reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 13 stycznia 2017 r.

w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej

Na podstawie art. 43a ust. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 349 i 1888, z 2016 r. poz. 337 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 5 i 60) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa szczegółowe:

1) warunki i tryb konkurencyjnego wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, w tym szczegółowe wymagania dotyczące zapytania ofertowego;

2) warunki dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej, o których mowa w art. 64 ust. 4 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549, z późn. zm.2)), w tym sposób ustalania wysokości tych zmniejszeń, w przypadku stwierdzenia niezgodności dotyczącej stosowania trybu, o którym mowa w pkt 1, albo stosowania przepisów o zamówieniach publicznych.

§ 2. [Zapytanie ofertowe]

1. Zapytanie ofertowe zawiera co najmniej:

1) opis zadania, który:

a) jest jednoznaczny i wyczerpujący oraz uwzględnia wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, w tym zawiera termin realizacji zadania,

b) nie odnosi się do określonego znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, chyba że takie odniesienie jest uzasadnione zadaniem i został określony zakres równoważności;

2) warunki udziału w postępowaniu w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, które nie utrudniają uczciwej konkurencji oraz zapewniają równe traktowanie wykonawców, a także opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, chyba że beneficjent nie przewiduje warunków udziału w tym postępowaniu;

3) dwa kryteria oceny oferty, które nie utrudniają uczciwej konkurencji oraz zapewniają równe traktowanie wykonawców, a także informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty;

4) opis sposobu przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium oceny oferty, który nie utrudnia uczciwej konkurencji oraz zapewnia równe traktowanie wykonawców;

5) wskazanie miejsca i terminu składania ofert, które umożliwiają przygotowanie i złożenie oferty, przy czym termin na złożenie oferty nie może być krótszy niż 7 dni, a w przypadku zadań dotyczących robót budowlanych – 14 dni, licząc od dnia udostępnienia zapytania ofertowego różnym podmiotom zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, zwanej dalej „ustawą”;

6) wskazanie przesłanek odrzucenia oferty;

7) informację o możliwości składania ofert częściowych, jeżeli zadanie jest podzielne i beneficjent dopuścił taką możliwość;

8) określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy.

2. W zapytaniu ofertowym można zastrzec możliwość zakończenia postępowania w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji bez wyboru żadnej z ofert.

3. Ilekroć w przepisach rozporządzenia jest mowa o:

1) beneficjencie – należy przez to rozumieć również podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej;

2) pomocy – należy przez to rozumieć również pomoc techniczną.

4. Przez ofertę częściową należy rozumieć ofertę przewidującą, zgodnie z zapytaniem ofertowym, wykonanie części zadania.

5. Przed upływem terminu składania ofert można zmienić zapytanie ofertowe, jeżeli:

1) zmienione zapytanie ofertowe zostanie udostępnione różnym podmiotom zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy przed upływem tego terminu;

2) w zmienionym zapytaniu ofertowym zostanie wskazany nowy termin składania ofert dłuższy od pierwotnego terminu nie mniej niż o 3 dni, a w przypadku zadań dotyczących robót budowlanych – 7 dni.

§ 3. [Odrzucenie oferty]

1. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:

1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub

2) została złożona przez podmiot:

a) niespełniający warunków udziału w postępowaniu w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji określonych w zapytaniu ofertowym lub

b) powiązany osobowo lub kapitałowo z beneficjentem lub osobami, o których mowa w art. 43a ust. 4 ustawy, lub

3) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.

2. Oferta nie podlega odrzuceniu, mimo że została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z osobą, o której mowa w art. 43a ust. 4 ustawy, jeżeli osoba ta nie będzie brała udziału w dalszym postępowaniu w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji.

3. W przypadku, o którym mowa w art. 57h ust. 3 ustawy, przepisu ust. 1 pkt 2 lit. b nie stosuje się. W takim przypadku oferta podlega odrzuceniu również, jeżeli czynności związane z przygotowaniem lub przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonała osoba podlegająca wyłączeniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1–4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.3)), chyba że osoba ta nie będzie brała udziału w dalszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

§ 4. [Udostępnienie informacji]

Niezwłocznie po zakończeniu postępowania w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji beneficjent udostępnia przez zamieszczenie na stronie internetowej, o której mowa w art. 43a ust. 3 ustawy, informację o:

1) wyborze wykonawcy albo

2) odrzuceniu wszystkich złożonych ofert, albo

3) niezłożeniu żadnej oferty, albo

4) zakończeniu tego postępowania bez wyboru żadnej z ofert.

§ 5. [Zmiana umowy zawartej z wybranym wykonawcą]

1. Umowa zawarta z wybranym wykonawcą może być zmieniona, jeżeli zmiana ta nie spowoduje zmniejszenia albo zwiększenia zakresu świadczenia.

2. Zmiana umowy zawartej z wybranym wykonawcą powodująca zmniejszenie zakresu świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy do prawidłowego wykonania danego zadania wykonanie części prac objętych dotychczas tym zadaniem stało się zbędne.

3. Zmiana umowy zawartej z wybranym wykonawcą powodująca zwiększenie zakresu świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli do prawidłowego wykonania danego zadania jest niezbędne wykonanie dodatkowych prac nieobjętych dotychczas tym zadaniem, a konieczność ich wykonania powstała na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, przy czym wykonanie:

1) tych prac jako nowego zadania spowodowałoby znaczne zwiększenie kosztów dla beneficjenta lub

2) danego zadania jest uzależnione od wykonania tych prac albo bez wykonania tych prac nie jest możliwe wykonanie danego zadania w całości.

§ 6. [Protokół z przebiegu postępowania w sprawie wyboru wykonawcy]

1. Z przebiegu postępowania w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji sporządza się protokół zawierający co najmniej:

1) informację o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego oraz – w przypadku zmiany zapytania ofertowego – zmienionego zapytania ofertowego przez beneficjenta;

2) wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia poszczególnych ofert oraz podaniem tych danych z ofert, które stanowią odpowiedź na:

a) warunki udziału w tym postępowaniu,

b) kryteria oceny ofert;

3) informację w sprawie spełnienia przez oferentów warunków udziału w tym postępowaniu;

4) informację o punktach przyznanych poszczególnym ofertom, z wyszczególnieniem punktów za poszczególne kryteria oceny ofert;

5) wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru;

6) wskazanie ofert odrzuconych i powodów ich odrzucenia;

7) datę sporządzenia protokołu i podpis beneficjenta lub osoby upoważnionej przez beneficjenta do podejmowania czynności w jego imieniu;

8) dokumenty potwierdzające przebieg postępowania, w tym:

a) złożone oferty,

b) oświadczenie beneficjenta oraz każdej z osób, o których mowa w art. 43a ust. 4 ustawy, o braku albo istnieniu powiązań kapitałowych lub osobowych z podmiotami, które złożyły oferty,

c) oświadczenie osób biorących udział w czynnościach związanych z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o braku albo istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1–4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – w przypadku, o którym mowa w art. 57h ust. 3 ustawy.

2. W przypadku gdy nie wpłynęła żadna oferta, protokół, o którym mowa w ust. 1, zawiera co najmniej elementy wymienione w ust. 1 pkt 1 i 7 oraz informację o niezłożeniu żadnej oferty.

3. W przypadku odrzucenia wszystkich ofert protokół, o którym mowa w ust. 1, zawiera co najmniej elementy wymienione w ust. 1 pkt 1–4 i 6–8.

4. W przypadku zakończenia postępowania w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji bez wyboru żadnej z ofert, protokół, o którym mowa w ust. 1, zawiera co najmniej elementy wymienione w ust. 1 pkt 1–4 i 6–8 oraz informację o zakończeniu postępowania w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji bez wyboru żadnej z ofert.

5. Przebieg postępowania w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji potwierdza się dokumentami sporządzonymi w postaci papierowej lub elektronicznej.

§ 7. [Stwierdzenie niezgodności polegającej na poniesieniu kosztów kwalifikowalnych z naruszeniem przepisów]

1. W przypadku stwierdzenia niezgodności polegającej na poniesieniu kosztów kwalifikowalnych z naruszeniem przepisów:

1) o zamówieniach publicznych – w przypadku gdy te przepisy mają zastosowanie,

2) określających konkurencyjny tryb wyboru wykonawcy – w przypadku gdy te przepisy mają zastosowanie

– pomoc przysługuje w wysokości zmniejszonej o kwotę odpowiadającą kwocie pomocy, która przysługiwałaby na refundację kosztów poniesionych z naruszeniem tych przepisów.

2. W przypadku gdy nie jest możliwe precyzyjne ustalenie wysokości kosztów poniesionych z naruszeniem przepisów, o których mowa w ust. 1, wysokość zmniejszenia oblicza się według wzoru:

Wk = W% × Wp,

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

Wk – wysokość zmniejszenia,

W% – wskaźnik procentowy przypisany do stwierdzonej niezgodności,

Wp – kwota pomocy, która przysługiwałaby na refundację kosztów poniesionych w ramach danego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo postępowania w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, gdyby nie stwierdzono niezgodności.

3. Wskaźniki procentowe przypisane do poszczególnych niezgodności są określone:

1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia – w przypadku niezgodności dotyczącej stosowania przepisów o zamówieniach publicznych;

2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia – w przypadku niezgodności dotyczącej stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawcy.

4. Do obliczenia wysokości zmniejszenia z tytułu niezgodności, do której zostały przypisane wskaźniki procentowe o różnej wysokości, stosuje się ten wskaźnik, którego wysokość jest współmierna do charakteru i wagi stwierdzonej niezgodności.

5. Charakter i wagę stwierdzonej niezgodności ocenia się, biorąc pod uwagę stopień naruszenia zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, proporcjonalności, przejrzystości i niedyskryminacji w ramach danego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo postępowania w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji.

6. W przypadku gdy dana niezgodność jest taka sama jak niezgodność wcześniej stwierdzona w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, do obliczenia wysokości zmniejszenia z tytułu danej niezgodności stosuje się wskaźnik procentowy o najwyższej wysokości spośród wskaźników przypisanych do tej niezgodności niezależnie od jej charakteru i wagi, jeżeli o wcześniej stwierdzonej niezgodności beneficjent został poinformowany, zanim zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego albo postępowanie w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, w odniesieniu do którego została stwierdzona dana niezgodność.

7. Przy obliczaniu wysokości zmniejszenia na podstawie ust. 2 bierze się pod uwagę kwotę pomocy pomniejszoną o wysokość zmniejszeń obliczonych na podstawie ust. 1 z tytułu niezgodności stwierdzonych w odniesieniu do danego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo postępowania w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji.

8. W przypadku stwierdzenia w odniesieniu do danego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo postępowania w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji więcej niż jednej niezgodności, stosuje się zmniejszenie z tytułu tylko jednej niezgodności, do której został zastosowany najwyższy wskaźnik procentowy spośród wskaźników procentowych przypisanych tym niezgodnościom.

§ 8. [Sposób udostępniania przez beneficjenta informacji]

1. Do dnia umożliwienia przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniania zapytań ofertowych w sposób określony w art. 43a ust. 3 ustawy informację, o której mowa w § 4, beneficjent udostępnia przez:

1) zamieszczenie tej informacji na stronie internetowej beneficjenta – w przypadku gdy posiada taką stronę;

2) skierowanie tej informacji do wszystkich podmiotów, które złożyły ofertę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji.

2. W przypadku udostępnienia informacji, o której mowa w § 4, zgodnie z ust. 1, protokół, o którym mowa w § 6 ust. 1, zawiera również następujące załączniki:

1) dokument, na którym jest utrwalona treść strony internetowej beneficjenta, potwierdzający zamieszczenie na tej stronie tej informacji – w przypadku gdy posiada taką stronę;

2) kopię tej informacji przesłanej wszystkim podmiotom, które złożyły ofertę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, a także dokumenty potwierdzające jej przesłanie.

§ 9. [Udostępnienie zapytania ofertowego]

W przypadku udostępnienia zapytania ofertowego zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 5):

1) terminy, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5, liczy się od dnia udostępnienia tego zapytania;

2) warunek określony w § 2 ust. 5 pkt 1 uważa się za spełniony, jeżeli zmienione zapytanie ofertowe zostanie udostępnione różnym podmiotom w sposób, w jaki zostało udostępnione zapytanie ofertowe, przed upływem terminu składania ofert wskazanego w zapytaniu ofertowym;

3) protokół, o którym mowa w § 6 ust. 1, zawiera również następujące załączniki:

a) kopie przesłanych potencjalnym wykonawcom zapytań ofertowych oraz – w przypadku zmiany zapytania ofertowego – kopie przesłanych zmienionych zapytań ofertowych, a także dokumenty potwierdzające ich przesłanie,

b) dokument, na którym jest utrwalona treść strony internetowej beneficjenta, potwierdzający zamieszczenie na tej stronie zapytania ofertowego oraz – w przypadku zmiany zapytania ofertowego – zmienionego zapytania ofertowego, w tym dokument, na którym jest utrwalona treść strony internetowej z uwidocznionymi datą zamieszczenia i okresem, przez który zapytanie ofertowe było udostępnione – w przypadku gdy ten beneficjent posiada taką stronę.

§ 10. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. Jurgiel


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 865, Dz. Urz. UE L 130 z 19.05.2016, str. 11 i Dz. Urz. UE. L 135 z 24.05.2016, str. 1.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 831, 996, 1020, 1250, 1265, 1579, 1920 i 2260.

Załącznik 1. [WSKAŹNIKI PROCENTOWE PRZYPISANE DO NIEZGODNOŚCI DOTYCZĄCEJ STOSOWANIA PRZEPISÓW O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 13 stycznia 2017 r. (poz. 106)

Załącznik nr 1

WSKAŹNIKI PROCENTOWE PRZYPISANE DO NIEZGODNOŚCI DOTYCZĄCEJ STOSOWANIA PRZEPISÓW O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

Lp.

Rodzaj niezgodności

Wskaźnik procentowy przypisany do stwierdzonej niezgodności

Opis niezgodności

1.

Niedopełnienie obowiązku odpowiedniego ogłoszenia dla zamówień o wartościach równych lub wyższych niż określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996, 1020, 1250, 1265, 1579, 1920 i 2260), zwanej dalej „Pzp”

100%

1. Przetarg nieograniczony – naruszenie art. 40 ust. 3 Pzp przez niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, zwanemu dalej „UPUE”, przy jednoczesnym niezamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, zwanym dalej „BZP”, i niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom z innych państw członkowskich Unii Europejskiej zapoznanie się z ogłoszeniem, w szczególności: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

2. Przetarg ograniczony – naruszenie art. 40 ust. 3 w związku z art. 48 ust. 1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE, przy jednoczesnym niezamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w BZP i niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom z innych państw członkowskich Unii Europejskiej zapoznanie się z ogłoszeniem, w szczególności: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

3. Negocjacje z ogłoszeniem – naruszenie art. 40 ust. 3 w związku z art. 56 ust. 1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE, przy jednoczesnym niezamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w BZP i niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom z innych państw członkowskich Unii Europejskiej zapoznanie się z ogłoszeniem, w szczególności: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

4. Dialog konkurencyjny – naruszenie art. 40 ust. 3 w związku z art. 60c ust. 1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE, przy jednoczesnym niezamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w BZP i niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom z innych państw członkowskich Unii Europejskiej zapoznanie się z ogłoszeniem, w szczególności: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

5. Konkurs – naruszenie art. 115 ust. 4 Pzp przez niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE, przy jednoczesnym niezamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w BZP i niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom z innych państw członkowskich Unii Europejskiej zapoznanie się z ogłoszeniem, w szczególności: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

6. Partnerstwo innowacyjne – naruszenie art. 40 ust. 3 w związku z art. 73c ust. 1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE, przy jednoczesnym niezamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w BZP i niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom z innych państw członkowskich Unii Europejskiej zapoznanie się z ogłoszeniem, w szczególności: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

7. Punkty 1–6 stosuje się odpowiednio do wymienionych w tych punktach przypadków naruszeń przywołanych przepisów w powiązaniu z naruszeniem art. 32 ust. 2–4 i 6–8 Pzp, tj. przez zaniżenie wartości zamówienia lub wybranie sposobu obliczania wartości zamówienia, które powodują, że wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

8. Punkty 1–6 stosuje się odpowiednio do wymienionych w tych punktach przypadków naruszeń przywołanych przepisów w powiązaniu z naruszeniem art. 5b Pzp, tj. przez bezprawne łączenie zamówień, które odrębnie udzielane wymagają zastosowania różnych przepisów Pzp, lub przez dzielenie zamówienia na odrębne zamówienia, w celu uniknięcia łącznego szacowania ich wartości.

2.

Niedopełnienie obowiązku odpowiedniego ogłoszenia dla zamówień o wartościach równych lub wyższych niż określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp

25%

1. Przetarg nieograniczony – naruszenie art. 40 ust. 3 Pzp przez niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE, przy jednoczesnym zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w BZP lub zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom z innych państw członkowskich Unii Europejskiej zapoznanie się z ogłoszeniem, np. co najmniej w jeden z następujących sposobów: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

2. Przetarg ograniczony – naruszenie art. 40 ust. 3 w związku z art. 48 ust. 1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE, przy jednoczesnym zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w BZP lub zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom z innych państw członkowskich Unii Europejskiej zapoznanie się z ogłoszeniem, np. co najmniej w jeden z następujących sposobów: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

3. Negocjacje z ogłoszeniem – naruszenie art. 40 ust. 3 w związku z art. 56 ust. 1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE, przy jednoczesnym zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w BZP lub zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom z innych państw członkowskich Unii Europejskiej zapoznanie się z ogłoszeniem, np. co najmniej w jeden z następujących sposobów: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

4. Dialog konkurencyjny – naruszenie art. 40 ust. 3 w związku z art. 60c ust. 1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE, przy jednoczesnym zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w BZP lub zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom z innych państw członkowskich Unii Europejskiej zapoznanie się z ogłoszeniem, np. co najmniej w jeden z następujących sposobów: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

5. Konkurs – naruszenie art. 115 ust. 4 Pzp przez niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE, przy jednoczesnym zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w BZP lub zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom z innych państw członkowskich Unii Europejskiej zapoznanie się z ogłoszeniem, np. co najmniej w jeden z następujących sposobów: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

6. Partnerstwo innowacyjne – naruszenie art. 40 ust. 3 w związku z art. 73c ust. 1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE, przy jednoczesnym zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w BZP lub zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom z innych państw członkowskich Unii Europejskiej zapoznanie się z ogłoszeniem, np. co najmniej w jeden z następujących sposobów: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

3.

Niedopełnienie obowiązku odpowiedniego ogłoszenia dla zamówień o wartościach niższych niż określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp

100%

1. Przetarg nieograniczony – naruszenie art. 40 ust. 2 Pzp przez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom zapoznanie się z ogłoszeniem, w szczególności: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

2. Przetarg ograniczony – naruszenie art. 40 ust. 2 w związku z art. 48 ust. 1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom zapoznanie się z ogłoszeniem, w szczególności: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

3. Negocjacje z ogłoszeniem – naruszenie art. 40 ust. 2 w związku z art. 56 ust. 1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom zapoznanie się z ogłoszeniem, w szczególności: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

4. Dialog konkurencyjny – naruszenie art. 40 ust. 2 w związku z art. 60c ust. 1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom zapoznanie się z ogłoszeniem, w szczególności: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

5. Licytacja elektroniczna – naruszenie art. 75 ust. 1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom zapoznanie się z ogłoszeniem, w szczególności: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

6. Konkurs – naruszenie art. 115 ust. 3 Pzp przez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom zapoznanie się z ogłoszeniem, w szczególności: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

7. Partnerstwo innowacyjne – naruszenie art. 40 ust. 2 w związku z art. 73c ust. 1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom zapoznanie się z ogłoszeniem, w szczególności: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

4.

Niedopełnienie obowiązku odpowiedniego ogłoszenia dla zamówień o wartościach niższych niż określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp

25%

1. Przetarg nieograniczony – naruszenie art. 40 ust. 2 Pzp przez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom zapoznanie się z ogłoszeniem, np. co najmniej w jeden z następujących sposobów: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

2. Przetarg ograniczony – naruszenie art. 40 ust. 2 w związku z art. 48 ust. 1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom zapoznanie się z ogłoszeniem, np. co najmniej w jeden z następujących sposobów: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

3. Negocjacje z ogłoszeniem – naruszenie art. 40 ust. 2 w związku z art. 56 ust. 1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom zapoznanie się z ogłoszeniem, np. co najmniej w jeden z następujących sposobów: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

4. Dialog konkurencyjny – naruszenie art. 40 ust. 2 w związku z art. 60c ust. 1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom zapoznanie się z ogłoszeniem, np. co najmniej w jeden z następujących sposobów: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

5. Licytacja elektroniczna – naruszenie art. 75 ust. 1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom zapoznanie się z ogłoszeniem, np. co najmniej w jeden z następujących sposobów: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

6. Konkurs – naruszenie art. 115 ust. 3 Pzp przez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom zapoznanie się z ogłoszeniem, np. co najmniej w jeden z następujących sposobów: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

7. Partnerstwo innowacyjne – naruszenie art. 40 ust. 2 w związku z art. 73c ust. 1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom zapoznanie się z ogłoszeniem, np. co najmniej w jeden z następujących sposobów: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

5.

Bezprawne udzielenie zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem

5% albo

10%, albo

25%

Naruszenie art. 55 ust. 1 Pzp przez udzielenie zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem bez zachowania przesłanek zastosowania tego trybu.

6.

Bezprawne udzielenie zamówień w trybie dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę lub licytacji elektronicznej

100%

Naruszenie art. 60b ust. 1 lub art. 62 ust. 1, lub art. 67 ust. 1, lub art. 70, lub art. 74 ust. 2, lub art. 134 ust. 5 lub 6 Pzp przez udzielenie zamówienia odpowiednio w trybie dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę lub licytacji elektronicznej bez zachowania przesłanek zastosowania tych trybów.

7.

Bezprawne udzielenie zamówienia z wolnej ręki dotychczasowemu wykonawcy

100%, przy czym za podstawę obliczenia zmniejszenia przyjmuje się wysokość kosztów kwalifikowalnych objętych bezprawnie udzielonym zamówieniem z wolnej ręki

Naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 6 lub 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 1 w związku z art. 67 ust. 1 pkt 7, lub art. 134 ust. 6 pkt 3 Pzp przez udzielenie zamówień dotychczasowemu wykonawcy bez zachowania przesłanek określonych w tych przepisach.

8.

Konflikt interesów

100%

Naruszenie art. 17 ust. 1 lub 2, lub 2a Pzp przez zaniechanie obowiązku wyłączenia z postępowania osób, wobec których istnieją wątpliwości co do ich bezstronności i obiektywizmu, lub przez złożenie fałszywego oświadczenia o braku istnienia podstaw do wyłączenia tych osób.

9.

Brak pełnej informacji o warunkach udziału w postępowaniu lub kryteriach oceny ofert

5% albo

10%, albo

25%

1. Przetarg nieograniczony – naruszenie art. 41 pkt 7 lub 7a, lub 9 Pzp przez brak zamieszczenia w ogłoszeniu o zamówieniu warunków udziału w postępowaniu lub podstaw wykluczenia, lub wykazu oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, lub kryteriów oceny ofert, lub znaczenia tych kryteriów lub naruszenie art. 36 ust. 1 pkt 5 lub 5a, lub 6, lub 13 Pzp przez brak zamieszczenia w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, warunków udziału w postępowaniu lub podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 Pzp, lub wykazu oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, lub opisu kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, lub podania wag tych kryteriów, lub sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisanie wagi nie jest możliwe z obiektywnych przyczyn, przez brak wskazania kryteriów oceny ofert w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego.

2. Przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem i dialog konkurencyjny – naruszenie odpowiednio art. 48 ust. 2 pkt 6 lub 7, lub 10 Pzp albo art. 48 ust. 2 pkt 6 lub 7, lub 10 Pzp w związku z art. 56 ust. 1, albo art. 48 ust. 2 pkt 6 lub 7, lub 10 Pzp w związku z art. 60c ust. 1 Pzp przez brak zamieszczenia w ogłoszeniu o zamówieniu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, jeżeli są ustalone, lub podstaw wykluczenia, lub wykazu oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, jeżeli zostały ustalone, lub brak podstaw wykluczenia, lub kryteriów oceny ofert, lub znaczenia tych kryteriów lub naruszenie art. 36 ust. 1 pkt 13 Pzp przez brak zamieszczenia w SIWZ opisu kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, lub podania wag tych kryteriów, lub sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisanie wagi nie jest możliwe z obiektywnych przyczyn, przez brak wskazania kryteriów oceny ofert w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego.

3. Partnerstwo innowacyjne – naruszenie art. 73b ust. 1 pkt 2 lub 3 Pzp przez brak zamieszczenia w ogłoszeniu o zamówieniu informacji o podziale negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert podlegających negocjacjom przez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w SIWZ, jeżeli taki podział został przewidziany, lub wykazu oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia lub naruszenie art. 73b ust. 2 pkt 3 Pzp przez brak zamieszczenia w SIWZ zasad, na jakich nastąpi wybór partnera lub partnerów, w tym kryteriów oceny ofert.

4. Licytacja elektroniczna – naruszenie art. 75 ust. 2 pkt 9 lub 10 Pzp przez brak zamieszczenia w ogłoszeniu o zamówieniu warunków udziału w postępowaniu lub podstaw wykluczenia, lub wykazu oświadczeń, lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia.

10.

Określenie dyskryminacyjnych warunków udziału w postępowaniu

5% albo

10%, albo

25%

Naruszenie art. 22 ust. 1a Pzp przez określenie warunków udziału w postępowaniu lub wymaganych od wykonawców środków dowodowych w sposób nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia lub uniemożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia.

11.

Niestosowanie lub stosowanie niewłaściwych kryteriów oceny ofert

5% albo

10%, albo

25%

1. Naruszenie art. 91 ust. 1 w związku z art. 2 pkt 5 Pzp przez zastosowanie kryteriów oceny ofert w sposób, który nie zapewnia wyboru najkorzystniejszej oferty, lub wybór oferty na podstawie innych kryteriów oceny ofert niż określone w SIWZ.

2. Naruszenie art. 7 ust. 1 w związku z art. 91 ust. 2 Pzp przez określenie kryteriów oceny ofert niezapewniających lub mogących nie zapewniać uczciwej konkurencji, lub równego traktowania wykonawców lub niezgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości.

3. Naruszenie art. 91 ust. 2a Pzp przez zastosowanie kryterium ceny jako jedynego kryterium oceny ofert lub kryterium o wadze przekraczającej 60% bez zachowania przesłanek tego zastosowania.

4. Naruszenie art. 91 ust. 3 Pzp przez określenie kryteriów oceny ofert dotyczących właściwości wykonawcy, w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej.

12.

Ustalenie terminów składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu krótszych niż przewidziane we właściwych procedurach jako minimalne albo zastosowanie procedury przyspieszonej bez wystąpienia przesłanek jej stosowania

25% – w przypadku gdy skrócenie terminu ≥ 50% terminu przewidzianego w Pzp,

10% – w przypadku gdy skrócenie terminu ≥ 30% terminu przewidzianego w Pzp,

2% albo 5% – w pozostałych przypadkach

1. Przetarg nieograniczony – naruszenie art. 43 ust. 1 lub 2, lub 2a, lub 2b lub art. 135 ust. 4 Pzp przez ustalenie terminów składania ofert krótszych niż terminy przewidziane w Pzp.

2. Przetarg ograniczony – naruszenie art. 49 ust. 1 lub 2, lub 3 lub art. 52, lub art. 134 ust. 3 Pzp przez ustalenie terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub terminów składania ofert krótszych niż terminy przewidziane w Pzp.

3. Negocjacje z ogłoszeniem – naruszenie art. 49 ust. 1 lub 2 w związku z art. 56 ust. 2 lub art. 57 ust. 6, lub art. 60 ust. 3, lub art. 134 ust. 3 Pzp przez ustalenie terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, ofert wstępnych lub ofert krótszych niż terminy przewidziane w Pzp.

4. Dialog konkurencyjny – naruszenie art. 49 ust. 1 lub 2 w związku z art. 60c ust. 2 lub art. 60e ust. 4 Pzp, lub art. 134 ust. 3b Pzp przez ustalenie terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu krótszych niż terminy przewidziane w Pzp.

5. Licytacja elektroniczna – naruszenie art. 76 ust. 1 Pzp przez ustalenie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji krótszych niż termin przewidziany w Pzp.

6. Partnerstwo innowacyjne – naruszenie art. 49 ust. 1 lub 2 w związku z art. 73c ust. 2 Pzp lub art. 134 ust. 3b Pzp przez ustalenie terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu krótszych niż terminy przewidziane w Pzp lub naruszenie art. 60 ust. 3 w związku z art. 73e ust. 3 lub art. 73e ust. 1 Pzp przez ustalenie terminów składania ofert wstępnych lub ofert krótszych niż terminy przewidziane w Pzp.

13.

Ustalenie terminów krótszych niż przewidziane we właściwych procedurach jako minimalne w przypadku wprowadzania istotnych zmian treści ogłoszenia o zamówieniu

25% – w przypadku gdy skrócenie terminu ≥ 50% terminu przewidzianego w Pzp,

10% – w przypadku gdy skrócenie terminu ≥ 30% terminu przewidzianego w Pzp,

2% albo 5% – w pozostałych przypadkach

Naruszenie art. 12a lub art. 134 ust. 3a Pzp przez uchybienie terminom określonym w tych przepisach, w przypadku zmiany istotnych elementów ogłoszenia.

14.

Niedozwolona zmiana SIWZ

5% albo

10%, albo

25%

Naruszenie art. 38 ust. 4 lub 4a, lub 4b Pzp przez zmianę treści SIWZ po upływie terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu bez wymaganej zmiany ogłoszenia o zamówieniu, z zastrzeżeniem lp. 15.

15.

Niedozwolona zmiana SIWZ

5% albo

10%

Naruszenie art. 38 ust. 4a Pzp przez zmianę treści SIWZ w zakresie zmiany terminów bez wymaganej zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

16.

Niedopełnienie obowiązków związanych z udostępnianiem SIWZ

25% – w przypadku gdy czas na zapoznanie się wykonawcy z dokumentacją został skrócony do mniej niż 50% terminu przewidzianego w Pzp na składanie ofert,

10% – w przypadku gdy czas na zapoznanie się wykonawcy z dokumentacją został skrócony do mniej niż 60% terminu przewidzianego w Pzp na składanie ofert,

5% – w przypadku gdy czas na zapoznanie się wykonawcy z dokumentacją został skrócony do mniej niż 80% terminu przewidzianego w Pzp na składanie ofert

1. Naruszenie art. 42 ust. 1 Pzp.

2. Naruszenie art. 51 ust. 4 lub art. 60e ust. 3, lub art. 64 ust. 3 Pzp lub naruszenie art. 60 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 57 ust. 5 Pzp, lub naruszenie art. 60e ust. 3a pkt 1 Pzp.

17.

Nieprawidłowości w zakresie oświadczeń i dokumentów wymaganych od wykonawców

5%

Naruszenie art. 25 ust. 1 Pzp przez żądanie od wykonawców oświadczeń lub dokumentów, które nie są niezbędne do przeprowadzenia postępowania.

18.

Dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia

5% albo

10%, albo

25%

1. Naruszenie art. 29 ust. 2 Pzp przez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

2. Naruszenie art. 29 ust. 3 Pzp przez opisanie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, tak że mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, bez zachowania przesłanek określonych w tym przepisie.

3. Naruszenie art. 30 ust. 3 lub 4 Pzp przez opisanie przedmiotu zamówienia przez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych bez dopuszczenia rozwiązań równoważnych lub z naruszeniem kolejności przewidzianej w Pzp.

19.

Niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia

5% albo

10%

Naruszenie art. 29 ust. 1 Pzp przez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób niejednoznaczny i niewyczerpujący, za pomocą niedostatecznie dokładnych i niezrozumiałych określeń, nieuwzględniający wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty.

20.

Ograniczenie kręgu potencjalnych wykonawców

5% albo

10%, albo

25%

1. Przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem – naruszenie art. 51 ust. 1 lub art. 57 ust. 2 Pzp przez zaproszenie do składania ofert mniejszej liczby wykonawców niż ich minimalna liczba przewidziana w Pzp.

2. Dialog konkurencyjny – naruszenie art. 60d ust. 2 Pzp przez zaproszenie do dialogu konkurencyjnego mniejszej liczby wykonawców niż ich minimalna liczba przewidziana w Pzp.

3. Negocjacje bez ogłoszenia – naruszenie art. 63 ust. 3 Pzp przez zaproszenie do negocjacji mniejszej liczby wykonawców niż ich minimalna liczba przewidziana w Pzp.

4. Zapytanie o cenę – naruszenie art. 71 ust. 1 Pzp przez zaproszenie do składania ofert mniejszej liczby wykonawców niż ich minimalna liczba przewidziana w Pzp.

5. Partnerstwo innowacyjne – naruszenie art. 57 ust. 2 w związku z art. 73e ust. 1 Pzp przez zaproszenie do składania ofert wstępnych mniejszej liczby wykonawców niż ich minimalna liczba przewidziana w Pzp.

21.

Prowadzenie negocjacji dotyczących treści oferty

5% albo

10%, albo

25%

Naruszenie art. 87 Pzp przez dokonywanie w toku badania i oceny ofert zmian w treści oferty.

22.

Naruszenia w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty

5% albo

10%, albo

25%

1. Naruszenie art. 89 Pzp przez odrzucenie najkorzystniejszej oferty bez zaistnienia przesłanek określonych w tym przepisie lub przez wybór jako najkorzystniejszej oferty podlegającej odrzuceniu; z zastrzeżeniem lp. 23.

2. Naruszenie art. 24 ust. 1 lub 5, lub 7 Pzp przez wykluczenie wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę, bez zaistnienia przesłanek określonych w tych przepisach lub naruszenie art. 24 ust. 10 Pzp przez niezapewnienie wykonawcy, przed jego wykluczeniem, możliwości udowodnienia, że jego udział nie zakłóci konkurencji, lub naruszenie art. 26 ust. 3 lub 3a, lub 4 Pzp przez zaniechanie wezwania określonego w tych przepisach.

23.

Naruszenia w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty

25%

Naruszenie art. 90 ust. 1 lub 1a Pzp w związku z art. 89 ust. 1 pkt 4 przez odrzucenie oferty jako zawierającej rażąco niską cenę lub koszt, bez zwrócenia się do wykonawcy o udzielenie, w określonym terminie, wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny lub kosztu, lub naruszenie art. 90 ust. 3 Pzp przez zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień, lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdziła, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

24.

Naruszenia w zakresie dokumentowania postępowania

5% albo

10%, albo

25%

Naruszenie art. 96 lub art. 97 Pzp przez dokumentowanie postępowania w sposób niezgodny z tymi przepisami.

25.

Naruszenia w zakresie zawierania umów

5% albo

10%, albo

25%

Naruszenie art. 94 ust. 3 Pzp w związku z art. 91 ust. 1 Pzp przez zawarcie umowy z innym wykonawcą niż ten, który złożył kolejną najkorzystniejszą ofertę z pozostałych ofert złożonych w postępowaniu, w przypadku gdy wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

26.

Naruszenia w zakresie zawierania umów

5%

1. Naruszenie art. 94 ust. 1 Pzp przez zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym niż określony w tym przepisie.

2. Naruszenie art. 183 ust. 1 Pzp przez zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego przed ogłoszeniem przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie.

27.

Brak przekazania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

5%

Naruszenie art. 92 ust. 1 pkt 1 Pzp przez niezawiadomienie wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty.

28.

Niedozwolona zmiana postanowień zawartej umowy

25% wartości ostatecznego zakresu świadczenia oraz

100% wartości dodatkowej zamówienia wynikającej ze zmiany umowy

Naruszenie art. 144 Pzp przez dokonanie zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, bez zachowania przesłanek umożliwiających taką zmianę, z zastrzeżeniem lp. 29.

29.

Niedozwolona zmiana postanowień zawartej umowy

25% wartości ostatecznego zakresu świadczenia oraz

100% wartości zmniejszenia zakresu świadczenia

Naruszenie art. 144 Pzp przez zmianę umowy polegającą na zmniejszeniu zakresu świadczenia wykonawcy w stosunku do zobowiązania zawartego w ofercie, bez zachowania przesłanek umożliwiających taką zmianę.

 

Załącznik 2. [WSKAŹNIKI PROCENTOWE PRZYPISANE DO NIEZGODNOŚCI DOTYCZĄCEJ STOSOWANIA KONKURENCYJNEGO TRYBU WYBORU WYKONAWCY]

Załącznik nr 2

WSKAŹNIKI PROCENTOWE PRZYPISANE DO NIEZGODNOŚCI DOTYCZĄCEJ STOSOWANIA KONKURENCYJNEGO TRYBU WYBORU WYKONAWCY

Lp.

Rodzaj niezgodności

Wskaźnik procentowy przypisany do stwierdzonej niezgodności

Opis niezgodności

1.

Niedopełnienie obowiązku upublicznienia zapytania ofertowego

100%

1. Naruszenie art. 43a ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 349 i 1888, z 2016 r. poz. 337 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 5 i 60), zwanej dalej „ustawą”, lub § 2 ust. 5 pkt 1 rozporządzenia przez niedopełnienie obowiązku udostępnienia zapytania ofertowego zgodnie z tymi przepisami.

2. Naruszenie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 5) lub § 9 pkt 2 rozporządzenia przez niedopełnienie obowiązku udostępnienia zapytania ofertowego zgodnie z tymi przepisami, z zastrzeżeniem lp. 2.

3. Punkty 1 i 2 stosuje się odpowiednio do wymienionych w tych punktach przypadków naruszeń przywołanych przepisów w powiązaniu z naruszeniem art. 43a ust. 5 pkt 3 ustawy, tj. przez zaniżanie wartości zadania lub dzielenie zadania na odrębne zadania, w celu uniknięcia obowiązku stosowania przepisów dotyczących ponoszenia kosztów w wyniku wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji z zachowaniem konkurencyjnego trybu ich wyboru.

2.

Niedopełnienie obowiązku upublicznienia zapytania ofertowego

25%

Naruszenie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw lub § 9 pkt 2 rozporządzenia przez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia zapytania ofertowego na stronie internetowej beneficjenta – w przypadku gdy posiada taką stronę, przy jednoczesnym skierowaniu tego zapytania do potencjalnych wykonawców, albo przez niedopełnienie obowiązku skierowania zapytania ofertowego do potencjalnych wykonawców, przy jednoczesnym zamieszczeniu tego zapytania na stronie internetowej beneficjenta.

3.

Niedopełnienie obowiązku upublicznienia zapytania ofertowego

5%

1. Naruszenie art. 43a ust. 3 ustawy lub § 2 ust. 5 pkt 1 rozporządzenia przez niedopełnienie obowiązku udostępnienia zapytania ofertowego zgodnie z tymi przepisami, przy jednoczesnym zamieszczeniu ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

2. Naruszenie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw lub § 9 pkt 2 rozporządzenia przez niedopełnienie obowiązku udostępnienia zapytania ofertowego zgodnie z tymi przepisami, przy jednoczesnym zamieszczeniu ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

4.

Wybranie wykonawcy będącego podmiotem powiązanym kapitałowo lub osobowo z beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu, lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru wykonawcy

100%

1. Naruszenie art. 43a ust. 4 ustawy.

2. Naruszenie art. 57h ust. 3 ustawy.

5.

Określenie dyskryminujących warunków udziału w postępowaniu

5% albo

10%, albo

25%

Naruszenie § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia przez określenie w zapytaniu ofertowym warunków, które utrudniają uczciwą konkurencję lub nie zapewniają równego traktowania wykonawców, lub przez niezamieszczenie w tym zapytaniu opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków określonych w tym zapytaniu.

6.

Nieokreślenie lub niewłaściwe określenie kryteriów oceny ofert

5% albo

10%, albo

25%

1. Naruszenie § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia przez nieokreślenie w zapytaniu ofertowym co najmniej dwóch kryteriów oceny ofert lub naruszenie § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w związku z art. 43a ust. 3 ustawy przez nieokreślenie ceny albo kosztu jako jednego z kryteriów oceny ofert.

2. Naruszenie § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia przez określenie w zapytaniu ofertowym kryteriów oceny oferty, które utrudniają uczciwą konkurencję lub nie zapewniają równego traktowania wykonawców, lub przez niezamieszczenie w tym zapytaniu informacji o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty.

7.

Nieokreślenie lub niewłaściwe określenie opisu sposobu przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium oceny oferty

5% albo

10%, albo

25%

Naruszenie § 2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia przez nieokreślenie w zapytaniu ofertowym opisu sposobu przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium oceny oferty lub określenie tego opisu w sposób, który utrudnia uczciwą konkurencję lub nie zapewnia równego traktowania wykonawców.

8.

Niezgodność w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty

25% albo

100%

Naruszenie § 3 rozporządzenia:

1) przez odrzucenie najkorzystniejszej oferty bez zaistnienia przesłanek określonych w tym przepisie lub

2) przez wybór jako najkorzystniejszej oferty podlegającej odrzuceniu.

9.

Ustalenie zbyt krótkich terminów składania ofert

25% – w przypadku gdy skrócenie terminu ≥ 50% terminu wymaganego,

10% – w przypadku gdy skrócenie terminu ≥ 30% terminu wymaganego,

2% albo 5% – w pozostałych przypadkach

Naruszenie § 2 ust. 1 pkt 5 lub ust. 5 pkt 2 rozporządzenia.

10.

Niejednoznaczny opis zadania

5% albo

10%

Naruszenie § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia przez opisanie zadania w sposób niejednoznaczny lub niewyczerpujący, lub nieuwzględniający wszystkich wymagań lub okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty, w szczególności niezawarcie terminu realizacji zadania.

11.

Dyskryminacyjny opis zadania

5% albo

10%, albo

25%

Naruszenie § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia przez opisanie zadania w sposób, który odnosi się do określonego znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, chyba że takie odniesienie jest uzasadnione zadaniem i został określony zakres równoważności.

12.

Niedozwolona zmiana treści zapytania ofertowego

5% albo

10%, albo

25%

Naruszenie § 2 ust. 5 rozporządzenia przez zmianę treści zapytania ofertowego po upływie terminu składania ofert.

13.

Niedozwolona zmiana umowy z wykonawcą

100% kosztów kwalifikowalnych stanowiących wartość dodatkowego zamówienia wynikającego ze zmiany umowy oraz 25% kosztów kwalifikowalnych stanowiących wartość ostatecznego zakresu świadczenia,

100% kosztów kwalifikowalnych stanowiących wartość zmniejszenia zakresu świadczenia oraz 25% kosztów kwalifikowalnych stanowiących wartość ostatecznego zakresu świadczenia

Naruszenie art. 43a ust. 1 ustawy oraz § 5 rozporządzenia przez zmianę umowy z wybranym wykonawcą bez wystąpienia przesłanek określonych w rozporządzeniu.

14.

Niedopełnienie obowiązku upublicznienia informacji o wyniku postępowania

5%

Naruszenie § 4 lub § 8 ust. 1 rozporządzenia.

15.

Niezgodność w zakresie dokumentowania postępowania

5% albo

10%, albo

25%

Naruszenie § 6 lub § 8 ust. 2, lub § 9 pkt 3 rozporządzenia przez dokumentowanie postępowania w sposób niezgodny z tymi przepisami.

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

ManpowerGroup

ManpowerGroup to światowy lider innowacyjnych rozwiązań dla rynku pracy. Usługi w Polsce obejmują pracę tymczasową, rekrutację stałą i badanie kompetencji pracowników, zatrudnienie zewnętrzne, outsourcing procesów, doradztwo personalne, zarządzanie karierą i outplacement.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama