| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 13 grudnia 2016 r.

w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954 i 1985) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego]

Określa się klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego, stanowiącą załącznik do rozporządzenia.

§ 2. [Poziomy Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji pełnych]

Poziomy Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji pełnych, o których mowa w art. 8 pkt 3–6 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64 i 1010), określone w załączniku do rozporządzenia, stosuje się do kwalifikacji nadanych od dnia wejścia w życie tej ustawy.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.2)

Minister Edukacji Narodowej: A. Zalewska

 

1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 1903).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 7, z 2014 r. poz. 1140, z 2015 r. poz. 954 i 1873 oraz z 2016 r. poz. 841), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64 i 1010).

Załącznik 1. [KLASYFIKACJA ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 13 grudnia 2016 r. (poz. 2094)

KLASYFIKACJA ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego to usystematyzowany układ tabelaryczny obejmujący:

1) nazwy zawodów nauczanych w systemie oświaty, uporządkowanych według grup wielkich, dużych i średnich zgodnych z nazwami grup ustalonymi w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.);

2) poziomy Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji pełnych;

3) wnioskodawców – ministrów, na wniosek których wprowadzono zawody do klasyfikacji (ministrów właściwych w zakresie danego zawodu – wyznaczonych ze względu na odpowiedni dział administracji rządowej, wskazany w ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 543, z późn. zm.);

4) obszary kształcenia, do których są przypisane poszczególne zawody wpisane do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego;

5) typy szkół ponadgimnazjalnych, w których może odbywać się kształcenie w danym zawodzie, tj. trzyletnią zasadniczą szkołę zawodową, czteroletnie technikum oraz szkołę policealną o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku;

6) nazwy kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie lub brak wyodrębnienia kwalifikacji w zawodzie (zawody szkolnictwa artystycznego);

7) poziomy Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji cząstkowych;

8) możliwość prowadzenia kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie;

9) szczególne uwarunkowania lub ograniczenia związane z kształceniem w danym zawodzie, zawarte we wnioskach ministrów właściwych w zakresie zawodów.

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego określa nazwy zawodów dla zawodów nauczanych w systemie oświaty na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, technikum i szkoły policealnej oraz przypisany do nich poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji pełnych nadawanych w systemie oświaty, których osiągnięcie potwierdza dyplom wydany przez okręgową komisję egzaminacyjną. Klasyfikacja określa także kwalifikacje cząstkowe wyodrębnione w zawodzie (K1, K2, K3), których osiągnięcie potwierdza świadectwo wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji, wraz z przypisanym do nich poziomem Polskiej Ramy Kwalifikacji. Kwalifikacje w zawodzie wyodrębnione w ramach poszczególnych zawodów są opisane w podstawie programowej kształcenia w zawodach jako zestawy oczekiwanych efektów kształcenia: wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych i społecznych, pozwalające na samodzielne wykonywanie zadań zawodowych. Kształcenie w zakresie kwalifikacji prowadzone jest na realizowanych zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach kwalifikacyjnych kursach zawodowych, których ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji. Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego wskazuje także kwalifikacje, dla których nie przewidziano możliwości prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Wyłączenie możliwości prowadzenia kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych dotyczy zarówno zawodów, w których wyodrębniono kwalifikacje, jak i zawodów, w których nie wyodrębnia się kwalifikacji. Zawody, w których nie wyodrębnia się kwalifikacji, to zawody szkolnictwa artystycznego, dla których ministrem właściwym jest minister do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, określający w drodze odrębnego rozporządzenia podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych.

Zawody wpisane do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego to zawody jednokwalifikacyjne, dwukwalifikacyjne i trójkwalifikacyjne, gdzie kwalifikacje oznaczono odpowiednio porządkowymi symbolami K1, K2 i K3.

Zawody jednokwalifikacyjne to przede wszystkim zawody ujęte w grupach wielkich 6, 7 i 8, nauczane w zasadniczej szkole zawodowej. Ponadto wśród zawodów jednokwalifikacyjnych znajdują się zawody nauczane na poziomie technikum i szkoły policealnej, dla których ministrem właściwym jest: minister do spraw zdrowia, minister do spraw rodziny, minister do spraw transportu oraz minister do spraw gospodarki morskiej. Wśród zawodów, w których kształcenie jest prowadzone w technikum, dominują zawody dwukwalifikacyjne. W zawodach nauczanych w technikum pierwszą kwalifikacją (K1) jest na ogół kwalifikacja ustalona dla zawodu nauczanego w zasadniczej szkole zawodowej, a stanowiąca merytoryczną i programową podbudowę do nabywania kolejnych – wyższych – kwalifikacji w zawodzie w ramach tego samego obszaru kształcenia. W zawodach tzw. szerokoprofilowych, dla których podbudowę merytoryczną i programową stanowi wiele zawodów nauczanych w zasadniczej szkole zawodowej, przewidziano możliwość alternatywnego wyboru kwalifikacji stanowiących pierwszą kwalifikację w zawodzie (K1), np. w zawodzie technik budownictwa jako kwalifikację K1 przewidziano alternatywnie kwalifikacje wyodrębnione dla jednego z trzech zawodów: monter konstrukcji budowlanych, betoniarz-zbrojarz albo murarz-tynkarz.

Dla celów kształcenia w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego wskazano obszary kształcenia, do których są przypisane poszczególne zawody. Obszary kształcenia obejmują zatem zestawy zawodów pogrupowanych pod względem wspólnych lub zbliżonych kwalifikacji wymaganych do realizacji zadań zawodowych w obrębie danego zawodu. W ramach danego obszaru kształcenia możliwa jest konsolidacja zasobów edukacyjnych i kadrowych w centrach kształcenia zawodowego i ustawicznego, umożliwiająca racjonalne wykorzystanie potencjału szkół i placówek oświatowych. Uwzględniając Polską Klasyfikację Działalności (PKD), wyodrębniono następujące obszary kształcenia:

1) administracyjno-usługowy (A);

2) budowlany (B);

3) elektryczno-elektroniczny (E);

4) mechaniczny i górniczo-hutniczy (M);

5) rolniczo-leśny z ochroną środowiska (R);

6) turystyczno-gastronomiczny (T);

7) medyczno-społeczny (Z);

8) artystyczny (S).

Zawody wpisane do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego ujęto w grupy wielkie, duże i średnie, zgodnie z podziałem zawodów ustalonym w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy. Dla przejrzystości klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego zrezygnowano w niej z podziału na grupy elementarne. W klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego zostały ujęte zawody w grupach wielkich od 3 do 9. Symbol cyfrowy zawodu przyjęty w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego jest zgodny z symbolem cyfrowym zawodu przyjętym w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy. Zawodom nowo wprowadzonym do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, a nieujętym w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, zostały nadane nowe symbole cyfrowe, kolejne odpowiednio w danej grupie wielkiej, dużej, średniej i elementarnej klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy.

Dla uproszczenia w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego przyjęto tradycyjne nazwy zawodów rodzaju męskiego, nazwy zaś rodzaju żeńskiego zastosowano tylko w niektórych zawodach, wyraźnie zdominowanych przez kobiety. Nie powinno to mieć wpływu na klasyfikowanie osób do określonych zawodów.

Objaśnienia symboli

PRK

Polska Rama Kwalifikacji, o której mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64, z późn. zm.)

ZSZ

trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa

T

czteroletnie technikum

SP

szkoła policealna o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku

*

**

zastrzeżenia dotyczące szczególnych uwarunkowań lub ograniczeń związanych z kształceniem w danym zawodzie

K

porządkowe oznaczenie kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach

 

Dla oznaczenia typu szkoły ponadgimnazjalnej, w którym może odbywać się kształcenie, przyjęto znak „X” w przypadku zasadniczej szkoły zawodowej i technikum. W przypadku szkoły policealnej wskazano długość okresu kształcenia w latach. Znakiem „X” oznaczono także możliwość prowadzenia kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie.

Obszary kształcenia, do których są przypisane poszczególne zawody wskazane w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, w odpowiedniej kolumnie tabeli klasyfikacji właściwej oznaczono w poniższy sposób:

1) A - administracyjno-usługowy;

2) B - budowlany;

3) E - elektryczno-elektroniczny;

4) M - mechaniczny i górniczo-hutniczy;

5) R - rolniczo-leśny z ochroną środowiska;

6) T - turystyczno-gastronomiczny;

7) Z - medyczno-społeczny;

8) S - artystyczny.


Struktura klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

Symbol cyfrowy i nazwa grupy wielkiej

Symbole cyfrowe i nazwy grup wyodrębnionych w ramach grupy wielkiej

Liczba zawodów ujętych w grupie średniej

 

grupy duże

grupy średnie

1

2

3

4

3. Technicy i inny średni personel

31.

Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych

311.

Technicy nauk fizycznych, chemicznych i technicznych

53

314.

Technicy nauk biologicznych, rolniczych i technologii żywności

9

315.

Pracownicy transportu morskiego, żeglugi śródlądowej i lotnictwa (z wyłączeniem sił zbrojnych)

7

32.

Średni personel do spraw zdrowia

321.

Technicy medyczni i farmaceutyczni

6

324.

Technicy weterynarii

1

325.

Inny średni personel do spraw zdrowia

9

33.

Średni personel do spraw biznesu i administracji

331.

Średni personel do spraw finansowych

2

333.

Pośrednicy usług biznesowych

4

334.

Pracownicy administracyjni i sekretarze wyspecjalizowani

1

34.

Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury i pokrewny

341.

Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych i religii

4

343.

Średni personel w zakresie działalności artystycznej, kulturalnej i kulinarnej

12

35.

Technicy informatycy

351.

Technicy do spraw technologii teleinformatycznych i pomocy użytkownikom urządzeń teleinformatycznych

3

352.

Technicy telekomunikacji i urządzeń transmisyjnych

3

4. Pracownicy biurowi

41.

Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni

411.

Pracownicy obsługi biurowej

1

42.

Pracownicy obsługi klienta

421.

Pracownicy obrotu pieniężnego

1

 

 

 

422.

Pracownicy do spraw informowania klientów

2

43.

Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych i ewidencji materiałowej

431.

Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych

1

44.

Pozostali pracownicy obsługi biura

441.

Pozostali pracownicy obsługi biura

1

5. Pracownicy usług i sprzedawcy

 

Pracownicy usług osobistych

512.

Kucharze

1

513.

Kelnerzy i barmani

1

514.

Fryzjerzy, kosmetyczki i pokrewni

3

515.

Gospodarze obiektów

1

516.

Pozostali pracownicy usług osobistych

1

52.

Sprzedawcy i pokrewni

522.

Pracownicy sprzedaży w sklepach

3

53.

Pracownicy opieki osobistej i pokrewni

532.

Pracownicy opieki osobistej w ochronie zdrowia i pokrewni

1

54.

Pracownicy usług ochrony

541.

Pracownicy usług ochrony

1

6. Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy

61.

Rolnicy produkcji towarowej

611.

Rolnicy produkcji roślinnej

1

612.

Hodowcy zwierząt

1

613.

Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej

1

62.

Leśnicy i rybacy

622.

Rybacy

1

7. Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy

71.

Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków)

711.

Robotnicy budowlani robót stanu surowego i pokrewni

9

712.

Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni

6

713.

Malarze, pracownicy czyszczący konstrukcje budowlane i pokrewni

2

72.

Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni

721.

Formierze odlewniczy, spawacze, blacharze, monterzy konstrukcji metalowych i pokrewni

5

722.

Kowale, ślusarze i pokrewni

3

723.

Mechanicy maszyn i urządzeń

3

73.

Rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni

731.

Rzemieślnicy

7

 

 

 

732.

Robotnicy poligraficzni

2

74.

Elektrycy i elektronicy

741.

Elektrycy budowlani, elektromechanicy i elektromonterzy

3

742.

Monterzy-elektronicy i monterzy instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych

3

75.

Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni

751.

Robotnicy w przetwórstwie spożywczym i pokrewni

4

752.

Robotnicy obróbki drewna, stolarze meblowi i pokrewni

1

753.

Robotnicy produkcji odzieży i pokrewni

6

8. Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń

81.

Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych

811.

Operatorzy maszyn i urządzeń górniczych i pokrewni

4

812.

Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji, przetwórstwa i obróbki wykończeniowej metalu

3

813.

Operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów chemicznych i fotograficznych

1

814.

Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów gumowych, z tworzyw sztucznych i papierniczych

1

815.

Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów włókienniczych, futrzarskich i skórzanych

1

816.

Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów spożywczych i pokrewni

1

817.

Operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki drewna i produkcji papieru

1

818.

Operatorzy innych maszyn i urządzeń przetwórczych

2

83.

Kierowcy i operatorzy pojazdów

832.

Kierowcy samochodów osobowych, dostawczych i motocykli

1

834.

Operatorzy pojazdów wolnobieżnych i pokrewni

3

9. Pracownicy wykonujący prace proste

91.

Pomoce domowe i sprzątaczki

911.

Pomoce i sprzątaczki domowe, biurowe, hotelowe

1

Razem

209

 

Klasyfikacja właściwa

Symbol cyfrowy

Nazwa grupy zawodów /Nazwa zawodu

Poziom PRK dla kwalifikacji pełnej, o której mowa w art. 8 pkt 3-6 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowa­nym Systemie Kwalifikacji

Wnioskodawca -minister właściwy do spraw:

Obszar kształcenia

Typy szkół ponadgimnazjalnych

Nazwy kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie lub brak wyodrębnienia kwalifikacji w zawodzie

Poziom PRK dla kwalifikacji cząstkowej (kwalifikacji wyodrębnio­nej w zawodzie)

Możliwość prowadzenia kształcenia na kwalifikacyj­nych kursach zawodowych w zakresie kwalifikacji wyodrębnio­nych w zawodzie

Szczególne uwarunkowa­nia lub ograniczenia związane z kształceniem w danym zawodzie

ZSZ

T

SP

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3

Technicy i inny średni personel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

311

Technicy nauk fizycznych, chemicznych i technicznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

311103

Technik analityk

IV

gospodarki

A

 

X

 

K1 Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych

3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Wykonywanie badań analitycznych

4

X

 

311104

Technik geodeta

IV

budownictwa, planowania i zagospodarowa­nia przestrzennego oraz mieszkalnictwa

B

 

X

2

K1 Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K3 Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

4

 

 

 

311106

Technik geolog

IV

środowiska

R

 

X

2

K1 Wykonywanie prac geologicznych

4

 

 

311204

Technik budownictwa

IV

budownictwa, planowania i zagospodarowa­nia

B

 

X

 

K1 Montaż konstrukcji budowlanych albo

3

X

 

 

 

 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa

 

 

 

 

Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich, albo

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

4

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K3 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

4

X

 

311205

Technik budownictwa wodnego

IV

gospodarki wodnej, żeglugi śródlądowej

B

 

X

 

K1 Wykonywanie robót regulacyjnych i hydrotechnicznych

3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Organizacja robót związanych z regulacją cieków naturalnych oraz budową urządzeń wodnych

4

X

 

311206

Technik drogownictwa

IV

transportu

B

 

X

2

K1 Wykonywanie robót drogowych

3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych

4

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K3 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

4

X

 

311207

Technik dróg i mostów kolejowych

IV

transportu

B

 

X

 

K1 Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych

4

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mostowych

4

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K3 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

4

X

 

311208

Technik inżynierii środowiska i melioracji

IV

rozwoju wsi

R

 

X

 

K1 Organizacja i prowadzenie robót związanych z budową obiektów inżynierii środowiska

4

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Organizacja i prowadzenie robót melioracyjnych

4

X

 

311209

Technik urządzeń sanitarnych

IV

budownictwa, planowania i zagospodarowa­nia przestrzennego oraz mieszkalnictwa

B

 

X

 

K1 Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych

3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych

3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K3 Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych

4

X

 

311210

Technik renowacji elementów architektury

IV

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

B

 

X

 

K1 Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych

4

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury

4

X

 

311302

Technik elektroenergetyk transportu szynowego

IV

transportu

E

 

X

 

K1 Montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji elektrycznej

3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Montaż i eksploatacja środków transportu szynowego

4

X

 

 

311303

Technik elektryk

IV

gospodarki

E

 

X

 

K1 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K3 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

4

X

 

311307

Technik energetyk

IV

energii

E

 

X

 

K1 Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej

4

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej

4

X

 

311407

Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

IV

transportu

E

 

X

 

K1 Montaż i eksploatacja urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym

4

X

 

311408

Technik elektronik

IV

gospodarki

E

 

X

 

K1 Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych

3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Eksploatacja urządzeń elektronicznych

4

X

 

311410

Technik mechatronik

V

gospodarki

E

 

X

 

K1 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych

4

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K3 Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

5

X

 

311411

Technik elektroniki i informatyki medycznej

IV

zdrowia

E

 

 

2*

K1 Montaż i eksploatacja urządzeń elektronicznych i systemów informatyki medycznej

4

 

* Kształcenie w szkole dla młodzieży oraz w szkole dla dorosłych prowadzone wyłącznie w formie stacjonarnej

 

311412

Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej

IV

informatyzacji

E

 

X

 

K1 Montaż i eksploatacja instalacji odbiorczych telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej

4

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Montaż i eksploatacja szerokopasmowych sieci rozległych

4

X

 

311504

Technik mechanik

IV

gospodarki

M

 

X

 

K1 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń albo

3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Użytkowanie obrabiarek skrawających, albo

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

4

X

 

311513

Technik pojazdów samochodowych

IV

transportu

M

 

X

 

K1 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K3 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

4

X

 

311515

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

IV

rolnictwa, rozwoju wsi

M

 

X

 

K1 Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie

3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K3 Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

4

X

 

 

311601

Technik papiernictwa

IV

gospodarki

A

 

X

 

K1 Produkcja mas włóknistych i wytworów papierniczych

4

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Przetwórstwo wytworów papierniczych

3

X

 

311603

Technik technologii chemicznej

IV

gospodarki

A

 

X

 

K1 Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego

3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznym

4

X

 

311701

Technik górnictwa odkrywkowego

IV

energii

M

 

X

 

K1 Eksploatacja złóż metodą odkrywkową

3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż metodą odkrywkową

4

X

 

311702

Technik górnictwa otworowego

IV

energii

M

 

X

 

K1 Eksploatacja otworowa złóż

3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Organizacja i prowadzenie eksploatacji otworowej złóż

4

X

 

311703

Technik górnictwa podziemnego

IV

energii

M

 

X

 

K1 Eksploatacja złóż podziemnych

3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych

4

X

 

311704

Technik hutnik

IV

gospodarki

M

 

X

 

K1 Użytkowanie maszyn i urządzeń stosowanych w procesach metalurgicznych

3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Użytkowanie maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej metali

3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K3 Organizacja i prowadzenie procesów metalurgicznych oraz obróbki plastycznej metali

4

X

 

 

311705

Technik odlewnik

IV

gospodarki

M

 

X

 

K1 Użytkowanie maszyn i urządzeń do wykonywania odlewów

3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Użytkowanie maszyn i urządzeń do topienia metali

3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K3 Organizacja i nadzorowanie procesu odlewniczego

4

X

 

311706

Technik przeróbki kopalin stałych

IV

energii

M

 

X

 

K1 Prowadzenie procesu przeróbki kopalin stałych

4

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Organizacja procesu przeróbki kopalin stałych

4

X

 

311707

Technik wiertnik

IV

środowiska

M

 

X

2

K1 Wykonywanie prac wiertniczych

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Organizacja i prowadzenie prac wiertniczych

4

 

 

311909

Technik automatyk

IV

gospodarki

E

 

X

 

K1 Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej

4

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji automatyki przemysłowej

4

X

 

311910

Technik budownictwa okrętowego

IV

gospodarki, gospodarki morskiej

M

 

X

 

K1 Wykonywanie elementów kadłuba okrętu

3

X

 

 

 

 

 

 

K2 Montaż i remont kadłuba okrętu

3

X

 

 

 

 

 

 

K3 Organizacja budowy i remontu okrętu oraz montażu maszyn i instalacji okrętowych

4

X

 

311911

Technik cyfrowych procesów graficznych

IV

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

A

 

X

 

K1 Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania

4

X

 

 

 

 

 

 

K2 Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych

4

X

 

 

 

 

 

 

K3 Drukowanie cyfrowe

3

X

 

311912

Technik garbarz

IV

gospodarki

A

 

X

 

K1 Wyprawianie skór

3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Organizacja i prowadzenie procesu wyprawy skór

4

X

 

311913

Technik gazownictwa

IV

energii

B

 

X

 

K1 Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych

4

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Organizacja robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych

4

X

 

311916

Technik obuwnik

IV

gospodarki

A

 

X

 

K1 Wytwarzanie obuwia

3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania obuwia

4

X

 

311919

Technik pożarnictwa

V

wewnętrznych

Z

 

 

2

K1 Wykonywanie działań ratowniczych

4

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Zarządzanie działaniami ratowniczymi

5

X

 

311921

Technik technologii ceramicznej

IV

gospodarki

A

 

X

 

K1 Przygotowywanie surowców i mas ceramicznych

3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Formowanie, suszenie i wypalanie półfabrykatów ceramicznych

3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K3 Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania wyrobów ceramicznych

4

X

 

311922

Technik technologii drewna

IV

gospodarki

A

 

X

 

K1 Wytwarzanie wyrobów stolarskich

3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna

4

X

 

311925

Technik technologii szkła

IV

gospodarki

A

 

X

 

K1 Wytwarzanie wyrobów ze szkła

3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów ze szkła

4

X

 

311926

Technik technologii wyrobów skórzanych

IV

gospodarki

A

 

X

 

K1 Wykonywanie, naprawa i renowacja wyrobów kaletniczych albo

3

X

 

 

 

 

 

 

 

Wykonywanie, naprawa i renowacja wyrobów kuśnierskich

3

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania wyrobów skórzanych

4

X

 

311927

Technik transportu drogowego

IV

transportu

A

 

 

2*

K1 Eksploatacja środków transportu drogowego

3

X**

* Kształcenie w szkole dla młodzieży oraz w szkole dla dorosłych prowadzone wyłącznie w formie stacjonarnej

** Kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych prowadzonych wyłącznie w formie stacjonarnej

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Organizacja przewozu środkami transportu drogowego

5

X**

311928

Technik transportu kolejowego

IV

transportu

A

 

X

 

K1 Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów

4

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Planowanie i realizacja przewozów kolejowych

4

X

 

311929

Technik chłodnictwa i klimatyzacji

IV

gospodarki

E

 

X

 

K1 Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji chłodniczych

4

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych

4

X

 

311930

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

IV

gospodarki, rolnictwa, energii

B

 

X

2

K1 Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

4

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

4

X

 

311931

Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych

IV

gospodarki

A

 

X

 

K1 Wytwarzanie, konserwacja i renowacja rękodzielniczych wyrobów włókienniczych

3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Opracowywanie dokumentacji wytwarzania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych

4

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K3 Organizacja procesów wytwarzania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych

4

X

 

311932

Technik włókiennik

IV

gospodarki

A

 

X

 

K1 Wytwarzanie wyrobów włókienniczych

3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Wykańczanie wyrobów włókienniczych

3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K3 Organizacja i nadzorowanie procesów wytwarzania wyrobów włókienniczych

4

X

 

311933

Stroiciel fortepianów i pianin

V

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

S

 

X*

 

K1 Strojenie fortepianów i pianin

5

X*

* Wymagana podbudowa szkoły muzycznej

311934

Technik budowy fortepianów i pianin

IV

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

S

 

X

 

K1 Budowa fortepianów i pianin

4

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Naprawa fortepianów i pianin

4

X

 

311935

Technik procesów drukowania

IV

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

A

 

X

 

K1 Realizacja procesów drukowania z form drukowych

3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej

4

X

 

311936

Technik procesów introligatorskich

IV

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

A

 

X

 

K1 Realizacja procesów introligatorskich

3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej

4

X

 

311940

Technik urządzeń dźwigowych

IV

gospodarki

E

 

X

 

K1 Montaż i konserwacja urządzeń dźwigowych

 

4

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Organizacja prac związanych z budową, montażem i konserwacją urządzeń dźwigowych

4

X

 

311941

Technik przemysłu mody

IV

gospodarki

A

 

X

 

K1 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

4

X

 

314

Technicy nauk biologicznych, rolniczych i technologii żywności

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

314202

Technik architektury krajobrazu

IV

środowiska, rozwoju wsi

R

 

X

 

K1 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

4

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

4

X

 

314203

Technik hodowca koni

IV

rolnictwa

R

 

X

 

K1 Organizowanie chowu i hodowli koni

4

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Szkolenie i użytkowanie koni

albo

4

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeździectwo i trening koni

3

 

 

314205

Technik ogrodnik

IV

rolnictwa

R

 

X

 

K1 Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Planowanie i organizacja prac ogrodniczych

4

X

 

314206

Technik pszczelarz

IV

rolnictwa

R

 

X

 

K1 Prowadzenie produkcji pszczelarskiej

3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej

4

X

 

314207

Technik rolnik

IV

rolnictwa

R

 

X

 

K1 Prowadzenie produkcji rolniczej

3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

4

X

 

314208

Technik rybactwa śródlądowego

IV

rolnictwa, rybołówstwa, żeglugi śródlądowej

R

 

X

 

K1 Wykonywanie prac rybackich w akwakulturze

3

X

 

 

 

 

 

 

 

K2 Organizacja prac rybackich w akwakulturze

4

X

 

314301

Technik leśnik

IV

środowiska

R

 

X

 

K1 Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych

4

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Użytkowanie zasobów leśnych

4

X

 

314402

Technik przetwórstwa mleczarskiego

IV

rynków rolnych

T

 

X

 

K1 Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń

3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów mleczarskich

4

X

 

314403

Technik technologii żywności

IV

rynków rolnych

T

 

X

 

K1 Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń

albo

3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkcja wyrobów piekarskich

albo

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkcja wyrobów cukierniczych

albo

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych

albo

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obróbka ryb i produkcja przetworów rybnych

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

4

X

 

315

Pracownicy transportu morskiego, żeglugi śródlądowej i lotnictwa (z wyłączeniem sił zbrojnych)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

315105

Technik mechanik okrętowy

V

gospodarki morskiej

M

 

X

2*

K1 Organizacja i prowadzenie prac związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych

5

 

* Kształcenie wyłącznie w szkole dla młodzieży

315214

Technik nawigator morski

V

gospodarki morskiej

A

 

X

2*

K1 Pełnienie wachty morskiej i portowej

5

 

* Kształcenie wyłącznie w szkole dla młodzieży

315215

Technik rybołówstwa morskiego

V

rybołówstwa, gospodarki morskiej

R

 

X

2*

K1 Pełnienie wachty morskiej i portowej na statku rybackim

5

 

* Kształcenie wyłącznie w szkole dla młodzieży

315216

Technik żeglugi śródlądowej

V

gospodarki morskiej, żeglugi śródlądowej

A

 

X

2*

K1 Planowanie i prowadzenie żeglugi po śródlądowych drogach wodnych i morskich wodach wewnętrznych

5

 

* Kształcenie wyłącznie w szkole dla młodzieży

 

 

 

 

 

 

 

K2 Obsługa siłowni statkowych, urządzeń pomocniczych i mechanizmów pokładowych

5

 

315316

Technik awionik

V

transportu

E

 

X

2*

K1 Wykonywanie obsługi liniowej statków powietrznych i obsługi hangarowej wyposażenia awionicznego

5

 

* Kształcenie wyłącznie w szkole dla młodzieży

315317

Technik mechanik lotniczy

IV

transportu

M

 

X

2*

K1 Wykonywanie obsługi liniowej i hangarowej statków powietrznych

4

 

* Kształcenie wyłącznie w szkole dla młodzieży

315406

Technik lotniskowych służb operacyjnych

IV

transportu

A

 

X

 

K1 Obsługa operacyjna portu lotniczego

4

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Prowadzenie działań we współpracy ze służbami żeglugi powietrznej

4

X

 

32

Średni personel do spraw zdrowia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

321

Technicy medyczni i farmaceutyczni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

321103

Technik elektroradiolog

IV

zdrowia

Z

 

 

2,5*

K1 Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii

4

 

* Kształcenie wyłącznie w szkole dla młodzieży

321104

Technik sterylizacji medycznej

IV

zdrowia

Z

 

 

1

K1 Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej

4

 

 

321301

Technik farmaceutyczny

IV

zdrowia

Z

 

 

2*

K1 Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi

4

 

* Kształcenie wyłącznie w szkole dla młodzieży

321401

Protetyk słuchu

IV

zdrowia

Z

 

 

2

K1 Świadczenie usług medycznych w zakresie protetyki słuchu

4

 

 

321402

Technik dentystyczny

IV

zdrowia

Z

 

 

2,5*

K1 Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy

4

 

* Kształcenie wyłącznie w szkole dla młodzieży

321403

Technik ortopeda

IV

zdrowia

Z

 

X

2*

K1 Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych

4

 

* Kształcenie w szkole dla młodzieży oraz w szkole dla dorosłych prowadzone wyłącznie w formie stacjonarnej

324

Technicy weterynarii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

324002

Technik weterynarii

IV

rolnictwa

R

 

X

2

K1 Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K3 Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej

4

 

 

325

Inny średni personel do spraw zdrowia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

325101

Asystentka stomatologiczna

IV

zdrowia

Z

 

 

1*

K1 Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy

4

 

* Kształcenie w szkole dla młodzieży oraz w szkole dla dorosłych prowadzone wyłącznie w formie stacjonarnej

325102

Higienistka stomatologiczna

IV

zdrowia

Z

 

 

2*

K1 Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia

4

 

* Kształcenie w szkole dla młodzieży oraz w szkole dla dorosłych prowadzone wyłącznie w formie stacjonarnej

325302

Technik optyk

IV

gospodarki

M

 

X

2

K1 Montaż i naprawa elementów i układów optycznych

3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych

4

X

 

325402

Technik masażysta

IV

zdrowia

Z

 

X*

2**

K1 Świadczenie usług w zakresie masażu

4

 

* Kształcenie wyłącznie dla niewidomych i słabowidzących

** Kształcenie w szkole dla młodzieży oraz w szkole dla dorosłych prowadzone wyłącznie w formie stacjonarnej

325509

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

IV

pracy

Z

 

 

1,5

K1 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

4

 

 

325511

Technik ochrony środowiska

IV

środowiska

R

 

X

 

K1 Ocena stanu środowiska

 

4

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska

4

X

 

325905

Opiekunka dziecięca

IV

rodziny

Z

 

 

2*

K1 Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

4

 

* Kształcenie w szkole dla młodzieży oraz w szkole dla dorosłych prowadzone wyłącznie w formie stacjonarnej

325906

Ortoptystka

IV

zdrowia

Z

 

 

2*

K1 Świadczenie usług medycznych w zakresie ortoptyki

4

 

* Kształcenie wyłącznie w szkole dla młodzieży

325907

Terapeuta zajęciowy

IV

zdrowia

Z

 

 

2*

K1 Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

4

 

* Kształcenie w szkole dla młodzieży prowadzone wyłącznie w formie stacjonarnej

33

Średni personel do spraw biznesu i administracji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

331

Średni personel do spraw finansowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

331402

Technik agrobiznesu

IV

rolnictwa, rynków rolnych

R

 

X

 

K1 Prowadzenie produkcji rolniczej

3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

4

X

 

331403

Technik ekonomista

IV

finansów publicznych

A

 

X

 

K1 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

4

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Prowadzenie rachunkowości

4

X

 

333

Pośrednicy usług biznesowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

333106

Technik eksploatacji portów i terminali

V

transportu, gospodarki morskiej, żeglugi śródlądowej

A

 

X

2

K1 Obsługa podróżnych w portach i terminalach

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach

5

 

 

333107

Technik logistyk

V

transportu, gospodarki morskiej, żeglugi śródlądowej

A

 

X

 

K1 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

5

X

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

5

X

 

 

 

 

 

 

 

 

K3 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

4

X

 

333108

Technik spedytor

V

transportu, gospodarki morskiej, żeglugi śródlądowej

A

 

X

 

K1 Organizacja i nadzorowanie transportu

5

X

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Obsługa klientów i kontrahentów

5

X

 

333906

Technik organizacji reklamy

IV

gospodarki

A

 

X

 

K1 Sprzedaż produktów i usług reklamowych

4

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

4

X

 

334

Pracownicy administracyjni i sekretarze wyspecjalizowani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

334306

Technik administracji

IV

administracji publicznej

A

 

 

2

K1 Obsługa klienta w jednostkach administracji

4

X

 

34

Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury i pokrewny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

341

Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych i religii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

341201

Asystent osoby niepełnosprawnej

IV

zabezpieczenia społecznego

Z

 

 

1

K1 Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej

4

X*

* Wymagane wykształcenie średnie

341202

Opiekun osoby starszej

IV

zabezpieczenia społecznego

Z

 

 

2

K1 Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej

4

 

 

341203

Opiekun w domu pomocy społecznej

III

zabezpieczenia społecznego

Z

 

 

2

K1 Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej

3

 

 

341204

Opiekunka środowiskowa

IV

zabezpieczenia społecznego

Z

 

 

1

K1 Świadczenie usług opiekuńczych

4

X*

* Wymagane wykształcenie średnie

343

Średni personel w zakresie działalności artystycznej, kulturalnej i kulinarnej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

343101

Fotograf

III

gospodarki

A

X

 

 

K1 Rejestracja i obróbka obrazu

3

X

 

343104

Fototechnik

IV

gospodarki

A

 

X

 

K1 Rejestracja i obróbka obrazu

3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych

4

X

 

343203

Florysta

IV

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

R

 

 

1

K1 Wykonywanie kompozycji florystycznych

4

X

 

343204

Plastyk

V

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

S

 

X*

2**

 

 

 

* Kształcenie wyłącznie w ogólnokształcącej szkole sztuk pięknych lub w liceum plastycznym

** Kształcenie wyłącznie w szkole policealnej plastycznej

343301

Bibliotekarz

VI

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

S

 

 

2*

 

 

 

* Kształcenie wyłącznie w szkole pomaturalnej bibliotekarskiej i animatorów kultury

343404

Technik żywienia i usług gastronomicznych

IV

turystyki, rozwoju wsi

T

 

X

 

K1 Sporządzanie potraw i napojów

3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

4

X

 

343502

Aktor cyrkowy

V

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

S

 

X*

 

 

 

 

* Kształcenie wyłącznie w szkole sztuki cyrkowej

343601

Aktor scen muzycznych

V

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

S

 

 

2*

 

 

 

* Kształcenie wyłącznie w szkole policealnej muzycznej

 

343602

Muzyk

V

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

S

 

X*

2**

 

 

 

* Wymagana podbudowa szkoły muzycznej; kształcenie wyłącznie w ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia lub w szkole muzycznej II stopnia ** Wymagana podbudowa szkoły muzycznej; kształcenie wyłącznie w szkole policealnej muzycznej

343701

Tancerz

VI

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

S

 

X*

 

 

 

 

* Kształcenie wyłącznie w ogólnokształcącej szkole baletowej lub w szkole sztuki tańca

343901

Animator kultury

VI

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

S

 

 

2*

 

 

 

* Kształcenie wyłącznie w szkole pomaturalnej bibliotekarskiej i animatorów kultury

343902

Asystent kierownika produkcji filmowej / telewizyjnej

IV

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

S

 

 

2

K1 Przygotowanie i organizacja produkcji filmowej / telewizyjnej

4

 

 

35

Technicy informatycy