reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 12 grudnia 2016 r.

w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych

Na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 1a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Informacje zawarte w zestawieniu lokat alternatywnej spółki inwestycyjnej]

1. Zestawienie lokat alternatywnej spółki inwestycyjnej zawiera informacje w zakresie określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Zestawienie informacji dodatkowych o alternatywnej spółce inwestycyjnej zawiera informacje w zakresie określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 2. [Zastosowanie rozporządzenia po raz pierwszy]

Rozporządzenie ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się w 2017 r.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk


1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

Załącznik 1. [ZESTAWIENIE LOKAT ALTERNATYWNEJ SPÓŁKI INWESTYCYJNEJ]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów
z dnia 12 grudnia 2016 r. (poz. 2051)

Załącznik nr 1

ZESTAWIENIE LOKAT ALTERNATYWNEJ SPÓŁKI INWESTYCYJNEJ

Składniki lokat wykazuje się:

a) w wartościach zagregowanych w poszczególnych pozycjach tabeli głównej,

b) w pozycjach analitycznych grup składników lokat, określonych w tabelach uzupełniających, przy czym każdy składnik lokat wymieniony w przedmiotowych tabelach powinien posiadać swój indywidualny, jednolity dla całego sprawozdania finansowego, nadany przez alternatywną spółkę inwestycyjną, kod identyfikujący; w szczególności kodem może być powszechnie stosowana nazwa lub nadany przez instytucje trzecie kod składnika lokat.

W przypadku gdy określone pole nie znajduje zastosowania odnośnie do danego składnika lokat, przyjmuje ono wartość „nie dotyczy”.

1) Tabela główna1)

Składniki lokat

Bieżący okres sprawozdawczy

Dane porównywalne za poprzedni okres sprawozdawczy

wartość według ceny nabycia w tys.2)

wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

procentowy udział w aktywach ogółem

wartość według ceny nabycia w tys.

wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje

 

 

 

 

 

 

Warranty subskrypcyjne

 

 

 

 

 

 

Prawa do akcji

 

 

 

 

 

 

Prawa poboru

 

 

 

 

 

 

Kwity depozytowe

 

 

 

 

 

 

Listy zastawne

 

 

 

 

 

 

Dłużne papiery wartościowe

 

 

 

 

 

 

Instrumenty pochodne

 

 

 

 

 

 

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

 

 

 

 

 

 

Jednostki uczestnictwa

 

 

 

 

 

 

 

Certyfikaty inwestycyjne

 

 

 

 

 

 

Prawa uczestnictwa alternatywnych spółek inwestycyjnych

 

 

 

 

 

 

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

 

 

 

 

 

 

Wierzytelności

 

 

 

 

 

 

Weksle

 

 

 

 

 

 

Depozyty

 

 

 

 

 

 

Waluty3)

 

 

 

 

 

 

Nieruchomości

 

 

 

 

 

 

Statki morskie

 

 

 

 

 

 

Statki powietrzne

 

 

 

 

 

 

Kopaliny, surowce mineralne, metale szlachetne

 

 

 

 

 

 

Pozostałe ruchomości

 

 

 

 

 

 

Inne

 

 

 

 

 

 

 

2) Tabele uzupełniające4)

Akcje

Rodzaj rynku5)

Nazwa rynku

Liczba

Kraj siedziby emitenta

Waluta w jakiej dokonano nabycia składnika lokat

Wartość według ceny nabycia w walucie w jakiej dokonano nabycia w tys.

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w walucie w jakiej dokonano nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warranty subskrypcyjne

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Liczba

Kraj siedziby emitenta

Waluta w jakiej dokonano nabycia składnika lokat

Wartość według ceny nabycia w walucie w jakiej dokonano nabycia w tys.

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w walucie w jakiej dokonano nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prawa do akcji

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Liczba

Kraj siedziby emitenta

Waluta w jakiej dokonano nabycia składnika lokat

Wartość według ceny nabycia w walucie w jakiej dokonano nabycia w tys.

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w walucie w jakiej dokonano nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prawa poboru

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Liczba

Kraj siedziby emitenta

Waluta w jakiej dokonano nabycia składnika lokat

Wartość według ceny nabycia w walucie w jakiej dokonano nabycia w tys.

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w walucie w jakiej dokonano nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwity depozytowe

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Liczba

Kraj siedziby emitenta

Waluta w jakiej dokonano nabycia składnika lokat

Wartość według ceny nabycia w walucie w jakiej dokonano nabycia w tys.

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w walucie w jakiej dokonano nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listy zastawne

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Emitent

Kraj siedziby emitenta

Termin wykupu

Warunki oprocentowania

Rodzaj listu

Podstawa emisji

Wartość nominalna

Liczba

Waluta w jakiej dokonano nabycia składnika lokat

Wartość według ceny nabycia w walucie w jakiej dokonano nabycia w tys.

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w walucie w jakiej dokonano nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dłużne papiery wartościowe

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Emitent

Kraj siedziby emitenta

Termin wykupu

Warunki oprocentowania

Wartość nominalna

Liczba

Waluta w jakiej dokonano nabycia składnika lokat

Wartość według ceny nabycia w walucie w jakiej dokonano nabycia w tys.

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w walucie w jakiej dokonano nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obligacje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bony skarbowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bony pieniężne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obligacje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bony skarbowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bony pieniężne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumenty pochodne

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Emitent (wystawca)

Kraj siedziby emitenta (wystawcy)

Instrument bazowy

Liczba

Wartość instrumentu bazowego według stanu na dzień bilansowy

Waluta w jakiej dokonano nabycia składnika lokat

Wartość według ceny nabycia w walucie w jakiej dokonano nabycia w tys.

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w walucie w jakiej dokonano nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa spółki

Siedziba spółki

Kraj siedziby spółki

Liczba

Waluta w jakiej dokonano nabycia składnika lokat

Wartość według ceny nabycia w walucie w jakiej dokonano nabycia w tys.

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w walucie w jakiej dokonano nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i prawa uczestnictwa alternatywnych spółek inwestycyjnych

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Nazwa i rodzaj funduszu

Liczba

Waluta w jakiej dokonano nabycia składnika lokat

Wartość według ceny nabycia w walucie w jakiej dokonano nabycia w tys.

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w walucie w jakiej dokonano nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Certyfikaty inwestycyjne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prawa uczestnictwa alternatywnych spółek inwestycyjnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Nazwa emitenta

Kraj siedziby emitenta

Liczba

Waluta w jakiej dokonano nabycia składnika lokat

Wartość według ceny nabycia w walucie w jakiej dokonano nabycia w tys.

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w walucie w jakiej dokonano nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wierzytelności

Nazwa i rodzaj podmiotu

Kraj siedziby podmiotu

Termin wymagalności

Rodzaj świadczenia

Wartość świadczenia w tys.

Liczba

Waluta w jakiej dokonano nabycia składnika lokat

Wartość według ceny nabycia w walucie w jakiej dokonano nabycia w tys.

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w walucie w jakiej dokonano nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weksle

Wystawca

Data płatności

Waluta w jakiej dokonano nabycia składnika lokat

Wartość według ceny nabycia w walucie w jakiej dokonano nabycia w tys.

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w walucie w jakiej dokonano nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depozyty

Nazwa banku

Kraj siedziby banku

Waluta

Warunki oprocentowania

Wartość według ceny nabycia w danej walucie w tys.

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waluty6)

Państwo

Wartość według ceny nabycia w danej walucie w tys.

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieruchomości

Rok oddania do użytku

Data nabycia

Numer księgi wieczystej

Kraj położenia

Adres

Powierzchnia

Obciążenia

Służebności

Waluta w jakiej dokonano nabycia składnika lokat

Wartość według ceny nabycia w walucie w jakiej dokonano nabycia w tys.

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w walucie w jakiej dokonano nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości, w tym:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Budynki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Lokale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Grunty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Inne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prawa współwłasności nieruchomości, w tym:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Budynki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Lokale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Grunty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Inne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Użytkowanie wieczyste, w tym:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Budynki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Lokale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Grunty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Inne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statki morskie

Kraj rejestracji statku

Klasa statku

Waluta w jakiej dokonano nabycia składnika lokat

Wartość według ceny nabycia w walucie w jakiej dokonano nabycia w tys.

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w walucie w jakiej dokonano nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statki powietrzne

Kraj rejestracji statku

Model statku

Waluta w jakiej dokonano nabycia składnika lokat

Wartość według ceny nabycia w walucie w jakiej dokonano nabycia w tys.

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w walucie w jakiej dokonano nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopaliny, surowce mineralne, metale szlachetne

Data nabycia

Kraj miejsca położenia / przechowywania

Jednostka miary

Ilość

Obciążenia

Waluta w jakiej dokonano nabycia składnika lokat

Wartość w cenie nabycia w walucie w jakiej dokonano nabycia w tys.

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy walucie w jakiej dokonano nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe ruchomości

Data nabycia

Kraj miejsca przechowywania

Jednostka miary

Ilość

Obciążenia

Waluta w jakiej dokonano nabycia składnika lokat

Wartość w cenie nabycia w walucie w jakiej dokonano nabycia w tys.

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w walucie w jakiej dokonano nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inne7)

Emitent (wystawca)

Kraj siedziby emitenta (wystawcy)

Istotne parametry

Liczba

Waluta w jakiej dokonano nabycia składnika lokat

Wartość według ceny nabycia w walucie w jakiej dokonano nabycia w tys.

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość na dzień bilansowy w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w walucie w jakiej dokonano nabycia w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1) W sprawozdaniu finansowym można pominąć te pozycje składników lokat, w których należałoby wstawić wartość zero.

2) W polu tym w tabeli głównej i w tabelach uzupełniających wpisuje się wartość składników lokat w walucie, w której sporządzane jest sprawozdanie finansowe.

3) W pozycji tej wykazuje się wyłącznie waluty, będące lokatami alternatywnej spółki inwestycyjnej, które nie stanowią depozytów.

4) Wartość składników lokat wyszczególnionych w tabelach uzupełniających należy dodatkowo wykazać w pozycjach zagregowanych wskazanych w tabelach. Składniki lokat należy pogrupować według rynków wskazanych w kolumnach „Rodzaj rynku”, podając zagregowaną wartość składników dla każdego z rodzajów rynku.

5) W polu tym dla każdej z tabel uzupełniających należy wpisać odpowiednio określenia: „rynek regulowany” albo „alternatywny system obrotu” albo „rynek nieregulowany”. Dla składników lokat, które nie są przedmiotem obrotu na rynku, w polu wpisuje się „nienotowane na rynku”.

6) W tabeli tej wykazuje się wyłącznie waluty, będące lokatami alternatywnej spółki inwestycyjnej, które nie są przedmiotem depozytów.

7) W przypadku sklasyfikowania składników lokat do tej kategorii należy przedstawić je w podziale na grupy, wykazując wartości zagregowane analogicznie jak w tabeli głównej.

Załącznik 2. [ZESTAWIENIE INFORMACJI DODATKOWYCH O ALTERNATYWNEJ SPÓŁCE INWESTYCYJNEJ]

Załącznik nr 2

ZESTAWIENIE INFORMACJI DODATKOWYCH O ALTERNATYWNEJ SPÓŁCE INWESTYCYJNEJ

I. Informacje o strukturze aktywów alternatywnej spółki inwestycyjnej, z podziałem na:

1) aktywa alternatywnej spółki inwestycyjnej związane z realizowaną strategią inwestycyjną/strategiami inwestycyjnymi (należy wskazać 10 najistotniejszych rodzajów aktywów dla realizacji strategii inwestycyjnej/strategii inwestycyjnych);

2) aktywa alternatywnej spółki inwestycyjnej niezwiązane z realizowaną strategią inwestycyjną/strategiami inwestycyjnymi, w tym:

a) aktywa płynne utrzymywane w związku z ryzykiem roszczeń wobec wewnętrznie zarządzającego ASI z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania jego obowiązków, o których mowa w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1896 i 1948) (należy wskazać rodzaje aktywów),

b) pozostałe aktywa (należy wskazać 10 najistotniejszych rodzajów aktywów).

II. Informacje o aktywach alternatywnej spółki inwestycyjnej w roku obrotowym, mających wpływ na wartość aktywów netto, ze wskazaniem:

1) wartości aktywów nabytych w ramach realizacji strategii inwestycyjnej/strategii inwestycyjnych;

2) wartości aktywów zbytych w ramach realizacji strategii inwestycyjnej/strategii inwestycyjnych;

3) zrealizowanego wyniku na transakcjach/umowach dokonanych/zawartych w ramach realizacji strategii inwestycyjnej/strategii inwestycyjnych, w tym:

a) zrealizowanych zysków,

b) zrealizowanych strat;

4) wyniku z tytułu aktualizacji wartości wyceny aktywów nabytych w ramach realizacji strategii inwestycyjnej/strategii inwestycyjnych;

5) łącznego wyniku finansowego osiągniętego przez alternatywną spółkę inwestycyjną w ramach realizacji strategii inwestycyjnej/strategii inwestycyjnych.

III. Informacje o kosztach działalności alternatywnej spółki inwestycyjnej, w podziale na:

1) koszty związane z realizacją strategii inwestycyjnej/strategii inwestycyjnych, w tym:

a) koszty związane z zarządzaniem portfelem inwestycyjnym alternatywnej spółki inwestycyjnej, w przypadku wewnętrznie zarządzającego ASI, w podziale na:

– koszty wynagrodzeń osób uczestniczących w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych,

– koszty wynagrodzeń osób uczestniczących w procesie zarządzania ryzykiem,

– koszty związane z przekazaniem zarządzania portfelem inwestycyjnym alternatywnej spółki inwestycyjnej lub jego częścią, o którym mowa w art. 70g ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, w podziale na koszty stałe i koszty zmienne,

b) koszty związane z zarządzaniem portfelem inwestycyjnym alternatywnej spółki inwestycyjnej, w przypadku alternatywnej spółki inwestycyjnej będącej spółką komandytową albo spółką komandytowo-akcyjną, w podziale na:

– koszty wynagrodzenia stałego komplementariusza alternatywnej spółki inwestycyjnej,

– koszty wynagrodzenia komplementariusza alternatywnej spółki inwestycyjnej uzależnionego od wyników alternatywnej spółki inwestycyjnej,

– koszty dodatkowych opłat na rzecz komplementariusza alternatywnej spółki inwestycyjnej,

c) koszty usług depozytariusza w podziale na koszty stałe i koszty zmienne,

d) pozostałe koszty związane z realizacją strategii inwestycyjnej/strategii inwestycyjnych w podziale na koszty stałe i koszty zmienne (należy wskazać 10 najistotniejszych rodzajów kosztów);

2) koszty niezwiązane z realizacją strategii inwestycyjnej/strategii inwestycyjnych (należy wskazać 10 najistotniejszych rodzajów kosztów).

IV. Szczególne uprawnienia majątkowe i niemajątkowe związane z prawami uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej, o ile wprowadzono zróżnicowanie praw uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej oraz ograniczenia uprawnień wynikających z tych praw uczestnictwa

Należy odrębnie opisać uprawnienia majątkowe związane z prawami uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej oraz uprawnienia niemajątkowe związane z prawami uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej w odniesieniu do każdego rodzaju prawa uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej, z którym związane jest takie uprawnienie.

Należy odrębnie opisać wszystkie ograniczenia uprawnień wynikające z praw uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej w odniesieniu do każdego rodzaju prawa uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej, z którym związane jest takie ograniczenie.

V. Informacje o wyemitowanych przez alternatywną spółkę inwestycyjną instrumentach finansowych innych niż prawa uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej

Należy wymienić wszystkie wyemitowane instrumenty finansowe ze wskazaniem podstawy prawnej ich emisji oraz zwięzłym opisem podstawowych cech tych instrumentów oraz ryzyk z nimi związanych.

VI. Szczególne uprawnienia majątkowe i niemajątkowe niezwiązane z prawami uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej, o ile przyznano takie uprawnienia

Należy odrębnie opisać uprawnienia majątkowe niezwiązane z prawami uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej (np. wydane świadectwa użytkowe, wyemitowane instrumenty finansowe) oraz uprawnienia niemajątkowe niezwiązane z prawami uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej przyznane przez alternatywną spółkę inwestycyjną podmiotom trzecim oraz opisać ich wpływ na:

1) możliwość realizacji przez alternatywną spółkę inwestycyjną strategii inwestycyjnej w perspektywie krótko- i długookresowej;

2) możliwość wypracowania przez alternatywną spółkę inwestycyjną dochodów w perspektywie krótko- i długookresowej;

3) sytuację majątkową inwestorów alternatywnej spółki inwestycyjnej, w tym w szczególności na wartość aktywów netto na prawo uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej, możliwość wypłaty dochodu dla inwestorów lub możliwość wystąpienia inwestorów z alternatywnej spółki inwestycyjnej w perspektywie krótko- i długookresowej.

VII. Wartość aktywów netto alternatywnej spółki inwestycyjnej

VIII. Liczba praw uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej

Jeżeli z dokumentów wewnętrznych alternatywnej spółki inwestycyjnej wynika, że prawa uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej mają niejednolity charakter, należy podać liczbę praw uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej każdego rodzaju.

IX. Wartość aktywów netto na prawo uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej

Jeżeli z dokumentów wewnętrznych alternatywnej spółki inwestycyjnej wynika, że prawa uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej mają niejednolity charakter, należy podać wartość aktywów netto na każdy rodzaj prawa uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej.

X. Szczegółowy opis sposobu ustalenia wartości aktywów netto na prawo uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej, zgodnie z dokumentami wewnętrznymi alternatywnej spółki inwestycyjnej, w tym opis sposobu ustalenia liczby praw uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

Stowarzyszenie zajmuje się ochroną praw konsumentów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama