Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 16 grudnia 2016 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1534 i 2138) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony]

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony (Dz. U. poz. 1090) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) obiektów wytypowanych dla organów władzy publicznej na stanowiska kierowania, podlegających ochronie na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.”;

2) § 2–4 otrzymują brzmienie:

„§ 2. Obiektami szczególnie ważnymi dla bezpieczeństwa i obronności państwa, zwanymi dalej „obiektami”, są:

1) obiekty, w których produkuje się, remontuje i magazynuje sprzęt wojskowy oraz środki bojowe, a także obiekty, w których są prowadzone prace naukowo-badawcze lub konstruktorskie w zakresie produkcji na potrzeby bezpieczeństwa lub obronności państwa;

2) magazyny, w których są przechowywane rezerwy strategiczne; magazyny ropy naftowej i paliw o pojemności powyżej 100 tys. m3, w których są przechowywane zapasy interwencyjne; magazyny, w których są przechowywane zapasy obowiązkowe gazu ziemnego; kluczowe elementy infrastruktury przesyłowej ropy naftowej, paliw i gazu ziemnego oraz instalacje skroplonego gazu ziemnego;

3) obiekty jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych;

4) mosty i tunele, które znajdują się w ciągu dróg o znaczeniu obronnym, a najbliższy możliwy objazd jest położony w odległości powyżej 100 km;

5) mosty, wiadukty i tunele, jeżeli znajdują się w ciągu linii kolejowych o znaczeniu obronnym;

6) centrum zarządzania ruchem lotniczym oraz obiekty niezbędne do realizacji zadań w zakresie zapewniania służb żeglugi powietrznej, a także lotniska z drogami startowymi o długości powyżej 2000 m;

7) porty morskie o znaczeniu obronnym;

8) śródlądowe przeprawy wodne o znaczeniu obronnym;

9) obiekty infrastruktury łączności, w tym obiekty operatorów pocztowych i przedsiębiorców telekomunikacyjnych, przeznaczone do realizacji zadań na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa;

10) centralny ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej;

11) zapory wodne i inne urządzenia hydrotechniczne, których awaria może spowodować zatopienie terenów o powierzchni powyżej 500 km2 albo obszaru o mniejszej powierzchni, na którym znajdują się budynki mieszkalne lub obiekty uznane za szczególnie ważne dla bezpieczeństwa i obronności państwa;

12) obiekty jednostek organizacyjnych Agencji Wywiadu;

13) obiekty Narodowego Banku Polskiego oraz Banku Gospodarstwa Krajowego;

14) obiekty Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. oraz Mennicy Polskiej S.A.;

15) obiekty, w których wytwarza się, przetwarza, stosuje lub przechowuje materiały jądrowe oraz źródła i odpady promieniotwórcze;

16) obiekty organów i jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych;

17) obiekty jednostek organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

18) obiekty jednostek organizacyjnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego;

19) obiekty jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych;

20) obiekty mające bezpośredni związek z wydobywaniem: gazu ziemnego, ropy naftowej, węgla brunatnego i kamiennego, rud metali z wyjątkiem darniowych rud żelaza, rud pierwiastków rzadkich oraz pierwiastków promieniotwórczych, piasków formierskich i szklarskich oraz ziemi krzemionkowej;

21) obiekty, w których produkuje się, stosuje lub magazynuje materiały stwarzające szczególne zagrożenie wybuchowe lub pożarowe;

22) obiekty, w których prowadzi się działalność z wykorzystaniem toksycznych związków chemicznych i ich prekursorów, a także środków biologicznych, mikrobiologicznych, mikroorganizmów, toksyn i innych substancji wywołujących choroby u ludzi lub zwierząt – zlokalizowane w miejscowościach powyżej 20 tys. mieszkańców, w szczególności ujęcia wody i oczyszczalnie ścieków gwarantujące zaspokojenie potrzeb tych miejscowości;

23) elektrownie i elektrociepłownie zawodowe, z wyjątkiem elektrowni jądrowych, których produkcja energii jest przekazywana do wspólnej sieci elektroenergetycznej, dyspozycje mocy oraz stacje elektroenergetyczne o strategicznym znaczeniu dla funkcjonowania krajowego systemu elektroenergetycznego;

24) inne obiekty będące we właściwości organów administracji rządowej, organów jednostek samorządu terytorialnego, instytucji państwowych oraz przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych, których zniszczenie lub uszkodzenie może stanowić zagrożenie w znacznych rozmiarach dla życia i zdrowia ludzi, dziedzictwa narodowego oraz środowiska albo spowodować poważne straty materialne, a także zakłócić funkcjonowanie państwa.

§ 3. Obiekty, o których mowa w § 2:

1) pkt 1–15, zalicza się do kategorii I;

2) pkt 16–24, zalicza się do kategorii II.

§ 4. 1. Rada Ministrów ustala obiekty szczególnie ważne dla bezpieczeństwa i obronności państwa.

2. Z wnioskiem o uznanie obiektu za szczególnie ważny dla bezpieczeństwa i obronności państwa mogą występować:

1) ministrowie i przewodniczący komitetów wchodzących w skład Rady Ministrów – w stosunku do obiektów:

a) będących w ich właściwości,

b) organów, formacji i jednostek organizacyjnych im podległych lub przez nich nadzorowanych,

c) instytucji państwowych oraz przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych – według właściwości wynikającej z ustaw;

2) organy administracji rządowej nadzorowane przez Prezesa Rady Ministrów – w stosunku do obiektów będących w ich właściwości;

3) Prezes Narodowego Banku Polskiego – w stosunku do obiektów będących w jego właściwości;

4) Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego – w stosunku do obiektów będących w jego właściwości;

5) wojewodowie – w stosunku do obiektów:

a) będących w ich właściwości,

b) jednostek organizacyjnych im podporządkowanych lub przez nich nadzorowanych,

c) przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie województwa, które nie są we właściwości innych organów,

d) będących we właściwości organów jednostek samorządu terytorialnego oraz utworzonych przez te organy jednostek organizacyjnych – po zasięgnięciu opinii organów wykonawczych właściwych jednostek samorządu terytorialnego.

3. Wniosek zawiera:

1) datę wystąpienia z wnioskiem;

2) określenie wnioskującego;

3) podstawę prawną wystąpienia z wnioskiem;

4) nazwę obiektu;

5) określenie organu, instytucji, formacji, przedsiębiorcy lub jednostki organizacyjnej odpowiedzialnych za przygotowanie szczególnej ochrony obiektu;

6) adres obiektu;

7) kategorię obiektu;

8) propozycję udziału Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i Państwowej Straży Pożarnej w szczególnej ochronie obiektu;

9) uzasadnienie wniosku;

10) podpis wnioskującego.

4. Wniosek może dotyczyć więcej niż jednego obiektu.

5. Przed wystąpieniem do Rady Ministrów organ, o którym mowa w ust. 2, przesyła wniosek Ministrowi Obrony Narodowej – w przypadku obiektu kategorii I, albo ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych – w przypadku obiektu kategorii II, w celu wydania opinii na temat udziału Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w szczególnej ochronie obiektów kategorii I albo udziału Policji i Państwowej Straży Pożarnej w szczególnej ochronie obiektów kategorii II.

6. Do wniosku dołącza się kopię opinii Ministra Obrony Narodowej – w przypadku obiektu kategorii I albo kopię opinii ministra właściwego do spraw wewnętrznych – w przypadku obiektu kategorii II.

7. W przypadku utraty przez obiekt szczególnego znaczenia dla bezpieczeństwa i obronności państwa stosuje się przepisy ust. 1 i 2, ust. 3 pkt 1–7, 9 i 10 oraz ust. 4.”;

3) po § 4 dodaje się § 4a i § 4b w brzmieniu:

„§ 4a. 1. Na podstawie ustaleń Rady Ministrów, o których mowa w § 4 ust. 1, Minister Obrony Narodowej prowadzi i aktualizuje wykaz obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa, zwany dalej „wykazem”.

2. Wykaz zawiera:

1) numer, pod którym figuruje obiekt;

2) nazwę organu, o którym mowa w § 4 ust. 2;

3) nazwę obiektu;

4) adres obiektu.

§ 4b. 1. W przypadku zmiany nazwy lub adresu obiektu organ, o którym mowa w § 4 ust. 2, informuje o tym Ministra Obrony Narodowej.

2. W informacji podaje się numer w wykazie, pod którym figuruje obiekt, dotychczasową nazwę obiektu lub jego dotychczasowy adres oraz nową nazwę obiektu lub jego nowy adres.”;

4) w § 5 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Szczególna ochrona obiektów jest przygotowywana i prowadzona we współdziałaniu z:

1) Policją oraz Państwową Strażą Pożarną w zakresie określonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

2) Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie określonym przez Ministra Obrony Narodowej.”;

5) w § 7:

a) w ust. 1 w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) terminy wykonywania prac;”,

b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Do zadań Ministra Obrony Narodowej należy ponadto:

1) opracowywanie, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw wewnętrznych, wytycznych w sprawie przygotowania i prowadzenia szczególnej ochrony obiektów kategorii I;

2) opracowywanie i aktualizowanie planów szczególnej ochrony obiektów kategorii I, których szczególna ochrona będzie prowadzona z udziałem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, oraz uzgadnianie planów szczególnej ochrony pozostałych obiektów kategorii I;

3) prowadzenie ewidencji obiektów kategorii I sporządzanej na podstawie wykazu;

4) opiniowanie wniosków w trybie określonym w § 4 ust. 5, z wyłączeniem wniosków dotyczących obiektów będących w jego właściwości;

5) określenie szczegółowego sposobu zabezpieczenia potrzeb w zakresie rezerw osobowych, uzbrojenia, sprzętu wojskowego, reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej oraz świadczeń na rzecz obrony, niezbędnych do szczególnej ochrony obiektów;

6) podejmowanie decyzji w sprawie udziału Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w szczególnej ochronie obiektów kategorii I oraz ustalanie zakresu i sposobu tego udziału;

7) organizowanie i prowadzenie, wspólnie z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, szkolenia dla osób zajmujących się szczególną ochroną obiektów, w zakresie szczególnej ochrony obiektów, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony obiektów kategorii I;

8) informowanie ministra właściwego do spraw wewnętrznych o zmianach dokonywanych w wykazie w zakresie dotyczącym obiektów kategorii II.

3. Do zadań ministra właściwego do spraw wewnętrznych należy ponadto:

1) opracowywanie, po zasięgnięciu opinii Ministra Obrony Narodowej, wytycznych w sprawie przygotowania i prowadzenia szczególnej ochrony obiektów kategorii II;

2) określanie procedury opracowywania, uzgadniania i aktualizowania planów szczególnej ochrony obiektów kategorii II;

3) prowadzenie ewidencji obiektów kategorii II sporządzanej na podstawie wykazu;

4) opiniowanie wniosków w trybie określonym w § 4 ust. 5, z wyłączeniem wniosków dotyczących obiektów będących w jego właściwości;

5) podejmowanie decyzji w sprawie udziału Policji i Państwowej Straży Pożarnej w szczególnej ochronie obiektów oraz ustalanie zakresu i sposobu tego udziału, po zasięgnięciu opinii Ministra Obrony Narodowej;

6) organizowanie i prowadzenie, wspólnie z Ministrem Obrony Narodowej, szkolenia dla osób zajmujących się szczególną ochroną obiektów, w zakresie szczególnej ochrony obiektów, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów kategorii II;

7) informowanie Ministra Obrony Narodowej o zmianach wprowadzonych w ewidencji obiektów kategorii II.”;

6) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Podczas przygotowania szczególnej ochrony obiektów wykorzystuje się:

1) plany ochrony obiektów opracowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1432 i 2255);

2) plany ochrony infrastruktury krytycznej opracowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166, z późn. zm.1));

3) rozwiązania stosowane w systemach ochrony fizycznej materiałów jądrowych i obiektów jądrowych opracowanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 42 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 1512, z późn. zm.2));

4) plany ochrony jednostek organizacyjnych opracowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 249 § 3 pkt 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. poz. 557, z późn. zm.3));

5) wyniki prac planistycznych związanych z przygotowaniami do realizacji przez przedsiębiorców zadań na rzecz obronności i bezpieczeństwa zewnętrznego państwa, prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. poz. 1320 oraz z 2002 r. poz. 1571).”;

7) uchyla się § 9;

8) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Niewydanie przez właściwy organ opinii, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 5 lit. d i ust. 5 oraz § 7 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia o opinię, uważa się za równoznaczne z wydaniem opinii pozytywnej.”.

§ 2. [Sprawy wszczęte i niezakończone]

Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, dotyczących ustalania obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: B. Szydło


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1485 oraz z 2016 r. poz. 266, 904, 1250, 1954 i 2260.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1505 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 266, 1343, 1579, 1948, 2003 i 2260.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. poz. 1083, z 1999 r. poz. 931, z 2000 r. poz. 701 i 1268, z 2001 r. poz. 1071 i 1194, z 2002 r. poz. 676 i 1679, z 2003 r. poz. 1061, 1380 i 1750, z 2004 r. poz. 889, 2135, 2405, 2426 i 2703, z 2005 r. poz. 1363 i 1479, z 2006 r. poz. 708 i 1648, z 2007 r. poz. 849, z 2008 r. poz. 620 i 1344, z 2009 r. poz. 39, 119, 504, 817, 911, 963, 1475, 1540 i 1589, z 2010 r. poz. 191, 227, 842 i 1228, z 2011 r. poz. 201, 202, 654, 734, 1092, 1280 i 1431, z 2012 r. poz. 908, z 2013 r. poz. 628 i 1247, z 2014 r. poz. 287, 619 i 1707, z 2015 r. poz. 21, 396, 431, 541, 1269 i 1573 oraz z 2016 r. poz. 428, 437, 1948 i 2138.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-01-09
  • Data wejścia w życie: 2017-01-24
  • Data obowiązywania: 2017-01-24

Dziennik Ustaw