reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 8 grudnia 2016 r.

w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych

Na podstawie art. 152 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410 oraz z 2015 r. poz. 1266, 1505 i 1615) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe wymogi, jakim ma odpowiadać zgłoszenie znaku towarowego;

2) szczegółowy zakres i tryb rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych.

§ 2. [Definicje]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej;

2) Urzędzie Patentowym – rozumie się przez to Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej;

3) Porozumieniu nicejskim – rozumie się przez to Porozumienie nicejskie dotyczące międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków, podpisane w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowane w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. i w Genewie dnia 13 maja 1977 r. oraz zmienione dnia 28 września 1979 r. (Dz. U. z 2003 r. poz. 583 i 584);

4) Porozumieniu wiedeńskim – rozumie się przez to Porozumienie wiedeńskie ustanawiające międzynarodową klasyfikację elementów graficznych znaków, sporządzone w Wiedniu dnia 12 czerwca 1973 r. i zmienione dnia 1 października 1985 r. (Dz. U. z 2003 r. poz. 1669 i 1670);

5) rejestracji międzynarodowego znaku towarowego – rozumie się przez to rejestrację międzynarodowego znaku towarowego dokonaną przez Biuro Międzynarodowe na podstawie Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków z dnia 14 kwietnia 1891 r. zrewidowanego w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r., w Hadze dnia 6 listopada 1925 r., w Londynie dnia 2 czerwca 1934 r., w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r. i w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. oraz zmienionego dnia 2 października 1979 r. (Dz. U. z 1993 r. poz. 514 i 515) lub Protokołu do Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków, sporządzonego w Madrycie dnia 27 czerwca 1989 r. (Dz. U. z 2003 r. poz. 129 i 130);

6) wyznaczeniu międzynarodowego znaku towarowego – rozumie się przez to wyznaczenie międzynarodowego znaku towarowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokonane przez Biuro Międzynarodowe na podstawie Porozumienia madryckiego lub Protokołu do Porozumienia madryckiego, o których mowa w pkt 5;

7) Biurze Międzynarodowym – rozumie się przez to Międzynarodowe Biuro Własności Intelektualnej utworzone na podstawie Konwencji o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, sporządzonej w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. (Dz. U. z 1975 r. poz. 49 i 50).

§ 3. [Stosowanie przepisów rozporządzenia]

Przepisy rozporządzenia stosuje się odpowiednio do:

1) wspólnych znaków towarowych, o których mowa w art. 136 ust. 1 ustawy;

2) wspólnych znaków towarowych gwarancyjnych, o których mowa w art. 137 ust. 1 ustawy.

Rozdział 2

Zgłoszenie znaku towarowego

§ 4. [Forma zgłoszenia znaku towarowego]

Zgłoszenia znaku towarowego, o którym mowa w art. 138 ustawy, dokonuje się w formie podania. W przypadku zgłoszenia znaku towarowego dźwiękowego, nagranie dźwięku, o którym mowa w art. 141 ust. 2 ustawy, dołącza się w dwóch egzemplarzach.

§ 5. [Informacje zawarte w podaniu]

1. Podanie, o którym mowa w § 4, oprócz danych wymienionych w art. 138 ust. 1 i 3 ustawy, zawiera:

1) nazwisko i imię oraz adres zamieszkania lub nazwę oraz adres siedziby zgłaszającego;

2) numer identyfikacyjny REGON, w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile zgłaszający go posiada;

3) nazwisko i imię oraz adres pełnomocnika, jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika;

4) wniosek o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy, wspólny znak towarowy, wspólny znak towarowy gwarancyjny albo o udzielenie wspólnego prawa ochronnego na znak towarowy;

5) oświadczenie zgłaszającego, że zamierza skorzystać z uprzedniego pierwszeństwa, jeżeli ubiega się o przyznanie tego pierwszeństwa, wskazujące co najmniej datę i kraj dokonania pierwszego zgłoszenia lub nazwę, miejsce i kraj wystawy oraz datę wystawienia towaru oznaczonego znakiem towarowym na wystawie;

6) wykaz towarów, dla których znak towarowy jest przeznaczony;

7) wskazanie osoby upoważnionej do odbioru korespondencji, jeżeli jest kilku zgłaszających i nie działają przez wspólnego pełnomocnika;

8) podpis zgłaszającego lub pełnomocnika, jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika;

9) spis załączonych dokumentów i oświadczeń.

2. Jeżeli zgłoszenie jest dokonywane w imieniu Skarbu Państwa przez organ administracji rządowej albo państwową jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, jako zgłaszającego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, należy podać Skarb Państwa wraz z nazwą tego organu lub jednostki; osoba podpisująca podanie w imieniu zgłaszającego, która nie jest wyznaczonym pełnomocnikiem, podaje zajmowane stanowisko służbowe.

§ 6. [Przedstawienie w sposób graficzny znaku towarowego]

1. Określenie w podaniu, o którym mowa w § 4, znaku towarowego, o którym mowa w art. 138 ust. 1 ustawy, polega na jego przedstawieniu lub wyrażeniu w podaniu w sposób graficzny, w tym w formie fotografii lub odbitki, określeniu jego rodzaju, a w razie potrzeby jego opisaniu.

2. W zależności od rodzaju znaku towarowego przedstawia się go lub wyraża w następujący sposób:

1) jeżeli znak towarowy jest literą, cyfrą, napisem, rysunkiem lub kompozycją kolorystyczną, należy go w tej postaci zamieścić w podaniu;

2) jeżeli znak towarowy składa się z kilku odrębnych części przeznaczonych do łącznego używania, w szczególności z etykiety, kontretykiety i krawatki, należy przedstawić te części obok siebie w sposób odpowiadający ich rzeczywistemu rozmieszczeniu na towarze; kontur znaku towarowego należy zaznaczyć linią ciągłą, a kontur towaru, na który znak ten ma być nakładany, linią przerywaną;

3) jeżeli znak towarowy składa się z pojedynczego wizerunku ukazującego jego usytuowanie na towarze, należy go wyrazić w sposób odpowiadający rzeczywistemu rozmieszczeniu na towarze; kontur znaku towarowego należy zaznaczyć linią ciągłą, a kontur towaru, na którym znak ten ma być nakładany, linią przerywaną;

4) jeżeli znak towarowy ma formę przestrzenną, należy go wyrazić w postaci rysunku lub fotografii obrazującej jego ogólny wygląd bądź kilku rysunków lub fotografii obok siebie – gdy jego cechy wyróżniające znajdują się na różnych płaszczyznach;

5) jeżeli znak towarowy jest hologramem, należy go wyrazić w postaci jednego lub kilku wizerunków ukazujących cały jego efekt hologramowy;

6) jeżeli znak towarowy, w szczególności melodia, nie nadaje się do bezpośredniego graficznego zobrazowania, należy go wyrazić w podaniu pośrednio przez zapis graficzny, pozwalający na jego odtworzenie (nuty, litery obrazujące dźwięki artykułowane).

3. Znaki towarowe barwne przedstawia się w kolorach, z podaniem wykazu użytych kolorów, zgodnie z klasyfikacją wprowadzoną Porozumieniem wiedeńskim, określając, w razie potrzeby, ich szczegółowe parametry (odcienie) zgodnie ze wskazaną przez zgłaszającego paletą barw oraz wskazując, których elementów znaku towarowego dotyczą te kolory. W przypadku zgłoszenia znaku towarowego składającego się z kolorów lub układów kolorów określa się sposób ich połączenia.

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 3, zamieszcza się opis znaku towarowego, jeżeli samo przedstawienie nie jest wystarczające do jego pełnego zobrazowania.

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 2–4, zamieszcza się w podaniu opis znaku towarowego, z wyjaśnieniem, co on przedstawia i, w razie potrzeby, w jaki sposób ma być używany.

6. W przypadku każdego znaku towarowego zawierającego litery, cyfry lub napisy w opisie znaku podaje się:

1) tłumaczenie napisów obcojęzycznych, jeżeli mają odpowiednik w języku polskim;

2) transliterację na litery alfabetu łacińskiego i cyfry arabskie lub rzymskie, jeżeli użyto liter innego alfabetu niż łaciński oraz cyfr innych niż arabskie lub rzymskie.

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 6, określa się rodzaj znaku towarowego, a także wskazuje, w razie potrzeby identyfikacji tego znaku, niezbędne informacje dotyczące sposobu postrzegania tego znaku przez odbiorców.

8. Jeżeli zamieszczenie znaku towarowego w podaniu byłoby utrudnione ze względu na potrzebę zobrazowania jego szczegółów, znak taki może być przedstawiony na odrębnym arkuszu o formacie A4.

§ 7. [Wymagania dotyczące fotografii]

1. Fotografia lub odbitka, o której mowa w § 6 ust. 1, nie może być mniejsza niż 8 cm x 8 cm i większa niż 10 cm x 10 cm.

2. Fotografia lub odbitka znaku towarowego może być wykonana dowolną techniką umożliwiającą ich reprodukcję.

§ 8. [Klasa towarów]

1. Zgłaszający, sporządzając wykaz towarów, dla których znak towarowy jest przeznaczony, może używać ogólnych określeń nagłówków klasyfikacyjnych Porozumienia nicejskiego lub innych ogólnych terminów, pod warunkiem że są one wystarczająco jasne i precyzyjne. W tym przypadku uznaje się, że wykaz towarów obejmuje wszystkie towary wyraźnie objęte dosłownym znaczeniem danego określenia lub terminu.

2. Zgłaszający, sporządzając wykaz towarów, wskazuje jednocześnie klasy odnoszące się do określonych towarów, zwane dalej „klasami towarowymi”, zgodnie z aktualną klasyfikacją przyjętą na podstawie Porozumienia nicejskiego.

3. Jeżeli towar, dla którego zgłaszający zamierza zarejestrować znak towarowy, nie jest wymieniony w wykazie towarów klasyfikacji, o której mowa w ust. 2, do zaklasyfikowania tego towaru stosuje się kryteria przyjęte w uwagach ogólnych do tej klasyfikacji.

4. Wykaz towarów nie może zawierać określeń niemających znaczenia dla zakresu ochrony.

5. Wykaz towarów powinien być uporządkowany według klas towarowych w porządku wzrastającym.

6. Odrębne arkusze wykazu towarów, sporządzone zgodnie z art. 141 ust. 1 ustawy, powinny mieć format A4 i być wypełnione pismem drukowanym.

§ 9. [Dowód pierwszeństwa]

1. Dowód pierwszeństwa wynikający z wcześniejszego zgłoszenia składa się z:

1) kopii lub odpisu takiego zgłoszenia, poświadczonego za zgodność z oryginałem przez właściwy organ, w którym dokonano zgłoszenia;

2) zaświadczenia wydanego przez organ, o którym mowa w pkt 1, wskazującego datę i numer zgłoszenia oraz, w przypadku, o którym mowa w art. 126 ustawy – datę wystawienia towaru ze znakiem towarowym na wystawie, o której mowa w art. 126 ustawy.

2. Dowód pierwszeństwa wynikający z wcześniejszego wystawienia towarów oznaczonych zgłaszanym znakiem towarowym składa się z:

1) zaświadczenia organizatora wystawy o wystawieniu towarów oznaczonych danym znakiem;

2) dokumentu stwierdzającego, że wystawa miała charakter wystawy międzynarodowej oficjalnej lub oficjalnie uznanej.

3. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, zawiera:

1) nazwisko i imię lub nazwę wystawcy;

2) nazwę i miejsce wystawy oraz okres jej trwania;

3) datę wystawienia towarów;

4) stwierdzenie tożsamości znaku i towarów wystawionych z załączoną fotografią lub odbitką znaku i wykazem towarów.

4. Oświadczenie zgłaszającego o podstawie do korzystania z uprzedniego pierwszeństwa, o którym mowa w art. 35 ust. 6 ustawy, zawiera:

1) nazwisko i imię lub nazwę osoby, na którą jest wystawiony dowód pierwszeństwa;

2) nazwisko i imię lub nazwę zgłaszającego;

3) wskazanie podstawy uprawnienia do korzystania z uprzedniego pierwszeństwa;

4) podpis zgłaszającego lub jego pełnomocnika oraz datę.

§ 10. [Tłumaczenie dokumentów]

1. Podanie, o którym mowa w § 4, sporządza się w języku polskim.

2. Jeżeli dowód pierwszeństwa, o którym mowa w art. 139 ustawy, został sporządzony w innym języku niż polski, angielski, francuski, niemiecki lub rosyjski, dołącza się do niego tłumaczenie na jeden z tych języków.

3. Urząd Patentowy może wezwać do złożenia tłumaczenia na język polski każdego dokumentu sporządzonego w języku innym niż polski, z zastrzeżeniem ust. 2.

4. Dokumenty sporządzone za granicą muszą odpowiadać przepisom prawa obowiązującego w państwie ich sporządzenia lub postanowieniom umów międzynarodowych.

Rozdział 3

Rozpatrywanie zgłoszenia znaku towarowego

§ 11. [Wezwanie do uzupełnienia zgłoszenia]

1. Po otrzymaniu zgłoszenia znaku towarowego Urząd Patentowy niezwłocznie dokonuje czynności, o których mowa w art. 41 ust. 1 ustawy.

2. Jeżeli Urząd Patentowy stwierdzi, że w zgłoszeniu znaku towarowego nie został określony znak towarowy lub nie zostały wskazane towary, dla których znak jest przeznaczony, wzywa do uzupełnienia zgłoszenia zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy.

§ 12. [Dane zamieszczane w informacji Urzędu Patentowego]

1. Informację o znaku towarowym, o której mowa w art. 1461 ust. 2 ustawy, Urząd Patentowy ujawnia w bazie danych dostępnej osobom trzecim na stronie internetowej Urzędu Patentowego.

2. W informacji Urząd Patentowy zamieszcza następujące dane:

1) numer zgłoszenia znaku towarowego;

2) datę zgłoszenia znaku towarowego;

3) datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa wraz z numerem zgłoszenia lub oznaczenie wystawy;

4) imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania albo nazwę zgłaszającego oraz siedzibę zgłaszającego, a także kod kraju zgłaszającego;

5) kategorię znaku towarowego lub prawa ochronnego, o które ubiega się zgłaszający, jeżeli zgłoszenie dotyczy wspólnego znaku towarowego, wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego albo wspólnego prawa ochronnego;

6) określenie znaku towarowego;

7) towary wraz z numerami klas towarowych.

§ 13. [Wezwanie do złożenia oddzielnych zgłoszeń znaków towarowych]

1. W przypadku stwierdzenia, że zgłoszenie znaku towarowego zostało dokonane niezgodnie z art. 138 ust. 2 ustawy, Urząd Patentowy wzywa zgłaszającego do złożenia oddzielnych zgłoszeń znaków towarowych.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, uiszczoną opłatę za zgłoszenie znaku towarowego zalicza się na poczet zgłoszenia znaku towarowego określonego w podaniu na pierwszym miejscu, który zachowuje numer zgłoszenia pierwotnego. Pozostałym zgłoszeniom znaków towarowych nadaje się numery odpowiadające dacie wpływu, z zachowaniem pierwotnej daty zgłoszenia.

3. Jeżeli zgłaszający nie dokona, w wyznaczonym terminie, oddzielnych zgłoszeń znaków towarowych lub nie uiści za nie opłat, uznaje się, że zgłoszenie dotyczy znaku towarowego określonego w zgłoszeniu na pierwszym miejscu spośród znaków towarowych wskazanych przez zgłaszającego. W tym przypadku w części dotyczącej pozostałych znaków towarowych zgłoszenie uważa się za wycofane, a postępowanie umarza się.

§ 14. [Dowód pierwszeństwa]

1. Na wniosek zgłaszającego Urząd Patentowy wydaje dowód pierwszeństwa, o którym mowa w art. 128 ustawy, składający się z:

1) zaświadczenia Urzędu Patentowego;

2) kopii podania, o którym mowa w § 4.

2. Zaświadczenie Urzędu Patentowego zawiera:

1) nazwisko i imię oraz miejsce zamieszkania lub nazwę oraz siedzibę zgłaszającego;

2) datę i numer zgłoszenia.

3. Urząd Patentowy potwierdza w zaświadczeniu zgodność dołączonej kopii podania z oryginałem, a jeżeli przed wydaniem dowodu pierwszeństwa miała miejsce zmiana zgłaszającego, zamieszcza w tym zaświadczeniu także stosowną adnotację o tej zmianie.

4. W zaświadczeniu Urząd Patentowy zamieszcza adnotację o dacie uprzedniego pierwszeństwa, o jaką zgłaszający ubiega się w przypadku wcześniejszego wystawienia towaru ze znakiem towarowym na wystawie, o której mowa w art. 126 ustawy.

5. Zaświadczenie Urzędu Patentowego jest opatrywane pieczęcią i podpisywane przez osobę upoważnioną do tego na piśmie przez Prezesa Urzędu Patentowego.

§ 15. [Poprawki w wykazie towarów]

Z uwzględnieniem warunku określonego w art. 142 ustawy, Urząd Patentowy może również sam dokonywać poprawek w wykazie towarów, w zakresie:

1) wskazania nazw towarów w sposób odpowiadający klasyfikacji, o której mowa w § 8 ust. 2, jeżeli zgłaszający użył wyrażeń potocznych, gwarowych lub stosowanych tylko zwyczajowo w danej branży, a istnieje przyjęte w klasyfikacji wyrażenie równoznaczne;

2) uporządkowania towarów w wykazie towarów, w sposób odpowiadający kolejności klas towarowych;

3) wskazania klas towarowych.

§ 16. [Upoważnienie do wprowadzania poprawek lub żądania dokonania zmiany]

Poprawne i jednoznaczne wskazanie przez zgłaszającego nazwy towaru, dla którego znak towarowy jest przeznaczony, nie upoważnia Urzędu Patentowego do wprowadzania poprawek lub żądania dokonania zmiany tylko dlatego, że towar taki nie jest wymieniony w klasyfikacji, o której mowa w § 8 ust. 2.

§ 17. [Zawiadomienie o przeszkodach przyznania uprzedniego pierwszeństwa]

Przed wydaniem postanowienia, o którym mowa w art. 48 ustawy, Urząd Patentowy zawiadamia zgłaszającego o przeszkodach przyznania uprzedniego pierwszeństwa, wyznaczając termin na złożenie wyjaśnień lub usunięcie braków.

§ 18. [Informacje zamieszczone w ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego]

Urząd Patentowy dokonuje ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego w „Biuletynie Urzędu Patentowego”, zgodnie z art. 1461 ust. 1 lub 3 ustawy, zamieszczając w nim następujące dane:

1) numer zgłoszenia znaku towarowego;

2) datę zgłoszenia znaku towarowego;

3) datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa wraz z numerem zgłoszenia lub oznaczenie wystawy;

4) imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania albo nazwę zgłaszającego oraz siedzibę zgłaszającego, a także kod kraju zgłaszającego;

5) kategorię znaku towarowego lub prawa ochronnego, o które ubiega się zgłaszający, jeżeli zgłoszenie dotyczy wspólnego znaku towarowego, wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego albo wspólnego prawa ochronnego;

6) określenie znaku towarowego;

7) numery klas towarowych;

8) informacje o udostępnieniu listy towarów i usług w bazie danych dostępnej osobom trzecim na stronie internetowej Urzędu Patentowego.

§ 19. [Informacje zawarte w ogłoszeniu o wniesieniu sprzeciwu]

W ogłoszeniu w „Biuletynie Urzędu Patentowego” o wniesieniu sprzeciwu, o którym mowa w art. 15217 ustawy, a także w bazie danych dostępnej osobom trzecim na stronie internetowej Urzędu Patentowego, podaje się:

1) numer znaku towarowego, wobec którego wniesiono sprzeciw;

2) imię i nazwisko albo nazwę wnoszącego sprzeciw.

§ 20. [Decyzja o udzieleniu prawa ochronnego]

1. Decyzja o udzieleniu prawa ochronnego, oprócz elementów wymienionych w art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, 868, 996 i 1579), zawiera w szczególności:

1) numer i datę zgłoszenia znaku towarowego;

2) określenie kategorii znaku lub prawa ochronnego;

3) znak towarowy mający być przedmiotem prawa ochronnego;

4) wykaz towarów przyporządkowanych do odpowiednich klas towarowych, z uwzględnieniem poprawek dokonanych zgodnie z § 15.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do decyzji o udzieleniu prawa ochronnego dla części towarów i decyzji o odmowie udzielenia takiego prawa.

§ 21. [Informacje zawarte w ogłoszeniu o udzielonym prawie ochronnym]

W ogłoszeniu w „Wiadomościach Urzędu Patentowego” o udzielonym prawie ochronnym podaje się:

1) numer prawa ochronnego, datę i numer zgłoszenia oraz datę ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego;

2) datę wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego;

3) wskazanie kategorii znaku towarowego lub udzielonego prawa, jeżeli dotyczy wspólnego prawa ochronnego, wspólnego znaku towarowego albo wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego;

4) imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania albo nazwę oraz siedzibę uprawnionego, a także kod kraju uprawnionego;

5) określenie znaku towarowego ze wskazaniem kolorów i symboli klasyfikacji elementów graficznych, przyjętej na podstawie Porozumienia wiedeńskiego, a w razie potrzeby – rodzaju znaku;

6) wskazanie towarów przyporządkowanych do odpowiednich klas towarowych.

Rozdział 4

Postępowanie w sprawie uznawania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowych znaków towarowych

§ 22. [Informacje zawarte w ogłoszeniu o wyznaczeniu międzynarodowego znaku towarowego]

Urząd Patentowy dokonuje ogłoszenia w „Biuletynie Urzędu Patentowego” o wyznaczeniu międzynarodowego znaku towarowego, zgodnie z art. 1526 ust. 1 i 2 ustawy, zamieszczając w nim następujące dane:

1) numer rejestracji międzynarodowego znaku towarowego;

2) datę wyznaczenia międzynarodowego znaku towarowego;

3) datę uprzedniego pierwszeństwa;

4) określenie znaku towarowego;

5) klasy towarowe;

6) informacje o udostępnieniu listy towarów i usług w bazie danych dostępnej na stronie internetowej Biura Międzynarodowego.

§ 23. [Ogłoszenie o wniesieniu sprzeciwu]

W ogłoszeniu w „Biuletynie Urzędu Patentowego” o wniesieniu sprzeciwu, o którym mowa w art. 1526a ust. 1 ustawy, a także w bazie danych dostępnej osobom trzecim na stronie internetowej Urzędu Patentowego, podaje się:

1) numer rejestracji międzynarodowej znaku towarowego, wobec której wniesiono sprzeciw;

2) nazwisko i imię albo nazwę wnoszącego sprzeciw.

§ 24. [Ogłoszenie daty informacji dotyczącej wyznaczenia i ochrony międzynarodowego znaku towarowego]

Po uznaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego Urząd Patentowy dokonuje ogłoszenia w „Wiadomościach Urzędu Patentowego”, w którym wskazuje informacje, o których mowa w § 22, datę ogłoszenia w „Biuletynie Urzędu Patentowego” o wyznaczeniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego oraz datę uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego.

Rozdział 5

Przepis końcowy

§ 25. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.1)

Prezes Rady Ministrów: B. Szydło


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych (Dz. U. poz. 998, z 2005 r. poz. 911 oraz z 2014 r. poz. 466), które utraciło moc z dniem 15 kwietnia 2016 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. poz. 1615).

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kampanie SEO

Kampanie SEO to agencja marketingowa z ponad 10-letnim doświadczeniem, którą tworzą doświadczeni i kreatywni eksperci.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama