| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 3 marca 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014–20202)

Na podstawie art. 6b ust. 10a ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014–2020]

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014–2020 (Dz. U. poz. 1007) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, w tym pomoc publiczna i pomoc de minimis, jest udzielana w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego, z wyjątkiem pomocy publicznej, o której mowa w rozdziale 4, która jest udzielana w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego albo pożyczki.”;

2) w § 7:

a) w ust. 1 wyrazy „z zastrzeżeniem ust. 2 i 3” zastępuje się wyrazami „z zastrzeżeniem ust. 2–3a”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Za rozpoczęcie prac nad projektem nie uważa się poniesienia kosztów, o których mowa w § 33 pkt 5.”;

3) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. Kosztami kwalifikowalnymi są koszty niezbędne do realizacji projektu poniesione w sposób przejrzysty, racjonalny, efektywny i adekwatny do zaplanowanych przez wnioskodawcę działań i celów projektu oraz celów działań i poddziałań, określonych w § 1, poniesione po dniu złożenia wniosku, z zastrzeżeniem pomocy dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność, o której mowa w rozdziale 3, oraz kosztów, o których mowa w § 33 pkt 5, do dnia określonego w umowie.

2. Koszty, o których mowa w § 33 pkt 5, uważa się za kwalifikowalne, jeśli zostały poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.”;

4) w § 33 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 i 6 w brzmieniu:

„5) usług doradczych dotyczących opracowania nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP;

6) ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia w formie, o której mowa w art. 131 ust. 4 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.3)), dla zaliczki wypłaconej na rzecz MŚP.”;

5) w § 35 w pkt 4 dodaje się przecinek i pkt 5 w brzmieniu:

„5) formę pomocy”.

§ 2. [Przepisy dotychczasowe]

Do umów o udzielenie pomocy finansowej zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, do wniosków o udzielenie pomocy finansowej złożonych w ramach konkursów ogłoszonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia oraz do umów zawieranych na podstawie tych wniosków stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rozwoju i Finansów: wz. J. Kwieciński


1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217, 1579 i 1948) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełni funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020.

2) Tekst Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 został zaakceptowany decyzją Komisji Europejskiej nr C(2014) 10026 z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem "konwergencja" w Polsce i przyjęty uchwałą Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 270 z 15.10.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 200 z 26.07.2016, str. 140, Dz. Urz. UE L 259 z 27.09.2016, str. 79/2 oraz Dz. Urz. UE L 338 z 13.12.2016, str. 34.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Veeam Software

Veeam to globalny lider w zakresie inteligentnego zarządzania danymi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »