REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2016 poz. 2003

USTAWA

z dnia 16 listopada 2016 r.

o zmianie niektórych ustaw w związku z utworzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji1)

Tekst pierwotny

Art. 1. [Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej]

W ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1412 oraz z 2016 r. poz. 1165) w art. 20:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, jednostkach organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych i przez niego nadzorowanych, podmiotach leczniczych tworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz w jednostkach organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonuje Państwowa Inspekcja Sanitarna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji finansowana z budżetu państwa.”;

2) w ust. 2:

a) we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „Państwową Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych” zastępuje się wyrazami „Państwową Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji”,

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) na terenie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz jednostek organizacyjnych podległych temu ministrowi i przez niego nadzorowanych,”,

c) w części wspólnej kończącej wyliczenie wyrazy „Państwową Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych” zastępuje się wyrazami „Państwową Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji”;

3) w ust. 3 wyrazy „Państwową Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych” zastępuje się wyrazami „Państwową Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji”.

Art. 2. [Ustawa o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej]

W ustawie z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 207 i 1948) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł rozdziału 7a otrzymuje brzmienie: „Wykonywanie zadań Agencji przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji”;

2) w art. 78a w ust. 1, w art. 78b w ust. 1, w art. 78c w ust. 1, w ust. 3 we wprowadzeniu do wliczenia i w ust. 4–6 oraz w art. 78d w ust. 1 użyte w różnych przypadkach wyrazy „Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji”.

Art. 3. [Ustawa o uposażeniu byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej]

W ustawie z dnia 30 maja 1996 r. o uposażeniu byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 356, z 1998 r. poz. 1065 oraz z 2011 r. poz. 407 i 654) w art. 5:

1) w ust. 1 wyrazy „Ministra Spraw Wewnętrznych” zastępuje się wyrazami „ministra właściwego do spraw wewnętrznych”;

2) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wydatki związane z ochroną są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.”.

Art. 4. [Ustawa o działach administracji rządowej]

W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 543, z późn. zm.2)) w art. 12a w ust. 1 w pkt 13 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 14 w brzmieniu:

„14) infrastruktury informacji przestrzennej.”.

Art. 5. [Prawo atomowe]

W ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 1512, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5 w ust. 4 w pkt 2, w art. 33e w ust. 2, w art. 33k w ust. 2, w art. 63 w ust. 2 w pkt 2 oraz w art. 124 w ust. 1 w pkt 2 użyte w różnych liczbach i różnych przypadkach wyrazy „państwowy inspektor sanitarny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych” zastępuje się użytymi w odpowiednich liczbach i odpowiednich przypadkach wyrazami „państwowy inspektor sanitarny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji”;

2) w art. 33j w ust. 3 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) współpraca z Prezesem Agencji, Głównym Inspektorem Sanitarnym, Głównym Inspektorem Sanitarnym Wojska Polskiego oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;”.

Art. 6. [Ustawa o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych]

W ustawie z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2015 r. poz. 806) w art. 15p w ust. 1 w pkt 3 wyrazy „Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych” zastępuje się wyrazami „Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji”.

Art. 7. [Prawo farmaceutyczne]

W ustawie z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. poz. 271, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 36b w pkt 8 wyrazy „Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych” zastępuje się wyrazami „Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji”;

2) w art. 36c w ust. 1 wyrazy „Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych” zastępuje się wyrazami „Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji”.

Art. 8. [Ustawa o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej]

W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1836) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 30 w ust. 6 wyrazy „Ministerstwa Spraw Wewnętrznych” zastępuje się wyrazami „Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji”;

2) w art. 81 w ust. 3 wyrazy „Ministerstwa Spraw Wewnętrznych” zastępuje się wyrazami „Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji”.

Art. 9. [Prawo telekomunikacyjne]

W ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1489, 1579, 1823, 1948 i 1954) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 81 w ust. 5 w części wspólnej kończącej wyliczenie skreśla się wyrazy „ , z uwzględnieniem art. 100”;

2) uchyla się art. 100;

3) w art. 183:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, stanowi iloczyn rocznych przychodów z tytułu prowadzenia działalności telekomunikacyjnej przedsiębiorcy telekomunikacyjnego obowiązanego do uiszczenia opłaty, uzyskanych w roku obrotowym poprzedzającym o 2 lata rok, za który ta opłata jest należna, i wskaźnika opłaty.”,

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania wysokości wskaźnika opłaty oraz terminy i sposób uiszczania opłaty, o której mowa w ust. 1, kierując się wysokością wydatków Prezesa UKE i ministra właściwego do spraw informatyzacji, związanych z wykonywaniem ich zadań w zakresie telekomunikacji, o których mowa w ust. 1, przyjętych w ustawie budżetowej na rok poprzedzający rok, za który opłata ta jest należna, wysokością przychodów przedsiębiorców telekomunikacyjnych z tytułu prowadzenia działalności telekomunikacyjnej w roku poprzedzającym o 2 lata rok, za który opłata ta jest należna, oraz potrzebą wyrównania wysokości wpływów z tej opłaty w roku poprzednim i wysokości kosztów, o których mowa w ust. 6.”,

c) dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. Minister właściwy do spraw informatyzacji ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” do 15 grudnia każdego roku komunikat o wysokości wskaźnika opłaty.”.

Art. 10. [Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii]

W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz. 224, 437 i 1948) w art. 241 w ust. 1 w pkt 2 wyrazy „Ministerstwa Spraw Wewnętrznych” zastępuje się wyrazami „Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji”.

Art. 11. [Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku, jego ochronie, udziale społeczeństwa i ocenach oddziaływania na środowisko]

W ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, 831, 961, 1250 i 1579) w art. 78 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Organem właściwym w sprawach, o których mowa w ust. 1, w odniesieniu do przedsięwzięć na terenach jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych i przez niego nadzorowanych jest właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.”.

Art. 12. [Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi]

W ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1866) w art. 5 w ust. 1 w pkt 4 w lit. a, w art. 7 w ust. 4 w pkt 1, w art. 24 w ust. 1 oraz w art. 43 w pkt 1 użyte w różnych przypadkach wyrazy „Państwowa Inspekcja Sanitarna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „Państwowa Inspekcja Sanitarna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji”.

Art. 13. [Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej]

W ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. poz. 489, z 2012 r. poz. 591 oraz z 2016 r. poz. 1250) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 6 otrzymuje brzmienie:

„Art. 6. Organy wiodące w zakresie swojej właściwości, w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji, są obowiązane do tworzenia i wdrożenia systemów szkoleń obejmujących w szczególności zagadnienia z zakresu tworzenia, aktualizacji i udostępniania metadanych, finansowanych z własnych środków budżetowych lub współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.”;

2) art. 13 otrzymuje brzmienie:

„Art. 13. 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji tworzy i utrzymuje geoportal infrastruktury informacji przestrzennej jako centralny punkt dostępu do usług, o których mowa w art. 9 ust. 1, w pełnym zakresie tematycznym i terytorialnym infrastruktury.

2. Minister właściwy do spraw informatyzacji prowadzi publicznie dostępną ewidencję zbiorów oraz usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą i nadaje im jednolite identyfikatory.

3. Organ administracji zgłasza do ewidencji, o której mowa w ust. 2, zbiory oraz usługi danych przestrzennych objętych infrastrukturą niezwłocznie po utworzeniu tych zbiorów lub uruchomieniu tych usług, powiadamiając o zgłoszeniu właściwy organ wiodący.

4. Obowiązek, o którym mowa w ust. 3, nie dotyczy zbiorów zawierających dane niejawne.

5. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, zakres informacji objętych ewidencją zbiorów oraz usług danych przestrzennych, sposób jej prowadzenia, treść i wzór zgłoszenia zbioru objętego infrastrukturą oraz dotyczących tego zbioru usług, a także tryb nadawania identyfikatorów tym zbiorom, mając na uwadze dostosowanie zakresu informacji gromadzonych w ewidencji do zadań organów wiodących, procesów tworzenia metadanych oraz wykorzystanie technologii teleinformatycznej do ujednolicenia i automatyzacji procesu zgłaszania zbioru danych.”;

3) art. 18 i art. 19 otrzymują brzmienie:

„Art. 18. 1. Tworzenie, utrzymywanie i rozwijanie infrastruktury jest koordynowane przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.

2. Minister właściwy do spraw informatyzacji przekazuje Komisji Europejskiej informacje i sprawozdania dotyczące tworzenia i funkcjonowania infrastruktury.

Art. 19. 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji, wykonując zadania, o których mowa w art. 18:

1) opracowuje projekty planów udziału organów administracji w tworzeniu i funkcjonowaniu infrastruktury;

2) monitoruje, we współpracy z organami wiodącymi, przebieg prac w zakresie tworzenia i funkcjonowania infrastruktury oraz jej rozwoju;

3) organizuje przedsięwzięcia i prowadzi działania wspierające rozwój infrastruktury;

4) współpracuje z wojewodami i jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie ich działań dotyczących tworzenia i funkcjonowania infrastruktury;

5) określa w ramach dwustronnych porozumień zakres i warunki wymiany danych o obiektach położonych na granicach między Rzecząpospolitą Polską i państwami sąsiednimi oraz przylegających do tych granic, kierując się dążeniem do zapewnienia spójności danych w ramach europejskiej infrastruktury informacji przestrzennej.

2. Główny Geodeta Kraju współpracuje z ministrem właściwym do spraw informatyzacji w wykonywaniu zadań, o których mowa w ust. 1.

3. W ramach współpracy Główny Geodeta Kraju w szczególności:

1) sporządza projekty informacji i sprawozdań, o których mowa w art. 18 ust. 2, i przekazuje je ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji;

2) dokonuje z organami wiodącymi niezbędnych uzgodnień mających na celu zapewnienie kompletności infrastruktury pod względem tematycznym, obszarowym i zmienności w czasie, jak też zapobieganie zbędnemu pozyskiwaniu tych samych danych przez więcej niż jeden organ administracji i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji wyniki tych uzgodnień;

3) przygotowuje lub opiniuje na wniosek ministra właściwego do spraw informatyzacji projekty dwustronnych porozumień dotyczące zakresu i warunków wymiany danych o obiektach położonych na granicach między Rzecząpospolitą Polską i państwami sąsiednimi oraz przylegających do tych granic.

4. Minister właściwy do spraw informatyzacji odpowiada za kontakty z Komisją Europejską w sprawach określonych ustawą.

5. Minister właściwy do spraw informatyzacji może upoważnić Głównego Geodetę Kraju do współpracy z Komisją Europejską w sprawach określonych ustawą.”;

4) w art. 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Organy wiodące uzgadniają z ministrem właściwym do spraw informatyzacji plany określające zakres i metodykę działań związanych z realizacją zadań, o których mowa w ust. 1.”;

5) art. 21 otrzymuje brzmienie:

„Art. 21. 1. Przy ministrze właściwym do spraw informatyzacji działa Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej, zwana dalej „Radą”.

2. Do zadań Rady należy:

1) opiniowanie, na wniosek ministra właściwego do spraw informatyzacji, projektów aktów prawnych, standardów, przedsięwzięć organizacyjnych, naukowych i edukacyjnych, planów i sprawozdań dotyczących infrastruktury, w tym dotyczących koordynacji i współdziałania oraz kontaktów z Komisją Europejską;

2) występowanie z inicjatywami dotyczącymi usprawnienia infrastruktury pod względem organizacyjnym i technicznym oraz rozszerzenia jej zakresu tematycznego.

3. Opinie, o których mowa w ust. 2 pkt 1, Rada przedstawia w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku oraz udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji.

4. Przewodniczący Rady przekazuje ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji, w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku:

1) plan pracy Rady na dany rok kalendarzowy;

2) sprawozdanie z działalności Rady za rok poprzedni.

5. Plan pracy Rady oraz sprawozdanie, o których mowa w ust. 4, udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji.”;

6) w art. 22:

a) w ust. 1:

– pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) przedstawiciele innych organów administracji rządowej w randze sekretarza lub podsekretarza stanu wyznaczeni przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw informatyzacji;”,

– pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) czterej przedstawiciele instytucji naukowych lub organizacji pozarządowych powołani przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.”,

b) ust. 2–4 otrzymują brzmienie:

„2. Kandydaci na członków Rady, o których mowa w ust. 1 pkt 10, mogą być zgłaszani ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji przez zainteresowane instytucje i organizacje.

3. Minister właściwy do spraw informatyzacji powołuje przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady spośród jej członków oraz udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej informację o składzie osobowym Rady.

4. Obsługę administracyjną prac Rady zapewnia minister właściwy do spraw informatyzacji.”,

c) w ust. 6 wyrazy „Minister właściwy do spraw administracji publicznej” zastępuje się wyrazami „Minister właściwy do spraw informatyzacji”.

Art. 14. [Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych]

W ustawie z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1537 i 1920) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 27:

a) w ust. 7 wyrazy „art. 22 ust. 8, art. 24 oraz art. 24a ust. 2” zastępuje się wyrazami „art. 22 ust. 8 oraz art. 24”,

b) w ust. 8 wyrazy „ust. 2–6” zastępuje się wyrazami „ust. 2–7 oraz art. 24a ust. 2”;

2) w art. 36b ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do umowy o koordynacji robót budowlanych przepisy art. 19 ust. 1 i 2, art. 21, art. 22, art. 24 i art. 24a ust. 2 stosuje się odpowiednio, z tym że decyzje wydaje starosta albo wojewoda.”;

3) w art. 36e:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Operator sieci może odmówić udostępnienia informacji, o których mowa w ust. 1, w zakresie, w jakim:

1) są one dostępne za pośrednictwem punktu informacyjnego do spraw telekomunikacji;

2) jest to niezbędne ze względu na bezpieczeństwo i integralność infrastruktury technicznej, zdrowie publiczne, obronność, bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo i porządek publiczny lub ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa, z zastrzeżeniem art. 29 ust. 6b;

3) informacje te zostały podane do publicznej wiadomości na jego stronie internetowej.”,

b) dodaje się ust. 6–8 w brzmieniu:

„6. W przypadku odmowy udostępnienia informacji, o których mowa w ust. 1, operator sieci jest obowiązany przedstawić przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 3, szczegółowo uzasadnione przyczyny swojej odmowy.

7. W przypadku gdy operator sieci odmówił udostępnienia informacji, o których mowa w ust. 1, ze względu na ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa, starosta w decyzji, o której mowa w art. 36f ust. 1, albo wojewoda w decyzji, o której mowa w art. 36f ust. 2, może uchylić to zastrzeżenie, jeżeli uzna, że informacje te są niezbędne dla realizacji szybkich sieci telekomunikacyjnych. Przepis art. 29 ust. 6b stosuje się odpowiednio.

8. Informacje, o których mowa w ust. 1, mogą być wykorzystane wyłącznie do celów związanych z ubieganiem się o koordynację robót budowlanych i realizacji szybkiej sieci telekomunikacyjnej, a przedsiębiorca telekomunikacyjny, któremu zostały one udostępnione, jest obowiązany do podejmowania niezbędnych środków w celu zachowania ich poufności.”;

4) art. 36h otrzymuje brzmienie:

„Art. 36h. 1. Organem wyższego stopnia w sprawach, o których mowa w art. 36c ust. 1 i art. 36f ust. 1, jest wojewoda.

2. Organem wyższego stopnia w sprawach, o których mowa w art. 36c ust. 4 i art. 36f ust. 2, jest Prezes UKE. Odwołania w tych sprawach Prezes UKE rozstrzyga po zasięgnięciu opinii Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, a w przypadku przedsiębiorstw energetycznych w uzgodnieniu z Prezesem URE.”.

Art. 15. [Ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach]

W ustawie z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1203) w art. 29 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „Państwowa Inspekcja Sanitarna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych” zastępuje się wyrazami „Państwowa Inspekcja Sanitarna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji”.

Art. 16. [Ustawa o Agencji Mienia Wojskowego]

W ustawie z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 614, 1202 i 1789) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł rozdziału 6 otrzymuje brzmienie: „Gospodarowanie lokalami mieszkalnymi przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji”;

2) w art. 87 w ust. 1 w części wspólnej kończącej wyliczenie, w ust. 2–4, w ust. 5 we wprowadzeniu do wyliczenia, w pkt 1, 2 i 6, w art. 88 w ust. 1, w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia i w pkt 1 oraz w art. 89 w ust. 2 użyte w różnych przypadkach wyrazy „Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji”.

Art. 17. [Ustawa o zdrowiu publicznym]

W ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. 1916) w art. 5 w ust. 1 oraz w art. 7 w ust. 1 w pkt 9 użyte w różnych przypadkach wyrazy „Główny Inspektor Sanitarny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „Główny Inspektor Sanitarny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji”.

Art. 18. [Ustawa o produktach biobójczych]

W ustawie z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. poz. 1926) w art. 39:

1) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Państwowa Inspekcja Sanitarna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – w zakresie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych, wprowadzania do obrotu wyrobów poddanych działaniu produktów biobójczych i substancji czynnych przeznaczonych do stosowania w produktach biobójczych w Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, jednostkach organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych i przez niego nadzorowanych, podmiotach leczniczych tworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz w jednostkach organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego;”;

2) w ust. 2 w zdaniu pierwszym wyrazy „Główny Inspektor Sanitarny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych” zastępuje się wyrazami „Główny Inspektor Sanitarny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji”.

Art. 19. [Właściwość ministra]

Sprawy wszczęte i prowadzone przed dniem 1 stycznia 2017 r. przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej lub Głównego Geodetę Kraju, w których właściwy na mocy przepisów niniejszej ustawy staje się minister właściwy do spraw informatyzacji, od dnia 1 stycznia 2017 r. są prowadzone przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.

Art. 20. [Wstąpienie w prawa i obowiązki wynikające z umów i porozumień]

Minister właściwy do spraw informatyzacji wstępuje w prawa i obowiązki wynikające z umów i porozumień zawartych przez Głównego Geodetę Kraju lub ministra właściwego do spraw administracji publicznej w zakresie zadań, których realizacja została przekazana niniejszą ustawą ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji.

Art. 21. [Dokumentacja związana z tworzeniem i utrzymaniem geoportalu infrastruktury informacji przestrzennej]

Główny Geodeta Kraju przekaże, w terminie do dnia 31 stycznia 2017 r., ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji dokumentację związaną z tworzeniem i utrzymaniem geoportalu infrastruktury informacji przestrzennej.

Art. 22. [Przepisy wykonawcze]

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 183 ust. 7 ustawy zmienianej w art. 9 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 183 ust. 7 ustawy zmienianej w art. 9, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy i mogą być zmieniane.

Art. 23. [Członkowie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej]

1. Z dniem 1 stycznia 2017 r. wygasa członkostwo osób powołanych do Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej na podstawie przepisów dotychczasowych.

2. Minister właściwy do spraw informatyzacji powoła, w terminie do dnia 15 stycznia 2017 r., nowych członków Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej.

Art. 24. [Członkowie korpusu służby cywilnej]

1. Z dniem 1 stycznia 2017 r.:

1) członkowie korpusu służby cywilnej zatrudnieni w urzędzie obsługującym Głównego Geodetę Kraju, realizujący do tego dnia zadania, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 13 niniejszej ustawy,

2) członek korpusu służby cywilnej zatrudniony w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, realizujący do tego dnia zadania, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 13 niniejszej ustawy

– stają się członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionymi w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw informatyzacji.

2. Dotychczasowi pracodawcy są obowiązani, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia niniejszej ustawy, zawiadomić na piśmie członków korpusu służby cywilnej, o których mowa w ust. 1, o zmianach, jakie mają nastąpić w zakresie ich stosunków pracy. Przepis art. 231 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666) stosuje się odpowiednio.

3. Przepisu ust. 2 zdanie drugie nie stosuje się do urzędników służby cywilnej, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1345, 1605, 1807 i 1948).

4. Do pracowników zatrudnionych w urzędzie obsługującym:

1) Głównego Geodetę Kraju i realizujących do dnia 1 stycznia 2017 r. zadania, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 13 niniejszej ustawy,

2) ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa i realizujących do dnia 1 stycznia 2017 r. zadania, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 13 niniejszej ustawy

– stosuje się art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Art. 25. [Przeniesienie planowanych dochodów i wydatków budżetowych]

W celu wykonania przepisów ustawy Prezes Rady Ministrów dokona, w drodze rozporządzenia, przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, między częściami, działami i rozdziałami budżetu państwa, z zachowaniem przeznaczenia środków publicznych wynikającego z ustawy budżetowej.

Art. 26. [Przeznaczenie składników majątkowych]

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze zarządzenia, przeznaczenie składników majątkowych będących przed dniem 1 stycznia 2017 r. w posiadaniu Głównego Geodety Kraju lub ministra właściwego do spraw administracji publicznej, przeznaczonych do wykonywania zadań, których realizacja została przekazana niniejszą ustawą ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji.

Art. 27. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., z wyjątkiem art. 24 ust. 2 i 3, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda


1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ustawę z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z dnia 30 maja 1996 r. o uposażeniu byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej, ustawę z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe, ustawę z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych, ustawę z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne, ustawę z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne, ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawę z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, ustawę z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, ustawę z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, ustawę z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, ustawę z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego, ustawę z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym oraz ustawę z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 749, 1020, 1250, 1579, 1923, 1948, 1954 i 1961.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1505 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 266, 1343, 1579 i 1948.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. poz. 1505 i 1570, z 2009 r. poz. 97, 206, 753, 788 i 817, z 2010 r. poz. 513 i 679, z 2011 r. poz. 322, 451, 622, 654, 657 i 696, z 2012 r. poz. 1342 i 1544, z 2013 r. poz. 1245, z 2014 r. poz. 822 i 1491, z 2015 r. poz. 28, 277, 788, 875, 1771, 1830, 1918, 1926 i 1991 oraz z 2016 r. poz. 823, 960, 1579 i 1948.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA