| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

z dnia 25 stycznia 2017 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych oraz jednostek naukowych na pomoc materialną dla studentów i doktorantów

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 i 1579) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych oraz jednostek naukowych na pomoc materialną dla studentów i doktorantów (Dz. U. poz. 260), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 stycznia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych oraz jednostek naukowych na pomoc materialną dla studentów i doktorantów (Dz. U. poz. 74).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 stycznia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych oraz jednostek naukowych na pomoc materialną dla studentów i doktorantów (Dz. U. poz. 74), które stanowią:

„§ 2. Rozporządzenie stosuje się do podziału dotacji, począwszy od dnia 1 stycznia 2016 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.".

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: wz. A. Bobko

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych oraz jednostek naukowych na pomoc materialną dla studentów i doktorantów]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 25 stycznia 2017 r. (poz. 226)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
1)

z dnia 19 lutego 2015 r.

w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych oraz jednostek naukowych na pomoc materialną dla studentów i doktorantów

Na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, 1933, 2169 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych oraz jednostek naukowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej „ustawą”, na realizację zadań związanych z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów, w zakresie określonym w art. 173 ust. 1 ustawy, oraz doktorantów, w zakresie określonym w art. 199 ust. 1 ustawy, zwanych dalej „dotacjami”.

§ 2. 1. Z określonych w poszczególnych częściach budżetu państwa środków na dotacje dysponenci części budżetu państwa:

1) wyodrębniają część stanowiącą 20% tych środków, dzieloną między uczelnie publiczne proporcjonalnie do liczby studentów i doktorantów zakwaterowanych w domach studenckich uczelni macierzystych;

2) mogą wyodrębnić część uzupełniającą nieprzekraczającą 5% tych środków z przeznaczeniem na podziały uzupełniające i korygujące.

2. Ze środków pozostałych po wyodrębnieniu części, o których mowa w ust. 1, dysponenci części budżetu państwa wyodrębniają części dzielone między uczelnie i jednostki naukowe według następujących zasad:

1) część dzieloną proporcjonalnie do liczby studentów i doktorantów;

2) część dzieloną proporcjonalnie do sumy liczb stanowiących wynik stosunku liczby studentów otrzymujących stypendium socjalne w uczelni do kwoty dochodu na osobę w rodzinie uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne ustalonej na podstawie art. 179 ust. 2 ustawy oraz stosunku liczby doktorantów otrzymujących stypendium socjalne w uczelni lub w jednostce naukowej, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 34 ustawy, zwanej dalej „jednostką naukową”, do kwoty dochodu na osobę w rodzinie uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne ustalonej na podstawie art. 199 ust. 4 w związku z art. 179 ust. 2 ustawy;

3) część dzieloną proporcjonalnie do liczby studentów i doktorantów będących osobami niepełnosprawnymi.

3. (uchylony).2)

4. Kwota dotacji dla uczelni lub jednostki naukowej jest równa sumie kwot obliczonych zgodnie z ust. 1 pkt 1 i ust. 2.

5. W przypadku uczelni niepublicznej kwota dotacji, o której mowa w ust. 4, stanowi dotację kalkulacyjną w rozumieniu art. 106a ustawy.

§ 3. 1. W przypadku gdy w uczelni publicznej przewidywany stan funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w części pochodzącej z dotacji, na koniec roku poprzedzającego rok przyznania dotacji jest wyższy niż 30% kwoty dotacji z roku poprzedniego, kwota dotacji dla tej uczelni, obliczona zgodnie z § 2 ust. 4, ulega zmniejszeniu o kwotę stanowiącą różnicę między przewidywanym stanem tego funduszu w części pochodzącej z dotacji a kwotą stanowiącą 30% kwoty dotacji z roku poprzedniego.

2. W przypadku gdy w uczelni niepublicznej lub w jednostce naukowej przewidywany stan funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w części pochodzącej z dotacji, na koniec roku poprzedzającego rok przyznania dotacji jest wyższy niż 10% kwoty dotacji z roku poprzedniego, kwota dotacji dla tej uczelni lub jednostki, obliczona zgodnie z § 2 ust. 4, ulega zmniejszeniu o kwotę stanowiącą różnicę między przewidywanym stanem tego funduszu w części pochodzącej z dotacji a kwotą stanowiącą 10% kwoty dotacji z roku poprzedniego.

3. Kwotę dotacji z roku poprzedniego, o której mowa w ust. 1 i 2, stanowi kwota dotacji obliczona zgodnie z § 2 ust. 4, powiększona lub pomniejszona w wyniku podziałów uzupełniających i korygujących, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2.

4. Kwoty zmniejszeń, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz kwoty pozostałe w wyniku nieprzyznania dotacji uczelniom niepublicznym z powodu zaistnienia przesłanki określonej w art. 106a ustawy powiększają część uzupełniającą dotacji, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2.

§ 4. Dane niezbędne do obliczenia dotacji na dany rok budżetowy są przekazywane przez uczelnie i jednostki naukowe w terminie do dnia 15 stycznia według stanu:

1) na dzień 30 listopada roku poprzedzającego rok przyznania dotacji – w zakresie liczby studentów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, liczby doktorantów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 2, oraz kwoty dochodu na osobę w rodzinie uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne;

2) na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania dotacji – w zakresie liczby doktorantów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 i 3, oraz przewidywanego stanu funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów na koniec roku poprzedzającego rok przyznania dotacji, w części pochodzącej z dotacji.

§ 5. W celu podziału dotacji na rok 2015 przyjmuje się, że kwotę dotacji z roku poprzedniego, o której mowa w § 3 ust. 1 i 2 niniejszego rozporządzenia, stanowi kwota dotacji obliczona dla uczelni lub jednostki naukowej w poprzednim roku budżetowym zgodnie z § 2 ust. 5 rozporządzenia, o którym mowa w § 8, powiększona lub pomniejszona w wyniku podziałów uzupełniających i korygujących, o których mowa w § 2 ust. 2 rozporządzenia, o którym mowa w § 8.

§ 6. Uczelnie i jednostki naukowe, które do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia nie przekazały danych niezbędnych do obliczenia dotacji na rok 2015, przekażą te dane w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 7. Rozporządzenie stosuje się do podziału dotacji, począwszy od dnia 1 stycznia 2015 r.

§ 8. Traci moc rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych oraz jednostek naukowych na pomoc materialną dla studentów i doktorantów (Dz. U. poz. 957).

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia3).


1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej – szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1896).

2) Przez § 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 stycznia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych oraz jednostek naukowych na pomoc materialną dla studentów i doktorantów (Dz. U. poz. 74), które weszło w życie z dniem 19 stycznia 2016 r.

3) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 25 lutego 2015 r.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »