| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI1)

z dnia 8 lutego 2017 r.

w sprawie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej

Na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. poz. 489, z 2012 r. poz. 951 oraz z 2016 r. poz. 1250 i 2003) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa organizację i tryb pracy Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej, zwanej dalej „Radą”, oraz wysokość wynagrodzenia członków Rady, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, zwanej dalej „ustawą”.

§ 2. [Posiedzenia Rady]

1. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady na wniosek ministra właściwego do spraw informatyzacji lub z własnej inicjatywy, a także na wniosek członków Rady.

2. Podstawę działania Rady stanowi opracowany przez Radę plan pracy na dany rok kalendarzowy.

§ 3. [Miejsce i termin posiedzenia]

1. Miejsce i termin posiedzenia wyznacza Przewodniczący Rady, informując o nich pozostałych członków Rady co najmniej na 10 dni przed planowanym terminem posiedzenia.

2. Na wniosek członka Rady lub z własnej inicjatywy Przewodniczący Rady może zaprosić do udziału w posiedzeniu Rady, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Rady.

§ 4. [Uchwały Rady]

1. Rada obraduje i przyjmuje stanowiska w kwestiach należących do jej właściwości na posiedzeniach, w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady.

2. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

§ 5. [Informacja o podjętych uchwałach]

Po każdym posiedzeniu Rady Przewodniczący Rady informuje ministra właściwego do spraw informatyzacji o podjętych przez Radę uchwałach.

§ 6. [Wiceprzewodniczący]

Wiceprzewodniczący Rady zastępuje Przewodniczącego Rady w przypadku jego nieobecności.

§ 7. [Wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Rady]

Członkom Rady, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 10 ustawy, za udział w posiedzeniu Rady przysługuje wynagrodzenie w wysokości 35% kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, ustalanej corocznie w ustawie budżetowej.

§ 8. [Obsługa administracyjno-biurowa]

Obsługę administracyjno-biurową prac Rady oraz finansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem Rady, w tym wynagrodzeń członków Rady, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 10 ustawy, zapewnia Ministerstwo Cyfryzacji.

§ 9. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 września 2010 r. w sprawie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej (Dz. U. poz. 1233).

§ 10. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Cyfryzacji: A. Streżyńska


1) Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1910 i 2090).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Tomala

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »