reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ENERGII1)

z dnia 15 grudnia 2016 r.

w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiębiorstwa energetyczne

Na podstawie art. 6 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy sposób przeprowadzania przez przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji paliw lub energii kontroli legalności pobierania paliw lub energii, kontroli układów pomiarowo-rozliczeniowych, dotrzymywania zawartych umów oraz prawidłowości rozliczeń, zwanej dalej „kontrolą”, w tym:

a) przedmiot kontroli,

b) tryb przeprowadzania kontroli,

c) szczegółowe uprawnienia kontrolujących;

2) wzory protokołów kontroli i upoważnień do kontroli;

3) wzór legitymacji służbowej.

§ 2. [Przedmiot kontroli]

Przedmiotem kontroli jest:

1) sprawdzenie prawidłowości eksploatacji i działania układów pomiarowo-rozliczeniowych oraz rozliczeń w zakresie paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła, a w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości – wyjaśnienie przyczyn ich powstania;

2) ustalenie, czy miało miejsce pobieranie paliw lub energii bez zawarcia umowy albo z częściowym lub całkowitym pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego;

3) sprawdzenie dotrzymywania warunków zawartej umowy, w szczególności zgodności sposobu wykorzystywania paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła z warunkami określonymi w umowie.

§ 3. [Kontrola na wniosek lub z własnej inicjatywy]

Przedsiębiorstwo energetyczne przeprowadza kontrolę z własnej inicjatywy lub na wniosek podmiotu posiadającego zawartą z tym przedsiębiorstwem energetycznym umowę w zakresie dostarczania lub poboru paliw lub energii. Kontrolę na wniosek tego podmiotu przedsiębiorstwo energetyczne przeprowadza w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

§ 4. [Kontrolujący]

1. Kontrolę przeprowadzają osoby upoważnione przez przedsiębiorstwo energetyczne, zwane dalej „kontrolującymi”, w zespole liczącym co najmniej dwie osoby, na podstawie imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej, wydanych przez to przedsiębiorstwo energetyczne.

2. Wzór upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Wzór legitymacji służbowej, o której mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

4. Przedsiębiorstwo energetyczne ewidencjonuje przeprowadzone kontrole, w tym protokoły kontroli oraz wydane upoważnienia i legitymacje.

§ 5. [Zlecenie przeprowadzenia kontroli]

Przedsiębiorstwo energetyczne, zlecając kontrolującym przeprowadzenie kontroli, ustala:

1) miejsce kontroli, ze wskazaniem nazwy lub imienia i nazwiska kontrolowanego lub miejsce kontroli, w przypadku gdy przedmiotem kontroli jest ustalenie, czy miało miejsce pobieranie paliw lub energii bez zawarcia umowy;

2) termin przeprowadzenia kontroli;

3) osoby upoważnione do przeprowadzania kontroli;

4) przedmiot i zakres kontroli.

§ 6. [Czas kontroli]

1. Kontrolę przeprowadza się w dniach i godzinach pracy, obowiązujących u kontrolowanego lub w innym czasie uzgodnionym z kontrolowanym, w sposób niepowodujący nadmiernych i nieuzasadnionych zakłóceń pracy.

2. Kontrolę w lokalu mieszkalnym przeprowadza się w godzinach od 600 do 2200, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 7. [Uprawnienia kontrolujących w ramach kontroli]

W ramach kontroli kontrolujący mają prawo:

1) dostępu do urządzeń technicznych i instalacji służącej do poboru lub wprowadzania paliw gazowych, energii elektrycznej lub cieplnej;

2) żądania niezbędnych wyjaśnień ustnie lub w formie pisemnej w postaci papierowej;

3) wykonywania dokumentacji fotograficznej lub audiowizualnej;

4) wglądu do dokumentów i materiałów mających związek z przeprowadzaną kontrolą, w tym sporządzania ich kopii;

5) przeprowadzania oględzin i prób układów pomiarowo-rozliczeniowych i instalacji służących do poboru lub wprowadzania paliw gazowych, energii elektrycznej lub cieplnej;

6) przeprowadzania niezbędnych przeglądów urządzeń, będących własnością przedsiębiorstwa energetycznego, wykonywania prac związanych z ich eksploatacją lub naprawą oraz badań i pomiarów.

§ 8. [Zakres kontroli]

Kontrola obejmuje w szczególności:

1) oględziny układów pomiarowo-rozliczeniowych i ich zabezpieczeń przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub zmianą wskazań oraz oględziny instalacji służących do poboru lub wprowadzania paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła;

2) sprawdzenie prawidłowości wskazań poszczególnych układów pomiarowo-rozliczeniowych;

3) sprawdzenie właściwości metrologicznych układów pomiarowo-rozliczeniowych;

4) ocenę poprawności działania elementów układów pomiarowo-rozliczeniowych;

5) dokonanie badań i pomiarów w zakresie przedmiotu kontroli;

6) przeprowadzanie niezbędnych prac związanych z eksploatacją lub naprawą układów pomiarowo-rozliczeniowych należących do przedsiębiorstwa energetycznego;

7) zebranie i zabezpieczenie materiałów dotyczących naruszenia przez podmiot posiadający zawartą z przedsiębiorstwem energetycznym umowę w zakresie dostarczania lub poboru paliw lub energii warunków tej umowy, w szczególności warunków eksploatacji układów pomiarowo-rozliczeniowych, oraz prawidłowości ich połączeń z instalacją i urządzeniami odbiorczymi.

§ 9. [Stan faktyczny]

Kontrolujący dokonują ustaleń stanu faktycznego na podstawie wyników oględzin, zabezpieczonych urządzeń, zabezpieczonych instalacji lub ich części, materiałów, o których mowa w § 8, zgromadzonej dokumentacji, w tym fotograficznej lub audiowizualnej oraz pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

§ 10. [Poinformowanie o ustaleniach wskazujących na ujawnione nieprawidłowości w zakresie przeprowadzonej kontroli]

Kontrolujący informują kontrolowanego bądź osobę przez niego upoważnioną o ustaleniach wskazujących na ujawnione nieprawidłowości w zakresie przeprowadzonej kontroli, w szczególności w zakresie eksploatacji układów pomiarowo-rozliczeniowych i prowadzonych rozliczeniach.

§ 11. [Protokół z kontroli]

1. Z przeprowadzonej kontroli kontrolujący sporządzają protokół, w którym zamieszczają ustalenia dokonane w trakcie kontroli.

2. Protokół kontroli, o którym mowa w ust. 1, sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje kontrolowany bądź osoba przez niego upoważniona.

3. Wzór protokołu kontroli, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 12. [Podpisanie protokołu, odmowa podpisania protokołu]

1. Protokół kontroli podpisują kontrolujący i kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona. O odmowie podpisania protokołu kontroli kontrolujący czynią wzmiankę w protokole.

2. Kontrolowanemu albo osobie przez niego upoważnionej przysługuje prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole.

3. Zastrzeżenia zgłasza się w formie pisemnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu kontroli.

4. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 2, kontrolujący jest obowiązany niezwłocznie dokonać ich analizy i, w miarę potrzeby, podjąć dodatkowe czynności kontrolne, a w razie:

1) stwierdzenia zasadności zastrzeżeń – odpowiednio zmienia lub uzupełnia odpowiednią część protokołu kontroli;

2) nieuwzględnienia zastrzeżeń – przedstawia kontrolowanemu lub osobie przez niego upoważnionej pisemne uzasadnienie swojego stanowiska.

5. Niezgłoszenie w terminie, o którym mowa w ust. 3, przez kontrolowanego zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole uznaje się za akceptację protokołu kontroli.

6. O zgłoszeniu przez kontrolowanego zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole oraz stanowisku przedsiębiorstwa energetycznego wobec tych zastrzeżeń kontrolujący dokonuje wzmianki w protokole.

7. Przedsiębiorstwo energetyczne, w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 2, informuje w formie pisemnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, kontrolowanego albo osobę przez niego upoważnioną o zajętym stanowisku wobec tych zastrzeżeń oraz załącza uzupełniony protokół kontroli.

§ 13. [Stwierdzenie nieprawidłowości w wyniku kontroli]

W przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli nieprawidłowości w zakresie, o którym mowa w § 2, przedsiębiorstwo energetyczne, w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli, zawiadamia w formie pisemnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, kontrolowanego lub osobę przez niego upoważnioną o terminie i sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

§ 14. [Przepisy dotychczasowe]

Do kontroli wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 15. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.3)

Minister Energii: K. Tchórzewski


1) Minister Energii kieruje działem administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2087).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 984 i 1238, z 2014 r. poz. 457, 490, 900, 942, 1101 i 1662, z 2015 r. poz. 151, 478, 942, 1618, 1893, 1960 i 2365 oraz z 2016 r. poz. 266, 831, 925, 1052, 1165, 1823, 1948 i 1986.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiębiorstwa energetyczne (Dz. U. poz. 866), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 984).

Załącznik 1. [WZÓR UPOWAŻNIENIA DO PRZEPROWADZENIA KONTROLI]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Energii
z dnia 15 grudnia 2016 r. (poz. 2166)

Załącznik nr 1

WZÓR UPOWAŻNIENIA DO PRZEPROWADZENIA KONTROLI

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ KONTROLUJĄCEGO]

Załącznik nr 2

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ KONTROLUJĄCEGO

Wzór graficzny

Strona przednia

infoRgrafika

Strona odwrotna

infoRgrafika

Legitymacja ma kolor jasnozielony i jest dwustronnie foliowana.

Format legitymacji 53,98 x 85,60 mm

Strona przednia legitymacji zawiera:

– wizerunek logo przedsiębiorstwa energetycznego na tle białym,

– poniżej wstęgę koloru żółto-czarnego,

– napisy koloru czarnego.

Strona odwrotna legitymacji zawiera:

– napisy koloru czarnego,

– zdjęcie umieszczone w zaznaczonej ramce.

Załącznik 3. [WZÓR PROTOKOŁU KONTROLI]

Załącznik nr 3

WZÓR PROTOKOŁU KONTROLI

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Nowodworski Estates

Biuro Nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama