| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ1)

z dnia 5 stycznia 2017 r.

w sprawie audytów morskich jednostek edukacyjnych

Na podstawie art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2016 r. poz. 281 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 32 i 60) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. [Zakres regulacji]

Przepisy rozporządzenia określają:

1) warunki i tryb uznawania, zmiany zakresu uznania, potwierdzania uznania, odnawiania, zawieszania i cofania uznania morskich jednostek edukacyjnych, zwanych dalej „MJE”;

2) warunki i sposób przeprowadzania audytów;

3) sposób sporządzania i aktualizacji listy audytorów;

4) wysokość wynagrodzenia i warunki wynagradzania członków zespołu audytującego oraz ekspertów, w zależności od zakresu przeprowadzanego audytu;

5) wzory dokumentów stosowanych przy przeprowadzaniu audytów MJE.

§ 2. [Definicje]

Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) ustawa – ustawę z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim;

2) minister – ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej;

3) kierownik MJE – rektora uczelni, w której działa podstawowa jednostka organizacyjna, której działalność jest przedmiotem audytu, dyrektora ponadgimnazjalnej szkoły morskiej oraz osobę kierującą placówką kształcenia praktycznego, dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiającą uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, w tym ośrodkiem prowadzącym działalność szkoleniową w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach trzecich w rozumieniu art. 5 pkt 35 i 36 ustawy;

4) data rocznicowa – dzień i miesiąc każdego roku odpowiadające dacie rozpoczęcia obowiązywania danego dokumentu;

5) niezgodność – odstępstwo od wymagań Międzynarodowej konwencji, o której mowa w § 3, lub ustawy w zakresie szkolenia członków załóg statków morskich oraz dodatkowych szkoleń w zakresie sektora gospodarki morskiej niestanowiące zagrożenia dla zakładanych efektów szkolenia;

6) niezgodność duża – odstępstwo od wymagań Międzynarodowej konwencji, o której mowa w § 3, lub ustawy w zakresie szkolenia członków załóg statków morskich oraz dodatkowych szkoleń w zakresie sektora gospodarki morskiej stanowiące zagrożenie dla zakładanych efektów szkolenia;

7) program szkolenia – program szkolenia, dodatkowego szkolenia, przeszkolenia lub kształcenia realizowany przez MJE w zakresie objętym:

a) Międzynarodową konwencją, o której mowa w § 3, i przepisami wydanymi na podstawie art. 74 ust. 4 ustawy,

b) przepisami wydanymi na podstawie art. 78 ust. 2 ustawy,

c) przepisami wydanymi na podstawie art. 52 ust. 6 ustawy z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 49 i 1948),

d) przepisami wydanymi na podstawie art. 150 ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1489, 1579, 1823, 1948, 1954 i 2003);

8) szkolenie – szkolenie, dodatkowe szkolenie, przeszkolenie lub kształcenie prowadzone przez MJE na podstawie programów szkoleń, o których mowa w pkt 7.

Rozdział 2

Warunki uznawania, zmiany zakresu uznania, potwierdzania uznania, odnawiania, zawieszania i cofania uznania

§ 3. [Zakres uznania morskich jednostek edukacyjnych]

MJE zostają uznane w zakresie spraw objętych postanowieniami Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. poz. 201 i 202, z 1999 r. poz. 286 oraz z 2013 r. poz. 1092 i 1093), zwanej dalej „Konwencją STCW”, lub ustawy w zakresie:

1) szkolenia członków załóg statków morskich lub pracowników sektora gospodarki morskiej innych niż marynarze, jeżeli:

a) posiadają wyznaczoną osobę odpowiedzialną za proces szkolenia i egzaminowania,

b) szkolenia prowadzone są:

– na podstawie programów szkoleń oraz na podstawie tych programów opracowanych w języku angielskim w przypadku, gdy szkolenia są prowadzone w języku angielskim,

– przez odpowiednio wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną zgodnie z minimalnymi wymaganiami dotyczącymi kadry dydaktycznej określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 74 ust. 7 ustawy,

– w odpowiednio wyposażonych salach i na sprzęcie wymaganym do właściwego przeprowadzenia szkolenia zgodnie z minimalnymi wymaganiami dotyczącymi wyposażenia bazy dydaktycznej określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 74 ust. 7 ustawy,

c) zapewniają:

– sprawdzenie spełnienia warunków wstępnych do przyjęcia kandydatów na szkolenia,

– pełną informację w swoich siedzibach oraz na swoich stronach internetowych na temat warunków organizacji i przeprowadzenia szkolenia,

– prawidłowy przebieg szkolenia w celu osiągnięcia zakładanych efektów szkolenia, w szczególności uwzględniający sprawdzenie nabytej wiedzy po zakończeniu każdego etapu szkolenia,

– prawidłowy sposób zaliczania praktyki nadzorowanej i wystawiania zaświadczenia o zaliczeniu książki praktyk – jeżeli dotyczy,

– prawidłowy przebieg zaliczenia części praktycznej szkolenia, uznawanego za równoważne z egzaminem praktycznym, zgodnie z wymaganiami egzaminacyjnymi określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 74 ust. 4 i art. 77 ust. 10 ustawy oraz zgodnie z Konwencją STCW, przy udziale egzaminatora Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej posiadającego uprawnienia do przeprowadzania egzaminów praktycznych na odpowiednim poziomie i w odpowiednim dziale na symulatorach odpowiadających wymaganiom określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 74 ust. 7 ustawy – jeżeli dotyczy,

d) posiadają system zarządzania jakością potwierdzony odpowiednim certyfikatem i obejmujący procesy dotyczące szkoleń, w szczególności:

– przygotowania i realizacji programów szkoleń,

– rekrutacji, oceniania i szkolenia kadry,

– przygotowania i organizowania praktyk morskich oraz ich nadzorowania i zaliczenia książki praktyk – jeżeli dotyczy,

– zasad oceniania poziomu osiąganych kompetencji oraz kryteriów zaliczania,

– dokumentowania, monitorowania i oceniania prowadzonych szkoleń,

– kontroli jakości szkoleń,

– realizacji zaliczenia części praktycznej szkolenia, uznawanego za równoważne z egzaminem praktycznym, zgodnie z wymaganiami egzaminacyjnymi określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 74 ust. 4 i art. 77 ust. 10 ustawy oraz zgodnie z Konwencją STCW – jeżeli dotyczy

– przy czym w nowo tworzonych MJE system zarządzania jakością powinien być potwierdzony certyfikatem w okresie roku od rozpoczęcia działalności szkoleniowej,

e) rejestrują szkolenia i przeszkolenia w systemie, o którym mowa w art. 74 ust. 3 ustawy;

2) możliwości przeprowadzania egzaminów praktycznych, jeżeli ich własna baza szkoleniowa i warunki do przeprowadzania egzaminów praktycznych odpowiadają wymaganiom określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 74 ust. 7 ustawy.

§ 4. [Zmiana zakresu uznania, potwierdzania uznania oraz odnawiania uznania]

Do zmiany zakresu uznania, potwierdzania uznania oraz odnawiania uznania ma zastosowanie § 3.

§ 5. [Zawieszenie uznania]

1. Wystawienie co najmniej jednej karty niezgodności dużej skutkuje zawieszeniem uznania na okres nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż termin usunięcia niezgodności dużej wynikający z informacji, o której mowa w § 15 ust. 1, licząc od dnia wydania decyzji o zawieszeniu uznania przez ministra.

2. Zawieszenie uznania może dotyczyć części lub całości prowadzonej działalności szkoleniowej MJE w zależności od obszaru oddziaływania stwierdzonej niezgodności dużej na proces szkolenia.

3. Zawieszenie części prowadzonej działalności szkoleniowej MJE, jednoznaczne z zawieszeniem prawa do prowadzenia szkolenia lub szkoleń, następuje, gdy w trakcie audytu stwierdzono niezgodność dużą dotyczącą:

1) wyposażenia lub treści realizowanego programu szkolenia, uniemożliwiającą przeprowadzenie szkolenia w całości zgodnie z ramowym programem szkolenia;

2) udziału tego samego uczestnika szkolenia w dwóch lub więcej szkoleniach w tym samym czasie, w tej samej MJE równocześnie.

4. Zawieszenie całości prowadzonej działalności szkoleniowej MJE następuje w przypadku, gdy w trakcie audytu stwierdzono:

1) ponownie niezgodności, o których mowa w ust. 3;

2) niezapewnienie warunków bezpieczeństwa uczestnikom szkoleń;

3) przeprowadzanie fikcyjnych szkoleń.

5. W okresie zawieszenia nie mogą być rozpoczynane nowe szkolenia objęte zawieszeniem. Dokończenie trwających szkoleń jest możliwe jedynie pod warunkiem przedstawienia doraźnego rozwiązania umożliwiającego ich prawidłowe ukończenie.

§ 6. [Cofnięcie uznania prowadzonej działalności szkoleniowej, unieważnienie certyfikatu]

1. Cofnięcie uznania prowadzonej działalności szkoleniowej MJE, jednoznaczne z unieważnieniem certyfikatu uznania, następuje w przypadku:

1) niedotrzymania warunków określonych w decyzji o zawieszeniu uznania;

2) ponownego stwierdzenia tej samej niezgodności dużej, która była podstawą do wydania decyzji o zawieszeniu całości prowadzonej działalności, w wyniku pierwszego audytu przeprowadzonego po upływie okresu zawieszenia.

2. Od dnia cofnięcia uznania MJE nie może rozpocząć nowego szkolenia, a aktualnie prowadzone szkolenia dokańczane będą pod ścisłym nadzorem ministra.

3. Ponowne ubieganie się o uznanie może nastąpić po upływie roku od dnia cofnięcia uznania.

Rozdział 3

Audyty

§ 7. [Zasady składania wniosku o przeprowadzenie audytu]

1. Wniosek o przeprowadzenie audytu składa kierownik MJE do ministra.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, oraz wszystkie wymagane załączniki przesłane do ministra sporządza się w języku polskim, a w przypadku placówek kształcenia praktycznego, dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiających uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, w tym ośrodków prowadzących działalność szkoleniową w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach trzecich w rozumieniu art. 5 pkt 35 i 36 ustawy, zwanych dalej „morskimi ośrodkami szkoleniowymi”, których siedziby znajdują się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w językach polskim lub angielskim.

3. Wniosek o przeprowadzenie audytu, o którym mowa w art. 75 ust. 1 pkt 3 ustawy, składa się nie później niż 3 miesiące przed:

1) datą rocznicową, jeżeli proces szkolenia trwa nie dłużej niż 2 lata,

2) połową okresu ważności uznania, jeżeli proces szkolenia trwa co najmniej 2 lata,

z wyjątkiem roku, w którym następuje odnowienie ważności uznania.

4. Wniosek o przeprowadzenie audytu, o którym mowa w art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy, składa się nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu ważności aktualnego uznania.

5. Po otrzymaniu kompletnego wniosku o przeprowadzenie audytu, o którym mowa w art. 75 ust. 1 ustawy, zespół audytujący, o którym mowa w art. 76 ust. 3 ustawy, przeprowadza audyt w zakresie określonym we wniosku.

§ 8. [Termin przeprowadzania audytów]

1. Audyty, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 1–3 ustawy, przeprowadza się w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku po wcześniejszym powiadomieniu MJE.

2. Audyt, o którym mowa w art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy, przeprowadza się przed upływem terminu ważności aktualnego uznania.

3. Audyty, o których mowa w art. 75 ust. 2 ustawy, nie wymagają wcześniejszego powiadomienia.

4. Dopuszcza się przeprowadzenie audytu dotyczącego zmiany zakresu uznania z audytem dotyczącym potwierdzenia uznania albo z audytem dotyczącym odnowienia ważności uznania. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

§ 9. [Wniosek o przeprowadzenie audytu w uczelni]

1. Do wniosku o przeprowadzenie w uczelni audytu, o którym mowa w art. 75 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy, należy dołączyć:

1) kopię aktu prawnego stanowiącego podstawę prowadzenia kształcenia w uczelni publicznej, a w przypadku uczelni niepublicznej lub związku uczelni niepublicznych – kopię odpisu z rejestru uczelni niepublicznych i związku uczelni niepublicznych prowadzonego przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego;

2) kopię statutu uczelni;

3) kopię regulaminu studiów, studiów doktoranckich lub studiów podyplomowych;

4) wykaz form, profili i poziomów studiów na poszczególnych specjalnościach i kierunkach studiów, do których prowadzenia jest uprawniona podstawowa jednostka organizacyjna uczelni, ze wskazaniem tytułów zawodowych nadawanych absolwentom tych studiów, studiów doktoranckich oraz studiów podyplomowych, kursów dokształcających lub szkoleń prowadzonych w uczelni w zakresie objętym postanowieniami Konwencji STCW i ustawy;

5) kopię ważnego certyfikatu systemu zarządzania jakością w zakresie działalności szkoleniowej objętej postanowieniami Konwencji STCW i ustawy, wraz z opisem procesów, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. d;

6) opis wewnętrznego systemu zapewniania jakości szkolenia;

7) informację dotyczącą kadry dydaktycznej podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni, obejmującą imiona, nazwiska, zakres i poziom kwalifikacji, w tym kwalifikacji morskich, oraz wskazanie poszczególnych zajęć prowadzonych przez tę kadrę;

8) programy kształcenia dla poszczególnych specjalności i kierunków studiów, programy studiów podyplomowych, programy studiów doktoranckich lub programy kursów dokształcających i szkoleń zawierające szczegółowe cele tych kursów i szkoleń;

9) wzór dyplomu ukończenia studiów oraz wzory świadectw ukończenia studiów doktoranckich i podyplomowych, zaświadczeń o ukończeniu kursów dokształcających lub szkoleń;

10) opis bazy dydaktycznej oraz wykaz wyposażenia posiadanego przez podstawową jednostkę organizacyjną uczelni prowadzącą kształcenie w zakresie objętym postanowieniami Konwencji STCW i ustawy;

11) opis warunków przeprowadzania zaliczenia z części praktycznej szkolenia, uznawanego za równoważne z egzaminem praktycznym, zgodnie z wymaganiami egzaminacyjnymi określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 74 ust. 4 i art. 77 ust. 10 ustawy oraz zgodnie z Konwencją STCW – jeżeli dotyczy;

12) opis symulatorów przewidzianych do przeprowadzania egzaminów praktycznych – jeżeli dotyczy;

13) opis warunków zaliczenia praktyki nadzorowanej i wystawienia zaświadczenia o zaliczeniu książki praktyk – jeżeli dotyczy;

14) kopię dowodu wniesienia opłaty za przeprowadzenie audytu.

2. Do wniosku o przeprowadzenie audytu, o którym mowa w art. 75 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy dołączyć załączniki, o których mowa w ust. 1 pkt 4–8, 10–14, oraz pozostałe załączniki wskazane w ust. 1, jeżeli wprowadzono w nich zmiany od ostatniego audytu, a w przypadku gdy zmiana zakresu dotyczy tylko możliwości przeprowadzania egzaminów praktycznych, należy dołączyć załączniki, o których mowa w ust. 1 pkt 12 i 14.

3. Do wniosku o przeprowadzenie audytu, o którym mowa w art. 75 ust. 1 pkt 3 ustawy, należy dołączyć załączniki, o których mowa w ust. 1, jeżeli wprowadzono w nich zmiany od ostatniego audytu.

4. W przypadku szkoleń prowadzonych w języku angielskim do wniosku o przeprowadzenie audytu należy dołączyć załączniki, o których mowa w ust. 1 pkt 8 i 9, sporządzone w języku angielskim.

§ 10. [Wniosek o przeprowadzenie audytu w ponadgimnazjalnej szkole morskiej]

1. Do wniosku o przeprowadzenie w ponadgimnazjalnej szkole morskiej audytu, o którym mowa w art. 75 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy, należy dołączyć:

1) kopię aktu założycielskiego ponadgimnazjalnej szkoły morskiej;

2) kopię statutu ponadgimnazjalnej szkoły morskiej;

3) kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego – w przypadku szkół niepublicznych zakładanych przez osoby prawne i fizyczne;

4) wykaz działalności dydaktycznych w zakresie objętym postanowieniami Konwencji STCW i ustawy;

5) kopię ważnego certyfikatu systemu zarządzania jakością w zakresie działalności szkoleniowej objętej postanowieniami Konwencji STCW i ustawy, wraz z opisem procesów, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. d;

6) informację dotyczącą kadry dydaktycznej ponadgimnazjalnej szkoły morskiej, obejmującą imiona, nazwiska, zakres i poziom kwalifikacji, w tym kwalifikacji morskich, oraz wskazanie poszczególnych zajęć prowadzonych przez tę kadrę;

7) programy szkoleń zgłoszone do uznania zawierające w szczególności:

a) szczegółowe cele szkolenia określające poziom kompetencji, wynikające z wymagań egzaminacyjnych, które powinny być osiągnięte przez uczestnika szkolenia,

b) opis wewnątrzszkolnego systemu oceniania, zasad prowadzenia zaliczeń i egzaminów, metod sprawdzania wiedzy, umiejętności i oceny kompetencji,

c) spis posiadanych pomocy dydaktycznych niezbędnych do szkolenia;

8) wzory zaświadczeń, świadectw i dyplomów na kierunkach, na których szkolenie odbywa się zgodnie z Konwencją STCW i ustawą;

9) opis bazy dydaktycznej oraz wykaz wyposażenia posiadanego przez ponadgimnazjalną szkołę morską prowadzącą szkolenie w zakresie objętym postanowieniami Konwencji STCW i ustawy;

10) opis warunków przeprowadzania zaliczenia z części praktycznej szkolenia, uznawanego za równoważne z egzaminem praktycznym, zgodnie z wymaganiami egzaminacyjnymi określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 74 ust. 4 i art. 77 ust. 10 ustawy oraz zgodnie z Konwencją STCW – jeżeli dotyczy;

11) opis symulatorów przewidzianych do przeprowadzania egzaminów praktycznych – jeżeli dotyczy;

12) opis warunków zaliczenia praktyki nadzorowanej i wystawienia zaświadczenia o zaliczeniu książki praktyk – jeżeli dotyczy;

13) kopię dowodu wniesienia opłaty za przeprowadzenie audytu.

2. Do wniosku o przeprowadzenie audytu, o którym mowa w art. 75 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy dołączyć załączniki, o których mowa w ust. 1 pkt 4–7, 9–13, oraz pozostałe załączniki wskazane w ust. 1, jeżeli wprowadzono w nich zmiany od ostatniego audytu, a w przypadku gdy zmiana zakresu dotyczy tylko możliwości przeprowadzania egzaminów praktycznych, należy dołączyć załączniki, o których mowa w ust. 1 pkt 11 i 13.

3. Do wniosku o przeprowadzenie audytu, o którym mowa w art. 75 ust. 1 pkt 3 ustawy, należy dołączyć załączniki, o których mowa w ust. 1, jeżeli wprowadzono w nich zmiany od ostatniego audytu.

4. W przypadku szkoleń prowadzonych w języku angielskim do wniosku o przeprowadzenie audytu należy dołączyć załączniki, o których mowa w ust. 1 pkt 7 i 8, sporządzone w języku angielskim.

§ 11. [Wniosek o przeprowadzenie audytu w morskich ośrodkach szkoleniowych]

1. Do wniosku o przeprowadzenie w morskich ośrodkach szkoleniowych audytu, o którym mowa w art. 75 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy, należy dołączyć:

1) kopię aktu założycielskiego morskiego ośrodka szkoleniowego;

2) kopię statutu morskiego ośrodka szkoleniowego;

3) kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego – w przypadku placówek niepublicznych zakładanych przez osoby prawne i fizyczne;

4) kopię dokumentu potwierdzającego wpis morskiego ośrodka szkoleniowego do rejestru jednostek szkoleniowych zgodny z przepisami państw członkowskich Unii Europejskiej i państw trzecich, w rozumieniu art. 5 pkt 35 i 36 ustawy, w których został utworzony, o ile taki rejestr jest prowadzony;

5) wykaz działalności szkoleniowej w zakresie objętym postanowieniami Konwencji STCW i ustawy;

6) kopię ważnego certyfikatu systemu zarządzania jakością w zakresie działalności szkoleniowej objętej postanowieniami Konwencji STCW i ustawy, wraz z opisem procesów, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. d;

7) opis wewnętrznego systemu zapewniania jakości szkolenia;

8) informację dotyczącą kadry dydaktycznej morskiego ośrodka szkoleniowego, obejmującą imiona, nazwiska, zakres i poziom kwalifikacji, w tym kwalifikacji morskich, oraz wskazanie poszczególnych zajęć prowadzonych przez tę kadrę;

9) programy szkolenia dotyczące szkoleń zgłoszonych do uznania zawierające w szczególności:

a) szczegółowe cele szkolenia określające poziom kompetencji, wynikające z wymagań egzaminacyjnych, które powinny być osiągnięte przez uczestnika szkolenia,

b) opis metod sprawdzania wiedzy, umiejętności i oceny kompetencji,

c) spis posiadanych pomocy dydaktycznych niezbędnych do szkolenia w zakresie objętym postanowieniami Konwencji STCW i ustawy;

10) wzory zaświadczeń o ukończeniu szkoleń;

11) opis bazy dydaktycznej oraz wykaz wyposażenia posiadanego przez morski ośrodek szkoleniowy prowadzący kształcenie w zakresie objętym postanowieniami Konwencji STCW i ustawy;

12) opis warunków przeprowadzania zaliczenia z części praktycznej szkolenia, uznawanego za równoważne z egzaminem praktycznym, zgodnie z wymaganiami egzaminacyjnymi określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 74 ust. 4 i art. 77 ust. 10 ustawy oraz zgodnie z Konwencją STCW – jeżeli dotyczy;

13) opis symulatorów przewidzianych do przeprowadzania egzaminów praktycznych – jeżeli dotyczy;

14) kopię dowodu wniesienia opłaty za przeprowadzenie audytu.

2. W przypadku morskich ośrodków szkoleniowych spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do wniosku o przeprowadzenie audytu należy dołączyć załączniki równoważne z załącznikami, o których mowa w ust. 1, w języku angielskim lub w języku polskim z zastrzeżeniem ust. 5.

3. Do wniosku o przeprowadzenie audytu, o którym mowa w art. 75 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy dołączyć załączniki, o których mowa w ust. 1 pkt 5–9, 11–14, oraz pozostałe załączniki wskazane w ust. 1, jeżeli wprowadzono w nich zmiany od ostatniego audytu, a w przypadku gdy zmiana zakresu dotyczy tylko możliwości przeprowadzania egzaminów praktycznych, należy dołączyć załączniki, o których mowa w ust. 1 pkt 13 i 14.

4. Do wniosku o przeprowadzenie audytu, o którym mowa w art. 75 ust. 1 pkt 3 ustawy, należy dołączyć załączniki, o których mowa w ust. 1, jeżeli wprowadzono w nich zmiany od ostatniego audytu.

5. W przypadku szkoleń prowadzonych w języku angielskim do wniosku o przeprowadzenie audytu należy dołączyć załączniki, o których mowa w ust. 1 pkt 9 i 10, sporządzone w języku angielskim.

§ 12. [Forma składania wniosków]

1. Wnioski wraz z załącznikami, o których mowa w § 9–11, można składać w postaci papierowej lub elektronicznej.

2. Wnioski w postaci elektronicznej wraz z wszystkimi załącznikami w postaci kopii elektronicznych powinny być uwierzytelnione przez kierownika MJE przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

3. Do wniosków w postaci papierowej można dołączać załączniki zapisane na elektronicznym nośniku danych.

§ 13. [Zakres audytu przeprowadzanego w morskich jednostkach edukacyjnych]

1. Audytowi przeprowadzanemu w MJE podlega w szczególności:

1) działalność MJE oraz organizacja procesu szkolenia zgodnie z uprawnieniami posiadanymi przez MJE;

2) dokumentacja prowadzonego w MJE szkolenia;

3) zgodność kwalifikacji kadry dydaktycznej MJE, w tym kwalifikacji morskich, z minimalnymi wymaganiami kwalifikacyjnymi do prowadzenia zajęć;

4) zasady przeprowadzania i wyniki okresowych ocen pracy kadry dydaktycznej MJE;

5) zakres działania systemu zarządzania jakością obejmującego proces szkolenia w odniesieniu do przepisów ustawy i Konwencji STCW.

2. W ramach audytu zespół audytujący, o którym mowa w art. 76 ust. 3 ustawy:

1) weryfikuje wniosek wraz z załącznikami;

2) przeprowadza czynności audytowe w MJE obejmujące weryfikację zgodności przedstawionej przez MJE dokumentacji ze stanem faktycznym;

3) weryfikuje podjęte działania korygujące wynikające ze sporządzonych kart niezgodności, o których mowa w § 14 ust. 4.

3. W ramach audytu dodatkowego zespół audytujący przeprowadza czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 2, w zakresie, jaki stanowi przedmiot audytu dodatkowego.

§ 14. [Sprawozdanie]

1. Zespół audytujący po przeprowadzonych czynnościach audytowych, o których mowa w § 13 ust. 2 pkt 2, sporządza sprawozdanie w postaci papierowej w dwóch egzemplarzach.

2. Audytor wiodący przekazuje sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, kierownikowi MJE. Drugi egzemplarz sprawozdania przekazuje ministrowi.

3. Audytor wiodący wnioskuje do ministra o udzielenie albo nieudzielenie uznania, zmianę zakresu uznania, potwierdzenie uznania lub odnowienie uznania, zawieszenie uznania albo cofnięcie uznania w zależności od wyników audytu.

4. W przypadku stwierdzenia niezgodności lub niezgodności dużej audytor wiodący sporządza dodatkowo w dwóch egzemplarzach karty niezgodności, odrębnie dla niezgodności albo niezgodności dużej, określając w nich szczegóły niezgodności oraz termin przekazania informacji o podjętych działaniach korygujących, z których po jednym egzemplarzu przekazuje kierownikowi MJE wraz ze sprawozdaniem, o którym mowa w ust. 1.

5. W przypadku wystawienia kart niezgodności audytor wiodący dopiero po zamknięciu ostatniej karty niezgodności przekazuje ministrowi sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, wraz z zamkniętymi kartami niezgodności oraz odpowiednim wnioskiem o udzielenie uznania, zmianę zakresu uznania, potwierdzenie uznania lub odnowienie uznania.

6. W przypadku stwierdzenia niezgodności dużej audytor wiodący przekazuje ministrowi sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, wraz z kopią niezamkniętej karty niezgodności dużej oraz wnioskiem o zawieszenie uznania.

§ 15. [Informacja o podjętych działaniach korygujących, terminie usunięcia niezgodności albo niezgodności dużej]

1. Kierownik MJE informuje na piśmie audytora wiodącego w terminie, o którym mowa w § 14 ust. 4, o podjętych działaniach korygujących oraz terminie usunięcia niezgodności albo niezgodności dużej.

2. Audytor wiodący po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 1, analizuje karty niezgodności, a w przypadku akceptacji podjętych przez MJE działań korygujących zamyka wystawione karty, dokonując stosownej adnotacji na tych kartach, oraz informuje kierownika MJE o zamknięciu poszczególnych kart.

3. Audytor wiodący po zaakceptowaniu i zamknięciu ostatniej karty niezgodności dużej przekazuje do ministra zamknięte karty niezgodności dużej wraz z informacją o zrealizowaniu przez MJE zaleceń wynikających z wystawionych kart niezgodności dużej oraz wniosek o uchylenie wydanej wcześniej decyzji o zawieszeniu uznania, jeżeli zamknięcie ostatniej karty niezgodności dużej nastąpiło przed upływem terminu ważności decyzji o zawieszeniu uznania.

4. Audytor wiodący zamyka także karty niezgodności w przypadku:

1) braku akceptacji podjętych przez MJE działań korygujących zawartych w informacji, o której mowa w ust. 1;

2) nieotrzymania informacji o podjętych działaniach korygujących w terminie, o którym mowa w § 14 ust. 4.

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 4, audytor wiodący informuje kierownika MJE o zamknięciu kart niezgodności.

§ 16. [Wzór sprawozdania oraz wzór karty niezgodności i niezgodności dużej]

Wzór sprawozdania oraz wzór karty niezgodności i niezgodności dużej w postaci papierowej określają załączniki nr 1 w języku polskim i nr 2 w języku angielskim.

§ 17. [Kompetencje ministra]

1. Minister, na wniosek audytora wiodącego, po przeprowadzonym audycie, z zastrzeżeniem art. 75 ust. 9 ustawy, wydaje:

1) certyfikat uznania w przypadku uznania lub odnowienia uznania MJE;

2) certyfikat zmiany zakresu uznania w przypadku zmiany zakresu uznania MJE.

2. Minister, na wniosek audytora wiodącego, po przeprowadzonym audycie wydaje decyzję o zawieszeniu albo cofnięciu uznania MJE, o której mowa w art. 75 ust. 6 ustawy.

3. Minister, na wniosek audytora wiodącego, po przeprowadzonym audycie informuje pisemnie kierownika MJE o uzyskaniu potwierdzenia uznania.

4. Wzór certyfikatu uznania w postaci papierowej określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

5. Wzór certyfikatu zmiany zakresu uznania w postaci papierowej określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

6. W przypadku zmiany zakresu uznania każdorazowo wystawia się certyfikat zmiany zakresu uznania obejmujący rozszerzony lub zmniejszony zakres uznania. W okresie ważności certyfikatu uznania można wystawić kilka certyfikatów zmiany zakresu uznania z terminem ważności niewykraczającym poza datę ważności certyfikatu uznania.

§ 18. [Wysokość wynagrodzenia i warunki wynagradzania]

Wysokość wynagrodzenia i warunki wynagradzania członków zespołu audytującego oraz ekspertów, w zależności od zakresu przeprowadzanego audytu, określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

Rozdział 4

Lista audytorów i aktualizacja listy

§ 19. [Weryfikacja osób wpisywanych na listę audytorów]

1. Na listę audytorów, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy, są wpisywane osoby zweryfikowane w zakresie, o którym mowa w art. 76 ust. 2 ustawy, przez zespół powołany przez ministra.

2. Kandydatów na audytorów zgłaszają: przewodniczący Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej, urząd obsługujący ministra, urzędy morskie lub inne podmioty działające w obszarze gospodarki morskiej.

§ 20. [Ważność listy audytorów]

1. Lista audytorów jest sporządzana na okres 3 lat.

2. Lista audytorów jest aktualizowana w każdym czasie w zależności od potrzeb.

§ 21. [Aktualizacja listy audytorów]

1. Minister aktualizuje listę audytorów przez:

1) uzupełnienie listy audytorów;

2) skreślenie z listy audytorów:

a) w przypadku śmierci audytora,

b) na wniosek audytora,

c) na wniosek podmiotu, o którym mowa w § 19 ust. 2,

d) w przypadku nienależytego wykonywania czynności przez audytora,

e) w przypadku, gdy audytor przestał spełniać warunki określone w art. 76 ust. 2 ustawy.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c–e, zespół, o którym mowa w § 19 ust. 1, przedstawia ministrowi opinię w zakresie skreślenia audytora z listy audytorów.

Rozdział 5

Przepisy przejściowy i końcowy

§ 22. [Stosowanie przepisów]

Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 23. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: M. Gróbarczyk


1) Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 1909 i 2091).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie audytów morskich jednostek edukacyjnych (Dz. U. poz. 698), które zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1320) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Załącznik 1. [WZÓR SPRAWOZDANIA Z AUDYTU W MORSKIEJ JEDNOSTCE EDUKACYJNEJ ORAZ WZÓR KARTY NIEZGODNOŚCI]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
z dnia 5 stycznia 2017 r. (poz. 222)

Załącznik nr 1

WZÓR SPRAWOZDANIA Z AUDYTU W MORSKIEJ JEDNOSTCE EDUKACYJNEJ ORAZ WZÓR KARTY NIEZGODNOŚCI

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR SPRAWOZDANIA Z AUDYTU W MORSKIEJ JEDNOSTCE EDUKACYJNEJ ORAZ WZÓR KARTY NIEZGODNOŚCI]

Załącznik nr 2

WZÓR SPRAWOZDANIA Z AUDYTU W MORSKIEJ JEDNOSTCE EDUKACYJNEJ ORAZ WZÓR KARTY NIEZGODNOŚCI

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR CERTYFIKATU UZNANIA MORSKIEJ JEDNOSTKI EDUKACYJNEJ]

Załącznik nr 3

WZÓR CERTYFIKATU UZNANIA MORSKIEJ JEDNOSTKI EDUKACYJNEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR CERTYFIKATU ZMIANY ZAKRESU UZNANIA MORSKIEJ JEDNOSTKI EDUKACYJNEJ]

Załącznik nr 4

WZÓR CERTYFIKATU ZMIANY ZAKRESU UZNANIA MORSKIEJ JEDNOSTKI EDUKACYJNEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 5. [WYSOKOŚĆ I WARUNKI WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ZESPOŁU AUDYTUJĄCEGO ORAZ EKSPERTÓW]

Załącznik nr 5

WYSOKOŚĆ I WARUNKI WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ZESPOŁU AUDYTUJĄCEGO ORAZ EKSPERTÓW

I. Wysokość wynagrodzenia brutto członków zespołu audytującego oraz ekspertów

AUDYT

STAWKA DZIENNA
AUDYTORA WIODĄCEGO

STAWKA DZIENNA
AUDYTORA LUB EKSPERTA

Pierwszy dzień audytu

200 PLN

150 PLN

Drugi dzień i następne dni audytu

150 PLN

100 PLN

 

II. Warunki wynagradzania audytorów i ekspertów:

1) przeprowadzenie czynności audytowych w MJE obejmujące weryfikację zgodności przedstawionej przez MJE dokumentacji ze stanem faktycznym;

2) zweryfikowanie podjętych działań korygujących wynikających ze sporządzonych kart niezgodności;

3) sporządzenie sprawozdania potwierdzającego przeprowadzenie audytu, w którym brali udział;

4) wynagrodzenie jest naliczane za liczbę dni, w których audytor lub ekspert rzeczywiście uczestniczył w audycie;

5) potwierdzeniem wykonania przez audytorów i ekspertów zadań objętych audytem jest podpisanie przez wszystkich audytorów i ekspertów odpowiedniego sprawozdania z audytu dotyczącego uznania, potwierdzenia uznania, zmiany zakresu uznania, odnowienia uznania lub audytu dodatkowego.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron z siedzibą w Krakowie świadczy kompleksowe usługi prawne na terenie całego kraju na rzecz wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, osób fizycznych i innych podmiotów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »