reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 20 grudnia 2016 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań

Na podstawie art. 198 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań]

W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. z 2014 r. poz. 964) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego.”;

2) § 5–7 otrzymują brzmienie:

„§ 5. Odwołanie wraz z załącznikami oraz zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego przez wykonawcę, wnoszone w formie pisemnej w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, oraz dalsze pisma w sprawie wnoszone w tej postaci przekazuje się za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Izby, udostępnionej na stronie internetowej Urzędu.

§ 6. Odwołanie, niezwłocznie po jego wniesieniu, wpisuje się do komputerowej bazy danych Izby, nadając mu numer porządkowy (sygnaturę akt).

§ 7. Z wyjątkiem wniesienia odwołania oraz zgłoszenia przystąpienia do postępowania odwoławczego przez wykonawcę korespondencja w sprawie odwoławczej kierowana przez strony i uczestników postępowania odwoławczego do Izby, a także korespondencja kierowana przez Izbę może być przesyłana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W przypadku korespondencji przesyłanej przy użyciu tych środków domniemywa się, że dzień przesłania korespondencji jest dniem doręczenia, jeżeli została ona przesłana niezwłocznie również w formie pisemnej.”;

3) w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Akta sprawy odwoławczej, w toku prowadzonej sprawy odwoławczej, udostępnia Prezes Izby w siedzibie Urzędu stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego, na ich wniosek, w terminie uzgodnionym z przewodniczącym składu orzekającego.”;

4) w § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku zarządzenia łącznego rozpoznania odwołań wyznaczenie składu orzekającego do rozpoznania tych odwołań odbywa się pod sygnaturą akt pierwszego zarejestrowanego odwołania.”;

5) w § 13:

a) w ust. 2:

– pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wzywa uczestnika postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, do złożenia oświadczenia w przedmiocie wniesienia sprzeciwu co do uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu albo co do uwzględnienia w części zarzutów przedstawionych w odwołaniu, jeżeli odwołujący w pozostałej części wycofał zarzuty odwołania, w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania pod rygorem umorzenia postępowania odwoławczego;”,

– pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) kieruje odwołanie do rozpoznania na posiedzeniu z udziałem stron, uczestników postępowania odwoławczego, świadków lub biegłych;”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W przypadku posiedzenia z udziałem stron, uczestników postępowania odwoławczego, świadków lub biegłych przepis ust. 2 pkt 3 stosuje się odpowiednio, z wyłączeniem terminu do złożenia oświadczenia w przedmiocie wniesienia sprzeciwu.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dokonując czynności, o których mowa w ust. 1, skład orzekający w sprawach zawiłych i precedensowych może wystąpić do Prezesa Izby z umotywowanym wnioskiem o wyznaczenie do rozpoznania sprawy składu trzyosobowego.”;

6) w § 15:

a) w ust. 2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„W przypadku korespondencji przesyłanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej domniemywa się, że dzień przesłania korespondencji jest dniem doręczenia, jeżeli odbiorca korespondencji potwierdził fakt jej otrzymania i korespondencja została przesłana niezwłocznie również w formie pisemnej.”,

b) uchyla się ust. 4;

7) w § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Jeżeli Prezes Izby poweźmie wiadomość o niestawiennictwie albo wyłączeniu od udziału w sprawie członka wyznaczonego składu orzekającego, wyznacza nowego członka składu orzekającego. Jeżeli nowy członek składu orzekającego wyrazi zgodę na udział w rozprawie w terminie wyznaczonym, rozprawa nie ulega odroczeniu.”;

8) uchyla się § 23;

9) w § 25:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dopuszczając dowód z opinii biegłego, skład orzekający powołuje biegłego i określa przedmiot opinii oraz odracza rozprawę do czasu sporządzenia przez biegłego pisemnej opinii.”,

b) po ust. 1a dodaje się ust. 1b i 1c w brzmieniu:

„1b. W przypadku dopuszczenia przez skład orzekający na rozprawie dowodu z opinii biegłego, w protokole zawiera się postanowienie w przedmiocie dopuszczenia dowodu z opinii biegłego, w którym określa się przedmiot opinii i dziedzinę, z której biegły ma zostać powołany, a także wskazuje dokumentację niezbędną do sporządzenia opinii.

1c. Skład orzekający na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron wydaje postanowienie, w którym wskazuje imię i nazwisko biegłego powołanego do wydania opinii.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Po sporządzeniu opinii przez biegłego skład orzekający w uzgodnieniu z Prezesem Izby wyznacza termin odroczonej rozprawy i zawiadamia o nim strony oraz uczestników postępowania odwoławczego w sposób określony w § 15. Skład orzekający może zażądać od biegłego podczas rozprawy ustnej opinii uzupełniającej składanej do protokołu.”;

10) w § 29:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Z rozprawy sporządza się protokół oraz rozliczenie kosztów postępowania odwoławczego. Protokół sporządza się również z ogłoszenia wyroku oraz postanowienia wydanego po zamknięciu posiedzenia niejawnego z udziałem stron, uczestników postępowania odwoławczego, świadków lub biegłych.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W przypadku odroczenia rozprawy sporządzanie protokołu jest kontynuowane po wznowieniu odroczonej rozprawy. Przewodniczący składu orzekającego i protokolant podpisują się pod każdą częścią protokołu, bezpośrednio po zakończeniu każdej z części odroczonej rozprawy.”;

11) w § 34 w ust. 4 w zdaniu drugim skreśla się wyrazy „ , wiceprezes Izby albo inny upoważniony członek Izby”;

12) w § 36 w ust. 1 w zdaniu pierwszym skreśla się wyrazy „ , wiceprezes lub upoważniony członek Izby”.

§ 2. [Odwołania dotyczące postępowań i konkursów]

Do odwołań dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursów wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: B. Szydło


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 831, 996, 1020, 1250, 1265, 1579, 1920 i 2260.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Górny

Radca prawny współpracujący z kancelarią prawną LEXBRIDGE Groński Adwokaci i Radcowie Prawni sp. k. we Wrocławiu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama