reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 6 marca 2017 r.

w sprawie kryteriów i sposobu przeprowadzania badania i oceny nadzorczej w bankach2)

Na podstawie art. 133e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1988, 1948, 1997 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 85) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Definicje]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej – rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach (Dz. U. poz. 637);

2) rozporządzeniu nr 1093/2010 – rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE (Dz. Urz. UE L 331 z 15.12.2010, str. 12, z późn. zm.3));

3) rozporządzeniu nr 575/2013 – rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.4));

4) ustawie – Prawo bankowe – rozumie się przez to ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

§ 2. [Badanie i ocena nadzorcza]

1. W ramach badania i oceny nadzorczej dokonywana jest w szczególności ocena zgodności działania banku z rozporządzeniem nr 575/2013, ustawą – Prawo bankowe oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej.

2. Przeprowadzając badanie i ocenę nadzorczą, Komisja Nadzoru Finansowego uwzględnia:

1) stopień narażenia banku na ryzyko związane z działalnością banku, w tym:

a) ryzyko kredytowe,

b) ryzyko rynkowe,

c) ryzyko operacyjne,

d) ryzyko koncentracji, w tym wpływ lokalizacji geograficznej na poziom tego ryzyka,

e) ryzyko płynności i finansowania,

f) ryzyko stopy procentowej w portfelu bankowym,

g) ryzyko nadmiernej dźwigni finansowej,

h) ryzyko systemowe,

i) inne obszary ryzyka występujące w banku;

2) jakość systemu zarządzania ryzykiem wynikającym z działalności banku, w szczególności:

a) ryzykiem płynności, w tym pod kątem uwzględnienia analiz scenariuszowych, narzędzi wykorzystywanych do ograniczenia ryzyka płynności, stosowanych metod pomiaru, jakości buforów płynnościowych oraz posiadanych planów awaryjnych płynności,

b) ryzykiem dużych ekspozycji, o których mowa w części czwartej rozporządzenia nr 575/2013,

c) innymi rodzajami ryzyka wskazanymi w § 18 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej;

3) wyniki testów warunków skrajnych, w szczególności testów, o których mowa w art. 133a ust. 4 ustawy – Prawo bankowe;

4) model biznesowy banku;

5) wpływ efektu dywersyfikacji ryzyka, o ile jest uwzględniany przez bank w systemie pomiaru ryzyka;

6) system zarządzania funkcjonujący w banku, w tym przestrzeganie przyjętych do stosowania zasad ładu korporacyjnego oraz spełnianie przez członków organów banku wymogów, o których mowa w ustawie – Prawo bankowe;

7) stopień, w jakim fundusze własne pokrywają ryzyko związane z procesem sekurytyzacji, z uwzględnieniem istoty ekonomicznej transakcji oraz stopnia transferu ryzyka;

8) w odniesieniu do banku stosującego metodę wewnętrzną do obliczania wymogów w zakresie funduszy własnych – przegląd spełniania przez bank wymogów dotyczących metody wewnętrznej, o którym mowa w art. 133d ustawy – Prawo bankowe, w zakresie zgodności z wymogami określonymi dla tej metody w części trzeciej rozporządzenia nr 575/2013.

3. Komisja Nadzoru Finansowego wykorzystuje w ramach badania i oceny nadzorczej w szczególności informacje przekazywane przez bank lub uzyskane w ramach przeprowadzanych czynności kontrolnych.

4. W przypadku banków spółdzielczych w badaniu i ocenie nadzorczej Komisja Nadzoru Finansowego uwzględnia funkcjonowanie banku w ramach systemów ochrony instytucjonalnej.

§ 3. [Kryteria podlegające ocenie przez Komisję Nadzoru Finansowego w ramach badania i oceny nadzorczej]

W ramach badania i oceny nadzorczej Komisja Nadzoru Finansowego uwzględnia znaczenie ocenianego banku w systemie bankowym, a w szczególności zróżnicowanie wielkości i skali oraz zakresu działalności banku.

§ 4. [Weryfikacja działań banku]

Komisja Nadzoru Finansowego dokonuje weryfikacji, czy bank podjął działania w przypadku, gdy wartość ekonomiczna banku obniżyła się o ponad 20% funduszy własnych banku w wyniku nagłej i nieoczekiwanej zmiany poziomu stóp procentowych o 2 punkty procentowe lub zmiany określonej w wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego, wydawanych na podstawie art. 16 rozporządzenia nr 1093/2010.

§ 5. [Ocena prawidłowości wyceny pozycji portfela handlowego]

Komisja Nadzoru Finansowego dokonuje oceny, czy wycena pozycji portfela handlowego zgodnie z art. 105 rozporządzenia nr 575/2013 umożliwia bankowi w warunkach rynkowych sprzedaż lub zabezpieczenie w krótkim terminie swoich pozycji bez ponoszenia znaczących strat.

§ 6. [Weryfikacja ukrytego wsparcia programowi sekurytyzacji]

Komisja Nadzoru Finansowego weryfikuje, czy bank nie dostarczył ukrytego wsparcia, o którym mowa w art. 248 rozporządzenia nr 575/2013, programowi sekurytyzacji.

§ 7. [Korzystanie z wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego]

W ramach badania i oceny nadzorczej Komisja Nadzoru Finansowego korzysta z wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego, o których mowa w art. 107 ust. 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniającej dyrektywę 2002/87/WE i uchylającej dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 338, z późn. zm.5)), wydawanych na podstawie art. 16 rozporządzenia nr 1093/2010.

§ 8. [Nadzór nad spełnieniem wymogów dotyczących metody wewnętrznej]

Dokonując przeglądu spełniania przez bank wymogów dotyczących metody wewnętrznej, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 8, Komisja Nadzoru Finansowego uwzględnia:

1) zmiany w działalności banku oraz wdrażanie metody wewnętrznej w odniesieniu do nowych produktów;

2) aktualność i adekwatność regulacji wewnętrznych banku w zakresie metody wewnętrznej oraz zgodność działalności banku z tymi regulacjami;

3) wyniki analiz Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w zakresie metody wewnętrznej stosowanej przez bank, w tym dotyczących spójności wdrażania definicji niewykonania zobowiązania oraz sposobu traktowania przez bank podobnych ryzyk lub ekspozycji, jak również wartości referencyjne określone przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego w oparciu o przeprowadzane analizy, ustalane w formie wytycznych, o których mowa w art. 16 rozporządzenia nr 1093/2010;

4) inne istotne informacje, które mogą wpływać na funkcjonowanie metody wewnętrznej.

§ 9. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2017 r.

Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk


1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

2) Niniejsze rozporządzenie:

1) w zakresie swojej regulacji uzupełnia wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniającej dyrektywę 2002/87/WE i uchylającej dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 338, Dz. Urz. UE L 208 z 02.08.2013, str. 73, Dz. Urz. UE L 60 z 28.02.2014, str. 34, Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 190, Dz. Urz. UE L 337 z 23.12.2015, str. 35 oraz Dz. Urz. UE L 20 z 25.01.2017, str. 1);

2) służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 208 z 02.08.2013, str. 68, Dz. Urz. UE L 321 z 30.11.2013, str. 6, Dz. Urz. UE L 165 z 04.06.2014, str. 31, Dz. Urz. UE L 11 z 17.01.2015, str. 37, Dz. Urz. UE L 143 z 09.06.2015, str. 7, Dz. Urz. UE L 328 z 12.12.2015, str. 108, Dz. Urz. UE L 151 z 08.06.2016, str. 4, Dz. Urz. UE L 171 z 29.06.2016, str. 153, Dz. Urz. UE L 336 z 10.12.2016, str. 36 oraz Dz. Urz. UE L 20 z 25.01.2017, str. 4).

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 287 z 29.10.2013, str. 5, Dz. Urz. UE L 60 z 28.02.2014, str. 34, Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 190, Dz. Urz. UE L 225 z 30.07.2014, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 337 z 23.12.2015, str. 35.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 208 z 02.08.2013, str. 68, Dz. Urz. UE L 321 z 30.11.2013, str. 6, Dz. Urz. UE L 165 z 04.06.2014, str. 31, Dz. Urz. UE L 11 z 17.01.2015, str. 37, Dz. Urz. UE L 143 z 09.06.2015, str. 7, Dz. Urz. UE L 328 z 12.12.2015, str. 108, Dz. Urz. UE L 151 z 08.06.2016, str. 4, Dz. Urz. UE L 171 z 29.06.2016, str. 153, Dz. Urz. UE L 336 z 10.12.2016, str. 36 oraz Dz. Urz. UE L 20 z 25.01.2017, str. 4.

5) Zmiany wymienionej dyrektywy zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 208 z 02.08.2013, str. 73, Dz. Urz. UE L 60 z 28.02.2014, str. 34, Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 190, Dz. Urz. UE L 337 z 23.12.2015, str. 35 oraz Dz. Urz. UE L 20 z 25.01.2017, str. 1.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Mazur

Kancelaria Prawa Pracy Wojciech Mazur

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama