REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2017 poz. 118

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ1)

z dnia 21 grudnia 2016 r.

w sprawie nadzoru przeciwpożarowego w polskich obszarach morskich oraz morskich portach i przystaniach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 50a ust. 9 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2145 oraz z 2017 r. poz. 32 i 60) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy zakres nadzoru przeciwpożarowego sprawowanego przez organy administracji morskiej;

2) szczegółowy sposób sprawowania nadzoru przeciwpożarowego, w tym tryb przeprowadzania inspekcji i kontroli, o których mowa w art. 50a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, zwanej dalej „ustawą”, oraz szczegółowy zakres informacji zawartych w protokole, o którym mowa w art. 50a ust. 7 ustawy;

3) warunki współpracy organów administracji morskiej z podmiotami, które uczestniczą w działaniach ratowniczo-gaśniczych w obrębie polskich obszarów morskich oraz portów i przystani morskich;

4) szczegółowy zakres informacji niezbędnych do określenia w planach zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń wód portowych oraz instrukcjach technologicznych i technologiczno-ruchowych oraz instrukcjach bezpiecznej obsługi statku;

5) szczegółowy zakres informacji, o których mowa w art. 50a ust. 8 pkt 4 ustawy.

2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do obiektów, urządzeń portowych oraz jednostek pływających Marynarki Wojennej, Straży Granicznej i Policji.

§ 2. [Definicje]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) porcie – należy przez to rozumieć obszar lądowy oraz obszar wód morskich w obrębie granic portu morskiego lub przystani morskiej;

2) podmiocie zarządzającym portem – należy przez to rozumieć podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2010 r. poz. 179, z 2015 r. poz. 1569 i 1642 oraz z 2016 r. poz. 1954);

3) statku – należy przez to rozumieć urządzenie pływające używane w środowisku morskim, w tym również: wodoloty, poduszkowce, statki podwodne, ruchome i umocowane platformy wiertnicze oraz doki pływające;

4) ładunku niebezpiecznym – należy przez to rozumieć materiały, substancje, przedmioty i towary określone jako niebezpieczne, szkodliwe lub zanieczyszczające, wymienione w:

a) Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, sporządzonej w Londynie dnia 2 listopada 1973 r., zmienionej Protokołem sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 761 i 773),

b) kodeksach, o których mowa w rozdziale VII Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzonej w Londynie dnia 1 listopada 1974 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 869),

– a także materiały, substancje, przedmioty i towary niewymienione powyżej, zgłoszone lub oznaczone jako niebezpieczne, szkodliwe lub zanieczyszczające w dokumentach przewozowych, na opakowaniach lub w karcie charakterystyki produktu;

5) terminalu – należy przez to rozumieć obiekt, obszar lub akwen portu, na którym zachodzą działania statek – ląd, w tym obiekt, obszar lub akwen portu, w którym:

a) rozpoczyna się lub kończy transport osób (terminal pasażerski) lub

b) dokonuje się zmiany środka transportu ładunków przewożonych statkiem na inny środek transportu lub na ląd (terminal przeładunkowy);

6) ustawie o bezpieczeństwie morskim – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2016 r. poz. 281 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 32 i 60);

7) akcji ratowniczo-gaśniczej – należy przez to rozumieć ogół działań ratowniczo-gaśniczych podejmowanych w związku z wystąpieniem zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu zdrowia lub życia ludzkiego, środowiska naturalnego lub mienia, od momentu jego wykrycia do zakończenia usuwania jego skutków, przez podmioty wykonujące zadania związane z ochroną przeciwpożarową w porcie oraz jednostki, o których mowa w art. 118 ustawy o bezpieczeństwie morskim.

§ 3. [Zadania dyrektorów morskich w zakresie nadzoru przeciwpożarowego w portach]

1. W zakresie nadzoru przeciwpożarowego w portach, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 9 ustawy, dyrektorzy urzędów morskich:

1) przed zatwierdzeniem planu zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń dla wód portowych, o którym mowa w § 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie organizacji i sposobu zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu (Dz. U. z 2015 r. poz. 358), weryfikują zawarte w nim informacje w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa morskiego i zapobiegania zanieczyszczaniu morza przez statki oraz szczegółowym zakresem informacji niezbędnych do określenia w planie zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń dla wód portowych określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) opracowują i na bieżąco aktualizują plan zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń dla wód portowych w porcie, dla którego nie ustanowiono podmiotu zarządzającego;

3) weryfikują informacje zawarte w instrukcji technologicznej, przedkładanej przez podmiot prowadzący w porcie działalność polegającą na transporcie, przeładunku, obróbce, składowaniu lub dystrybucji ładunków niebezpiecznych, w zakresie ich zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa morskiego i zapobiegania zanieczyszczaniu morza przez statki oraz szczegółowym zakresem informacji niezbędnych do określenia w instrukcji technologicznej określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

4) weryfikują informacje zawarte w:

a) cyklicznej instrukcji technologiczno-ruchowej, przedkładanej przez podmiot prowadzący w porcie działalność polegającą na budowie, remontowaniu i naprawach statków i innych obiektów pływających, a także innych środków transportu, urządzeń i instalacji,

b) jednorazowej instrukcji technologiczno-ruchowej, przedkładanej przez podmiot planujący podjęcie w porcie prac remontowych, naprawczych lub innych prac pożarowo niebezpiecznych o określonym zakresie i czasie realizacji

– w zakresie ich zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa morskiego i zapobiegania zanieczyszczaniu morza przez statki oraz szczegółowym zakresem informacji niezbędnych do określenia w instrukcji technologiczno-ruchowej określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

5) weryfikują informacje zawarte w instrukcji bezpiecznej obsługi statku przewożącego ładunki niebezpieczne przedkładanej przez podmiot zarządzający terminalem, w zakresie ich zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa morskiego i zapobiegania zanieczyszczaniu morza przez statki oraz szczegółowym zakresem informacji niezbędnych do określenia w instrukcji bezpiecznej obsługi statku określonym w załączniku nr 4 do rozporządzenia;

6) w ramach uzgadniania regulaminu organizacyjnego podmiotu wykonującego zadania związane z ochroną przeciwpożarową w porcie weryfikują zawarte w nim informacje, w szczególności w zakresie:

a) ich zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa morskiego i zapobiegania zanieczyszczaniu morza przez statki,

b) wielkości i rozmieszczenia sił i środków ochrony przeciwpożarowej od strony wody, mając na względzie konieczność zapewnienia odpowiednich sił i środków do natychmiastowego podjęcia działań ratowniczo-gaśniczych w porcie, a w uzasadnionych przypadkach również poza portem,

c) procedur i zasad współpracy ze służbami dyżurnymi podległymi właściwemu dyrektorowi urzędu morskiego;

7) przez planowane i doraźne inspekcje i kontrole, o których mowa w art. 50a ust. 2 ustawy, weryfikują działalność prowadzoną w porcie w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa morskiego i zapobiegania zanieczyszczaniu morza przez statki oraz planami, o których mowa w pkt 1 i 2, instrukcjami, o których mowa w pkt 3–5, oraz regulaminem, o którym mowa w pkt 6;

8) monitorują prawidłowe funkcjonowanie sił i środków ochrony przeciwpożarowej od strony wody, jakimi dysponują podmioty wykonujące zadania związane z ochroną przeciwpożarową w porcie;

9) w przypadku powzięcia informacji o pożarze lub innym zdarzeniu wymagającym podjęcia działań ratowniczo-gaśniczych na akwenie wód morskich portu, kierują do akcji ratowniczo-gaśniczej siły i środki ochrony przeciwpożarowej od strony wody podmiotów wykonujących zadania związane z ochroną przeciwpożarową w porcie oraz siły i środki właściwych jednostek, o których mowa w art. 118 ustawy o bezpieczeństwie morskim, których udział w akcji ratowniczo-gaśniczej jest uzasadniony koniecznością ochrony zdrowia lub życia ludzkiego, środowiska naturalnego lub mienia, mając na względzie bezpieczeństwo, możliwości operacyjne i pełnione przez te podmioty funkcje, oraz informują o tym fakcie Państwową Straż Pożarną, zwaną dalej „PSP”;

10) sporządzają roczną statystykę zdarzeń wymagających podjęcia działań ratowniczo-gaśniczych na obszarze swojej właściwości;

11) sporządzają roczną statystykę prac pożarowo niebezpiecznych prowadzonych na statkach znajdujących się w portach na obszarze swojej właściwości, z wyłączeniem prac prowadzonych w stoczniach;

12) na podstawie planów, o których mowa w pkt 1 i 2, instrukcji, o których mowa w pkt 3–5, oraz regulaminu, o którym mowa w pkt 6, prowadzą ewidencję sił i środków ochrony przeciwpożarowej od strony wody dostępnych w portach na obszarze swojej właściwości.

2. Planowane inspekcje i kontrole, o których mowa w ust. 1 pkt 7, są przeprowadzane na podstawie rocznego planu inspekcji i kontroli.

3. O zamiarze przeprowadzenia planowanych inspekcji i kontroli, o których mowa w ust. 1 pkt 7, dyrektor urzędu morskiego informuje podmiot zarządzający portem, terminalem lub stocznią, armatora statku lub podmiot wykonujący zadania związane z ochroną przeciwpożarową w porcie, w terminie nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych przed datą przeprowadzenia planowanej inspekcji lub kontroli.

4. Doraźne inspekcje i kontrole, o których mowa w ust. 1 pkt 7, są przeprowadzane bez uprzedniego powiadomienia podmiotu zarządzającego portem, terminalem lub stocznią, armatora statku lub podmiotu wykonującego zadania związane z ochroną przeciwpożarową w porcie, w celu zapewnienia bezpieczeństwa w porcie, a w szczególności w celu:

1) weryfikacji usunięcia nieprawidłowości wykrytych podczas wcześniejszych inspekcji i kontroli;

2) sprawdzenia efektywności stosowania planów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, instrukcji, o których mowa w ust. 1 pkt 3–5, oraz regulaminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 6;

3) wyjaśnienia zgłoszeń dotyczących nieprawidłowego funkcjonowania systemu ochrony przeciwpożarowej w porcie.

5. Protokół z przeprowadzonej planowanej lub doraźnej inspekcji i kontroli, o których mowa w ust. 1 pkt 7, zawiera informacje, o których mowa w art. 50a ust. 7 ustawy, oraz:

1) datę przeprowadzenia inspekcji lub kontroli;

2) oznaczenie podmiotu podlegającego inspekcji lub kontroli;

3) informację o rodzaju inspekcji lub kontroli oraz jej zakresie;

4) podpis inspektora oraz osoby upoważnionej przez podmiot podlegający inspekcji lub kontroli, a w przypadku odmowy podpisania protokołu informację o przyczynie braku podpisu osoby upoważnionej przez podmiot podlegający inspekcji lub kontroli.

6. W przypadku kolejnej przeprowadzonej planowanej lub doraźnej inspekcji i kontroli, o których mowa w ust. 1 pkt 7, protokół, o którym mowa w ust. 5, zawiera dodatkowo informacje o:

1) terminie i zakresie poprzedniej inspekcji lub kontroli;

2) stwierdzonych w trakcie poprzedniej inspekcji lub kontroli nieprawidłowościach i terminie wyznaczonym na ich usunięcie;

3) usunięciu lub nieusunięciu nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie poprzedniej inspekcji lub kontroli.

§ 4. [Zadania dyrektorów urzędów morskich w zakresie nadzoru przeciwpożarowego w polskich obszarach morskich]

W zakresie nadzoru przeciwpożarowego w polskich obszarach morskich, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 9 ustawy, dyrektorzy urzędów morskich:

1) weryfikują wyposażenie, kwalifikacje załogi oraz sposób eksploatacji statków w zakresie zgodności z wymaganiami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej określonymi w przepisach dotyczących bezpieczeństwa morskiego, wyposażenia morskiego, kwalifikacji morskich, ochrony przeciwpożarowej oraz zapobiegania zanieczyszczaniu morza przez statki;

2) zapewniają funkcjonowanie służb dyżurnych urzędów morskich, które informują dyrektora urzędu morskiego o każdym zdarzeniu wymagającym podjęcia działań ratowniczo-gaśniczych na obszarze swojej właściwości oraz na statku znajdującym się w polskich obszarach morskich;

3) realizują zadania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (Dz. U. z 2015 r. poz. 434 i 881, z 2016 r. poz. 1954 oraz z 2017 r. poz. 32) w zakresie funkcjonowania systemu zwalczania zanieczyszczeń na morzu.

§ 5. [Zadania ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej w zakresie nadzoru przeciwpożarowego w polskich obszarach morskich]

W zakresie nadzoru przeciwpożarowego w polskich obszarach morskich minister właściwy do spraw gospodarki morskiej:

1) przed zatwierdzeniem Planu akcji poszukiwawczych i ratowniczych, o którym mowa w art. 117 ust. 2 ustawy o bezpieczeństwie morskim, weryfikuje zawarte w nim informacje dotyczące działań ratowniczo-gaśniczych prowadzonych w przypadku wystąpienia pożaru w polskich obszarach morskich;

2) przed zatwierdzeniem krajowego planu zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń środowiska morskiego, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, weryfikuje zawarte w nim informacje dotyczące zagrożeń związanych z wystąpieniem pożaru w polskich obszarach morskich;

3) weryfikuje informacje dotyczące przeciwdziałania zagrożeniom i zanieczyszczeniom środowiska morskiego wymagane na podstawie pozwolenia, o którym mowa w art. 23 ustawy.

§ 6. [Współpraca z podmiotami uczestniczącymi w działaniach ratowniczo-gaśniczych w porcie]

1. Dyrektorzy urzędów morskich, bezpośrednio lub przez swoje służby dyżurne, współpracują z podmiotami, które uczestniczą w działaniach ratowniczo-gaśniczych w porcie, w tym z podmiotami wykonującymi zadania związane z ochroną przeciwpożarową w porcie oraz z jednostkami PSP.

2. W ramach współpracy, o której mowa w ust. 1, dyrektorzy urzędów morskich:

1) w przypadku powzięcia informacji o pożarze lub innym zdarzeniu wymagającym podjęcia działań ratowniczo-gaśniczych na obszarze lądowym portu lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie, informują o tym fakcie PSP oraz podmioty wykonujące zadania związane z ochroną przeciwpożarową w porcie;

2) podczas akcji ratowniczo-gaśniczej w porcie kierują ruchem statków w taki sposób, aby minimalizować zagrożenie pożarowe w porcie oraz nie utrudniać działań ratowniczo-gaśniczych;

3) przekazują podmiotom uczestniczącym w akcji ratowniczo-gaśniczej w porcie wszelkie dostępne informacje dotyczące rodzaju ładunku przewożonego przez statek wymagający podjęcia działań ratowniczo-gaśniczych, a w razie potrzeby pośredniczą w komunikacji radiowej między załogą statku a tymi podmiotami;

4) w uzgodnieniu z komendantem wojewódzkim, powiatowym lub miejskim PSP uczestniczą w prowadzonych przez PSP inspekcjach, kontrolach i ćwiczeniach z zakresu ochrony przeciwpożarowej dotyczących portu oraz sił, środków i procedur działania podmiotów wykonujących zadania związane z ochroną przeciwpożarową w porcie.

3. W ramach współpracy, o której mowa w ust. 1, podmioty wykonujące zadania związane z ochroną przeciwpożarową w porcie:

1) na bieżąco informują dyrektorów urzędów morskich o miejscu prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych oraz rodzaju i skali zagrożenia, w celu umożliwienia odpowiedniego kierowania ruchem statków;

2) w uzasadnionych przypadkach informują dyrektorów urzędów morskich o potrzebie skierowania do akcji ratowniczo-gaśniczej właściwych jednostek, o których mowa w art. 118 ustawy o bezpieczeństwie morskim, których udział jest uzasadniony koniecznością ochrony zdrowia lub życia ludzkiego, środowiska naturalnego lub mienia;

3) na polecenie dyrektorów urzędów morskich podejmują działania ratowniczo-gaśnicze na akwenie wód morskich portu oraz realizują zadania z zakresu reagowania na zagrożenia lub zanieczyszczenia morza określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie organizacji i sposobu zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu.

4. W trakcie akcji ratowniczo-gaśniczych w obrębie polskich obszarów morskich dyrektorzy urzędów morskich współpracują z podmiotami wymienionymi w Planie akcji poszukiwawczych i ratowniczych oraz krajowym planie zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń środowiska morskiego, na zasadach określonych w tych dokumentach.

§ 7. [Działania ratowniczo-gaśnicze]

1. W przypadku wystąpienia zdarzenia wymagającego podjęcia działań ratowniczo-gaśniczych w porcie, terminalu lub stoczni, właściwy podmiot zarządzający, bezzwłocznie, po zawiadomieniu właściwych podmiotów wykonujących zadania związane z ochroną przeciwpożarową w porcie oraz właściwych jednostek, o których mowa w art. 118 ustawy o bezpieczeństwie morskim, których udział w akcji ratowniczo-gaśniczej jest uzasadniony koniecznością ochrony zdrowia lub życia ludzkiego, środowiska naturalnego lub mienia, przekazuje właściwemu kapitanowi portu informacje dotyczące czasu i miejsca zdarzenia oraz nazwy i rodzaju statku lub innego obiektu pływającego znajdującego się na akwenie wód morskich portu, obiektu lub ładunku zlokalizowanego na obszarze lądowym portu, którego zdarzenie dotyczy.

2. Bezzwłocznie po zakończeniu działań ratowniczo-gaśniczych, o których mowa w ust. 1, właściwy podmiot zarządzający, którego te działania dotyczyły, przekazuje właściwemu kapitanowi portu informacje dotyczące:

1) czasu rozpoczęcia i zakończenia działań ratowniczo-gaśniczych;

2) nazwy i rodzaju statku lub innego obiektu pływającego znajdującego się na akwenie wód morskich portu, obiektu lub ładunku zlokalizowanego na obszarze lądowym portu, którego dotyczyły działania ratowniczo-gaśnicze;

3) wielkości sił i środków jednostek, które brały udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych;

4) liczby poszkodowanych osób i stopnia odniesionych przez nie obrażeń;

5) szacunkowej wartości szkód materialnych;

6) uwag i wniosków związanych ze zdarzeniem, którego dotyczyły działania ratowniczo-gaśnicze, mogących mieć wpływ na poprawę bezpieczeństwa w porcie.

§ 8. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: M. Gróbarczyk


1) Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 1909 i 2091).

Załącznik 1. [SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI NIEZBĘDNYCH DO OKREŚLENIA W PLANIE ZWALCZANIA ZAGROŻEŃ I ZANIECZYSZCZEŃ DLA WÓD PORTOWYCH]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
z dnia 21 grudnia 2016 r. (poz. 118)

Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI NIEZBĘDNYCH DO OKREŚLENIA W PLANIE ZWALCZANIA ZAGROŻEŃ I ZANIECZYSZCZEŃ DLA WÓD PORTOWYCH

1. Plan zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń dla wód portowych, zwany dalej „planem”, zawiera informacje:

1) na temat podmiotu przedkładającego plan do zatwierdzenia, zwanego dalej „podmiotem”, w tym:

a) jego nazwy,

b) siedziby i danych teleadresowych jego zarządu;

2) na temat obszaru objętego planem, w tym:

a) jego granic,

b) prowadzonej w jego obrębie działalności,

c) rodzajów obsługiwanych przez podmiot ładunków niebezpiecznych, według klasyfikacji IMO, oraz miejsc ich przeładunku, obróbki i składowania,

d) rodzajów zagrożeń i zanieczyszczeń, które mogą wystąpić w jego obrębie,

e) miejsc, w których występuje największe prawdopodobieństwo powstania zagrożeń i zanieczyszczeń,

f) miejsc wymagających szczególnej ochrony przed zagrożeniami i zanieczyszczeniami;

3) na temat możliwych scenariuszy wystąpienia najpoważniejszych zagrożeń i zanieczyszczeń;

4) na temat możliwości reagowania na powstałe zagrożenia i zanieczyszczenia, w tym informacje dotyczące:

a) sił, środków i procedur reagowania podmiotu na zagrożenia i zanieczyszczenia powstałe na obszarze objętym planem,

b) struktury organizacyjnej oraz możliwości operacyjnych podmiotu wykonującego zadania związane z ochroną przeciwpożarową w porcie,

c) właściwych jednostek, o których mowa w art. 118 ustawy o bezpieczeństwie morskim, które uczestniczą w działaniach zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na obszarze objętym planem,

d) obowiązujących procedur alarmowych, w zależności od rodzaju zagrożeń i zanieczyszczeń,

e) metod usuwania zagrożeń i zanieczyszczeń, z uwzględnieniem szczególnych warunków działania (takich jak zalodzenie, powódź, sztorm),

f) sposobu postępowania z powstałym zanieczyszczeniem i sposobu jego utylizacji,

g) organizacji łączności w sytuacji wystąpienia zagrożeń i zanieczyszczeń;

5) na temat ćwiczeń i szkoleń z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia i zanieczyszczenia, w tym ćwiczeń organizowanych wspólnie z Państwową Strażą Pożarną lub właściwymi jednostkami, o których mowa w art. 118 ustawy o bezpieczeństwie morskim;

6) na temat zgodności opisanych w nim procesów i procedur z właściwymi wymaganiami, o których mowa w ust. 3;

7) wymagane na podstawie przepisów wydanych przez właściwego dyrektora urzędu morskiego lub uznane za istotne przez podmiot.

2. Do planu dołącza się następujące załączniki:

1) mapa obszaru objętego planem ze wskazaniem miejsc przeładunku, obróbki i składowania ładunków niebezpiecznych, lokalizacji sił i środków reagowania na zagrożenia i zanieczyszczenia, którymi dysponuje podmiot, w tym rozmieszczenia sprzętu do zwalczania zanieczyszczeń wód portowych oraz stałych instalacji gaśniczych, sprzętu gaśniczego i ratunkowego oraz dróg ewakuacyjnych;

2) dane kontaktowe jednostek lub osób właściwych w sprawach bezpieczeństwa wyznaczonych przez podmioty prowadzące działalność na obszarze objętym planem oraz informacja na temat sposobów alarmowania podmiotu wykonującego zadania związane z ochroną przeciwpożarową w porcie oraz właściwych jednostek, o których mowa w art. 118 ustawy o bezpieczeństwie morskim, które uczestniczą w działaniach zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na obszarze objętym planem, wraz ze wskazaniem sposobu bezpośredniego alarmowania danej jednostki lub osoby;

3) karta zmian ze wskazaniem terminu i zakresu zmian wprowadzonych do planu.

3. Informacje, o których mowa w ust. 1, podmiot przygotowuje na podstawie wymagań określonych w:

1) Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, sporządzonej w Londynie dnia 2 listopada 1973 r., zmienionej Protokołem sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 761 i 773);

2) kodeksach, o których mowa w rozdziale VII Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzonej w Londynie dnia 1 listopada 1974 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 869);

3) Konwencji o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego, sporządzonej w Helsinkach dnia 9 kwietnia 1992 r. (Dz. U. z 2000 r. poz. 346).

Załącznik 2. [SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI NIEZBĘDNYCH DO OKREŚLENIA W INSTRUKCJI TECHNOLOGICZNEJ]

Załącznik nr 2

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI NIEZBĘDNYCH DO OKREŚLENIA W INSTRUKCJI TECHNOLOGICZNEJ

1. Instrukcja technologiczna, zwana dalej „instrukcją”, zawiera informacje:

1) na temat podmiotu przedkładającego instrukcję do zatwierdzenia, zwanego dalej „podmiotem”, w tym:

a) jego nazwy,

b) siedziby i danych teleadresowych jego zarządu;

2) na temat obszaru objętego instrukcją, w tym:

a) jego granic,

b) prowadzonej w jego obrębie działalności,

c) rodzajów obsługiwanych przez podmiot ładunków niebezpiecznych, według klasyfikacji IMO, oraz miejsc ich przeładunku, obróbki i składowania;

3) na temat procesu technologicznego dla poszczególnych rodzajów ładunków niebezpiecznych obsługiwanych przez podmiot, w tym:

a) charakterystyki procesu,

b) zabezpieczeń stanowisk pracy związanych z procesem technologicznym,

c) konieczności zapewnienia asysty statku pożarniczego lub innego zabezpieczenia przed zagrożeniami o charakterze pożarowym, chemicznym lub ekologicznym;

4) na temat możliwych scenariuszy wystąpienia najpoważniejszych zagrożeń oraz procedur postępowania w przypadku ich wystąpienia, w tym:

a) sił, środków i procedur reagowania podmiotu na zagrożenia,

b) struktury organizacyjnej oraz możliwości operacyjnych podmiotu wykonującego zadania związane z ochroną przeciwpożarową w porcie,

c) obowiązujących procedur alarmowych, w zależności od rodzaju zagrożeń,

d) organizacji łączności w sytuacji wystąpienia zagrożeń;

5) na temat zgodności opisanych w niej procesów i procedur z właściwymi wymaganiami, o których mowa w ust. 3;

6) wymagane na podstawie przepisów wydanych przez właściwego dyrektora urzędu morskiego lub uznane za istotne przez podmiot.

2. Do instrukcji dołącza się następujące załączniki:

1) mapa obszaru objętego instrukcją ze wskazaniem miejsc przeładunku, obróbki i składowania ładunków niebezpiecznych, lokalizacji sił i środków reagowania na zagrożenia, którymi dysponuje podmiot, w tym rozmieszczenia sprzętu gaśniczego i ratunkowego oraz dróg ewakuacyjnych;

2) dane kontaktowe jednostek lub osób właściwych w sprawach bezpieczeństwa wyznaczonych przez podmioty prowadzące działalność na obszarze objętym instrukcją oraz informacja na temat sposobów alarmowania podmiotu wykonującego zadania związane z ochroną przeciwpożarową w porcie oraz właściwych jednostek, o których mowa w art. 118 ustawy o bezpieczeństwie morskim, które uczestniczą w działaniach zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na obszarze objętym instrukcją, wraz ze wskazaniem sposobu bezpośredniego alarmowania danej jednostki lub osoby;

3) karta zmian ze wskazaniem terminu i zakresu zmian wprowadzonych do instrukcji.

3. Informacje, o których mowa w ust. 1, podmiot przygotowuje na podstawie wymagań określonych w:

1) kodeksach, o których mowa w rozdziale VII Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzonej w Londynie dnia 1 listopada 1974 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 869);

2) Umowie europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 882);

3) Umowie europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych (ADN), zawartej w Genewie dnia 26 maja 2000 r. (Dz. U. z 2010 r. poz. 1537);

4) Regulaminie międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiącym załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 840);

5) rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającym dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającym rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006, str. 1, z późn. zm.);

6) rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczącym wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów (Dz. Urz. UE L 201 z 27.07.2012, str. 60, z późn. zm.);

7) rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającym i uchylającym dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1, z późn. zm.);

8) ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1432 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60);

9) ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 191, 298, 904 i 2138 oraz z 2017 r. poz. 60);

10) ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672, 831, 903, 1250, 1427, 1933, 1991, 2255 i 2260);

11) ustawie z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1017, z 2013 r. poz. 1650, z 2015 r. poz. 1893, z 2016 r. poz. 544, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60);

12) ustawie z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1100 i 1893, z 2016 r. poz. 544, 1250, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 32 i 60);

13) ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166, z 2015 r. poz. 1485 oraz z 2016 r. poz. 266, 904, 1250, 1954 i 2260);

14) ustawie z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 49 i 1948);

15) ustawie z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1203 oraz z 2016 r. poz. 2003);

16) ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 i 1954);

17) rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. poz. 138);

18) rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. poz. 719);

19) rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 262);

20) rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27 października 2010 r. w sprawie pomieszczeń magazynowych i obiektów do przechowywania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. poz. 1451);

21) przepisach wydanych na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2145 oraz z 2017 r. poz. 32 i 60);

22) regulaminach, instrukcjach i zarządzeniach podmiotu zarządzającego obszarem, na którym prowadzona jest działalność objęta instrukcją, wydanych na podstawie przepisów o ochronie przeciwpożarowej.

Załącznik 3. [SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI NIEZBĘDNYCH DO OKREŚLENIA W INSTRUKCJI TECHNOLOGICZNO-RUCHOWEJ]

Załącznik nr 3

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI NIEZBĘDNYCH DO OKREŚLENIA W INSTRUKCJI TECHNOLOGICZNO-RUCHOWEJ

1. Cykliczna instrukcja technologiczno-ruchowa, zwana dalej „cykliczną instrukcją t-r”, zawiera informacje:

1) na temat podmiotu przedkładającego cykliczną instrukcję t-r do zatwierdzenia, zwanego dalej „podmiotem”, w tym:

a) jego nazwy,

b) siedziby i danych teleadresowych jego zarządu;

2) na temat obszaru objętego cykliczną instrukcją t-r, w tym:

a) jego granic,

b) użytkowanych terenów, obiektów i akwenów,

c) miejsc prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych,

d) miejsc i sposobu składowania materiałów i substancji pożarowo niebezpiecznych;

3) na temat zakresu działalności prowadzonej przez podmiot, w tym:

a) rodzaju wykonywanych prac pożarowo niebezpiecznych,

b) rodzajów wykorzystywanych materiałów i substancji pożarowo niebezpiecznych;

4) na temat możliwych scenariuszy wystąpienia najpoważniejszych zagrożeń i zanieczyszczeń;

5) na temat możliwości reagowania na powstałe zagrożenia i zanieczyszczenia, w tym informacje dotyczące:

a) sił, środków i procedur ochrony przeciwpożarowej podmiotu,

b) struktury organizacyjnej oraz możliwości operacyjnych podmiotu wykonującego zadania związane z ochroną przeciwpożarową w porcie,

c) właściwych jednostek, o których mowa w art. 118 ustawy o bezpieczeństwie morskim, które uczestniczą w działaniach zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na obszarze objętym instrukcją t-r,

d) obowiązujących procedur alarmowych, w zależności od rodzaju zagrożeń i zanieczyszczeń,

e) organizacji łączności w sytuacji wystąpienia zagrożeń i zanieczyszczeń;

6) na temat zgodności opisanych w niej procesów i procedur z właściwymi wymaganiami, o których mowa w ust. 4;

7) wymagane na podstawie przepisów wydanych przez właściwego dyrektora urzędu morskiego lub uznane za istotne przez podmiot.

2. Do cyklicznej instrukcji t-r dołącza się następujące załączniki:

1) mapa obszaru objętego cykliczną instrukcją t-r ze wskazaniem miejsc składowania materiałów i substancji pożarowo niebezpiecznych, miejsc prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych oraz lokalizacji sił i środków ochrony przeciwpożarowej, którymi dysponuje podmiot, w tym rozmieszczenia sprzętu gaśniczego i ratunkowego oraz dróg ewakuacyjnych;

2) książka prac pożarowo niebezpiecznych zawierająca informacje dotyczące terminów i rodzajów prowadzonych prac pożarowo niebezpiecznych;

3) dane kontaktowe jednostek lub osób właściwych w sprawach bezpieczeństwa wyznaczonych przez podmiot oraz informacja na temat sposobów alarmowania podmiotu wykonującego zadania związane z ochroną przeciwpożarową w porcie oraz właściwych jednostek, o których mowa w art. 118 ustawy o bezpieczeństwie morskim, które uczestniczą w działaniach zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na obszarze objętym cykliczną instrukcją t-r, wraz ze wskazaniem sposobu bezpośredniego alarmowania danej jednostki lub osoby;

4) karta zmian ze wskazaniem terminu i zakresu zmian wprowadzonych do cyklicznej instrukcji t-r.

3. Jednorazowa instrukcja technologiczno-ruchowa zawiera informacje:

1) na temat podmiotu planującego podjęcie w porcie prac remontowych, naprawczych lub innych prac pożarowo niebezpiecznych, zwanych dalej „pracami”, oraz:

a) planowanego miejsca podjęcia prac (adres, nazwa nabrzeża lub jednostki pływającej),

b) planowanego terminu rozpoczęcia i zakończenia prac,

c) zakresu planowanych prac,

d) urządzeń i substancji planowanych do użycia podczas prac,

e) planowanego zabezpieczenia przeciwpożarowego prac;

2) na temat danych kontaktowych jednostek lub osób właściwych w sprawach bezpieczeństwa wyznaczonych przez podmiot planujący podjęcie prac oraz sposobów alarmowania podmiotu wykonującego zadania związane z ochroną przeciwpożarową w porcie oraz właściwych jednostek, o których mowa w art. 118 ustawy o bezpieczeństwie morskim, które uczestniczą w działaniach zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na obszarze, na którym będą prowadzone prace, wraz ze wskazaniem sposobu bezpośredniego alarmowania danej osoby lub jednostki;

3) wymagane na podstawie przepisów wydanych przez właściwego dyrektora urzędu morskiego lub uznane za istotne przez podmiot planujący podjęcie prac.

4. Informacje, o których mowa w ust. 1, podmiot przygotowuje na podstawie wymagań określonych w:

1) ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 191, 298, 904 i 2138 oraz z 2017 r. poz. 60);

2) rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. poz. 719);

3) rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i przebudowie oraz remoncie jednostek pływających (Dz. U. poz. 770 oraz z 2007 r. poz. 1065).

Załącznik 4. [SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI NIEZBĘDNYCH DO OKREŚLENIA W INSTRUKCJI BEZPIECZNEJ OBSŁUGI STATKU]

Załącznik nr 4

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI NIEZBĘDNYCH DO OKREŚLENIA W INSTRUKCJI BEZPIECZNEJ OBSŁUGI STATKU

1. Instrukcja bezpiecznej obsługi statku zawiera informacje:

1) na temat podmiotu przedkładającego instrukcję bezpiecznej obsługi statku do zatwierdzenia, zwanego dalej „podmiotem”, w tym:

a) jego nazwy,

b) siedziby i danych teleadresowych jego zarządu;

2) na temat obszaru objętego instrukcją bezpiecznej obsługi statku, w tym:

a) jego granic,

b) prowadzonej w jego obrębie działalności;

3) na temat typu statku, którego obsługi dotyczy, w tym:

a) rodzaju przewożonego ładunku, według klasyfikacji IMO,

b) zasad bezpiecznego przewozu określonego rodzaju ładunku;

4) na temat procedur związanych z wejściem statku do portu, w tym konieczności:

a) uzyskania świadectwa odgazowania statku,

b) zapewnienia asysty statku pożarniczego;

5) na temat miejsca docelowego – terminalu przeładunku przewożonego ładunku, w tym:

a) poszczególnych etapów przeładunku,

b) istniejącego zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie terminalu,

c) wymagań w zakresie bezpieczeństwa na poszczególnych etapach przeładunku;

6) na temat potencjalnych zagrożeń związanych z postojem i eksploatacją statku w porcie;

7) na temat sposobów reagowania w sytuacji wystąpienia najpoważniejszych zagrożeń na statku lub w jego otoczeniu;

8) na temat procedur związanych z opuszczeniem portu przez statek;

9) na temat zgodności opisanych w niej procesów i procedur z właściwymi wymaganiami, o których mowa w ust. 3;

10) wymagane na podstawie przepisów wydanych przez właściwego dyrektora urzędu morskiego lub uznane za istotne przez podmiot.

2. Do instrukcji bezpiecznej obsługi statku dołącza się następujące załączniki:

1) plan terminalu ze wskazaniem jego granic, stałych elementów infrastruktury nabrzeża, lokalizacji urządzeń przeładunkowych, lokalizacji środków ochrony przeciwpożarowej i dróg ewakuacyjnych;

2) dane kontaktowe jednostek lub osób właściwych w sprawach bezpieczeństwa wyznaczonych przez podmiot oraz informacja na temat sposobów alarmowania podmiotu wykonującego zadania związane z ochroną przeciwpożarową w porcie oraz właściwych jednostek, o których mowa w art. 118 ustawy o bezpieczeństwie morskim, które uczestniczą w działaniach zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na obszarze objętym instrukcją bezpiecznej obsługi statku, wraz ze wskazaniem sposobu bezpośredniego alarmowania danej jednostki lub osoby;

3) lista kontrolna w zakresie czynności kapitana statku;

4) lista kontrolna w zakresie czynności związanych z obsługą statku przez terminal;

5) karta zmian ze wskazaniem terminu i zakresu zmian wprowadzonych do instrukcji bezpiecznej obsługi statku.

3. Informacje, o których mowa w ust. 1, podmiot przygotowuje na podstawie wymagań określonych w:

1) kodeksach, o których mowa w rozdziale VII Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzonej w Londynie dnia 1 listopada 1974 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 869);

2) Umowie europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 882);

3) Umowie europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych (ADN), zawartej w Genewie dnia 26 maja 2000 r. (Dz. U. z 2010 r. poz. 1537);

4) Regulaminie międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiącym załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 840);

5) ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1834, 1948 i 1954);

6) rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. poz. 719).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-01-18
  • Data wejścia w życie: 2017-02-02
  • Data obowiązywania: 2023-04-13

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA