reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 9 grudnia 2016 r.

w sprawie uzupełnienia obowiązków informacyjnych zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi2)

Na podstawie art. 222e ust. 3 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1896 i 1948) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa obowiązki informacyjne zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi uzupełniające zakres informacji, jakie należy zamieszczać w formularzach sprawozdawczych przedstawionych w załączniku IV do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru (Dz. Urz. UE L 83 z 22.03.2013, str. 1) oraz formę i sposób wypełniania formularzy sprawozdawczych przedstawionych w tym załączniku.

§ 2. [Definicje]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;

2) rozporządzeniu 231/2013 – rozumie się przez to rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru;

3) zarządzającym alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi – rozumie się przez to towarzystwo funduszy inwestycyjnych uprawnione do wykonywania działalności, o której mowa w art. 45 ust. 1a ustawy, oraz zarządzającego alternatywną spółką inwestycyjną;

4) Komisji – rozumie się przez to Komisję Nadzoru Finansowego;

5) identyfikatorze krajowym ZAFI – rozumie się przez to symbol literowo-cyfrowy nadany danemu zarządzającemu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi przez Komisję i publikowany na jej stronach internetowych;

6) identyfikatorze krajowym AFI – rozumie się przez to symbol literowo-cyfrowy nadany danemu alternatywnemu funduszowi inwestycyjnemu przez Komisję i publikowany na jej stronach internetowych.

§ 3. [Informacje dotyczące alternatywnych funduszy inwestycyjnych]

1. Zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi przekazuje Komisji informacje, w tym dotyczące zarządzanych przez niego alternatywnych funduszy inwestycyjnych, obejmujące:

1) liczbę i wartość transakcji zawieranych przez poszczególne alternatywne fundusze inwestycyjne przy zastosowaniu technik handlu algorytmicznego o wysokiej częstotliwości;

2) geograficzną strukturę lokat według siedziby emitentów, wyrażoną procentowo w odniesieniu do wartości aktywów wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych poszczególnych alternatywnych funduszy inwestycyjnych ustalonej z uwzględnieniem art. 2 oraz art. 10 rozporządzenia 231/2013;

3) wyrażoną procentowo wartość odzwierciedlającą stopień, w jakim pozycje krótkie zajmowane przez alternatywny fundusz inwestycyjny służą ograniczeniu ryzyka inwestycyjnego, w odniesieniu do 5 głównych kategorii lokat stanowiących inwestycje alternatywnych funduszy inwestycyjnych;

4) łączną wartość aktywów lokowanych na 5 głównych rynkach, na których dokonywane są inwestycje przez alternatywne fundusze inwestycyjne;

5) łączną wartość aktywów lokowanych w 5 głównych kategoriach lokat stanowiących inwestycje alternatywnych funduszy inwestycyjnych;

6) kurs wymiany stosowany przy przeliczaniu na euro łącznej wartości aktywów alternatywnych funduszy inwestycyjnych;

7) kurs wymiany walut bazowych poszczególnych alternatywnych funduszy inwestycyjnych w stosunku do euro;

8) wartość aktywów netto poszczególnych alternatywnych funduszy inwestycyjnych;

9) wartość aktywów lokowanych przez poszczególne alternatywne fundusze inwestycyjne na 3 głównych rynkach, na których dokonują inwestycji;

10) określenie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, alternatywnych funduszy inwestycyjnych, rynków, instrumentów, kontrahentów i przedsiębiorstw przy pomocy identyfikatora krajowego ZAFI, identyfikatora krajowego AFI oraz kodów takich jak MIC, BIC, LEI, ISIN, AII, CUSIP, SEDOL, Bloomberg, Reuters, ECB, o ile kody te zostały nadane;

11) wartość 5 pożyczek o najwyższej wysokości, zaciągniętych przez poszczególne alternatywne fundusze inwestycyjne;

12) wartość miar ryzyka Net DV01 oraz Net CS01 dla poszczególnych alternatywnych funduszy inwestycyjnych w przedziałach zależnych od terminu zapadalności.

2. Za technikę handlu algorytmicznego o wysokiej częstotliwości, o której mowa w ust. 1 pkt 1, uznaje się każdą technikę handlu algorytmicznego wykorzystującą algorytm komputerowy automatycznie ustalający parametry zleceń, która charakteryzuje się:

1) infrastrukturą mającą minimalizować opóźnienia sieciowe i inne, z wykorzystaniem co najmniej jednego z następujących rozwiązań do algorytmicznego wprowadzania zleceń: kolokacji, hostingu blisko położonej strony trzeciej lub bezpośredniego dostępu elektronicznego o wysokiej prędkości,

2) systemowym określaniem momentu uruchomienia zlecenia, jego generowania, przekierowywania lub wykonania, bez udziału człowieka dla pojedynczej transakcji lub zlecenia, oraz

3) wysoką śróddzienną liczbą komunikatów, które stanowią zlecenie, kwotowanie lub anulowanie.

3. Przez kurs wymiany, o którym mowa w ust. 1 pkt 6 i 7, rozumie się kurs wymiany ogłaszany przez Europejski Bank Centralny, a w przypadku braku dostępności kursu wymiany ogłaszanego przez Europejski Bank Centralny – inny kurs wymiany wskazany przez zarządzającego alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, do określania:

1) zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi – stosuje się identyfikator krajowy ZAFI oraz kody BIC, LEI, o ile zostały nadane;

2) alternatywnych funduszy inwestycyjnych – stosuje się identyfikator krajowy AFI oraz kody LEI, ISIN, CUSIP, SEDOL, Bloomberg, Reuters, ECB, o ile zostały nadane;

3) kategorii praw uczestnictwa alternatywnych funduszy inwestycyjnych – stosuje się kody ISIN, CUSIP, SEDOL, Bloomberg, Reuters, o ile zostały nadane;

4) rynków – stosuje się kod MIC, o ile został nadany;

5) instrumentów – stosuje się kody ISIN oraz AII, o ile zostały nadane;

6) kontrahentów alternatywnych funduszy inwestycyjnych, prime brokerów i innych przedsiębiorstw – stosuje się kod LEI lub, jeżeli nie został on nadany, kod BIC.

5. Miary ryzyka, o których mowa w ust. 1 pkt 12, podaje się dla następujących przedziałów zapadalności:

1) krótszy niż 5 lat;

2) od 5 do 15 lat;

3) dłuższy niż 15 lat.

6. Zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, w odniesieniu do poszczególnych zarządzanych przez niego alternatywnych funduszy inwestycyjnych przekazuje Komisji dodatkowe informacje dotyczące miar ryzyka:

1) VaR – o ile polityka inwestycyjna alternatywnego funduszu inwestycyjnego zakłada znaczącą ekspozycję na ryzyko rynkowe oraz dostępne są dane umożliwiające oszacowanie wartości tej miary ryzyka dla danego alternatywnego funduszu inwestycyjnego;

2) Net FX Delta – o ile polityka inwestycyjna alternatywnego funduszu inwestycyjnego zakłada znaczącą ekspozycję na waluty inne niż waluta bazowa alternatywnego funduszu inwestycyjnego lub alternatywny fundusz inwestycyjny posiadał w okresie sprawozdawczym znaczącą ekspozycję na waluty inne niż waluta bazowa alternatywnego funduszu inwestycyjnego;

3) Net Commodity Delta – o ile polityka inwestycyjna alternatywnego funduszu inwestycyjnego zakłada znaczącą bezpośrednią lub pośrednią ekspozycję na towary lub alternatywny fundusz inwestycyjny posiadał w okresie sprawozdawczym znaczącą bezpośrednią lub pośrednią ekspozycję na towary;

4) Vega Exposure w zależności od kształtowania zmiennych rynkowych – o ile polityka inwestycyjna alternatywnego funduszu inwestycyjnego zakłada znaczącą bezpośrednią lub pośrednią ekspozycję na opcje lub alternatywny fundusz inwestycyjny posiadał w okresie sprawozdawczym znaczącą bezpośrednią lub pośrednią ekspozycję na opcje.

7. Wartość miary ryzyka, o której mowa w ust. 6 pkt 1, powinna być obliczana według stanu na ostatni dzień roboczy okresu sprawozdawczego, przyjmując poziom ufności wynoszący 99%, wykorzystując dane za okres obejmujący 250 dni oraz zakładając okres utrzymywania struktury aktywów i zobowiązań wynoszący 20 dni, przy wykorzystaniu metody Monte Carlo, metody historycznej lub metody parametrycznej.

8. Wartość miary ryzyka, o której mowa w ust. 6 pkt 4, przedstawia się dla następujących wariantów kształtowania się zmiennych rynkowych:

1) zmienne rynkowe na poziomie odzwierciedlającym obecne warunki rynkowe;

2) zmienne rynkowe na poziomie o 10% niższym od obecnego;

3) zmienne rynkowe na poziomie o 10% wyższym od obecnego.

9. Obowiązek przekazywania Komisji informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 11 i 12 oraz ust. 6, nie dotyczy zarządzającego ASI wykonującego działalność na podstawie wpisu do rejestru zarządzających ASI.

§ 4. [Dane sprawozdawcze]

Zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi przekazuje dane sprawozdawcze określone w formularzach sprawozdawczych przedstawionych w załączniku IV do rozporządzenia 231/2013 oraz informacje, o których mowa w § 3, w postaci elektronicznej, w formie plików zgodnych z wymaganiami określonymi w załączniku do rozporządzenia.

§ 5. [Zastosowanie rozporządzenia po raz pierwszy]

Rozporządzenie ma zastosowanie po raz pierwszy do informacji, o których mowa w § 3, przekazywanych za okresy sprawozdawcze kończące się w dniu 31 grudnia 2016 r.

§ 6. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk

 

1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

2) Niniejsze rozporządzenie służy stosowaniu rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru (Dz. Urz. UE L 83 z 22.03.2013, str. 1).

Załącznik 1. [WYMAGANIA DLA PLIKÓW ZAWIERAJĄCYCH DANE SPRAWOZDAWCZE OKREŚLONE W FORMULARZACH SPRAWOZDAWCZYCH PRZEDSTAWIONYCH W ZAŁĄCZNIKU IV DO ROZPORZĄDZENIA 231/2013 ORAZ DANE, O KTÓRYCH MOWA W § 3 ROZPORZĄDZENIA]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów
z dnia 9 grudnia 2016 r. (poz. 2097)

WYMAGANIA DLA PLIKÓW ZAWIERAJĄCYCH DANE SPRAWOZDAWCZE OKREŚLONE W FORMULARZACH SPRAWOZDAWCZYCH PRZEDSTAWIONYCH W ZAŁĄCZNIKU IV DO ROZPORZĄDZENIA 231/2013 ORAZ DANE, O KTÓRYCH MOWA W § 3 ROZPORZĄDZENIA

1. Dane sprawozdawcze są przekazywane w postaci dokumentu elektronicznego w formacie xml, zwanego dalej „plikiem xml”.

2. Plik xml jest kodowany w standardzie UTF-8 i jest zgodny ze schematem xsd, udostępnionym przez Komisję na jej stronach internetowych. Szczegółowe wymogi dla plików xml określają ust. 4–6.

3. Nazwę pliku xml tworzy się według następującego wzoru:

IDENTYFIKATOR ZAFI_IDENTYFIKATOR PODMIOTU KTÓREGO DOTYCZĄ DANE SPRAWOZDAWCZE_OZNACZENIE TYPU PLIKU SPRAWOZDAWCZEGO_OZNACZENIE ROKU_OZNACZENIE OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO_NUMER KOREKTY.XML,

gdzie:

1) identyfikator ZAFI – oznacza identyfikator krajowy ZAFI nadany zarządzającemu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi przekazującemu plik xml;

2) identyfikator podmiotu, którego dotyczą dane sprawozdawcze – oznacza identyfikator krajowy ZAFI nadany danemu zarządzającemu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi lub identyfikator krajowy AFI nadany alternatywnemu funduszowi inwestycyjnemu, w zależności od podmiotu, którego dotyczą przekazywane dane sprawozdawcze zawarte w pliku xml;

3) oznaczenie typu pliku sprawozdawczego – oznacza symbol odpowiadający rodzajowi danych przekazywanych w pliku sprawozdawczym, przy czym dopuszczalne wartości to:

– DATMAN w przypadku danych sprawozdawczych dotyczących zarządzającego alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,

– DATAIF w przypadku danych sprawozdawczych dotyczących alternatywnego funduszu inwestycyjnego;

4) oznaczenie roku – oznacza wskazanie roku, którego dotyczą dane sprawozdawcze;

5) oznaczenie okresu sprawozdawczego – oznacza wskazanie okresu, którego dotyczą dane sprawozdawcze, przy czym:

a) w przypadku kwartalnej częstotliwości przekazywania formularzy sprawozdawczych dopuszczalne wartości to:

– Q1 dla okresu I kwartału roku kalendarzowego,

– Q2 dla okresu II kwartału roku kalendarzowego,

– Q3 dla okresu III kwartału roku kalendarzowego,

– Q4 dla okresu IV kwartału roku kalendarzowego;

b) w przypadku półrocznej częstotliwości przekazywania formularzy sprawozdawczych dopuszczalne wartości to:

– H1 dla okresu I półrocza roku kalendarzowego,

– H2 dla okresu II półrocza roku kalendarzowego;

c) w przypadku rocznej częstotliwości przekazywania formularzy sprawozdawczych dopuszczalna wartość to:

– Y1 dla okresu roku kalendarzowego;

6) numer korekty – oznacza numer kolejnej wersji pliku, przekazanej w wyniku stwierdzenia nieprawidłowości, oznaczonej trzema cyframi arabskimi w formacie „NNN”, przy czym pierwszą wersję pliku oznacza się numerem „000”; numeracja korekt powinna być ciągła i unikalna.

4. Plik xml musi ponadto spełniać następujące wymogi:

1) w przypadku zamieszczania w pliku danych wyrażanych w postaci ułamków dziesiętnych miejsca dziesiętne są oddzielane kropką;

2) stosuje się format daty w następującym układzie znaków dla oznaczenia odpowiednio roku, miesiąca oraz dnia: RRRR-MM-DD.

5. Dane sprawozdawcze przekazuje się przy uwzględnieniu następujących zasad:

1) dane sprawozdawcze odzwierciedlają stan na ostatni dzień roboczy kwartału, półrocza lub roku kalendarzowego zgodnie z kalendarzem transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET);

2) w przypadku przekazywania danych sprawozdawczych po raz pierwszy przez zarządzającego alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, dane sprawozdawcze obejmują okres od pierwszego dnia kwartału następującego po tym, gdy staną się dostępne informacje podlegające przekazaniu;

3) w przypadku zmiany podmiotu zarządzającego danym alternatywnym funduszem inwestycyjnym w trakcie trwania okresu sprawozdawczego, dane sprawozdawcze odnoszące się do tego alternatywnego funduszu inwestycyjnego za ten okres sprawozdawczy przekazywane są przez nowy podmiot zarządzający alternatywnym funduszem inwestycyjnym, z zastrzeżeniem pkt 4–5;

4) w przypadku otwarcia likwidacji alternatywnego funduszu inwestycyjnego, ostatnie dane sprawozdawcze odnoszące się do tego funduszu przekazywane są przez zarządzającego alternatywnym funduszem inwestycyjnym niezwłocznie po otwarciu likwidacji;

5) w przypadku, gdy alternatywny fundusz inwestycyjny uległ połączeniu poprzez przejęcie, ostatnie dane sprawozdawcze przejętego alternatywnego funduszu inwestycyjnego przekazuje się niezwłocznie po połączeniu;

6) w przypadku zmiany częstotliwości przekazywania danych sprawozdawczych dotyczących zarządzającego alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi lub dotyczących alternatywnego funduszu inwestycyjnego, dane sprawozdawcze odzwierciedlają stan na dzień wynikający z nowej częstotliwości raportowania i obejmują okres od dnia, na który przekazywane były poprzednie dane sprawozdawcze;

7) w przypadku alternatywnego funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami, dane sprawozdawcze przekazuje się oddzielnie dla każdego z subfunduszy;

8) dane sprawozdawcze zawierają identyfikację zarządzającego alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi przy użyciu nazwy, kraju siedziby oraz identyfikatora krajowego ZAFI, a w przypadku zmiany identyfikatora krajowego ZAFI dane sprawozdawcze zawierają również poprzedni identyfikator krajowy ZAFI, a także kod LEI lub, jeżeli nie został on nadany, kod BIC;

9) dane sprawozdawcze zawierają identyfikację alternatywnego funduszu inwestycyjnego przy użyciu nazwy alternatywnego funduszu inwestycyjnego, a w przypadku, gdy dane sprawozdawcze dotyczą subfunduszu wydzielonego w ramach alternatywnego funduszu inwestycyjnego – również nazwy subfunduszu, a także identyfikatora krajowego AFI, a w przypadku zmiany identyfikatora krajowego AFI dane sprawozdawcze zawierają również poprzedni identyfikator krajowy oraz, jeżeli został nadany – kod ISIN i inne kody, o których mowa w § 3 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia;

10) do określenia głównych rynków, na których dokonywane są lokaty alternatywnych funduszy inwestycyjnych, stosuje się kod MIC, o ile został nadany, zaś w przypadku dokonywania lokat w instrumenty, które nie znajdują się w obrocie stosuje się oznaczenie „XXX”, a w przypadku dokonywania lokat w instrumenty będące przedmiotem obrotu poza rynkiem zorganizowanym stosuje się oznaczenie „OTC”;

11) w przypadku dokonywania inwestycji na mniejszej liczbie rynków, niż wynika to z układu danych sprawozdawczych, niewypełnione danymi pola sprawozdawcze wypełnia się przy zastosowaniu oznaczenia „NOT”;

12) do określenia głównych instrumentów stanowiących lokaty alternatywnych funduszy inwestycyjnych stosuje się słownik dotyczący klasyfikacji instrumentów, określony w ust. 6, przy uwzględnieniu najwyższego stopnia szczegółowości;

13) w przypadku dokonywania inwestycji w mniejszą liczbę głównych instrumentów, niż wynika to z układu danych sprawozdawczych, niewypełnione danymi pola sprawozdawcze wypełnia się przy zastosowaniu oznaczenia „NTA_NTA_NOTA”;

14) ustalenia kolejności wykazywanych głównych rynków i instrumentów dokonuje się na podstawie wartości ustalonych zgodnie z art. 2 i art. 10 rozporządzenia 231/2013 według stanu na ostatni dzień roboczy okresu sprawozdawczego;

15) wartość zarządzanych aktywów wykazywana przez zarządzającego alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi powinna zostać wyznaczona zgodnie z art. 2 i art. 10 rozporządzenia 231/2013 i być wyrażona w euro oraz – w przypadku, gdy aktywa wszystkich zarządzanych alternatywnych funduszy inwestycyjnych wyceniane są w jednej walucie innej niż euro – również w tej walucie;

16) dane sprawozdawcze zawierają identyfikację prime brokerów przy użyciu nazwy oraz, kodu LEI lub, jeżeli nie został on nadany, kodu BIC;

17) dane sprawozdawcze dotyczące alternatywnego funduszu inwestycyjnego uwzględniają tylko jedną walutę bazową alternatywnego funduszu inwestycyjnego;

18) dane dotyczące walut przedstawia się zgodnie z normą ISO 4217;

19) dane dotyczące wartości aktywów alternatywnego funduszu inwestycyjnego ustalonej zgodnie z art. 2 i art. 10 rozporządzenia 231/2013 oraz wartości aktywów netto alternatywnego funduszu inwestycyjnego wykazuje się w walucie bazowej alternatywnego funduszu inwestycyjnego;

20) przy ustalaniu kolejności dotyczącej jurysdykcji głównych źródeł finansowania należy uwzględnić kraj siedziby drugiej strony umowy z alternatywnym funduszem inwestycyjnym stanowiącej źródło finansowania działalności alternatywnego funduszu inwestycyjnego;

21) przy określaniu przeważającego rodzaju alternatywnego funduszu inwestycyjnego należy uwzględnić słownik dotyczący przeważających rodzajów alternatywnego funduszu inwestycyjnego, określony w ust. 6 pkt 3, przy czym kategorię „Brak” należy wybrać, w przypadku gdy polityka inwestycyjna i strategia inwestycyjna alternatywnego funduszu inwestycyjnego nie pozwala wskazać przeważającego rodzaju alternatywnego funduszu inwestycyjnego;

22) przy prezentacji danych dotyczących struktury strategii inwestycyjnych alternatywnego funduszu inwestycyjnego należy uwzględnić słownik dotyczący klasyfikacji strategii inwestycyjnych określony w ust. 6 pkt 2, przy czym należy uwzględnić jedynie te strategie, które zostały wymienione w katalogu strategii przypisanym do wskazanego, przeważającego rodzaju alternatywnego funduszu inwestycyjnego, za wyjątkiem sytuacji, gdy wskazano „Brak” przy określaniu przeważającego rodzaju alternatywnego funduszu inwestycyjnego, w której należy uwzględnić strategie przypisane do różnych przeważających rodzajów alternatywnego funduszu inwestycyjnego; w przypadku wyboru strategii oznaczonych jako „Inne” należy przedstawić informacje dotyczące stosowanej strategii;

23) przy określaniu wyrażonego procentowo udziału poszczególnych strategii w wartości aktywów netto alternatywnego funduszu inwestycyjnego należy uwzględnić, jaka część aktywów netto funduszu jest lokowana przy zastosowaniu poszczególnych strategii inwestycyjnych, przy czym suma wykazanych wartości powinna wynosić 100%;

24) do określenia głównych instrumentów będących przedmiotem lokat alternatywnego funduszu inwestycyjnego stosuje się słownik dotyczący klasyfikacji instrumentów, określony w ust. 6 pkt 1, przy uwzględnieniu najwyższego stopnia szczegółowości, nazwę instrumentu oraz kod ISIN, o ile jest on dostępny, a w przypadku instrumentu pochodnego, kod AII, o ile jest on dostępny, zaś w przypadku instrumentu, któremu nie został nadany kod, stosuje się oznaczenie „NONE”;

25) ustalenia kolejności wykazywanych głównych instrumentów będących przedmiotem lokat alternatywnego funduszu inwestycyjnego dokonuje się na podstawie wartości ustalonych zgodnie z art. 2 i art. 10 rozporządzenia 231/2013 według stanu na ostatni dzień roboczy okresu sprawozdawczego;

26) ustalenia ukierunkowania geograficznego lokat dokonuje się według stanu na ostatni dzień roboczy okresu sprawozdawczego, przy czym za kryterium przyporządkowania danego składnika portfela inwestycyjnego do regionu geograficznego uznaje się siedzibę emitenta, za wyjątkiem:

a) przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania, które należy zaklasyfikować do kategorii „ponadnarodowe / wiele regionów”, chyba że zarządzający alternatywnym funduszem inwestycyjnym posiada wystarczające informacje na temat portfela inwestycyjnego przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zakresie umożliwiającym przyporządkowanie do określonego regionu;

b) instrumentów pochodnych, w przypadku których należy uwzględnić klasyfikację geograficzną bazy instrumentu pochodnego;

c) depozytów bankowych, w przypadku których ukierunkowanie geograficzne determinowane jest przez walutę, w której denominowany jest depozyt;

27) suma wartości procentowych odzwierciedlających udział poszczególnych regionów w aktywach netto alternatywnego funduszu inwestycyjnego lub wartości aktywów alternatywnego funduszu inwestycyjnego ustalonej zgodnie z art. 2 i art. 10 rozporządzenia 231/2013 powinna wynosić 100%;

28) przyporządkowania poszczególnych państw do regionów geograficznych dokonuje się zgodnie ze słownikiem określonym w ust. 6 pkt 4;

29) do określenia najważniejszych ekspozycji alternatywnego funduszu inwestycyjnego stosuje się słownik dotyczący klasyfikacji instrumentów, określony w ust. 6 pkt 1, przy uwzględnieniu najniższego oraz najwyższego stopnia szczegółowości;

30) ustalenia kolejności wykazywanych najważniejszych ekspozycji alternatywnego funduszu inwestycyjnego dokonuje się na podstawie wartości składników lokat alternatywnego funduszu inwestycyjnego ustalonych zgodnie z art. 2 i art. 10 rozporządzenia 231/2013, przyporządkowanych do poszczególnych kategorii zgodnie z klasyfikacją instrumentów przedstawioną w ust. 6 pkt 1, uwzględniając najwyższy stopień szczegółowości, według stanu na ostatni dzień roboczy okresu sprawozdawczego, bez uwzględnienia kompensowania pozycji długich i krótkich;

31) przy wykazywaniu najważniejszych ekspozycji lub najważniejszych koncentracji alternatywnego funduszu inwestycyjnego, dane dotyczące kontrahenta wskazuje się jedynie w przypadku, gdy wszystkie transakcje, w wyniku których alternatywny fundusz inwestycyjny uzyskał określoną odpowiednio ekspozycję lub koncentrację, zostały zawarte poza rynkiem regulowanym, z jednym kontrahentem, niebędącym CCP – w takim przypadku kontrahenta identyfikuje się przy użyciu nazwy oraz kodu LEI lub, jeżeli nie został on nadany, kodu BIC (przy przedstawianiu informacji dotyczących kontrahentów alternatywnego funduszu inwestycyjnego, kontrahentów należących do tej samej grupy kapitałowej należy traktować jako jednego kontrahenta);

32) ustalenia kolejności wykazywanych najważniejszych koncentracji alternatywnego funduszu inwestycyjnego dokonuje się na podstawie wartości składników lokat alternatywnego funduszu inwestycyjnego ustalonych zgodnie z art. 2 i art. 10 rozporządzenia 231/2013, przyporządkowanych do poszczególnych kategorii zgodnie z klasyfikacją instrumentów przedstawioną w ust. 6 pkt 1, uwzględniając pośredni stopień szczegółowości, według stanu na ostatni dzień roboczy okresu sprawozdawczego, bez uwzględnienia kompensowania pozycji długich i krótkich;

33) przy wykazywaniu informacji dotyczących typowej wielkości transakcji, należy stosować słownik przedstawiony w ust. 6 pkt 8;

34) przy przedstawianiu informacji dotyczących koncentracji inwestorów alternatywnego funduszu inwestycyjnego, inwestorów należących do tej samej grupy kapitałowej należy traktować jako jednego inwestora;

35) suma wykazywanych procentowych wartości odzwierciedlających proporcje praw uczestnictwa alternatywnego funduszu inwestycyjnego będących w posiadaniu klientów profesjonalnych oraz klientów detalicznych powinna wynosić 100%;

36) przy wykazywaniu informacji dotyczących ekspozycji indywidualnych oraz instrumentów finansowych będących przedmiotem obrotu w odniesieniu do alternatywnego funduszu inwestycyjnego należy uwzględnić zasady przyporządkowania składników lokat alternatywnego funduszu inwestycyjnego do poszczególnych kategorii instrumentów określone w ust. 6 pkt 1;

37) przy wykazywaniu informacji dotyczących ekspozycji indywidualnych, do określenia składników lokat alternatywnych funduszy inwestycyjnych stosuje się słownik dotyczący klasyfikacji instrumentów, określony w ust. 6 pkt 1, przy uwzględnieniu najwyższego stopnia szczegółowości, zaś wartość pozycji długich i krótkich oraz wartości brutto należy przedstawić zgodnie z art. 2 i art. 10 rozporządzenia 231/2013;

38) przy wykazywaniu informacji dotyczących instrumentów finansowych będących przedmiotem obrotu stosuje się słownik dotyczący klasyfikacji instrumentów będących przedmiotem obrotu, określony w ust. 6 pkt 1, zaś wartość obrotu przedstawia się jako sumę wartości bezwzględnych transakcji nabycia i zbycia składników lokat dokonanych podczas okresu sprawozdawczego, przy czym w przypadku instrumentów pochodnych wartości referencyjne wykazuje się zgodnie z art. 10 rozporządzenia 231/2013 (strategie opcyjne takie jak call spread (równoczesne nabycie i wystawienie równej liczby opcji kupna), put spread (równoczesne nabycie i wystawienie równej liczby opcji sprzedaży), straddle (pozycja w opcjach kupna i sprzedaży o tej samej dacie wygaśnięcia i tej samej cenie wykonania), strangle (pozycja w opcjach kupna i sprzedaży o tej samej dacie wygaśnięcia, lecz różnych cenach wykonania), butterfly (złożenie czterech opcji kupna lub sprzedaży), collar (nabycie instrumentu bazowego, wystawienie opcji kupna oraz nabycie opcji sprzedaży) i syntetyczne kontrakty terminowe typu forward mogą być traktowane jako pojedyncze pozycje (nie zaś jako pozycja długa i krótka);

39) dane dotyczące ekspozycji walutowych alternatywnego funduszu inwestycyjnego wykazuje się w walucie bazowej alternatywnego funduszu inwestycyjnego, przy czym do określania walut stosuje się kod waluty zgodny z normą ISO 4217;

40) podmioty zależne od alternatywnego funduszu inwestycyjnego identyfikuje się przy użyciu nazwy, oraz kodu LEI lub, jeżeli nie został on nadany, kodu BIC, przy czym dane dotyczące rodzaju transakcji wypełnia się przy zastosowaniu słownika dotyczącego rodzajów transakcji określonego w ust. 6 pkt 8;

41) dane dotyczące miar ryzyka rynkowego wypełnia się przy użyciu stałej w czasie metodologii, wraz z uzasadnieniem w przypadku podania wartości „0”;

42) dane dotyczące rozliczonych transakcji pochodnych uwzględniają transakcje rozliczane na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz. Urz. UE L 201 z 27.07.2012, str. 1, z późn. zm.1)), bez uwzględnienia instrumentów pochodnych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym;

43) dane dotyczące rozliczonych transakcji repo obejmują transakcje przy zobowiązaniu się alternatywnego funduszu inwestycyjnego do odkupu oraz transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu;

44) dane dotyczące wartości zabezpieczenia uwzględniają wycenę zabezpieczeń według wartości rynkowej i obejmują wszystkie zabezpieczenia przekazane kontrahentom alternatywnego funduszu inwestycyjnego, w tym aktywa stanowiące przedmiot zabezpieczenia, które zostały zbyte lub zastawione w związku z transakcjami przy zobowiązaniu się do odkupu oraz zabezpieczenia złożone na mocy umów pożyczek papierów wartościowych, przy czym umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu i z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu z tym samym kontrahentem mogą podlegać kompensacie, o ile są zabezpieczone tym samym rodzajem zabezpieczenia;

45) dane dotyczące odsetka kwoty zabezpieczenia i innych instrumentów wsparcia jakości kredytowej przekazanego kontrahentom, który został ponownie powiązany z celami przez kontrahentów, należy przedstawić jako stosunek łącznej wartości rynkowej wszystkich zabezpieczeń wykorzystanych ponownie przez kontrahenta do wartości rynkowej wszystkich zabezpieczeń złożonych przez alternatywny fundusz inwestycyjny w okresie sprawozdawczym bądź wskazanie, że zawarte przez alternatywny fundusz inwestycyjny umowy uniemożliwiają ponowne wykorzystanie zabezpieczenia;

46) dane dotyczące całkowitego poziomu ekspozycji wobec pięciu głównych kontrahentów, wobec których alternatywny fundusz inwestycyjny posiada największą ekspozycję na ryzyko kredytowe kontrahenta netto są wyrażane jako procent wartości aktywów netto i obejmują wszelkie rodzaje ekspozycji wobec kontrahenta po odliczeniu wszelkich zabezpieczeń złożonych w celu zmniejszenia ryzyka kontrahenta;

47) przy ustalaniu pięciu głównych kontrahentów, wobec których alternatywny fundusz inwestycyjny posiada największą ekspozycję na ryzyko kredytowe kontrahenta netto uwzględnia się wszelkich kontrahentów, wobec których alternatywny fundusz inwestycyjny posiada ekspozycję, w tym między innymi emitentów obligacji, akcji oraz instrumentów stanowiących bazę instrumentów pochodnych będących składnikami lokat alternatywnego funduszu inwestycyjnego, a także kontrahentów alternatywnego funduszu inwestycyjnego w ramach umów mających za przedmiot instrumenty pochodne, przy czym kontrahenci należący do tej samej grupy kapitałowej powinni zostać zagregowani na poziomie grupy, nie zaś być traktowani jako odrębne podmioty;

48) kontrahentów, wobec których alternatywny fundusz inwestycyjny posiada największą ekspozycję na ryzyko kredytowe kontrahenta netto, identyfikuje się przy użyciu nazwy, oraz kodu LEI lub, jeżeli nie został on nadany, kodu BIC;

49) ustalenie wyrażonych w procentach wartości odzwierciedlających części portfela inwestycyjnego alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które mogą zostać upłynnione w poszczególnych przedziałach czasu, jest dokonywane przez przyporządkowanie każdego składnika lokat alternatywnego funduszu inwestycyjnego do jednego przedziału czasu, na podstawie uzasadnionych założeń dotyczących możliwości upłynnienia składnika lokat w danym przedziale czasu uzyskując wartość zbliżoną do wyceny bilansowej, przy czym suma wartości, o których mowa powyżej, powinna wynosić 100%;

50) przy ustalaniu wyrażonych w procentach wartości odzwierciedlających części portfela inwestycyjnego alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które mogą zostać upłynnione w poszczególnych przedziałach czasu, w przypadku zajmowania przez alternatywny fundusz inwestycyjny więcej niż jednej pozycji w instrumentach finansowych, które stanowią istotne elementy jednej transakcji, wszystkie te instrumenty finansowe powinny zostać przyporządkowane do jednego przedziału czasu, stosownie do najmniej płynnego instrumentu finansowego;

51) ustalenia wyrażonych w procentach wartości odzwierciedlających część aktywów netto alternatywnego funduszu inwestycyjnego, która może zostać umorzona w poszczególnych przedziałach czasu, dokonuje się przy założeniu, że wykorzystywane są ewentualne możliwe do zastosowania ograniczenia w dokonywaniu umorzeń, za wyjątkiem ich zawieszenia, przy czym suma wartości, o których mowa powyżej, powinna wynosić 100%;

52) dane dotyczące częstotliwości, z jaką możliwe jest korzystanie z prawa do umorzenia, wykazuje się przy uwzględnieniu słownika dotyczącego częstotliwości umorzeń, określonego w ust. 6 pkt 9;

53) dane dotyczące struktury posiadaczy praw uczestnictwa alternatywnego funduszu inwestycyjnego wykazuje się przy uwzględnieniu słownika dotyczącego struktury posiadaczy praw uczestnictwa określonego w ust. 6 pkt 10;

54) dźwignię finansową alternatywnego funduszu inwestycyjnego wyraża się w procentach w odniesieniu do wartości aktywów netto alternatywnego funduszu inwestycyjnego;

55) do identyfikacji podmiotów wykazywanych jako pięć największych źródeł pożyczek środków pieniężnych lub papierów wartościowych stosuje się nazwę podmiotu oraz kod LEI lub, jeżeli nie został on nadany, kod BIC.

6. Przy wypełnianiu danych sprawozdawczych stosuje się następujące słowniki:

1) słownik dotyczący klasyfikacji instrumentów:

Klasyfikacja według najniższego stopnia szczegółowości

Klasyfikacja według pośredniego stopnia szczegółowości

Klasyfikacja według najwyższego stopnia szczegółowości

Kod

Etykieta

Kod

Etykieta

Kod

Etykieta

SEC

Papiery wartościowe

SEC_CSH

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych

SEC_CSH_CODP

Certyfikaty depozytowe

SEC

Papiery wartościowe

SEC_CSH

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych

SEC_CSH_COMP

Weksle kupieckie

SEC

Papiery wartościowe

SEC_CSH

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych

SEC_CSH_OTHD

Inne depozyty

SEC

Papiery wartościowe

SEC_CSH

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych

SEC_CSH_OTHC

Pozostałe środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych (z wyjątkiem państwowych instrumentów dłużnych)

SEC

Papiery wartościowe

SEC_LEQ

Instrumenty kapitałowe notowane na rynku regulowanym

SEC_LEQ_IFIN

Instrumenty kapitałowe notowane na rynku regulowanym wyemitowane przez instytucje finansowe

SEC

Papiery wartościowe

SEC_LEQ

Instrumenty kapitałowe notowane na rynku regulowanym

SEC_LEQ_OTHR

Pozostałe instrumenty kapitałowe notowane na rynku regulowanym

SEC

Papiery wartościowe

SEC_UEQ

Instrumenty kapitałowe nienotowane na rynku regulowanym

SEC_UEQ_UEQY

Akcje niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym

SEC

Papiery wartościowe

SEC_CPN

Obligacje korporacyjne niewyemitowane przez instytucje finansowe

SEC_CPN_INVG

Obligacje korporacyjne niewyemitowane przez instytucje finansowe - Opatrzone ratingiem na poziomie inwestycyjnym

SEC

Papiery wartościowe

SEC_CPN

Obligacje korporacyjne niewyemitowane przez instytucje finansowe

SEC_CPN_NIVG

Obligacje korporacyjne niewyemitowane przez instytucje finansowe - Nieopatrzone ratingiem na poziomie inwestycyjnym

SEC

Papiery wartościowe

SEC_CPI

Obligacje korporacyjne wyemitowane przez instytucje finansowe

SEC_CPI_INVG

Obligacje korporacyjne wyemitowane przez instytucje finansowe - Opatrzone ratingiem na poziomie inwestycyjnym

SEC

Papiery wartościowe

SEC_CPI

Obligacje korporacyjne wyemitowane przez instytucje finansowe

SEC_CPI_NIVG

Obligacje korporacyjne wyemitowane przez instytucje finansowe - Nieopatrzone ratingiem na poziomie inwestycyjnym

SEC

Papiery wartościowe

SEC_SBD

Obligacje skarbowe

SEC_SBD_EUBY

Obligacje UE, w przypadku których długość terminu pozostałego do zapadalności wynosi od 0 do 1 roku

SEC

Papiery wartościowe

SEC_SBD

Obligacje skarbowe

SEC_SBD_EUBM

Obligacje UE, w przypadku których długość terminu pozostałego do zapadalności wynosi więcej niż jeden rok

SEC

Papiery wartościowe

SEC_SBD

Obligacje skarbowe

SEC_SBD_NOGY

Obligacje państw nienależących do G10, w przypadku których długość terminu pozostałego do zapadalności wynosi od 0 do 1 roku

SEC

Papiery wartościowe

SEC_SBD

Obligacje skarbowe

SEC_SBD_NOGM

Obligacje państw nienależących do G10, w przypadku których długość terminu pozostałego do zapadalności wynosi więcej niż jeden rok

SEC

Papiery wartościowe

SEC_SBD

Obligacje skarbowe

SEC_SBD_EUGY

Obligacje państw należących do G10, nie należących do UE, w przypadku których długość terminu pozostałego do zapadalności wynosi od 0 do 1 roku

SEC

Papiery wartościowe

SEC_SBD

Obligacje skarbowe

SEC_SBD_EUGM

Obligacje państw należących do G10, nie należących do UE, w przypadku których długość terminu pozostałego do zapadalności wynosi więcej niż jeden rok

SEC

Papiery wartościowe

SEC_MBN

Obligacje komunalne

SEC_MBN_MNPL

Obligacje komunalne

SEC

Papiery wartościowe

SEC_CBN

Obligacje zamienne niewyemitowane przez instytucje finansowe

SEC_CBN_INVG

Obligacje zamienne niewyemitowane przez instytucje finansowe opatrzone ratingiem na poziomie inwestycyjnym

SEC

Papiery wartościowe

SEC_CBN

Obligacje zamienne niewyemitowane przez instytucje finansowe

SEC_CBN_NIVG

Obligacje zamienne niewyemitowane przez instytucje finansowe nieopatrzone ratingiem na poziomie inwestycyjnym

SEC

Papiery wartościowe

SEC_CBI

Obligacje zamienne wyemitowane przez instytucje finansowe

SEC_CBI_INVG

Obligacje zamienne wyemitowane przez instytucje finansowe opatrzone ratingiem na poziomie inwestycyjnym

SEC

Papiery wartościowe

SEC_CBI

Obligacje zamienne wyemitowane przez instytucje finansowe

SEC_CBI_NIVG

Obligacje zamienne wyemitowane przez instytucje finansowe nieopatrzone ratingiem na poziomie inwestycyjnym

SEC

Papiery wartościowe

SEC_LON

Pożyczki

SEC_LON_LEVL

Pożyczki lewarowane

SEC

Papiery wartościowe

SEC_LON

Pożyczki

SEC_LON_OTHL

Inne pożyczki

SEC

Papiery wartościowe

SEC_SSP

Produkty będące wynikiem sekurytyzacji/sekurytyzowane

SEC_SSP_SABS

Papiery typu ABS

SEC

Papiery wartościowe

SEC_SSP

Produkty będące wynikiem sekurytyzacji/sekurytyzowane

SEC_SSP_RMBS

Papiery wartościowe zabezpieczone spłatami mieszkaniowych kredytów hipotecznych

SEC

Papiery wartościowe

SEC_SSP

Produkty będące wynikiem sekurytyzacji/sekurytyzowane

SEC_SSP_CMBS

Papiery wartościowe zabezpieczone spłatami komercyjnych kredytów hipotecznych

SEC

Papiery wartościowe

SEC_SSP

Produkty będące wynikiem sekurytyzacji/sekurytyzowane

SEC_SSP_AMBS

Papiery wartościowe zabezpieczone spłatami kredytów hipotecznych z gwarancjami rządowymi

SEC

Papiery wartościowe

SEC_SSP

Produkty będące wynikiem sekurytyzacji/sekurytyzowane

SEC_SSP_ABCP

Papiery dłużne przedsiębiorstw zabezpieczone aktywami

SEC

Papiery wartościowe

SEC_SSP

Produkty będące wynikiem sekurytyzacji/sekurytyzowane

SEC_SSP_CDOC

Instrumenty typu CDO/CLO

SEC

Papiery wartościowe

SEC_SSP

Produkty będące wynikiem sekurytyzacji/sekurytyzowane

SEC_SSP_STRC

Certyfikaty będące wynikiem sekurytyzacji

SEC

Papiery wartościowe

SEC_SSP

Produkty będące wynikiem sekurytyzacji/sekurytyzowane

SEC_SSP_SETP

Produkty będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym

SEC

Papiery wartościowe

SEC_SSP

Produkty będące wynikiem sekurytyzacji/sekurytyzowane

SEC_SSP_OTHS

Inne produkty będące wynikiem sekurytyzacji/sekurytyzowane

DER

Instrumenty pochodne

DER_EQD

Instrumenty pochodne na akcje

DER_EQD_FINI

Instrumenty pochodne na akcje związane z instytucjami finansowymi

DER

Instrumenty pochodne

DER_EQD

Instrumenty pochodne na akcje

DER_EQD_OTHD

Inne instrumenty pochodne na akcje

DER

Instrumenty pochodne

DER_FID

Instrumenty pochodne o stałym oprocentowaniu

DER_FID_FIXI

Instrumenty pochodne o stałym oprocentowaniu

DER

Instrumenty pochodne

DER_CDS

Swapy ryzyka kredytowego

DER_CDS_SNFI

Jednopodmiotowy swap finansowego ryzyka kredytowego

DER

Instrumenty pochodne

DER_CDS

Swapy ryzyka kredytowego

DER_CDS_SNSO

Jednopodmiotowy swap ryzyka kredytowego z tytułu długu państwowego

DER

Instrumenty pochodne

DER_CDS

Swapy ryzyka kredytowego

DER_CDS_SNOT

Inny jednopodmiotowy swap ryzyka kredytowego

DER

Instrumenty pochodne

DER_CDS

Swapy ryzyka kredytowego

DER_CDS_INDX

Indeksowany swap ryzyka kredytowego

DER

Instrumenty pochodne

DER_CDS

Swapy ryzyka kredytowego

DER_CDS_EXOT

Egzotyczne (uwzględniając transzę ryzyka kredytowego)

DER

Instrumenty pochodne

DER_CDS

Swapy ryzyka kredytowego

DER_CDS_OTHR

Inne swapy ryzyka kredytowego

DER

Instrumenty pochodne

DER_FEX

Waluta obca

DER_FEX_INVT

Waluta obca (do celów inwestycyjnych)

DER

Instrumenty pochodne

DER_FEX

Waluta obca

DER_FEX_HEDG

Waluta obca (do celów ograniczenia ryzyka inwestycyjnego)

DER

Instrumenty pochodne

DER_IRD

Instrumenty pochodne stóp procentowych

DER_IRD_INTR

Instrumenty pochodne stóp procentowych

DER

Instrumenty pochodne

DER_CTY

Towarowe instrumenty pochodne

DER_CTY_ECOL

Energia/Ropa naftowa

DER

Instrumenty pochodne

DER_CTY

Towarowe instrumenty pochodne

DER_CTY_ENNG

Energia /Gaz ziemny

DER

Instrumenty pochodne

DER_CTY

Towarowe instrumenty pochodne

DER_CTY_ENPW

Energia /Energia elektryczna

DER

Instrumenty pochodne

DER CTY

Towarowe instrumenty pochodne

DER_CTY_ENOT

Energia /Inne

DER

Instrumenty pochodne

DER_CTY

Towarowe instrumenty pochodne

DER_CTY_PMGD

Metale szlachetne/Złoto

DER

Instrumenty pochodne

DER_CTY

Towarowe instrumenty pochodne

DER_CTY_PMOT

Metale szlachetne /Inne

DER

Instrumenty pochodne

DER_CTY

Towarowe instrumenty pochodne

DER_CTY_OTIM

Inne towary /Metale przemysłowe

DER

Instrumenty pochodne

DER_CTY

Towarowe instrumenty pochodne

DER_CTY_OTLS

Inne towary / Zwierzęta hodowlane

DER

Instrumenty pochodne

DER_CTY

Towarowe instrumenty pochodne

DER_CTY_OTAP

Inne towary /Produkty rolne

DER

Instrumenty pochodne

DER_CTY

Towarowe instrumenty pochodne

DER_CTY_OTHR

Inne towary/Inne

DER

Instrumenty pochodne

DER_OTH

Inne instrumenty pochodne

DER_OTH_OTHR

Inne instrumenty pochodne

PHY

Aktywa rzeczowe (nieruchomości/aktywa materialne)

PHY_RES

Rzeczowe: nieruchomości

PHY_RES_RESL

Nieruchomości mieszkalne

PHY

Aktywa rzeczowe (nieruchomości/aktywa materialne)

PHY_RES

Rzeczowe: nieruchomości

PHY_RES_COML

Nieruchomości komercyjne

PHY

Aktywa rzeczowe (nieruchomości/aktywa materialne)

PHY_RES

Rzeczowe: nieruchomości

PHY_RES_OTHR

Inne nieruchomości

PHY

Aktywa rzeczowe (nieruchomości/aktywa materialne))

PHY_CTY

Rzeczowe: towary

PHY_CTY_PCTY

Rzeczowe: Towary

PHY

Aktywa rzeczowe (nieruchomości/aktywa materialne)

PHY_TIM

Rzeczowe: drewno

PHY_TIM_PTIM

Rzeczowe: Drewno

PHY

Aktywa rzeczowe (nieruchomości/aktywa materialne)

PHY_ART

Rzeczowe: dzieła sztuki i artykuły kolekcjonerskie

PHY_ART_PART

Rzeczowe: dzieła sztuki i artykuły kolekcjonerskie

PHY

Aktywa rzeczowe (nieruchomości/aktywa materialne)

PHY_TPT

Rzeczowe: zasoby transportowe

PHY_TPT_PTPT

Rzeczowe: zasoby transportowe

PHY

Aktywa rzeczowe (nieruchomości/aktywa materialne)

PHY_OTH

Rzeczowe: inne

PHY_OTH_OTHR

Rzeczowe: inne

CIU

Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania

CIU_OAM

Inwestycje w przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania prowadzone/zarządzane przez zarządzającego alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

CIU_OAM_MMFC

Inwestycje w przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania prowadzone/zarządzane przez zarządzającego alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi - Fundusze rynku pieniężnego i przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zarządzanie płynnością

CIU

Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania

CIU_OAM

Inwestycje w przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania prowadzone/zarządzane przez zarządzającego alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

CIU_OAM_AETF

Inwestycje w przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania prowadzone/zarządzane przez zarządzającego alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi - Fundusze indeksowe ETF

CIU

Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania

CIU_OAM

Inwestycje w przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania prowadzone/zarządzane przez zarządzającego alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

CIU_OAM_OTHR

Inwestycje w przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania prowadzone/zarządzane przez zarządzającego alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi – Inne przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania

CIU

Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania

CIU_NAM

Inwestycje w przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania nieprowadzone/niezarządzane przez zarządzającego alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

CIU_NAM_MMFC

Inwestycje w przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania nieprowadzone/niezarządzane przez zarządzającego alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi - Fundusze rynku pieniężnego i przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zarządzanie płynnością

CIU

Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania

CIU_NAM

Inwestycje w przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania nieprowadzone/niezarządzane przez zarządzającego alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

CIU_NAM_AETF

Inwestycje w przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania nieprowadzone/niezarządzane przez zarządzającego alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi - Fundusze indeksowe ETF

CIU

Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania

CIU_NAM

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania nie zarządzanych przez zarządzającego alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

CIU_NAM_OTHR

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania nie zarządzanych przez zarządzającego alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi - Inne przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania

OTH

Inwestycje w inne klasy aktywów

OTH_OTH

Ogółem inne

OTH_OTH_OTHR

Ogółem inne

NTA

N/A

NTA_NTA

N/A

NTA_NTA_NOTA

N/A

 

2) słownik dotyczący klasyfikacji strategii inwestycyjnych alternatywnego funduszu inwestycyjnego:

Rodzaj strategii

Kod strategii

Etykieta strategii

Strategie funduszy hedgingowych

EQTY_LGBS

Kapitał własny: uprzywilejowanie pozycji długich

Strategie funduszy hedgingowych

EQTY_LGST

Kapitał własny: pozycje długie/krótkie

Strategie funduszy hedgingowych

EQTY_MTNL

Kapitał własny: neutralność rynkowa

Strategie funduszy hedgingowych

EQTY_STBS

Kapitał własny: uprzywilejowanie pozycji krótkich

Strategie funduszy hedgingowych

RELV_FXIA

Wartość względna: arbitraż stałej kwoty dochodu

Strategie funduszy hedgingowych

RELV_CBAR

Wartość względna: arbitraż obligacji zamiennych

Strategie funduszy hedgingowych

RELV_VLAR

Wartość względna: arbitraż zmienności

Strategie funduszy hedgingowych

EVDR_DSRS

Wywołana zdarzeniem: trudna sytuacja/restrukturyzacja

Strategie funduszy hedgingowych

EVDR_RAMA

Wywołana zdarzeniem: arbitraż ryzyka/arbitraż przejęcia

Strategie funduszy hedgingowych

EVDR_EYSS

Wywołana zdarzeniem: szczególne sytuacje mające wpływ na kapitał własny

Strategie funduszy hedgingowych

CRED_LGST

Kredytowa: pozycja długa/krótka

Strategie funduszy hedgingowych

CRED_ABLG

Kredytowa: pożyczki oparte na aktywach

Strategie funduszy hedgingowych

MACR_MACR

Makro

Strategie funduszy hedgingowych

MANF_CTAF

Fundusze typu managed futures/CTA: strategia podstawowa

Strategie funduszy hedgingowych

MANF_CTAQ

Fundusze typu managed futures/CTA: strategia ilościowa

Strategie funduszy hedgingowych

MULT_HFND

Fundusz hedgingowy obejmujący wiele strategii

Strategie funduszy hedgingowych

OTHR_HFND

Inna strategia funduszu hedgingowego

Strategie funduszy private equity

VENT_CAPL

Venture Capital

Strategie funduszy private equity

GRTH_CAPL

Kapitał wzrostowy

Strategie funduszy private equity

MZNE_CAPL

Kapitał typu mezzanine

Strategie funduszy private equity

MULT_PEQF

Fundusz private equity obejmujący wiele strategii

Strategie funduszy private equity

OTHR_PEQF

Inna strategia funduszu private equity

Strategie funduszy nieruchomości

RESL_REST

Nieruchomości mieszkalne

Strategie funduszy nieruchomości

COML_REST

Nieruchomości komercyjne

Strategie funduszy nieruchomości

INDL_REST

Nieruchomości przemysłowe

Strategie funduszy nieruchomości

MULT_REST

Fundusz nieruchomości obejmujący wiele strategii

Strategie funduszy nieruchomości

OTHR_REST

Inna strategia funduszu nieruchomości

Strategie funduszy funduszy

FOFS_FHFS

Fundusz funduszy hedgingowych

Strategie funduszy funduszy

FOFS_PRIV

Fundusz funduszy private equity

Strategie funduszy funduszy

OTHR_FOFS

Inny fundusz funduszy

Inne strategie

OTHR_COMF

Fundusz towarowy

Inne strategie

OTHR_EQYF

Fundusz kapitałowy

Inne strategie

OTHR_FXIF

Fundusz o stałej kwocie dochodu

Inne strategie

OTHR_INFF

Fundusz inwestycji infrastrukturalnych

Inne strategie

OTHR_OTHF

Inny fundusz

 

3) słownik dotyczący przeważających rodzajów alternatywnego funduszu inwestycyjnego:

Kod

Etykieta

HFND

Fundusz hedgingowy

PEQF

Fundusz private equity

REST

Fundusz nieruchomości

FOFS

Fundusz funduszy

OTHR

Inny

NONE

Brak

 

4) słownik dotyczący przyporządkowania państw do poszczególnych regionów geograficznych:

Przyporządkowanie oznaczeń oraz oznaczeń grup państw do poszczególnych regionów geograficznych:

kod

Etykieta

Treść

E4

Afryka

E5 + E6

E5

Afryka Północna

DZ + EG + LY + MA + TN

E6

Inne kraje Afrykańskie

AO + BF + BI + BJ + BW + CD + CF + CG + CI + CM + CV + DJ + ER + ET + GA + GH + GM + GN + GQ + GW + IO + KE + KM + LR + LS + MG + ML + MR + MU + MW + MZ + NA + NE + NG + RW + SC + SD + SH + SL + SN + SO + SS + ST + SZ + TD + TG + TZ + UG + ZA + ZM + ZW (od 2011)

F6 + F7

Azja i Pacyfik (poza Środkowym Wschodem)

F6 + F7

F6

Inne kraje Azjatyckie

AF + BD + BN + BT + CN + HK + ID + IN + JP + KG + KH + KP + KR + KZ + LA + LK + MM + MN + MO + MV + MY + NP + PH + PK + SG + TH + TJ + TL + TM + TW + UZ + VN

F7

Oceania i Regiony Polarne

AU + FJ + FM + KI + MH + MP + NC + NR + NZ + PF + PG + PN + PW + SB + TO + TV + VU + WF + WS + F8 + F9 + G1 + G2

F8

Oceania Australijska

CC + CX + HM + NF

F9

Oceania Amerykańska

AS + GU + UM

G1

Oceania Nowej Zelandii

CK + NU + TK

G2

Regiony Polarne

AQ + BV + GS + TF

F3

Środkowy Wschód

IL + IR + F4 + F5

F4

Państwa Zatoki Arabskiej

AE + BH + IQ + KW + OM + QA + SA + YE

F5

Inne kraje bliskiego i środkowego wschodu

AM + AZ + GE + JO + LB + PS + SY

V3 + A5-1

Europa

V3 + A5-1

V3

Państwa EU-28

BE + LU + DK + DE + GR + ES + FR + IE + IT + NL + AT + PT + FI + SE + GB + CY + CZ + EE + HU + LT + LV + MT + PL + SI + SK + BG + RO + HR + 4A + 4F + 4S (od 2013)

A5-1

Państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA)

IS + LI + NO

E2 + A5-2

Europa (poza Państwami należącymi do EEA)

E2 + A5-2

E2

Inne kraje Europejskie

AD + AL + BA + BY + FO + GG + GI + IM + JE + MD + MK + RU + SM + TR + UA + VA + ME + RS (od 2013)

A5-2

Kraje należące do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (z wyłączeniem Państwa należących do EEA)

CH

E8

Ameryka Północna

CA + GL + US

E9 + F1

Ameryka Południowa

E9 + F1

E9

Kraje Ameryki środkowej

AG + AI + AW + BB + BM + BS + BQ + BZ + CR + CU + CW + DM + DO + GD + GT + HN + HT + JM + KN + KY + LC + MS + MX + NI + PA + SV + SX + TC + TT + VC + VG + VI (od 2011)

F1

Kraje Ameryki południowej

AR + BO + BR + CL + CO + EC + FK + GY + PE + PY + SR + UY + VE

 

Ponadnarodowe/wiele regionów

 

 

Objaśnienia oznaczeń poszczególnych państw i grup państw

V3 + A5-1

Europa (EEA) - (31 krajów)

 

V3

EU -28 - (28 krajów + 3 podmioty)

 

 

16

Strefa Euro (począwszy od 2012 r. - 17 krajów i 2 podmioty)

 

 

 

BE

Belgia

 

 

 

LU

Luksemburg

 

 

 

DE

Niemcy

 

 

 

EE

Estonia

 

 

 

GR

Grecja

 

 

 

ES

Hiszpania

 

 

 

FR

Francja

 

 

 

IE

Irlandia

 

 

 

IT

Włochy

 

 

 

CY

Cypr

 

 

 

MT

Malta

 

 

 

NL

Holandia

 

 

 

AT

Austria

 

 

 

PT

Portugalia

 

 

 

SI

Słowenia

 

 

 

SK

Słowacja

 

 

 

FI

Finlandia

 

 

 

4F

Europejski Bank Centralny (ECB)

 

 

 

4S

Europejski Mechanizm Stabilności (ESM)

 

 

K7

28 Państw Członkowskich UE nie należących do Strefy Euro (od 2013 - 11 krajów + 1 podmiot)

 

 

 

DK

Dania

 

 

 

SE

Szwecja

 

 

 

GB

Wielka Brytania

 

 

 

BG

Bułgaria

 

 

 

CZ

Czechy

 

 

 

HR

Chorwacja

 

 

 

HU

Węgry

 

 

 

LT

Litwa

 

 

 

LV

Łotwa

 

 

 

PL

Polska

 

 

 

RO

Rumunia

 

 

 

4A

Instytucje Unii Europejskiej (z wyłączeniem EBC i ESM)

 

A5-1

Państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA) - (3 kraje)

 

 

 

IS

Islandia

 

 

 

LI

Liechtenstein

 

 

 

NO

Norwegia

E2 + A5-2

EUROPA (inne niż Państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA)) - (20 krajów)

 

E2

 

Inne kraje Europejskie (19 krajów)

 

 

 

AD

Andora

 

 

 

NP.

Albania

 

 

 

BA

Bośnia i Hercegowina

 

 

 

BY

Białoruś

 

 

 

FO

Wyspy Owcze

 

 

 

GG

Guernsey

 

 

 

GI

Gibraltar

 

 

 

IM

Wyspa Man

 

 

 

JE

Jersey

 

 

 

MD

Mołdawia

 

 

 

ME

Czarnogóra

 

 

 

MK

Macedonia, była Republika Jugosłowiańska

 

 

 

RS

Serbia

 

 

 

RU

Rosja

 

 

 

SM

San Marino

 

 

 

TR

Turcja

 

 

 

UA

Ukraina

 

 

 

VA

Stolica Apostolska (Państwo Watykańskie)

 

 

Kraje należące do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (z wyłączeniem Państwa należących do EEA)

 

A5-2

- (1 kraj)

 

 

 

 

CH

Szwajcaria

E4

AFRYKA (56 krajów)

 

E5

Afryka Północna (5 krajów)

 

 

 

DZ

Algieria

 

 

 

EG

Egipt

 

 

 

LY

Libia

 

 

 

MA

Maroko

 

 

 

TN

Tunezja

 

E6

Inne Kraje Afrykańskie (51 krajów)

 

 

 

AO

Angola

 

 

 

BF

Burkina Faso

 

 

 

BI

Burundi

 

 

 

BJ

Benin

 

 

 

BW

Botswana

 

 

 

CD

Demokratyczna Republika Konga

 

 

 

CF

Republika Środkowoafrykańska

 

 

 

CG

Kongo

 

 

 

CI

Wybrzeże Kości Słoniowej

 

 

 

CM

Kamerun

 

 

 

CV

Wyspy Zielonego Przylądka

 

 

 

DJ

Dżibuti

 

 

 

ER

Erytrea

 

 

 

ET

Etiopia

 

 

 

GA

Gabon

 

 

 

GH

Ghana

 

 

 

GM

Gambia

 

 

 

GN

Gwinea

 

 

 

GQ

Gwinea Równikowa

 

 

 

GW

Gwinea Bissau

 

 

 

IO

Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego

 

 

 

KE

Kenia

 

 

 

KM

Komory

 

 

 

LR

Liberia

 

 

 

LS

Lesoto

 

 

 

MG

Madagaskar

 

 

 

ML

Mali

 

 

 

MR

Mauretania

 

 

 

MU

Mauritius

 

 

 

MW

Malawi

 

 

 

MZ

Mozambik

 

 

 

NA

Namibia

 

 

 

NE

Niger

 

 

 

NG

Nigeria

 

 

 

RW

Rwanda

 

 

 

NP.

Seszele

 

 

 

SD

Sudan

 

 

 

SH

Wyspa Świętej Heleny

 

 

 

SL

Sierra Leone

 

 

 

SN

Senegal

 

 

 

SO

Somalia

 

 

 

ST

Wyspy Św. Tomasza i Książęca

 

 

 

SS

Południowy Sudan

 

 

 

SZ

Suazi

 

 

 

TD

Czad

 

 

 

TG

Togo

 

 

 

TZ

Tanzania

 

 

 

UG

Uganda

 

 

 

ZA

Republika Południowej Afryki

 

 

 

ZM

Zambia

 

 

 

ZW

Zimbabwe

E8

Ameryka Północna (3 kraje)

 

 

 

CA

Kanada

 

 

 

GL

Grenlandia

 

 

 

US

Stany Zjednoczone

E9 + F1

Ameryka Południowa (45 krajów)

 

E9

Ameryka Środkowa (32 krajów)

 

 

 

AG

Antigua i Barbuda

 

 

 

AI

Anguilla

 

 

 

AW

Araba

 

 

 

BB

Barbados

 

 

 

BM

Bermudy

 

 

 

BQ

Bonaire, Sint Eustatius i Saba

 

 

 

BS

Bahamy

 

 

 

BZ

Belize

 

 

 

CR

Kostaryka

 

 

 

CU

Kuba

 

 

 

CW

Curacao

 

 

 

DM

Dominika

 

 

 

DO

Republika Dominikany

 

 

 

GD

Grenada

 

 

 

GT

Gwatemala

 

 

 

HN

Honduras

 

 

 

HT

Haiti

 

 

 

JM

Jamajka

 

 

 

KN

Saint Kitts i Nevis

 

 

 

KY

Kajmany

 

 

 

LC

Saint Lucia

 

 

 

MS

Montserrat

 

 

 

MX

Meksyk

 

 

 

NI

Nikaragua

 

 

 

PA

Panama

 

 

 

SV

Salwador

 

 

 

SX

Saint Maarten

 

 

 

TC

Wyspy Turks i Caicos

 

 

 

TT

Trynidad i Tobago

 

 

 

VC

Saint Vincent i Grenadyny

 

 

 

VG

Brytyjskie Wyspy Dziewicze

 

 

 

VI

Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych

 

F1

Kraje Ameryki Południowej (13 krajów)

 

 

 

AR

Argentyna

 

 

 

BO

Boliwia

 

 

 

BR

Brazylia

 

 

 

CL

Chile

 

 

 

CO

Kolumbia

 

 

 

EC

Ekwador

 

 

 

FK

Falklandy

 

 

 

GY

Gujana

 

 

 

PE

Peru

 

 

 

PY

Paragwaj

 

 

 

R

Surinam

 

 

 

UY

Urugwaj

 

 

 

VE

Wenezuela

F3

BLISKI WSCHÓD (17 krajów)

 

F3

Kraje bliskiego i środkowego wschodu (17 krajów)

 

 

 

IL

Izrael

 

 

 

IR

Iran

 

 

 

F4

Kraje zatoki Arabskiej (8 krajów)

 

AE Zjednoczone Emiraty Arabskie

 

BH Bahrajn

 

IQ Irak

 

KW Kuwejt

 

OM Oman

 

QA Katar

 

SA Arabia Saudyjska

 

YE Jemen

 

F5

Inne kraje bliskiego i środkowego wschodu (7 krajów)

 

AM Armenia

 

AZ Azerbejdżan

 

GE Gruzja

 

JO Jordania

 

LB Liban

 

PS Palestyna

 

SY Syria

F6 + F7

Azja Pacyficzna (inne niż środkowy wschód) - (65 krajów)

 

F6

Inne kraje Azjatyckie (32 kraje)

 

 

 

AF

Afganistan

 

 

 

 

BD

Bangladesz

 

 

 

 

BN

Brunei Darussalam

 

 

 

 

BT

Bhutan

 

 

 

 

CN

Chiny

 

 

 

 

HK

Hong Kong

 

 

 

 

ID

Indonezja

 

 

 

 

IN

Indie

 

 

 

 

JP

Japonia

 

 

 

 

KG

Kirgistan

 

 

 

 

KH

Kambodża

 

 

 

 

KP

Korea Północna

 

 

 

 

KR

Korea Południowa

 

 

 

 

KZ

Kazachstan

 

 

 

 

LA

Laos

 

 

 

 

LK

Sri Lanka

 

 

 

 

MM

Birma/Myanmar

 

 

 

 

MN

Mongolia

 

 

 

 

MO

Makau

 

 

 

 

MV

Malediwy

 

 

 

 

MY

Malezja

 

 

 

 

NP.

Nepal

 

 

 

 

PH

Filipiny

 

 

 

 

PK

Pakistan

 

 

 

 

SG

Singapur

 

 

 

 

TH

Tajlandia

 

 

 

 

TJ

Tadżykistan

 

 

 

 

TL

Timor Wschodni

 

 

 

 

TM

Turkmenia

 

 

 

 

TW

Tajwan

 

 

 

 

UZ

Uzbekistan

 

 

 

 

VN

Wietnam

 

 

F7

OCEANIA I REGION POLARNY (33 kraje)

 

 

 

AU

Australia

 

 

 

 

FJ

Fidżi

 

 

 

 

FM

Mikronezja

 

 

 

 

KI

Kiribati

 

 

 

 

MH

Wyspy Marshalla

 

 

 

 

MP

Mariany Północne

 

 

 

 

NC

Nowa Kaledonia

 

 

 

 

NR

Nauru

 

 

 

 

NZ

Nowa Zelandia

 

 

 

 

PF

Polinezja Francuska

 

 

 

 

PG

Papua Nowa Gwinea

 

 

 

 

PN

Pitcairn

 

 

 

 

PW

Palau

 

 

 

 

SB

Wyspy Salomona

 

 

 

 

TO

Tonga

 

 

 

 

TV

Tuvalu

 

 

 

 

VU

Vanuatu

 

 

 

 

WF

Wallis i Futuna

 

 

 

 

WS

Samoa

 

 

 

 

F8

Oceania Australijska (4 kraje)

 

 

 

 

 

CC Wyspy Kokosowe

 

 

 

 

 

CX Wyspa Bożego Narodzenia

 

 

 

 

 

HM Wyspy Heard i McDonalda

 

 

 

 

 

NF Wyspa Norfolk

 

 

 

F9

Oceania Amerykańska (3 kraje)

 

 

 

 

 

AS Samoa Amerykańskie

 

 

 

 

 

GU Guam

 

 

 

 

 

Dalekie Wyspy Mniejsze Stanów

 

 

 

 

 

UM Zjednoczonych

 

 

 

G1

Oceania Nowej Zelandii (3 kraje)

 

 

 

 

 

CK Wyspy Cooka

 

 

 

 

 

NU Niue

 

 

 

 

 

TK Tokelau

 

 

 

G2

Region Polarny (4 kraje)

 

 

 

 

 

 

AQ Antarktyda

 

 

 

 

 

BV Wyspa Bouvet

 

 

 

 

 

Georgia Południowa i Sandwich

 

 

 

 

 

GS Południowy

 

 

 

 

 

Francuskie Terytoria Południowe i

 

 

 

 

 

TF Antarktyczne

 

Objaśnienia dotyczące uwzględniania terytoriów zależnych od poszczególnych państw:

Kod kraju

Kraj

Kod ISO

Kraje

 

 

 

EUROPA

DE

Niemcy

DE

Niemcy

 

 

 

Łącznie z wyspą Helgoland

 

 

 

Wyłączając Busingen i Büttenhardter Höfe (celne strefy wolnocłowe należące do obszaru celnego Szwajcarii)

DK

Dania

DK

Dania

 

 

 

Wyłączając Wyspy Owcze (FO) i Grenlandię (GL)

ES

Hiszpania

ES

Hiszpania

 

 

 

W tym Baleary, Ceuta i Melilla i Wyspy Kanaryjskie

 

 

 

Wykluczając Andorę (AD)

FI

Finlandia

FI

Finlandia

 

 

 

W tym Wyspy Alandzkie (AX)

FR

Francja

FR

Francja

 

 

FX

Francja metropolitarna

 

 

MC

Księstwo Monako

 

 

 

W tym tereny zamorskie:

 

 

GF

Gujana Francuska

 

 

MQ

Martynika

 

 

GP

Gwadelupa (Grande Terre, Basse-Terre, Marie-Galante, Les Saintes, Iles de la Petite Terre i Désirade)

 

 

RE

Reunion

 

 

YT

Majotta

 

 

 

W tym wspólnoty terytorialne:

 

 

BL

Saint Barthelemy

 

 

MF

Saint Martin

 

 

PM

Saint-Pierre i Miquelon

 

 

 

Z wyłączeniem terytoriów zamorskich (Polinezja Francuska (PF), Nowej Kaledonii i zależności (NC), Wallis i Futuna (WF), Francuskie Terytoria Południowe i Antarktyczne (TF))

IT

Włochy

IT

Włochy

 

 

 

Wyłączając San Marino (SM) i Stolicę Apostolską (VA)

NL

Holandia

NL

Holandia

 

 

 

Wyłączając: Aruba (AW), Bonaire, Sint Eustatius i Saba (BQ) Curaçao (CW) i Saint Maarten (SX)

NO

Norwegia

NO

Norwegia

 

 

 

Łącznie z Svalbard i Jan Mayen (SJ)

PT

Portugalia

PT

Portugalia

 

 

 

W tym Azory i Madera

GB

Wielka Brytania

GB

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

 

 

 

Wyłączając Wyspy Normandzkie - Guernsey (GG), Jersey (JE), Gibraltar (GI), Wyspa Man (IM), Anguilla (AI), Bermudy (BM), Montserrat (MS), Brytyjskie Wyspy Dziewicze (VG), Turks i Caicos (TC), Kajmany (KY), Falklandy (FK), Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego (IO), Wyspa Św. Heleny, Wyspa Wniebowstąpienia i Tristan da Cunha (SH), Pitcairn (PN) oraz Georgia Południowa i Sandwich Południowy (GS)

 

 

 

AFRYKA

MA

Maroko

MA

Maroko

 

 

 

W tym Zachodnia Sahara (EH)

AO

Angola

AO

Angola

 

 

 

W tym Cabinda

IO

Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego

IO

Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego

 

 

 

W tym Archipelag Chagos

KM

Komory

KM

Komory Łącznie z Anjouan, Grandę Comore, Moheli

MU

Mauritius

MU

Mauritius W tym Rodrigues Island, Wyspy Agalega i Cargados Carajos Shoals (ST Wyspy Brandon)

SC

Seszele

SC

Seszele

W tym Alphonse, Bijoutier, Wyspy St Francois, Wyspa St Pierre, Wyspy Cosmoledo, Amirantes, Providence, Aldabra, Farquhar i Desroches, Mahé, Silhouette, Praslin (w tym La Digue), Frégate, Mamelles i Récifs, Bird i Denis, Plate i Coëtivy

SH

Wyspa Świętej Heleny

SH

Wyspa Świętej Heleny

W tym Wyspa Świętej Heleny, Wyspa Wniebowstąpienia, Archipelag Tristan da Cunha (Gough, Inaccessible, Nightingale i Wyspy Stoltenhoff)

TZ

Tanzania

TZ

Tanzania

W tym Tanganika, Wyspa Zanzibar i Pemba

 

 

 

AMERYKA

US

Stany Zjednoczone

US

Stany Zjednoczone

W tym Portoryko (PR) oraz Navassa

GD

Grenada

GD

Grenada

W tym Południowe Wyspy Grenadyny

HN

Honduras

HN

Honduras

W tym Wyspy Swan

NI

Nicaragua

NI

Nikaragua

W tym wyspa Corn

PA

Panama

PA

Panama W tym była strefa Kanału

VC

St Vincent i Grenadiny

VC

St Vincent i Grenadyny

W tym Północne Wyspy Grenadyn

EC

Ekwador

EC

Ekwador W tym wyspy Galapagos

 

 

 

BLISKI WSCHÓD

AE

Zjednoczone Emiraty Arabskie

AE

Zjednoczone Emiraty Arabskie

W tym Abu Żabi, Dubaj, Sharjah, Ajman, Umm Al Quwain, Ras al Khaimah, Fujairah

 

 

 

AZJA PACYFICZNA

OM

Oman

OM

Oman

W tym wyspy Kuria Muria

YE

Yemen

YE

Jemen

W tym: Jemen Północny i Jemen Południowy, Perim, Kamaran, Sokotra i powiązane Wyspy

IN

Indie

IN

Indie

W tym Wyspa Amindivi, Wyspy Lakkadiwskie, Wyspa Minicoy, Andamany, Nikobary i Sikkim

MY

Malezja

MY

Malezja

W tym półwysep Malezji i Wschodnia Malezja (Sabah, Sarawak oraz Labuan)

TL

Timor Wschodni

TL

Timor Wschodni

W tym eksklawy Oecusse

TW

Taiwan

TW

Tajwan

W tym oddzielny obszar celny Tajwanu, Penghu, Kinmen i Matsu

FM

Mikronezja

FM

Mikronezja

W tym Wyspa Caroline (poza Palau), Yap, Chuuk, Pohnpei, Kosrae

MP

Mariany Północne

MP

Mariany Północne

Łącznie Mariany z wyjątkiem Guam

NC

Nowa Kaledonia

NC

Nowa Kaledonia

W tym Wyspy Loyalty (Mare, Lifou i Ouvea)

NZ

Nowa Zelandia

NZ

Nowa Zelandia

W tym Wyspy Antypodów, Wyspy Auckland, Wyspy Bounty, Wyspa Campbell, Wyspa Kermadec, Wyspy Chatham i wyspy Snares. Z wyjątkiem dependencji Rossa (Antarktyda)

PF

Polinezja Francuska

PF

Polinezja Francuska

W tym: Markizy, Wyspy Towarzystwa (w tym Tahiti), Wyspy Tuamotu, Wyspy Gambier i Wyspy Austral. Również Wyspa Clipperton.

PG

Papua Nowa Gwinea

PG

Papua Nowa Gwinea

W tym Archipelag Bismarcka, Archipelag Louisiade, Wyspy Admiralicji, Północne Wyspy Solomona (Bougainville, Buka, Green), Wyspy d'Entrecasteaux, Lavongai, Wyspy Trobrianda, Nowa Brytania, Nowa Irlandia, Woodlark i powiązane Wyspy

PN

Pitcairn

PN

Pitcairn

W tym Henderson, Ducie i Wyspy Oeno

SB

Wyspy Salomona

SB

Wyspy Salomona

 

 

 

W tym Południowe Wyspy Salomona, głównie Guadalcanal, Malaita, San Cristobal, Santa Isabel, Choiseul

WF

Wallis i Futuna

WF

Wallis i Futura

W tym wyspa Alofi

UM

Dalekie Wyspy Mniejsze Stanów Zjednoczonych

UM

Dalekie Wyspy Mniejsze Stanów Zjednoczonych

w tym wyspy Baker, Howland, i Jarvis, Wyspy Johnston Atoll, Kingman Reef, Midway, Wyspy Palmyra Atoll i Wake

TF

Francuskie Terytoria Południowe i Antarktyczne

TF

Francuskie Terytoria Południowe i Antarktyczne

W tym: Wyspy Kerguelen, Amsterdam i Wyspy Saint Paul, Archipelag Crozet, Wyspy Rozproszone i Ziemia Adeli

 

5) słownik określający klasyfikację wartości transakcji alternatywnego funduszu inwestycyjnego:

Kod

Etykieta

Wartość referencyjna transakcji

V_SMALL

Bardzo mała

< 5 mln EUR

SMALL

Mała

(5 mln EUR do < 25 mln EUR)

LOW_MID_MKT

Dolna średniorynkowa

(25 mln EUR do < 150 mln EUR)

UP_MID_MKT

Górna średniorynkowa

(150 mln EUR do < 500 mln EUR)

L_CAP

Wysoki pułap

(500 mln EUR do < 1 mld EUR)

M_CAP

Bardzo wysoki pułap

(1 mld EUR lub więcej).

 

6) słownik określający zasady przyporządkowania składników lokat alternatywnego funduszu inwestycyjnego do poszczególnych kategorii instrumentów:

Klasyfikacja

Opis

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych

Należy uwzględnić ekspozycje na klasy aktywów związane ze środkami pieniężnymi i ich ekwiwalentami, takie jak certyfikaty depozytowe, akcepty bankowe i podobne instrumenty o charakterze inwestycyjnym o stopie zwrotu nie wyższej niż 3-miesięczne obligacje skarbowe o wysokiej jakości kredytowej.

Instrumenty kapitałowe notowane na rynku regulowanym

Należy uwzględnić wszystkie bezpośrednie ekspozycje AFI na instrumenty kapitałowe notowane lub będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym. W tej kategorii nie należy uwzględniać ekspozycji uzyskanych w sposób syntetyczny lub za pośrednictwem instrumentów pochodnych (należy je uwzględnić w kategorii „instrumenty pochodne na akcje”).

Instrumenty kapitałowe nienotowane na rynku regulowanym

Należy uwzględnić wszystkie ekspozycje fizyczne na instrumenty kapitałowe nienotowane na rynku regulowanym. Instrumenty kapitałowe nienotowane na rynku regulowanym to te, które nie są notowane ani nie są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym. W tej kategorii nie należy uwzględniać ekspozycji uzyskanych w sposób syntetyczny lub za pośrednictwem instrumentów pochodnych (należy je uwzględnić w kategorii „instrumenty pochodne na akcje”).

Obligacje korporacyjne

Należy uwzględnić wszystkie ekspozycje fizyczne na wszystkie obligacje korporacyjne będące w posiadaniu alternatywnego funduszu inwestycyjnego. W tej kategorii nie należy uwzględniać ekspozycji uzyskanych w sposób syntetyczny lub za pośrednictwem instrumentów pochodnych (należy je uwzględnić w kategorii „instrumenty pochodne o stałym oprocentowaniu”).

Obligacje skarbowe

Należy uwzględnić ekspozycje na wszystkie obligacje skarbowe będące w posiadaniu alternatywnego funduszu inwestycyjnego. Dla celów tego pytania obligacje skarbowe są obligacjami emitowanymi przez rządy krajowe (w tym rządy centralne, agencje rządowe, inne rządy i banki centralne), denominowanymi w walucie lokalnej bądź obcej. Ponadto wszystkie obligacje ponadnarodowe należy uwzględnić w kategorii obligacji państw nienależących do G10. Obligacje ponadnarodowe UE należy uwzględnić w kategorii „obligacje UE” w odniesieniu do indywidualnych ekspozycji oraz w kategorii „obligacje państw członkowskich UE” w odniesieniu do obrotów.

Obligacje państw spoza UE należących do G10

Należy uwzględnić ekspozycje na wszystkie obligacje skarbowe państw spoza UE należących do G10.

Obligacje komunalne

Należy uwzględnić wszystkie ekspozycje na obligacje komunalne niegwarantowane przez rządy krajowe.

Obligacje zamienne

Należy uwzględnić ekspozycje na wszystkie zamienne obligacje lub skrypty dłużne (niezamienione jeszcze na udziały ani gotówkę) będące w posiadaniu alternatywnego funduszu inwestycyjnego.

Pożyczki lewarowane

Należy uwzględnić wartość referencyjną wszystkich pożyczek lewarowanych będących w posiadaniu alternatywnego funduszu inwestycyjnego. W praktyce takie pożyczki stanowią zazwyczaj część struktury finansowania wykupu lewarowanego i mogą wiązać się z wyższym ryzykiem kredytowym. W tej kategorii nie należy uwzględniać żadnych pozycji utrzymywanych za pośrednictwem swapów ryzyka kredytowego związanych z pożyczkami (należy je uwzględnić w kategorii swapów ryzyka kredytowego).

Inne pożyczki

Należy uwzględnić wartość referencyjną wszystkich innych pożyczek, w tym dwustronnych lub konsorcjalnych, finansowania faktoringu lub forfaitingu oraz dyskontowania faktur. W tej kategorii nie należy uwzględniać żadnych pozycji utrzymywanych za pośrednictwem swapów ryzyka kredytowego związanych z pożyczkami (należy je uwzględnić w kategorii swapów ryzyka kredytowego).

Produkty będące wynikiem sekurytyzacji/sekurytyzowane – papiery typu ABS

Należy uwzględnić wartość referencyjną wszelkich inwestycji posiadanych przez alternatywny fundusz inwestycyjny w produktach będących wynikiem sekurytyzacji - papierach typu ABS, w tym w szczególności kredytów samochodowych, zadłużenia na kartach kredytowych, kredytów konsumpcyjnych, kredytów studenckich, kredytów na wyposażenie, instrumentów typu CDO (kasowych i syntetycznych) oraz sekurytyzacji całej działalności.

W tej kategorii nie należy uwzględniać żadnych pozycji związanych z papierami wartościowymi zabezpieczonymi spłatami kredytów hipotecznych, papierami wartościowymi zabezpieczonymi spłatami mieszkaniowych kredytów hipotecznych, papierami wartościowymi zabezpieczonymi spłatami komercyjnych kredytów hipotecznych ani swapami ryzyka kredytowego (należy je uwzględnić w kategoriach papierów wartościowych zabezpieczonych spłatami kredytów hipotecznych, papierów wartościowych zabezpieczonych spłatami mieszkaniowych kredytów hipotecznych, papierów wartościowych zabezpieczonych spłatami komercyjnych kredytów hipotecznych oraz swapów ryzyka kredytowego).

Produkty będące wynikiem sekurytyzacji/sekurytyzowane — papiery wartościowe zabezpieczone spłatami kredytów hipotecznych/papiery wartościowe zabezpieczone spłatami mieszkaniowych kredytów hipotecznych/papiery wartościowe zabezpieczone spłatami komercyjnych kredytów hipotecznych

Należy uwzględnić wartość referencyjną wszystkich inwestycji AFI w papiery wartościowe zabezpieczone spłatami kredytów hipotecznych, papiery wartościowe zabezpieczone spłatami mieszkaniowych kredytów hipotecznych i papiery wartościowe zabezpieczone spłatami komercyjnych kredytów hipotecznych.

W tej kategorii nie należy uwzględniać żadnych pozycji utrzymywanych za pośrednictwem swapów ryzyka kredytowego (należy je uwzględnić w kategorii swapów ryzyka kredytowego).

Produkty będące wynikiem sekurytyzacji/sekurytyzowane - Papiery dłużne przedsiębiorstw zabezpieczone aktywami

Należy uwzględnić wartość referencyjną wszystkich inwestycji alternatywnego funduszu inwestycyjnego w papiery dłużne przedsiębiorstw zabezpieczone aktywami, w tym w szczególności jednostki przeznaczone do dokonywania strukturyzowanych inwestycji, spółki do celów programu ABCP kupujące i utrzymujące aktywa od jednego zbywającego (single-seller conduits) oraz spółki do celów programu ABCP kupujące i utrzymujące aktywa od wielu zbywających (multi-seller conduits). W tej kategorii nie należy uwzględniać żadnych pozycji utrzymywanych za pośrednictwem swapów ryzyka kredytowego (należy je uwzględnić w kategorii swapów ryzyka kredytowego).

Produkty będące wynikiem sekurytyzacji/sekurytyzowane - Instrumenty typu CDO/CLO

Należy uwzględnić wartość referencyjną wszystkich inwestycji alternatywnego funduszu inwestycyjnego w zabezpieczone dłużne instrumenty finansowe (kasowe i syntetyczne) lub obligacje zabezpieczone kredytem. W tej kategorii nie należy uwzględniać żadnych pozycji utrzymywanych za pośrednictwem swapów ryzyka kredytowego (należy je uwzględnić w kategorii swapów ryzyka kredytowego).

Produkty będące wynikiem sekurytyzacji/sekurytyzowane -Inne

Należy uwzględnić wartość referencyjną wszystkich inwestycji alternatywnego funduszu inwestycyjnego w inne produkty będące wynikiem sekurytyzacji, które nie należą do pozostałych kategorii. W tej kategorii nie należy uwzględniać żadnych pozycji utrzymywanych za pośrednictwem swapów ryzyka kredytowego (należy je uwzględnić w kategorii swapów ryzyka kredytowego).

Instrumenty pochodne na akcje

Należy uwzględnić wartości wszystkich ekspozycji alternatywnego funduszu inwestycyjnego na instrumenty kapitałowe - syntetycznych lub za pośrednictwem instrumentów pochodnych. Wartość ekspozycji jest równa łącznej wartości referencyjnej kontraktów terminowych typu futures oraz wartości referencyjnej opcji z uwzględnieniem korekty o współczynnik delta. Należy uwzględnić kontrakty terminowe typu futures, jak również instrumenty pochodne na pojedyncze akcje. W tej kategorii należy także uwzględnić opcje i swapy dywidendy.

Instrumenty pochodne o stałym oprocentowaniu

Należy uwzględnić wartości wszystkich ekspozycji na instrumenty o stałej kwocie dochodu - syntetycznych lub za pośrednictwem instrumentów pochodnych (łączną wartość referencyjną kontraktów terminowych typu futures), nie uwzględniając jednak żadnych pozycji utrzymywanych za pośrednictwem swapów ryzyka kredytowego (należy je uwzględnić w kategorii swapów ryzyka kredytowego).

Instrumenty pochodne ryzyka kredytowego — Jednopodmiotowy swap ryzyka kredytowego

Należy uwzględnić wartość referencyjną jednopodmiotowych swapów ryzyka kredytowego. Wartość pozycji długiej powinna odpowiadać wartości referencyjnej udzielonej lub sprzedanej ochrony, wartość pozycji krótkiej zaś wartości referencyjnej nabytej ochrony. W obliczeniach należy uwzględnić ewentualne jednopodmiotowe swapy ryzyka kredytowego związane z pożyczkami. Dane należy podać w podziale na jednopodmiotowe instrumenty ochrony kredytowej dotyczące rządów, podmiotów z sektora finansowego i innych podmiotów.

Instrumenty pochodne ryzyka kredytowego — Indeksowany swap ryzyka kredytowego

Należy uwzględnić wartość referencyjną swapów ryzyka kredytowego odnoszących się do standaryzowanego koszyka podmiotów kredytowych, np. indeksów CDX i iTraxx. Należy uwzględnić indeksy odnoszące się do pożyczek lewarowanych (np. iTraxx LEVX Senior Index). Wartość pozycji długiej powinna odpowiadać wartości referencyjnej udzielonej lub sprzedanej ochrony, wartość pozycji krótkiej zaś wartości referencyjnej nabytej ochrony.

Instrumenty pochodne ryzyka kredytowego — Egzotyczne swapy ryzyka kredytowego (w tym transza ryzyka kredytowego)

Należy uwzględnić wartość referencyjną swapów ryzyka kredytowego odnoszących się do indywidualnie skonstruowanych koszyków lub transz instrumentów typu CDO, CLO i innych instrumentów będących wynikiem sekurytyzacji. Wartość pozycji długiej powinna odpowiadać wartości referencyjnej udzielonej lub sprzedanej ochrony, wartość pozycji krótkiej zaś wartości referencyjnej nabytej ochrony.

Towarowe instrumenty pochodne - Ropa naftowa

Należy uwzględnić wartości wszystkich ekspozycji na ropę naftową - syntetycznych lub za pośrednictwem instrumentów pochodnych (niezależnie od tego, czy rozliczenie instrumentów pochodnych ma charakter fizyczny, czy też gotówkowy). Należy uwzględnić łączną wartość referencyjną kontraktów terminowych typu futures, wartość referencyjną opcji z uwzględnieniem korekty o współczynnik delta. Inne rodzaje produktów naftowych lub energetycznych (oprócz gazu ziemnego), takie jak etanol, olej opałowy, propan i benzyna, należy uwzględnić w kategorii „Inne towary”.

Towarowe instrumenty pochodne - Gaz ziemny

Należy uwzględnić wartości wszystkich ekspozycji na gaz ziemny - syntetycznych lub za pośrednictwem instrumentów pochodnych (niezależnie od tego, czy rozliczenie instrumentów pochodnych ma charakter fizyczny, czy też gotówkowy). Należy uwzględnić łączną wartość referencyjną kontraktów terminowych typu futures, wartość referencyjną opcji z uwzględnieniem korekty o współczynnik delta. Inne rodzaje produktów naftowych lub energetycznych (oprócz ropy naftowej), takie jak etanol, olej opałowy, propan i benzyna, należy uwzględnić w kategorii „Inne towary”.

Towarowe instrumenty pochodne - Złoto

Należy uwzględnić wartości wszystkich ekspozycji na złoto - syntetycznych lub za pośrednictwem instrumentów pochodnych (niezależnie od tego, czy rozliczenie instrumentów pochodnych ma charakter fizyczny, czy też gotówkowy). Należy uwzględnić łączną wartość referencyjną kontraktów terminowych typu futures, wartość referencyjną opcji z uwzględnieniem korekty o współczynnik delta.

Towarowe instrumenty pochodne - Energia elektryczna

Należy uwzględnić wartości wszystkich ekspozycji na energię elektryczną (we wszystkich regionach) - syntetycznych lub za pośrednictwem instrumentów pochodnych (niezależnie od tego, czy rozliczenie instrumentów pochodnych ma charakter fizyczny, czy też gotówkowy). Należy uwzględnić łączną wartość referencyjną kontraktów terminowych typu futures, wartość referencyjną opcji z uwzględnieniem korekty o współczynnik delta.

Towarowe instrumenty pochodne - Inne towary

Należy uwzględnić wartości wszystkich ekspozycji na inne towary (nieuwzględnione w powyższych kategoriach) - syntetycznych lub za pośrednictwem instrumentów pochodnych (niezależnie od tego, czy rozliczenie instrumentów pochodnych ma charakter fizyczny, czy też gotówkowy). Należy uwzględnić łączną wartość referencyjną kontraktów terminowych typu futures, wartość referencyjną opcji z uwzględnieniem korekty o współczynnik delta.

Waluta obca

Należy podać łączną wartość referencyjną brutto nierozliczonych kontraktów. W obliczeniach należy uwzględnić tylko jedną walutę w odniesieniu do każdej transakcji. Należy uwzględnić tylko walutę obcą do celów inwestycyjnych (nie zaś wykorzystywaną w celu zabezpieczenia walutowego różnych klas udziałów).

Instrumenty pochodne stóp procentowych

Należy uwzględnić łączną wartość referencyjną brutto nierozliczonych kontraktów dotyczących instrumentów pochodnych stóp procentowych. Należy uwzględnić łączną wartość referencyjną kontraktów terminowych typu futures oraz wartość referencyjną opcji z uwzględnieniem korekty o współczynnik delta.

Inne instrumenty pochodne

Należy podać łączną wartość referencyjną brutto nierozliczonych kontraktów dotyczących wszystkich egzotycznych instrumentów pochodnych (np. dotyczących pogody lub emisji); należy uwzględnić instrumenty pochodne na zmienność, wariancję i korelację.

Nieruchomości/aktywa materialne

W przypadku nieruchomości należy uwzględnić wartość fizycznie posiadanych nieruchomości. Nie należy uwzględniać ekspozycji na nieruchomości za pośrednictwem kapitałowych papierów wartościowych przedsiębiorstw, takich jak kapitałowe papiery wartościowe notowane na rynku regulowanym (lub powiązane z nimi instrumenty pochodne) bądź tytuły uczestnictwa w nienotowanych na rynku regulowanym funduszach typu REIT (real estate investment trust), chyba że przedsiębiorstwo inwestujące w nieruchomości, którego kapitałowe papiery wartościowe posiada alternatywny fundusz inwestycyjny, zostało utworzone specjalnie w celu utrzymywania inwestycji w nieruchomości na rzecz alternatywnego funduszu inwestycyjnego, podstawowe aktywa i cel działalności przedsiębiorstwa wiążą się z inwestowaniem w takie nieruchomości, a alternatywny fundusz inwestycyjny posiada pakiet kontrolny w tym przedsiębiorstwie (w przeciwnym razie ekspozycję należy uwzględnić w pozycji „instrumenty kapitałowe notowane na rynku regulowanym” lub w stosownym przypadku „instrumenty kapitałowe nienotowane na rynku regulowanym”). Termin „nieruchomości” odnosi się do gruntów, a także wszelkich obiektów fizycznych lub innych cech tych gruntów, które można uznać za elementy stałe, w tym domów, budowli, architektury krajobrazu, ogrodzeń itp. Należy uwzględnić wszelkie prawa do wydobywania kopalin związane z wszelkimi aspektami geofizycznymi zlokalizowanej nad nimi nieruchomości.

Należy podać wartość inwestycji w nieruchomości podaną w ostatnim sprawozdaniu finansowym alternatywnego funduszu inwestycyjnego lub, jeżeli nie jest ono dostępne, jej wartość godziwą. Zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi nie ma obowiązku sporządzać nowego oszacowania wartości fizycznej nieruchomości dla celów sprawozdawczości.

Towary

W odniesieniu do towarów należy uwzględnić wartość towarów posiadanych w postaci fizycznej lub surowców. Nie należy uwzględniać obecnych ekspozycji na towary za pośrednictwem instrumentów pochodnych, nawet jeżeli w przyszłości oczekiwane jest ich fizyczne rozliczenie. Należy natomiast uwzględnić ekspozycje na towary, które pierwotnie uzyskano za pośrednictwem instrumentów pochodnych, jeżeli nastąpiło ich rozliczenie i towary są obecnie posiadane w postaci fizycznej lub surowców.

Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania

W odniesieniu do pozycji „fundusze rynku pieniężnego i przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zarządzanie płynnością” należy uwzględnić wszystkie inwestycje w fundusze rynku pieniężnego i inne typy przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania dokonywane w celu zarządzaniu płynnością. W odniesieniu do pozycji „Inne przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania” należy uwzględnić wszystkie inwestycje inne typy przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania, w tym w szczególności w fundusze hedgingowe, fundusze private equity i fundusze detaliczne.

Inwestycje w inne klasy aktywów

W odniesieniu do indywidualnych ekspozycji, w tej pozycji należy uwzględnić między innymi obligacje państw spoza UE należących do G10.

 

7) słownik dotyczący klasyfikacji instrumentów będących przedmiotem obrotu:

Kod

Etykieta

SEC_CSH_CSH

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych

SEC_LEQ_LEQ

Instrumenty kapitałowe notowane na rynku regulowanym

SEC_UEQ_UEQ

Instrumenty kapitałowe nienotowane na rynku regulowanym

SEC_CPN_IVG

Obligacje korporacyjne niewyemitowane przez instytucje finansowe - Opatrzone ratingiem na poziomie inwestycyjnym

SEC_CPN_NIG

Obligacje korporacyjne niewyemitowane przez instytucje finansowe - Nieopatrzone ratingiem na poziomie inwestycyjnym

SEC_CPI_CPI

Obligacje korporacyjne wyemitowane przez instytucje finansowe

SEC_SBD_EUB

Obligacje skarbowe - Obligacje państw członkowskich UE

SEC_SBD_NEU

Obligacje skarbowe - Obligacje państw niebędących państwami członkowskimi UE

SEC_MUN_MUN

Obligacje komunalne

SEC_CBD_CBD

Obligacje zamienne

SEC_LON_LON

Pożyczki

SEC_SSP_SSP

Produkty będące wynikiem sekurytyzacji/sekurytyzowane

DER_EQD_EQD

Instrumenty pochodne na akcje

DER_FID_FID

Instrumenty pochodne o stałym oprocentowaniu

DER_CDS_CDS

Swapy ryzyka kredytowego

DER_FEX_INV

Waluta obca (do celów inwestycyjnych)

DER_FEX_HED

Waluta obca (do celów ograniczania ryzyka inwestycyjnego)

DER_IRD_IRD

Instrumenty pochodne stóp procentowych

DER_CTY_CTY

Towarowe instrumenty pochodne

DER_OTH_OTH

Inne instrumenty pochodne

PHY_RES_RES

Rzeczowe: nieruchomości

PHY_CTY_CTY

Rzeczowe: towary

PHY_TIM_TIM

Rzeczowe: drewno

PHY_ART_ART

Rzeczowe: dzieła sztuki i artykuły kolekcjonerskie

PHY_TPT_TPT

Rzeczowe: zasoby transportowe

PHY_OTH_OTH

Rzeczowe: inne

CIU_CIU_CIU

Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania

OTH_OTH_OTH

Ogółem inne

 

8) słownik dotyczący rodzajów transakcji:

Kod

Etykieta

Definicja

ACAP

Kapitał do celów przejęć

Kapitał dostarczany działającym przedsiębiorstwom, który ma umożliwić ich rozwój przez przeprowadzanie przejęć. Kapitał ten służy zazwyczaj przejęciu określonego, wskazanego celu.

BOUT

Wykupy

Działanie polegające na tym, że fundusz private equity nabywa zazwyczaj większościowy pakiet (lub 100%) udziałów w działającym przedsiębiorstwie i zachowuje kontrolę nad nim.

CONS

Konsolidacje (kupno małych podmiotów z branży)

Działanie polegające na tym, że fundusz private equity nabywa większą liczbę przedsiębiorstw, aby skonsolidować je w większy podmiot.

CD΄V

Zbycia części przedsiębiorstwa

Inwestycja w część większego przedsiębiorstwa, która nie jest związana z działalnością podstawową tego przedsiębiorstwa. W tym przypadku przedsiębiorstwo dokonuje wydzielenia części, by sprzedać go funduszowi private equity.

ESOP

Akcjonariat pracowniczy

Plany akcjonariatu pracowniczego stanowią mechanizm przekazania całości lub części praw własności do przedsiębiorstwa jego pracownikom. Fundusze private equity dostarczają czasem kapitał własny, aby sfinansować takie przeniesienie własności.

GCAP

Kapitał wzrostowy

Inwestycja kapitałowa funduszu private equity mająca na celu wsparcie konkretnych inicjatyw wzrostu.

RCAP

Rekapitalizowanie

Strategiczna zmiana struktury kapitałowej przedsiębiorstwa, która wiąże się zazwyczaj z częściowym przeniesieniem praw własności do niego. Rekapitalizowanie ma często miejsce, gdy właściciel pragnie sprzedać część udziałów w przedsiębiorstwie (zmniejszyć swoje zaangażowanie). W tym przypadku fundusz private equity dostarcza kapitał własny, aby zapłacić właścicielowi za pewną część udziałów.

SLIQ

Sprzedaż całości udziałów przez udziałowca

Działanie podobne do rekapitalizowania, gdyż związane ze strategiczną zmianą struktury kapitałowej, jednak mające zazwyczaj inny cel. W ramach tej strategii fundusz private equity dostarcza przedsiębiorstwu wystarczającą ilość kapitału własnego, aby całkowicie spłacić właściciela.

TURN

Restrukturyzacja finansowa

Fundusz private equity może dostarczyć kapitał, aby przekształcić przedsiębiorstwo znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej lub w szczególnej sytuacji w przedsiębiorstwo stabilne finansowo.

OTHR

Inny typ transakcji (wraz z opisem innego typu transakcji)

 

 

9) słownik dotyczący częstotliwości umorzeń:

Kod

Etykieta

D

Codziennie

W

Raz na tydzień

F

Raz na dwa tygodnie

M

Raz na miesiąc

Q

Raz na kwartał

H

Raz na pół roku

Y

Raz na rok

O

Inne

N

Brak

 

10) słownik dotyczący struktury posiadaczy praw uczestnictwa:

Kod

Etykieta

NFCO

Przedsiębiorstwa niefinansowe

BANK

Banki

INSC

Instytucje ubezpieczeniowe

OFIN

Inne instytucje finansowe

PFND

Programy/fundusze emerytalne

GENG

Sektor instytucji rządowych i samorządowych

OCIU

Inne przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania (np. fundusz funduszy lub fundusz podstawowy)

HHLD

Gospodarstwa domowe

UNKN

Nieznane

NONE

Brak

 

 

1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 279 z 19.10.2013, str. 2, Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 190, Dz. Urz. UE L 141 z 05.06.2015, str. 73, Dz. Urz. UE L 239 z 15.09.2015, str. 63 oraz Dz. Urz. UE L 337 z 23.12.2015, str. 1.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

DoxyChain

We change business reality

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama