reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 9 grudnia 2016 r.

w sprawie szczególnych zasad rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Na podstawie art. 312 ust. 2 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. poz. 996 i 1997) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa szczególne zasady rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, zwanego dalej „BFG”, w tym zakres informacji wykazywanych w informacji dodatkowej sprawozdania finansowego.

§ 2. [Przychody oraz koszty działalności BFG]

1. Przychodami BFG są środki pochodzące ze źródeł finansowania BFG określonych w art. 270 ust. 1 pkt 3, 4 i 12 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, zwanej dalej „ustawą”.

2. Kosztami działalności BFG są koszty utrzymania organów BFG i Biura BFG, w tym amortyzacja, którą prezentuje się w rachunku zysków i strat w pozycji „Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”.

3. Rezerwy lub zobowiązania z tytułu:

1) gwarantowania depozytów w rozumieniu ustawy,

2) świadczeń, o których mowa w art. 112 ust. 3 pkt 2, art. 179, art. 188 ust. 5 i art. 264 ust. 2 pkt 4 ustawy,

3) gwarancji i poręczeń, w tym gwarancji pokrycia strat, o których mowa w art. 112 ust. 3 pkt 1 oraz w art. 264 ust. 2 pkt 3 ustawy

– nie stanowią kosztów BFG, lecz zmniejszają odpowiednie fundusze własne BFG.

4. Zarząd BFG jest obowiązany złożyć do ogłoszenia:

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

2) bilans,

3) rachunek zysków i strat,

4) zestawienie zmian w funduszach własnych za rok obrotowy

– wraz z opinią biegłego rewidenta oraz odpisem uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty, w terminie 15 dni od dnia podjęcia tej uchwały, w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.

5. Należności BFG wynikające z pożyczek udzielonych z funduszu restrukturyzacji banków spółdzielczych klasyfikuje się do normalnych albo straconych. Wysokość odpisów aktualizujących te należności ustala się na dzień bilansowy w wysokości 100% wartości należności straconych. W zakresie zasad klasyfikacji należności do kategorii straconych, określania wartości zabezpieczeń oraz podstawy dokonywania odpisów aktualizujących BFG stosuje odpowiednio przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków (Dz. U. z 2015 r. poz. 2066).

6. Do wysokości odpisów aktualizujących, ustalanych na dzień bilansowy, należności inne niż wymienione w ust. 5, BFG stosuje odpowiednio przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków.

Rozdział 2

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

§ 3. [Księgi rachunkowe]

1. Księgi rachunkowe są prowadzone przez BFG, w jego siedzibie.

2. W księgach rachunkowych ujmuje się wszystkie osiągnięte, przypadające na rzecz BFG przychody i obciążające go koszty związane z tymi przychodami, dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu zapłaty.

Rozdział 3

Ujmowanie i wycena niektórych aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego

§ 4. [Aktywa oraz zobowiązania finansowe]

1. Aktywa finansowe oraz zobowiązania finansowe, stanowiące instrumenty pochodne w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień zawarcia transakcji.

2. Dłużne papiery wartościowe oraz akcje ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień rozliczenia transakcji.

3. Aktywa finansowe ujmuje się w księgach rachunkowych w cenie nabycia, to jest w wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych składników majątkowych, a zobowiązania finansowe w wartości godziwej uzyskanej kwoty lub wartości otrzymanych innych składników majątkowych.

§ 5. [Wycena]

1. Należności i zobowiązania finansowe, w tym kredyty, pożyczki, zrealizowane gwarancje i poręczenia oraz dłużne papiery wartościowe, wycenia się na dzień bilansowy według skorygowanej ceny nabycia.

2. Akcje notowane na rynku regulowanym wycenia się na dzień bilansowy według wartości godziwej.

3. Akcje nienotowane na rynku regulowanym wycenia się na dzień bilansowy według ceny nabycia, z uwzględnieniem trwałej utraty wartości.

4. Aktywa odpowiadające zobowiązaniom do zapłaty wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty, z uwzględnieniem zasady ostrożności.

§ 6. [Odpisy aktualizujące oraz wyniki ze zbycia]

1. Odpisy aktualizujące wartość nabytych lub objętych akcji, wierzytelności prezentowanych w bilansie BFG jako należności lub aktywów, o których mowa w art. 112 ust. 1 ustawy, sfinansowanych z funduszy własnych BFG: funduszu gwarancyjnego banków, funduszu gwarancyjnego kas, funduszu przymusowej restrukturyzacji banków, funduszu przymusowej restrukturyzacji kas lub funduszu restrukturyzacji banków spółdzielczych zmniejszają odpowiednio te fundusze. Rozwiązanie odpisów aktualizujących te aktywa ujmuje się jako zwiększenie funduszy własnych BFG.

2. Wynik ze zbycia, wierzytelności prezentowanych w bilansie BFG jako należności lub aktywów, o których mowa w art. 112 ust. 1 ustawy, sfinansowanych z funduszy własnych BFG: funduszu gwarancyjnego banków, funduszu gwarancyjnego kas, funduszu przymusowej restrukturyzacji banków, funduszu przymusowej restrukturyzacji kas lub funduszu restrukturyzacji banków spółdzielczych, ujmowany jest jako zmniejszenie albo zwiększenie funduszy własnych BFG.

3. Zwiększenia wartości akcji, wycenianych według wartości godziwej, powyżej ceny nabycia oraz zmniejszenia wartości tych akcji do poziomu ceny nabycia z wyższej wartości bilansowej ujmuje się w wyniku z operacji finansowych.

4. Wynik ze zbycia akcji odnoszony jest zgodnie z ust. 1 i 3.

§ 7. [Zobowiązania warunkowe BFG]

1. Do dnia poprzedzającego dzień spełnienia warunku gwarancji obowiązki wynikające z gwarantowania środków pieniężnych stanowią zobowiązania warunkowe BFG.

2. W przypadku spełnienia warunku gwarancji, równowartość rezerw z tytułu gwarantowania środków pieniężnych ujmuje się w pasywach w pozycji „Zmniejszenie funduszy własnych w przypadku spełnienia warunku gwarancji lub w przypadku wykorzystania narzędzi restrukturyzacji (wielkość ujemna)”.

3. W przypadku gdy wypłata środków gwarantowanych zostanie sfinansowana środkami pieniężnymi pochodzącymi z funduszu ochrony środków gwarantowanych, równowartość rezerw ujmuje się w aktywach w pozycji „Należności z tytułu obowiązku wniesienia funduszu ochrony środków gwarantowanych”.

4. Zobowiązania wobec deponentów ujmuje się w dniu podjęcia przez właściwy organ BFG decyzji o wypłacie środków gwarantowanych.

5. Przy ustalaniu wartości rezerw i zobowiązań wobec deponentów pomija się dyskontowanie.

§ 8. [Należności z tytułu obowiązkowych składek]

W przypadku gdy obowiązkowe składki, o których mowa w ustawie, nie zostaną wpłacone w terminie, składki te ujmuje się w aktywach w pozycji „Należności z tytułu obowiązkowych składek” oraz w pasywach w odpowiedniej pozycji funduszy własnych, o ile ich wartość może być wiarygodnie ustalona.

§ 9. [Pomniejszenie wartości należności Funduszu o odpisy aktualizujące]

1. Wartość należności Funduszu wynikających z roszczeń, o których mowa w art. 39 ust. 1 ustawy, pomniejsza się do chwili ich zapłaty o odpisy aktualizujące ich wartość w wysokości 100%.

2. Rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności, o których mowa w ust. 1, następuje z chwilą spłaty należności i ujmuje się je w pasywach w odpowiedniej pozycji funduszy własnych.

3. Równowartość odsetek od należności, o których mowa w ust. 1, powiększa odpisy aktualizujące wartość tych należności.

§ 10. [Równowartość rezerw na gwarancje i poręczenia udzielone przez BFG z funduszy własnych]

1. Równowartość rezerw na gwarancje i poręczenia udzielone przez BFG z funduszy własnych zmniejsza wartość pozycji funduszy własnych. Rozwiązanie rezerw na te gwarancje i poręczenia ujmuje się jako zwiększenie tych funduszy własnych.

2. Rezerwy na świadczenia, o których mowa w art. 112 ust. 3 pkt 2, art. 179, art. 188 ust. 5 i art. 264 ust. 2 pkt 4 ustawy, udzielane w danym roku obrotowym, ujmuje się w dniu przejęcia pod warunkiem, że wartość rezerwy może być wiarygodnie oszacowana i po stronie BFG wystąpił obowiązek prawny lub zwyczajowy.

3. Aktywa lub rezerwy z tytułu udzielenia gwarancji pokrycia strat, o której mowa w art. 112 ust. 3 pkt 1 i w art. 264 ust. 2 pkt 3 ustawy, wycenia się na dzień bilansowy w oszacowanej kwocie wymagającej zapłaty za dany okres w ramach roku obrotowego BFG, objęty tą gwarancją. Równowartość aktywów lub rezerw zalicza się do odpowiednich funduszy własnych BFG.

§ 11. [Wynik finansowy BFG]

Wynik finansowy BFG stanowi różnicę pomiędzy przychodami, w tym z tytułu odsetek i prowizji, a kosztami, z uwzględnieniem wyniku z operacji finansowych.

Rozdział 4

Roczne sprawozdanie finansowe BFG

§ 12. [Roczne sprawozdanie finansowe BFG]

Roczne sprawozdanie finansowe BFG składa się z:

1) bilansu;

2) rachunku zysków i strat;

3) zestawienia zmian w funduszach własnych;

4) rachunku przepływów pieniężnych;

5) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do rocznego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 13. [Zakres informacji wykazywanych w rocznym sprawozdaniu finansowym BFG]

Zakres informacji wykazywanych w rocznym sprawozdaniu finansowym BFG określa załącznik do rozporządzenia.

Rozdział 5

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 14. [Wycena aktywów lub rezerw z tytułu udzielenia gwarancji pokrycia strat]

Aktywa lub rezerwy z tytułu udzielenia gwarancji pokrycia strat, o której mowa w art. 20g ust. 2 pkt 3 i art. 20ba ust. 2 pkt 3 ustawy uchylanej na mocy art. 388 ustawy, wycenia się na dzień bilansowy w oszacowanej kwocie wymagającej zapłaty za dany okres w ramach roku obrotowego BFG, objęty tą gwarancją. Równowartość aktywów lub rezerw zalicza się do odpowiednich funduszy własnych BFG.

§ 15. [Sprawozdanie finansowe za rok 2016]

1. W sprawozdaniu finansowym za rok 2016 dodatkowo wykazuje się:

1) fundusz zapasowy,

2) fundusz pomocowy,

3) fundusz stabilizacyjny,

4) fundusz środków odzyskanych z mas upadłości

– które z dniem wejścia w życie ustawy zostały zlikwidowane.

2. W sprawozdaniu finansowym za rok 2016 w pozycji C.I Wpływy Rachunku przepływów pieniężnych podaje się wyłącznie:

1. Obowiązkowe opłaty wnoszone przez banki

2. Opłaty ostrożnościowe wnoszone przez banki

3. Obowiązkowe opłaty wnoszone przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

4. Otrzymane dotacje

5. Otrzymane kredyty i pożyczki

6. Pozostałe wpływy finansowe.

§ 16. [Stosowanie przepisów rozporządzenia]

Rozporządzenie ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdania finansowego BFG za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r.

§ 17. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.2)

Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk


1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (Dz. U. poz. 1721), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 386 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. poz. 996 i 1997).

Załącznik 1. [ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM BFG]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów
z dnia 9 grudnia 2016 r. (poz. 2115)

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM BFG

Wprowadzenie do rocznego sprawozdania finansowego

obejmuje w szczególności:

1) nazwę i siedzibę BFG oraz wskazanie podstawy prawnej prowadzenia działalności;

2) wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym;

3) wskazanie, czy roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania przez BFG działalności w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności;

4) stosowane zasady rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania przychodów i kosztów;

5) dokonane w ciągu roku obrotowego zmiany zasad rachunkowości, w tym metod wyceny, wraz z uzasadnieniem ich wprowadzenia, jeżeli wywierają one istotny wpływ na roczne sprawozdanie finansowe, ze wskazaniem spowodowanej tymi zmianami różnicy w wyniku finansowym;

6) dokonane w stosunku do poprzedniego rocznego sprawozdania finansowego zmiany sposobu sporządzania rocznego sprawozdania finansowego, wraz z uzasadnieniem ich wprowadzenia i skutkami w zakresie przedstawiania sytuacji majątkowej i finansowej BFG.

Bilans

Aktywa

I. Środki pieniężne

1. Środki pieniężne w kasie

2. Środki pieniężne na rachunkach bieżących

3. Środki pieniężne na rachunku lokat terminowych

4. Środki pieniężne Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

5. Środki pieniężne na pozostałych rachunkach

II. Należności od instytucji finansowych

1. Należności od banków z tytułu:

a) obowiązku wniesienia funduszu ochrony środków gwarantowanych

b) składek (z wyłączeniem zobowiązań do zapłaty)

c) zobowiązań do zapłaty

d) udzielonych pożyczek

e) zrealizowanych gwarancji i poręczeń

f) nabytych wierzytelności

g) pozostałych operacji

2. Należności od spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych z tytułu:

a) składek (z wyłączeniem zobowiązań do zapłaty)

b) zobowiązań do zapłaty

c) udzielonych pożyczek

d) zrealizowanych gwarancji i poręczeń

e) nabytych wierzytelności

f) pozostałych operacji

3. Należności od pozostałych instytucji finansowych

III. Należności z tytułu podatków, dotacji, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń

IV. Pozostałe należności i roszczenia

V. Papiery wartościowe i inne aktywa finansowe

1. Dłużne papiery wartościowe:

a) banków

b) Skarbu Państwa

c) pozostałe

2. Akcje:

a) w instytucjach finansowych

b) w pozostałych jednostkach

3. Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe

VI. Rzeczowe aktywa trwałe

VII. Wartości niematerialne i prawne

VIII. Rozliczenia międzyokresowe

IX. Inne aktywa

Aktywa razem

Pasywa

I. Zobowiązania

1. Zobowiązania wobec deponentów

2. Pozostałe zobowiązania

II. Fundusze specjalne

III. Rozliczenia międzyokresowe

IV. Rezerwy

V. Fundusz statutowy

VI. Fundusz gwarancyjny banków

1. Fundusz gwarancyjny banków do wykorzystania

2. Fundusz gwarancyjny banków wykorzystany

VII. Fundusz przymusowej restrukturyzacji banków

1. Fundusz przymusowej restrukturyzacji banków do wykorzystania

2. Fundusz przymusowej restrukturyzacji banków wykorzystany

VIII. Fundusz gwarancyjny kas

1. Fundusz gwarancyjny kas do wykorzystania

2. Fundusz gwarancyjny kas wykorzystany

IX. Fundusz przymusowej restrukturyzacji kas

1. Fundusz przymusowej restrukturyzacji kas do wykorzystania

2. Fundusz przymusowej restrukturyzacji kas wykorzystany

X. Fundusz restrukturyzacji banków spółdzielczych

1. Fundusz restrukturyzacji banków spółdzielczych do wykorzystania

2. Fundusz restrukturyzacji banków spółdzielczych wykorzystany

XI. Zmniejszenie funduszy własnych w przypadku spełnienia warunku gwarancji lub w przypadku wykorzystania narzędzi restrukturyzacji (wielkość ujemna)

XII. Fundusz z aktualizacji wyceny

XIII. Inne fundusze własne

XIV. Zysk (strata) z lat ubiegłych

XV. Wynik finansowy

1. Zysk netto (wartość dodatnia)

2. Strata netto (wartość ujemna)

Pasywa razem

Rachunek zysków i strat

I. Przychody z działalności statutowej

1. Przychody z tytułu odsetek

2. Przychody z tytułu prowizji

II. Koszty realizacji zadań statutowych

1. Odsetki z tytułu kredytów krótkoterminowych otrzymanych z Narodowego Banku Polskiego

2. Odsetki z tytułu pożyczek otrzymanych ze środków budżetu państwa

3. Pozostałe koszty

III. Wynik działalności statutowej (I – II)

IV. Wynik z operacji finansowych

1. Papierami wartościowymi

2. Pozostałych

V. Wynik z tytułu różnic kursowych

VI. Koszty działalności

1. Usługi obce

2. Wynagrodzenia

3. Ubezpieczenia i inne świadczenia

4. Pozostałe

VII. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

VIII. Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości

IX. Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości

X. Pozostałe przychody operacyjne

XI. Pozostałe koszty operacyjne

XII. Wynik finansowy (III+IV+/–V–VI–VII–VIII+IX+X–XI)

Zestawienie zmian w funduszach własnych

I. Fundusze własne na początek okresu (BO)

– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

– korekty błędów

II. Fundusze własne na początek okresu (BO), po korektach

1.1. Fundusz statutowy na początek okresu

1.2. Zmiany funduszu statutowego

a) zwiększenia (z tytułu)

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

...

1.3. Fundusz statutowy na koniec okresu

2.1. Fundusz gwarancyjny banków na początek okresu

2.2. Fundusz gwarancyjny banków do wykorzystania na początek okresu

2.3. Zmiany funduszu gwarancyjnego banków do wykorzystania

a) zwiększenia (z tytułu)

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

...

2.4. Fundusz gwarancyjny banków do wykorzystania na koniec okresu

2.5. Fundusz gwarancyjny banków wykorzystany na początek okresu

2.6. Zmiany funduszu gwarancyjnego banków wykorzystanego

a) zwiększenia (z tytułu)

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

...

2.7. Fundusz gwarancyjny banków wykorzystany na koniec okresu

2.8. Fundusz gwarancyjny banków na koniec okresu

3.1. Fundusz przymusowej restrukturyzacji banków na początek okresu

3.2. Fundusz przymusowej restrukturyzacji banków do wykorzystania na początek okresu

3.3. Zmiany funduszu przymusowej restrukturyzacji banków do wykorzystania

a) zwiększenia (z tytułu)

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

...

3.4. Fundusz przymusowej restrukturyzacji banków do wykorzystania na koniec okresu

3.5. Fundusz przymusowej restrukturyzacji banków wykorzystany na początek okresu

3.6. Zmiany funduszu przymusowej restrukturyzacji banków wykorzystanego

a) zwiększenia (z tytułu)

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

...

3.7. Fundusz przymusowej restrukturyzacji banków wykorzystany na koniec okresu

3.8. Fundusz przymusowej restrukturyzacji banków na koniec okresu

4.1. Fundusz gwarancyjny kas na początek okresu

4.2. Fundusz gwarancyjny kas do wykorzystania na początek okresu

4.3. Zmiany funduszu gwarancyjnego kas do wykorzystania

a) zwiększenia (z tytułu)

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

...

4.4. Fundusz gwarancyjny kas do wykorzystania na koniec okresu

4.5. Fundusz gwarancyjny kas wykorzystany na początek okresu

4.6. Zmiany funduszu gwarancyjnego kas wykorzystanego

a) zwiększenia (z tytułu)

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

...

4.7. Fundusz gwarancyjny kas wykorzystany na koniec okresu

4.8. Fundusz gwarancyjny kas na koniec okresu

5.1. Fundusz przymusowej restrukturyzacji kas na początek okresu

5.2. Fundusz przymusowej restrukturyzacji kas do wykorzystania na początek okresu

5.3. Zmiany funduszu przymusowej restrukturyzacji kas do wykorzystania

a) zwiększenia (z tytułu)

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

...

5.4. Fundusz przymusowej restrukturyzacji kas do wykorzystania na koniec okresu

5.5. Fundusz przymusowej restrukturyzacji kas wykorzystany na początek okresu

5.6. Zmiany funduszu przymusowej restrukturyzacji kas wykorzystanego

a) zwiększenia (z tytułu)

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

...

5.7. Fundusz przymusowej restrukturyzacji kas wykorzystany na koniec okresu

5.8. Fundusz przymusowej restrukturyzacji kas na koniec okresu

6.1. Fundusz restrukturyzacji banków spółdzielczych na początek okresu

6.2. Fundusz restrukturyzacji banków spółdzielczych do wykorzystania na początek okresu

6.3. Zmiany funduszu restrukturyzacji banków spółdzielczych do wykorzystania

a) zwiększenia (z tytułu)

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

...

6.4. Fundusz restrukturyzacji banków spółdzielczych do wykorzystania na koniec okresu

6.5. Fundusz restrukturyzacji banków spółdzielczych wykorzystany na początek okresu

6.6. Zmiany funduszu restrukturyzacji banków spółdzielczych wykorzystanego

a) zwiększenia (z tytułu)

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

...

6.7. Fundusz restrukturyzacji banków spółdzielczych wykorzystany na koniec okresu

6.8. Fundusz restrukturyzacji banków spółdzielczych na koniec okresu

7.1. Fundusze własne w przypadku spełnienia warunku gwarancji lub wykorzystania narzędzi restrukturyzacji (wielkość ujemna) na początek okresu

7.2. Zmiany funduszy własnych w przypadku spełnienia warunku gwarancji lub wykorzystania narzędzi restrukturyzacji (wielkość ujemna)

a) zwiększenia (z tytułu)

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

...

7.3. Fundusze własne w przypadku spełnienia warunku gwarancji lub wykorzystania narzędzi restrukturyzacji (wielkość ujemna) na koniec okresu

8.1. Fundusz z aktualizacji wyceny na początek okresu

8.2. Zmiany funduszu z aktualizacji wyceny

a) zwiększenia (z tytułu)

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

...

8.3. Fundusz z aktualizacji wyceny na koniec okresu

(Inne fundusze własne)

9.1. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu

– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

– korekty błędów

9.2. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach

9.3. Zmiana zysku (straty) z lat ubiegłych

a) zwiększenia (z tytułu)

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

...

9.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

10. Zysk (strata) netto

III. Fundusze własne na koniec okresu (BZ)

Rachunek przepływów pieniężnych

(metoda pośrednia)

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I. Zysk (strata) netto

II. Korekty razem

1. Amortyzacja

2. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej

3. Zmiana stanu rezerw

4. Zmiana stanu należności, w tym udzielonych pożyczek

5. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem zaciągniętych pożyczek i kredytów) oraz funduszy specjalnych

6. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

7. Pozostałe korekty

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/– II)

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I. Wpływy

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne

3. Z aktywów finansowych, w tym:

a) zbycie i wykup aktywów finansowych, z wyłączeniem udzielonych pożyczek

b) dywidendy

c) odsetki

d) inne wpływy z aktywów finansowych

4. Pozostałe wpływy inwestycyjne

II. Wydatki

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

2. Na aktywa finansowe, w tym:

a) nabyte aktywa finansowe, z wyłączeniem udzielonych pożyczek

b) inne wydatki na aktywa finansowe

3. Pozostałe wydatki inwestycyjne

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I – II)

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I. Wpływy:

1. Obowiązkowe składki wnoszone przez banki

2. Obowiązkowe składki wnoszone przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

3. Obowiązkowe składki wnoszone przez firmy inwestycyjne

4. Wpłaty zobowiązań do zapłaty dokonywane przez banki

5. Wpłaty zobowiązań do zapłaty dokonywane przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

6. Wpłaty zobowiązań do zapłaty dokonywane przez firmy inwestycyjne

7. Otrzymane dotacje

8. Otrzymane kredyty i pożyczki

9. Pozostałe wpływy finansowe

II. Wydatki:

1. Wypłata środków gwarantowanych deponentom banków

2. Wypłata środków gwarantowanych deponentom spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych

3. Spłata kredytów i pożyczek

4. Spłacone odsetki

5. Pozostałe wydatki finansowe

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I – II)

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III +/– B.III +/– C.III)

E. Środki pieniężne na początek okresu

F. Środki pieniężne na koniec okresu (E +/– D)

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1. Przedstawienie:

1) informacji o znaczących w BFG zdarzeniach, które wystąpiły po dniu bilansowym i nie zostały uwzględnione w rocznym sprawozdaniu finansowym;

2) informacji o znaczących w BFG zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, które zostały ujęte w rocznym sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty;

3) informacji o znaczących zdarzeniach dotyczących roku obrotowego, mających wpływ na istotną zmianę struktury pozycji bilansowych oraz wyniku finansowego;

4) informacji liczbowych zapewniających porównywalność danych rocznego sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

2. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach, pozycjach pozabilansowych, elementach rachunku zysków i strat, informacje w zakresie niezbędnym do lepszego zrozumienia sytuacji finansowej i majątkowej, a także wyniku finansowego BFG, w szczególności:

1) informacje dotyczące struktury należności wykazywanych w pozycji II aktywów bilansu, z uwzględnieniem należności zagrożonych i utworzonych odpisów aktualizujących;

2) informacje dotyczące struktury należności wykazywanych w pozycji III i IV aktywów bilansu;

3) dane w zakresie zmian rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych BFG, zawierające stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia;

4) informacje dotyczące struktury zobowiązań wykazywanych w pozycji I.2 pasywów bilansu;

5) informacje o strukturze funduszy specjalnych wykazywanych w pozycji II pasywów bilansu;

6) strukturę zobowiązań warunkowych, z podziałem na udzielone gwarancje i poręczenia oraz pozostałe zobowiązania, a także strukturę należności warunkowych;

7) strukturę zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł;

8) strukturę kosztów;

9) informacje o proponowanym podziale zysku lub pokryciu straty za rok obrotowy;

10) informacje o:

a) łącznej kwocie kosztów wynagrodzeń BFG, z podziałem na wynagrodzenia zasadnicze, nagrody i premie,

b) wysokości rocznego wynagrodzenia łącznie członków Zarządu i Rady BFG, z podziałem na wynagrodzenia zasadnicze, nagrody i premie,

c) łącznej kwocie wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia i o dzieło;

11) inne informacje, które należy uznać za istotne dla zrozumienia rocznego sprawozdania finansowego.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Baccata Enterprise sp. z o.o.

Firma szkoleniowo-doradcza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama