| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 28 grudnia 2016 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na członków Krajowej Izby Odwoławczej, sposobu powoływania komisji kwalifikacyjnej, a także szczegółowego zakresu postępowania kwalifikacyjnego

Na podstawie art. 176a ust. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na członków Krajowej Izby Odwoławczej, sposobu powoływania komisji kwalifikacyjnej, a także szczegółowego zakresu postępowania kwalifikacyjnego]

W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na członków Krajowej Izby Odwoławczej, sposobu powoływania komisji kwalifikacyjnej, a także szczegółowego zakresu postępowania kwalifikacyjnego (Dz. U. poz. 820) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Minister właściwy do spraw gospodarki przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne na członków Krajowej Izby Odwoławczej, zwane dalej „postępowaniem kwalifikacyjnym”, przy pomocy komisji kwalifikacyjnej, zwanej dalej „komisją”.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Obsługę organizacyjno-techniczną postępowania kwalifikacyjnego zapewnia Prezes Urzędu Zamówień Publicznych.”,

c) ust. 2–4 otrzymują brzmienie:

„2. Minister właściwy do spraw gospodarki powołuje komisję spośród osób wskazanych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Komisja składa się z 7 osób.

3. Minister właściwy do spraw gospodarki powołuje komisję niezwłocznie po upływie terminu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków Krajowej Izby Odwoławczej, zwanych dalej „zgłoszeniami”, i podaje jej skład do publicznej wiadomości. Informację o składzie komisji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Urzędu Zamówień Publicznych, zwanego dalej „Urzędem”.

4. Minister właściwy do spraw gospodarki wyznacza przewodniczącego komisji spośród członków komisji. Członkowie komisji wybierają ze swojego grona wiceprzewodniczącego komisji, który wykonuje zadania przewodniczącego komisji w przypadku jego nieobecności, oraz sekretarza komisji.”,

d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Członek komisji, niezwłocznie po zapoznaniu się ze złożonymi zgłoszeniami, składa oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 5. W przypadku istnienia okoliczności, o których mowa w ust. 5, minister właściwy do spraw gospodarki dokonuje zmiany w składzie komisji z uwzględnieniem ust. 2 i uznaje za nieważne dotychczasowe czynności komisji, jeżeli osoba, o której mowa w ust. 5, brała w nich udział; komisja w składzie zmienionym powtarza unieważnione czynności z wyjątkiem czynności faktycznych, które nie mają wpływu na wynik postępowania kwalifikacyjnego.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Komisja obraduje na posiedzeniach. Pierwsze posiedzenie komisji zwołuje minister właściwy do spraw gospodarki nie później niż w terminie 7 dni od dnia powołania komisji.”;

3) w § 3:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kandydat składa zgłoszenie na adres wskazany w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym na członków Izby, o którym mowa w art. 176a ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, osobiście lub przesyła za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113, 1250, 1823 i 1948), zwanego dalej „operatorem pocztowym”, lub za pośrednictwem posłańca. Za datę złożenia zgłoszenia uważa się datę jego wpływu na adres, o którym mowa w zdaniu pierwszym. Zgłoszenie uznaje się za złożone w terminie, jeżeli wpłynie ono nie później niż 31 dnia od dnia publikacji ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym na członków Izby, o którym mowa w art. 176a ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Do zgłoszenia kandydat może dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na doręczanie mu pism w postępowaniu kwalifikacyjnym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej lub numeru faksu, pod jakim korespondencja będzie przez kandydata odbierana. Złożenie zgłoszenia bez oświadczenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, jest równoznaczne z brakiem zgody na doręczanie pism w postępowaniu kwalifikacyjnym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.”;

4) w § 4:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Kandydat składa uzupełnione lub poprawione dokumenty na adres, o którym mowa w § 3 ust. 1, osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego, lub za pośrednictwem posłańca. Za datę złożenia uzupełnionych lub poprawionych dokumentów uważa się datę ich wpływu na adres, o którym mowa w § 3 ust. 1.”,

b) w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Przewodniczący komisji zawiadamia za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem posłańca albo przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli kandydat złożył oświadczenie, o którym mowa w § 3 ust. 2a:”;

5) w § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Praca pisemna jest oceniana pod względem merytorycznym, kompozycji oraz języka i stylu pracy, zgodnie z punktacją określoną w załączniku nr 2 do rozporządzenia.”;

6) w § 9:

a) w ust. 1 w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) przekazuje komisji do depozytu na czas trwania egzaminu pisemnego wyłączony telefon komórkowy i inne urządzenia służące do komunikacji elektronicznej, o ile takie posiada; telefon i inne złożone do depozytu urządzenia służące do komunikacji elektronicznej przechowuje się w zaklejonych i podpisanych kopertach lub opakowaniach;”,

b) w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) zapisuje swoje imię i nazwisko na karcie z numerem kodu, umieszcza kartę z powrotem w kopercie, zakleja i oddaje komisji.”;

7) w § 10 w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) zapisuje swoje imię i nazwisko na karcie z numerem kodu, umieszcza kartę z powrotem w kopercie, zakleja i oddaje komisji.”;

8) w § 13:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Po zakończeniu egzaminu pisemnego komisja ustala wyniki. Przewodniczący komisji zawiadamia kandydatów za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem posłańca albo przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli kandydat złożył oświadczenie, o którym mowa w § 3 ust. 2a, o:”,

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wynikach egzaminu pisemnego z podziałem na sprawdzian wiedzy i pracę pisemną, pouczając ich o przysługującym prawie do wniesienia odwołania, terminie na jego wniesienie oraz adresie, na który należy je wnieść;”;

9) w § 15 ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5. Ocena jest sporządzana przez każdego członka komisji. Ocenę kandydata w danym kryterium stanowi średnia arytmetyczna ocen członków komisji. O wynikach rozmowy kwalifikacyjnej przewodniczący komisji zawiadamia kandydatów za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem posłańca albo przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli kandydat złożył oświadczenie, o którym mowa w § 3 ust. 2a, pouczając ich o przysługującym prawie do wniesienia odwołania, terminie na jego wniesienie oraz adresie, na który należy je wnieść.

6. Po zakończeniu wszystkich rozmów kwalifikacyjnych przewodniczący komisji zawiadamia kandydatów, którzy zostali dopuszczeni do udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym, o zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych, za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem posłańca albo przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli kandydat złożył oświadczenie, o którym mowa w § 3 ust. 2a.”;

10) w § 16:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Odwołanie, o którym mowa w ust. 1, kandydat wnosi do ministra właściwego do spraw gospodarki w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych. Odwołanie wnosi się na adres wskazany w zawiadomieniu, o którym mowa w § 13 lub § 15 ust. 5, lub przesyła na ten adres za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem posłańca, albo przesyła przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres poczty elektronicznej wskazany w zawiadomieniu, o którym mowa w § 13 lub § 15 ust. 5. Za datę wniesienia odwołania uznaje się datę wpływu odwołania na adres, o którym mowa w zdaniu drugim.”,

b) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4. Minister właściwy do spraw gospodarki, po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, rozpatruje odwołanie w terminie 10 dni od dnia upływu terminu na wniesienie odwołania, o którym mowa w ust. 2.

5. Minister właściwy do spraw gospodarki:

1) odrzuca odwołanie złożone po upływie terminu albo

2) oddala odwołanie i utrzymuje w mocy uchwałę komisji, albo

3) uwzględnia odwołanie, uchyla czynności komisji podjęte w zakresie dotyczącym kandydata, którego odwołanie zostało uwzględnione, i nakazuje ich powtórzenie.”,

c) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Minister właściwy do spraw gospodarki niezwłocznie przekazuje kandydatowi rozstrzygnięcie odwołania za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem posłańca albo przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli kandydat złożył oświadczenie, o którym mowa w § 3 ust. 2a.”;

11) w § 17 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Po ustaleniu przez komisję wyników postępowania kwalifikacyjnego wyniki te wraz z łączną liczbą punktów uzyskaną przez każdego z kandydatów zamieszcza się niezwłocznie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Urzędu.”;

12) § 18 otrzymuje brzmienie:

„§ 18. 1. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów uzyskało w postępowaniu kwalifikacyjnym taką samą liczbę punktów umożliwiającą powołanie na członka Izby, minister właściwy do spraw gospodarki powołuje tego kandydata lub tych kandydatów, którzy uzyskali wyższą liczbę punktów z pracy pisemnej, a jeżeli liczba punktów uzyskanych z pracy pisemnej jest taka sama – kandydatów, którzy uzyskali wyższą liczbę punktów z rozmowy kwalifikacyjnej.

2. Jeżeli po przeprowadzeniu czynności określonych w ust. 1 nie jest możliwe wyłonienie kandydatów bez przekroczenia limitu osób określonego w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym, nie są oni powoływani.”;

13) załączniki nr 1–3 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1–3 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: B. Szydło


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 831, 996, 1020, 1250, 1265, 1579, 1920 i 2260.

Załącznik 1. [ZAKRES ZAGADNIEŃ DO POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO]

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 28 grudnia 2016 r. (poz. 83)

Załącznik nr 1

ZAKRES ZAGADNIEŃ DO POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

1) przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. poz. 1920), aktów wykonawczych do tych ustaw, orzecznictwo Sądu Najwyższego, sądów okręgowych i Trybunału Konstytucyjnego dotyczące zamówień publicznych i koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz główne kierunki orzecznicze Krajowej Izby Odwoławczej;

2) przepisy prawa Unii Europejskiej dotyczące udzielania zamówień i koncesji:

a) zasady Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w zakresie dotyczącym zamówień publicznych,

b) dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 65, z późn. zm.),

c) dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 243, z późn. zm.),

d) dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 1, z późn. zm.),

e) dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniająca dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 216 z 20.08.2009, str. 76),

f) dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2007/66/WE z dnia 11 grudnia 2007 r. zmieniająca dyrektywy Rady 89/665/EWG i 92/13/EWG w zakresie poprawy skuteczności procedur odwoławczych w dziedzinie udzielania zamówień publicznych (Dz. Urz. UE L 335 z 20.12.2007, str. 31),

g) dyrektywa Rady 92/13/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. koordynująca przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne odnoszące się do stosowania przepisów wspólnotowych w procedurach zamówień publicznych podmiotów działających w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji (Dz. Urz. WE L 76 z 23.03.1992, str. 14),

h) dyrektywa Rady z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do stosowania procedur odwoławczych w zakresie udzielania zamówień publicznych na dostawy i roboty budowlane (Dz. Urz. WE L 395 z 30.12.1989, str. 33),

i) zasady stosowania Wspólnego Słownika Zamówień (WE) określonego w rozporządzeniu nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 5, str. 3, z późn. zm.),

j) orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące udzielania zamówień publicznych oraz bezpośredniego stosowania prawa Unii Europejskiej w państwach członkowskich Unii Europejskiej;

3) przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380, z późn. zm.);

4) przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1822, z późn. zm.), z wyłączeniem przepisów dotyczących postępowania zabezpieczającego i postępowania egzekucyjnego;

5) przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z późn. zm.);

6) przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137, z późn. zm.) dotyczące przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu;

7) wybrane zagadnienia z dziedziny finansów publicznych:

a) formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych,

b) zasady gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych,

c) zasady i zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

8) przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.);

9) zasady organizacji i funkcjonowania administracji rządowej oraz samorządu terytorialnego;

10) przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1578, z późn. zm.);

11) przepisy związane ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji;

12) przepisy o partnerstwie publiczno-prywatnym;

13) zakres przedmiotowy i podmiotowy prawa autorskiego, treść i ochrona prawa autorskiego;

14) przepisy o ochronie informacji niejawnych.

Załącznik 2. [KRYTERIA OCENY PRACY PISEMNEJ]

Załącznik nr 2

KRYTERIA OCENY PRACY PISEMNEJ

Kryterium

Waga

Elementy oceny

Wartość merytoryczna pracy

0–60 pkt

1. zgodność treści pracy z tematem,

2. kompleksowość przeprowadzonej analizy prawnej stanu faktycznego (kazusu),

3. interpretacja własna tematu,

4. właściwy dobór przepisów do stanu faktycznego, znajomość przepisów związanych z obszarem prawa zamówień publicznych,

5. znajomość i przytoczenie w pracy orzecznictwa krajowego i wspólnotowego adekwatnego do analizowanego stanu faktycznego.

Kompozycja pracy

0–20 pkt

1. spójność wypowiedzi (logiczny tok wywodu, istnieją językowe nawiązania pomiędzy poszczególnymi częściami pracy),

2. kompozycja trójdzielna, uwzględnienie wszystkich części pracy (wstęp, rozwinięcie, zakończenie) oraz zachowanie właściwych proporcji pomiędzy nimi,

3. wyodrębnienie graficzne głównych części pracy,

4. zachowanie określonej w zadaniu objętości pracy.

Język i styl pracy

0–20 pkt

1. poprawne pod względem znaczeniowym słownictwo, również w związkach frazeologicznych,

2. umiejętność posługiwania się językiem prawniczym,

3. użyte struktury składniowe (brak nieuzasadnionego powtarzania tych samych struktur składniowych),

4. dostosowanie stylu do formy wypowiedzi,

5. ilość i charakter ewentualnie popełnionych błędów ortograficznych, gramatycznych i interpunkcyjnych oraz ich wpływ na ogólną komunikację.

 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania z pracy pisemnej wynosi 100.

Załącznik 3. [KRYTERIA OCENY ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ]

Załącznik nr 3

KRYTERIA OCENY ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ

Kryterium

Waga

Elementy oceny

Zdolności analityczne

0–10 pkt

1. udzielanie poprawnej merytorycznie i wyczerpującej odpowiedzi,

2. umiejętność analizy i syntezy informacji,

3. samodzielność i kreatywność w zakresie proponowanych rozwiązań,

4. umiejętność zastosowania posiadanej wiedzy w konkretnych stanach faktycznych i prawnych (znajomość przepisów związanych z obszarem prawa zamówień publicznych, znajomość orzecznictwa krajowego i unijnego),

5. umiejętność łączenia wiedzy z różnych dziedzin,

6. umiejętność twórczego myślenia.

Odporność na stres i asertywność

0–10 pkt

1. umiejętność kontrolowania emocji i wytrzymywania obciążeń psychicznych oraz adekwatnego reagowania na istniejącą sytuację,

2. umiejętność reagowania na sytuację w sposób zgodny z normami społecznymi i ustalonymi procedurami,

3. umiejętność jasnego wyrażania swoich opinii i ich obrony:

– nieuleganie wpływom i niepoddawanie się naciskom,

– zdolność do odróżniania opinii od faktów, argumentowania na poziomie faktów,

– umiejętność ujawniania rozbieżności opinii.

Komunikatywność

0–5 pkt

1. spójność wypowiedzi, logiczny tok wywodu,

2. umiejętność prowadzenia efektywnego dialogu,

3. umiejętność jasnego wyrażania swoich opinii i ich obrony,

4. umiejętność autoprezentacji.

Styl wypowiedzi

0–5 pkt

1. poprawne pod względem znaczeniowym słownictwo, również w związkach frazeologicznych,

2. użyte struktury składniowe (brak nieuzasadnionego powtarzania tych samych struktur składniowych),

3. umiejętność posługiwania się językiem prawniczym.

 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania z rozmowy kwalifikacyjnej wynosi 30.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

dr Michał Wilk

radca prawny, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »