Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 25 stycznia 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i szczegółowych zasad prowadzenia rejestrów nieruchomości, udziałów i akcji nabytych lub objętych przez cudzoziemców

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r. poz. 1061 i 2175) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i szczegółowych zasad prowadzenia rejestrów nieruchomości, udziałów i akcji nabytych lub objętych przez cudzoziemców]

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie trybu postępowania i szczegółowych zasad prowadzenia rejestrów nieruchomości, udziałów i akcji nabytych lub objętych przez cudzoziemców (Dz. U. poz. 2556) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„§ 4. Wpisu do rejestrów dokonuje się nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wpływu dokumentu będącego podstawą do dokonania wpisu lub od dnia zakończenia czynności wyjaśniających.

§ 5. Wpisu do rejestrów dokonuje się na podstawie:

1) wypisu aktu notarialnego oraz kopii umowy z podpisami notarialnie poświadczonymi, na mocy których cudzoziemiec nabył nieruchomość położoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub nabył lub objął udziały, akcje lub ogół praw i obowiązków w spółce handlowej będącej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) wypisu aktu poświadczenia dziedziczenia i wypisu protokołu dziedziczenia oraz odpisu europejskiego poświadczenia spadkowego, jeżeli stwierdzono w nich dziedziczenie przez cudzoziemca, zaś w skład spadku wchodzą własność lub wieczyste użytkowanie nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub udziały, akcje lub ogół praw i obowiązków w spółce handlowej będącej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3) odpisu prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku oraz odpisu prawomocnego orzeczenia, na którego podstawie cudzoziemiec nabył nieruchomość położoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub nabył lub objął udziały, akcje lub ogół praw i obowiązków w spółce handlowej, w tym odpisu europejskiego poświadczenia spadkowego;

4) kopii dokumentów złożonych do akt rejestrowych, z których wynika, że cudzoziemiec nabył lub objął udziały, akcje lub ogół praw i obowiązków w spółce handlowej będącej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności kopii umów, orzeczeń sądowych, aktów poświadczenia dziedziczenia wraz z protokołami dziedziczenia, list wspólników, a w przypadku gdy nabycie lub objęcie podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców – także na podstawie odpisu wydanego w tym przedmiocie postanowienia;

5) odpisu ostatecznej decyzji administracyjnej, jeżeli na jej mocy doszło do nabycia nieruchomości położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”;

2) w § 6 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) oznaczenie katalogu danych:

a) notariusza, repertorium oraz daty sporządzenia aktu notarialnego, aktu poświadczenia dziedziczenia, europejskiego poświadczenia spadkowego lub notarialnego poświadczenia podpisów,

b) sądu, sygnatury akt, daty wydania orzeczenia sądowego,

c) sądu rejestrowego, sygnatury akt, daty dokumentu złożonego do akt rejestrowych,

d) sądu rejestrowego, sygnatury sprawy, daty dokonania wpisu do rejestru przedsiębiorców,

e) organu administracji publicznej, sygnatury akt, daty wydania decyzji;”.

§ 2. [Stosowanie przepisów]

W sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: B. Szydło

Dziennik Ustaw