz dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty w ciągu dwóch tygodni od upływu terminu składania ofert. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowią cena zakupu wierzytelności od Funduszu oraz warunki płatności zaproponowane przez oferenta.

6. Fundusz informuje o wyborze oferty, zamieszczając na stronie internetowej Funduszu oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie ogłoszenie wskazujące firmę (nazwę) i siedzibę tego, którego ofertę wybrano.

7. Fundusz zawiera z wybranym oferentem pisemną umowę sprzedaży wierzytelności nabytej uprzednio od kasy.

8. O dokonanej sprzedaży wierzytelności Fundusz niezwłocznie zawiadamia dłużnika.

§ 11. [Nabywca wierzytelności niewymagalnych]

1. Nabywcą wierzytelności niewymagalnych może być tylko kasa lub bank.

2. Fundusz zbywa wierzytelności niewymagalne na podstawie oferty skierowanej wyłącznie do kas lub banków lub w drodze przetargu ograniczonego, zapraszając do składania ofert imiennie oznaczone kasy lub banki.

3. Fundusz zaprasza do składania ofert taką liczbę kas lub banków, nie mniejszą jednak niż dziesięć, która umożliwi wybór najkorzystniejszej oferty, konkurencję i sprawne zbycie wierzytelności.

4. W zakresie składania ofert, wnoszenia wadium, wyboru oferty, zawarcia umowy i sprzedaży wierzytelności stosuje się przepisy § 10 ust. 3–5 oraz ust. 7 i 8.

§ 12. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.2)

Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk


1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie obrotu przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny wierzytelnościami nabywanymi od podmiotów objętych obowiązkowym systemem gwarantowania lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, w których powstało niebezpieczeństwo niewypłacalności (Dz. U. poz. 225), które utraciło moc z dniem 9 października 2016 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. poz. 996).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

dr Dominik Lubasz

Radca prawny i wspólnik zarządzający w Lubasz i Wspólnicy – Kancelarii Radców Prawnych sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »