REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2017 poz. 528

USTAWA

z dnia 9 marca 2017 r.

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy

Tekst pierwotny
Art. 1. [Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych]
W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 i 2048 oraz z 2017 r. poz. 60) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 22 w ust. 11 skreśla się wyrazy „lub przez płatnika pracownika”;

2) w art. 27 w ust. 1a we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy „albo art. 37 ust. 1”;

3) w art. 33 w ust. 4 wyrazy „z art. 37–40” zastępuje się wyrazami „z art. 38–40”;

4) w art. 35 w ust. 10 skreśla się wyrazy „ , z zastrzeżeniem art. 37”;

5) uchyla się art. 37;

6) w art. 39 w ust. 1 w zdaniu pierwszym skreśla się wyrazy „w przypadku gdy nie dokonują rocznego obliczenia podatku,”;

7) w art. 45 uchyla się ust. 2;

8) w art. 45a pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zadania naczelnika urzędu skarbowego, o którym mowa w art. 39 ust. 1, art. 42 ust. 2 pkt 2 i art. 45ca ust. 1, pełni organ wymieniony w art. 13a Ordynacji podatkowej;”;

9) w art. 45b:

a) uchyla się pkt 2,

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) oświadczeń, o których mowa w art. 32 ust. 3, art. 34 ust. 4 i art. 35 ust. 4.”;

10) w art. 45ba:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Deklaracje i informacje, o których mowa w art. 35 ust. 10, art. 38 ust. 1a i 1b, art. 39 ust. 1–4, art. 42 ust. 1a–4, art. 42a oraz art. 42e ust. 5 i 6, składa się urzędowi skarbowemu za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.”,

b) w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Deklaracje i informacje, o których mowa w ust. 1, mogą być składane urzędowi skarbowemu w formie dokumentu pisemnego, jeżeli płatnicy wymienieni w art. 35 ust. 10, art. 39 ust. 1 i 2, art. 42 ust. 2 i art. 42e ust. 6, lub podmioty wymienione w art. 39 ust. 3 i 4 oraz art. 42a, są obowiązani sporządzić informację za dany rok dla nie więcej niż pięciu podatników.”,

c) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Przepis ust. 2 nie ma zastosowania do deklaracji oraz informacji, o których mowa w ust. 1, które w imieniu i na rzecz płatników lub podmiotów wymienionych w ust. 2 składa urzędowi skarbowemu przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą obejmującą prowadzenie ksiąg podatkowych w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej.

4. Płatnicy oraz podmioty wymienione w ust. 2, którzy wybrali składanie informacji w formie dokumentu pisemnego, informacje sporządzane w tej formie po zakończeniu roku podatkowego przesyłają urzędowi skarbowemu do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym.”;

11) w art. 45c:

a) w ust. 1 wyrazy „o którym mowa w ust. 3” zastępuje się wyrazami „o którym mowa w ust. 3 i 3a”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

„3a. Za wniosek uważa się również wskazanie przez podatnika, o którym mowa w art. 34 ust. 9, w oświadczeniu sporządzonym według ustalonego wzoru, jednej organizacji pożytku publicznego poprzez podanie jej numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Oświadczenie składa się urzędowi skarbowemu, o którym mowa w art. 45 ust. 1b, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

3b. Oświadczenie złożone w terminie, o którym mowa w ust. 3a, wraz z rocznym obliczeniem podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 9, dla potrzeb przekazania 1% podatku należnego traktuje się na równi z zeznaniem podatkowym, o którym mowa w ust. 1 pkt 1. Złożenie oświadczenia oznacza wyrażenie zgody na przekazanie kwoty w wysokości 1% podatku należnego.”,

c) w ust. 6 w pkt 3 wyrazy „o którym mowa w ust. 3” zastępuje się wyrazami „o którym mowa w ust. 3 i 3a”,

d) dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

„9. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 3a, wraz z objaśnieniami co do sposobu jego wypełniania, terminu i miejsca składania, mając na celu umożliwienie identyfikacji podatnika i urzędu skarbowego, do którego kierowane jest oświadczenie, oraz poprawne przekazanie 1% podatku należnego.”;

12) po art. 45c dodaje się art. 45ca–45cc w brzmieniu:

„Art. 45ca. 1. Podatnicy uzyskujący dochody od płatników określonych w art. 31, art. 33, art. 34, art. 35 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 7 lub art. 41 ust. 1 mogą złożyć, w terminie do dnia 15 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, urzędowi skarbowemu wniosek o sporządzenie zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1, wskazując adres poczty elektronicznej, na który ma być wysłana informacja o sporządzeniu zeznania przez urząd skarbowy.

2. Podatnicy, o których mowa w ust. 1, mogą wnioskować o:

1) uwzględnienie w zeznaniu:

a) sposobu opodatkowania, o którym mowa w art. 6 albo art. 6a,

b) kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 2 albo ust. 11,

c) odliczeń, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 6 lub art. 27f;

2) przekazanie na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego kwoty w wysokości 1% podatku należnego wynikającego z zeznania, podając jej numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

3. Przepis art. 45 ust. 1b stosuje się odpowiednio.

4. Jeżeli podatnik pozostaje w związku małżeńskim, wniosek, o którym mowa w ust. 1, może być złożony wspólnie z małżonkiem albo odrębnie przez każdego z małżonków. Wspólny wniosek małżonków podpisuje jeden z małżonków, co traktuje się na równi ze złożeniem przez niego oświadczenia o upoważnieniu go przez jego współmałżonka do złożenia tego wniosku. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.

5. Urząd skarbowy, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 1, nie wcześniej jednak niż od dnia 15 marca roku następującego po roku podatkowym, informuje podatnika, na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku, o udostępnieniu na portalu podatkowym zeznania za rok podatkowy.

6. Podatnik w całości akceptuje albo odrzuca zeznanie udostępnione na portalu podatkowym. Akceptacja zeznania w całości oznacza jego złożenie.

7. Podatnik wykonuje czynności, o których mowa w ust. 6, za pośrednictwem portalu podatkowego.

8. Niewykonanie czynności, o których mowa w ust. 6, w terminie, o którym mowa w art. 45 ust. 1, oznacza akceptację zeznania w całości i jest równoznaczne z jego złożeniem.

9. W przypadku odrzucenia zeznania podatnik składa zeznanie na zasadach określonych w art. 45 ust. 1.

10. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres danych zawartych we wniosku, o którym mowa w ust. 1, mając na uwadze konieczność prawidłowej identyfikacji podatnika i urzędu skarbowego, do którego kierowany jest wniosek, oraz poprawne rozliczenie podatku.

Art. 45cb. 1. Wniosek, o którym mowa w art. 45ca ust. 1, składa się za pośrednictwem portalu podatkowego albo za pomocą systemu teleinformatycznego dostępnego na stronie, której adres jest podany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

2. Wniosek, o którym mowa w art. 45ca ust. 1, oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 45c ust. 3a, mogą być również składane nieodpłatnie za pomocą systemu teleinformatycznego banków krajowych albo spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi drogą elektroniczną zapewniającego bezpieczeństwo, integralność i poufność przekazywania danych.

3. Wniosek lub oświadczenie składane w sposób, o którym mowa w ust. 2, uwierzytelnia się przy użyciu danych uwierzytelniających stosowanych przez bank krajowy albo spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową do weryfikacji w drodze elektronicznej posiadacza rachunku.

4. Bank krajowy albo spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa nie mogą przetwarzać danych zawartych we wniosku lub oświadczeniu, o których mowa w ust. 2, do celów innych niż przekazanie wniosku lub oświadczenia, z zastrzeżeniem, że dane, które zostały ujawnione bankowi krajowemu albo spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, w związku z wykonywaniem czynności określonych w odrębnych przepisach, mogą być przetwarzane przez bank krajowy albo spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową do celu, dla którego zostały przekazane.

Art. 45cc. 1. W przypadku stwierdzenia przez organ podatkowy, że sporządzone zeznanie, o którym mowa w art. 45ca ust. 6 i 8, zawiera błędy lub oczywiste omyłki powstałe z winy organu podatkowego, organ podatkowy koryguje zeznanie dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień. Przepisy art. 274 § 2–4 i § 6 Ordynacji podatkowej stosuje się.

2. Od zaległości związanych z korektą zeznania, o której mowa w ust. 1, nie nalicza się odsetek za zwłokę za okres od dnia następującego po upływie terminu płatności podatku do dnia upływu terminu do wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 274 § 3 Ordynacji podatkowej.

3. W przypadku gdy przed dokonaniem korekty zeznania przez organ podatkowy podatnik skoryguje zeznanie w zakresie, o którym mowa w ust. 1, od zaległości związanych z korektą zeznania nie nalicza się odsetek za zwłokę za okres od dnia następującego po upływie terminu płatności podatku do dnia złożenia korekty.”.

Art. 2. [Kodeks karny skarbowy]
W ustawie z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2016 r. poz. 2137, 2024 i 2138 oraz z 2017 r. poz. 88 i 379) po art. 16a dodaje się art. 16b w brzmieniu:

„Art. 16b. Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe podatnik, który złożył zeznanie, o którym mowa w art. 45ca ust. 6 i 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 i 2048 oraz z 2017 r. poz. 60 i 528), w przypadku gdy zawiera ono błędy lub oczywiste omyłki powstałe z winy organu podatkowego lub płatnika.”.

Art. 3. [Przepisy dotychczasowe]
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 45b pkt 1, 4 i 5 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 45b pkt 1, 4 i 5 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż do dnia 1 stycznia 2018 r.
Art. 4. [Stosowanie przepisów ustawy]
Ustawa ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2017 r., z wyjątkiem przepisów art. 1 pkt 11 i 12, które mają zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2016 r.
Art. 5. [Wejście w życie]
Ustawa wchodzi w życie z dniem 15 marca 2017 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-03-14
  • Data wejścia w życie: 2017-03-15
  • Data obowiązywania: 2017-03-15

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA