reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 1 grudnia 2016 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie komitetu audytu

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 i 1579) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie komitetu audytu (Dz. U. poz. 1826), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 maja 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie komitetu audytu (Dz. U. poz. 782).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 maja 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie komitetu audytu (Dz. U. poz. 782), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r.”.

Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk


1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działami administracji rządowej – budżet, finanse publiczne oraz instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1, 2 i 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie komitetu audytu]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów
z dnia 1 grudnia 2016 r. (poz. 2049)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie komitetu audytu

Na podstawie art. 290 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948 i 1984) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) niezbędne kwalifikacje członków niezależnych komitetu audytu;

2) sposób ustalania wynagrodzeń członków niezależnych komitetu audytu;

3) wymogi, jakie powinien spełniać regulamin komitetu audytu.

§ 2. Członkiem niezależnym komitetu audytu może być osoba, która:

1) posiada wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne;

2) posiada co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej dwuletnie w sprawowaniu funkcji kierowniczych;

3) posiada udokumentowane doświadczenie lub wiedzę w zakresie:1)

a) audytu wewnętrznego lub

b) kontroli zarządczej, lub

c) zarządzania ryzykiem, lub

d) prowadzenia gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych, lub

e) (uchylona);2)

4) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

5) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6) (uchylony).3)

§ 3. 1. Wynagrodzenie członka niezależnego komitetu audytu jest ustalane kwartalnie, w zależności od liczby działów kierowanych przez jednego ministra, dla których został powołany komitet audytu, oraz obecności na posiedzeniach komitetu audytu, według wzoru:

W = M x P x N/L

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

W – wysokość wynagrodzenia członka niezależnego komitetu audytu za dany kwartał,

M – mnożnik równy 0,4 w przypadku komitetu audytu powołanego dla jednego działu, a 0,5 w przypadku komitetu audytu powołanego dla co najmniej dwóch działów,4)

P – przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,

N – liczba posiedzeń komitetu audytu w danym kwartale, w których uczestniczył członek niezależny komitetu audytu,

L – liczba wszystkich posiedzeń komitetu audytu w danym kwartale.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się, jeżeli w danym kwartale odbyło się co najmniej jedno posiedzenie komitetu audytu.

§ 4. Regulamin komitetu audytu powinien określać w szczególności:

1) szczegółowy zakres zadań komitetu audytu;

2)5) sposób działania komitetu audytu, w tym:

a) tryb i częstotliwość zwoływania posiedzeń,

b) sposób prowadzenia posiedzeń,

c) sposób podejmowania uchwał,

d) zasady udziału w posiedzeniach osób trzecich,

e) sposób dokumentowania posiedzeń oraz podjętych ustaleń;

3) sposób i tryb dostępu członków komitetu audytu do dokumentów, informacji i innych materiałów związanych z funkcjonowaniem kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w jednostkach w dziale, w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, lub działach, dla których został powołany komitet audytu, przy zachowaniu przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej;

4) sposób i tryb współpracy członków komitetu audytu z kierownikami oraz pracownikami jednostek w dziale lub działach, dla których został powołany komitet audytu;

5) sposób i tryb współpracy komitetu audytu z kierownikami komórek audytu wewnętrznego;

6) tryb postępowania w sprawach o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy albo zmianę warunków pracy i płacy kierownika komórki audytu wewnętrznego, z uwzględnieniem zapewnienia pracodawcy oraz kierownikowi komórki audytu wewnętrznego możliwości udziału w postępowaniu.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.


1) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 maja 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie komitetu audytu (Dz. U. poz. 782), które weszło w życie z dniem 1 lipca 2016 r.

2) Przez § 1 pkt 1 lit. a tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

3) Przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

4) Objaśnienie symbolu M w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Glonek

Radca prawny / Mediator

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama