| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 2 lutego 2017 r.

w sprawie szczegółowego sposobu etykietowania, plombowania i pakowania materiału szkółkarskiego oraz sadzonek winorośli2)

Na podstawie art. 103c ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. poz. 1512, z 2013 r. poz. 865, z 2015 r. poz. 1893, z 2016 r. poz. 2246 oraz z 2017 r. poz. 60) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy sposób etykietowania, plombowania i pakowania materiału szkółkarskiego kategorii elitarny i kategorii kwalifikowany, z uwzględnieniem:

a) rozmiarów i kolorów etykiet dla materiału szkółkarskiego,

b) informacji, które umieszcza się na etykietach oraz szkółkarskim dokumencie towarzyszącym;

2) informacje, które umieszcza się na szkółkarskim dokumencie dostawcy;

3) informacje, które umieszcza się na etykiecie dostawcy sadzonek winorośli.

§ 2. [Sposób umieszczenia etykiety]

1. Etykietę umieszcza się w sposób widoczny na:

1) roślinach lub częściach roślin materiału szkółkarskiego kategorii elitarny lub kategorii kwalifikowany lub

2) paczce, wiązce lub pojemniku z materiałem, o którym mowa w pkt 1.

2. Materiał szkółkarski kategorii elitarny lub kategorii kwalifikowany tej samej partii wprowadzany do obrotu w paczce, wiązce lub pojemniku może być zaopatrzony w jedną etykietę znajdującą się na paczce, wiązce lub pojemniku.

3. Etykietę umieszcza się w sposób uniemożliwiający jej zdjęcie bez uszkodzenia. Tej samej etykiety używa się tylko raz.

§ 3. [Wprowadzanie do obrotu materiału szkółkarskiego]

1. Materiał szkółkarski kategorii elitarny lub kategorii kwalifikowany jest wprowadzany do obrotu w jednorodnych partiach stanowiących pojedyncze rośliny lub w partiach składających się co najmniej z dwóch roślin lub części roślin.

2. Partie, o których mowa w ust. 1, są wprowadzane do obrotu w paczkach, wiązkach lub pojemnikach zabezpieczonych (zaplombowanych) przed:

1) otwarciem bez uszkodzenia zamknięcia – w przypadku paczek i pojemników;

2) rozdzieleniem roślin lub części roślin bez uszkodzenia zamknięcia – w przypadku wiązek.

§ 4. [Otwarcie opakowania]

Otwarcie opakowania materiału szkółkarskiego w celu pobrania próby, dokonania oceny lub kontroli potwierdza się w sposób czytelny, dokonując wpisu na etykiecie lub opakowaniu, z podaniem daty i numeru próbobiorcy lub kwalifikatora.

§ 5. [Rozmiary i kolory etykiet]

Rozmiary i kolory etykiet dla poszczególnych kategorii i stopni kwalifikacji materiału szkółkarskiego są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 6. [Treść informacji zamieszczanych na etykiecie oraz szkółkarskim dokumencie towarzyszącym]

Treść informacji zamieszczanych na etykiecie oraz szkółkarskim dokumencie towarzyszącym jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 7. [Treść informacji zamieszczanych na szkółkarskim dokumencie dostawcy]

Treść informacji zamieszczanych na szkółkarskim dokumencie dostawcy jest określona w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 8. [Treść informacji zamieszczanych na etykiecie dostawcy sadzonek winorośli]

Treść informacji zamieszczanych na etykiecie dostawcy sadzonek winorośli jest określona w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 9. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. Jurgiel


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy wykonawczej Komisji 2014/96/UE z dnia 15 października 2014 r. w sprawie wymagań dotyczących etykietowania, plombowania i pakowania materiału rozmnożeniowego roślin sadowniczych oraz roślin sadowniczych przeznaczonych do produkcji owoców, który to materiał i rośliny są objęte zakresem dyrektywy Rady 2008/90/WE (Dz. Urz. UE L 298 z 16.10.2014, str. 12).

Załącznik 1. [ROZMIARY I KOLORY ETYKIET DLA POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII I STOPNI KWALIFIKACJI MATERIAŁU SZKÓŁKARSKIEGO]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 2 lutego 2017 r. (poz. 255)

Załącznik nr 1

ROZMIARY I KOLORY ETYKIET DLA POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII I STOPNI KWALIFIKACJI MATERIAŁU SZKÓŁKARSKIEGO

Lp.

Kategoria materiału siewnego

Stopień kwalifikacji

Kolor etykiet

Rozmiary etykiet

nazwa

symbol

1

elitarny

przedbazowy

PB

biała z fioletowym ukośnym paskiem

nie mniej niż 50 cm2

bazowy

B

biała

2

kwalifikowany

kwalifikowany

C

niebieska

 

Załącznik 2. [INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA ETYKIECIE ORAZ SZKÓŁKARSKIM DOKUMENCIE TOWARZYSZĄCYM]

Załącznik nr 2

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA ETYKIECIE ORAZ SZKÓŁKARSKIM DOKUMENCIE TOWARZYSZĄCYM

Lp.

Informacje zamieszczane na etykiecie i szkółkarskim dokumencie towarzyszącym

1

jakość WE

2

nazwa lub znak Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

3

numer dostawcy w ewidencji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa

4

oznaczenie państwa produkcji lub pochodzenia, z podaniem jego pełnej nazwy lub skrótu

5

nazwa gatunku w języku polskim

6

nazwa gatunku po łacinie

7

nazwa odmiany, klonu, podkładki, wstawki – alfabetem łacińskim, w przypadku:

– podkładek nienależących do odmiany – nazwa gatunku lub danego mieszańca międzygatunkowego,

– szczepionych roślin sadowniczych – nazwa odmiany, klonu, podkładki, wstawki oddzielnie dla wszystkich komponentów (podkładki, wstawki i zaszczepionej odmiany),

– odmian, w odniesieniu do których złożono wniosek o wpis odmiany do krajowego rejestru odmian lub o przyznanie wyłącznego prawa do odmiany, dodatkowo – sformułowania: „prop. nazwa” oraz „trwa badanie”

8

kategoria lub stopień kwalifikacji, a w przypadku materiału bazowego – numer pokolenia

9

rok dokonania oceny

10

ilość i wiek oraz forma materiału szkółkarskiego

11

masa netto lub liczba sztuk w opakowaniu

12

rok zbioru albo żywotność nasion wyrażona w procentach, albo data zamknięcia opakowania1)

13

państwo produkcji i odpowiedni kod – w przypadku gdy materiał szkółkarski znajduje się w obrocie w innym państwie, niż został wyprodukowany

14

numer referencyjny paczki lub wiązki lub kolejny numer etykiety3) (indywidualny numer seryjny), lub numer tygodnia w roku, numer partii (numer serii)

15

sformułowanie „urzędowo uznany opis” – w przypadku odmian o urzędowo uznanym opisie

16

rok wystawienia oryginalnej etykiety – w przypadku zastąpienia oryginalnej etykiety inną etykietą

17

nazwa i adres odbiorcy2)

18

data wystawienia2)

19

dodatkowe informacje o dostawie2)

 

Objaśnienia:

1) Dotyczy nasion.

2) Dotyczy szkółkarskiego dokumentu towarzyszącego.

3) W przypadku szkółkarskiego dokumentu towarzyszącego jest to kolejny numer dokumentu.

Załącznik 3. [INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA SZKÓŁKARSKIM DOKUMENCIE DOSTAWCY]

Załącznik nr 3

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA SZKÓŁKARSKIM DOKUMENCIE DOSTAWCY

Lp.

Informacje zamieszczane na szkółkarskim dokumencie dostawcy

1

jakość WE

2

nazwa lub znak Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

3

kolejny numer dokumentu (indywidualny numer seryjny) lub numer tygodnia w roku, lub numer partii (numer serii)

4

imię i nazwisko lub nazwa dostawcy lub numer dostawcy w ewidencji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa

5

oznaczenie państwa produkcji lub pochodzenia, z podaniem jego pełnej nazwy lub skrótu

6

nazwa gatunku w języku polskim

7

nazwa gatunku po łacinie

8

nazwa odmiany, klonu, podkładki, wstawki – alfabetem łacińskim, w przypadku:

– podkładek nienależących do odmiany – nazwa gatunku lub danego mieszańca międzygatunkowego,

– szczepionych roślin sadowniczych – nazwa odmiany, klonu, podkładki, wstawki oddzielnie dla wszystkich komponentów (podkładki, wstawki i zaszczepionej odmiany),

– odmian, w odniesieniu do których złożono wniosek o wpis odmiany do krajowego rejestru odmian lub o przyznanie wyłącznego prawa do odmiany, dodatkowo – sformułowania: „prop.” oraz „trwa badanie”

9

materiał CAC

10

państwo produkcji i odpowiedni kod – w przypadku gdy materiał szkółkarski znajduje się w obrocie w innym państwie, niż został wyprodukowany

11

ilość i wiek oraz forma materiału szkółkarskiego

12

data wystawienia dokumentu

 

Załącznik 4. [INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA ETYKIECIE DOSTAWCY SADZONEK WINOROŚLI]

Załącznik nr 4

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA ETYKIECIE DOSTAWCY SADZONEK WINOROŚLI

Lp.

Informacje wymagane na etykiecie dostawcy sadzonek winorośli

1

nazwa gatunku w języku polskim

2

nazwa gatunku po łacinie

3

nazwa odmiany, podkładki – alfabetem łacińskim

4

numer dostawcy w ewidencji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa

5

oznaczenie państwa produkcji lub pochodzenia, z podaniem jego pełnej nazwy lub skrótu

 

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Brysiewicz i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »