| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA1)

z dnia 16 marca 2017 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 i 1579) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR (Dz. U. z 2015 r. poz. 320), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR (Dz. U. poz. 1965).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR (Dz. U. poz. 1965), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Minister Infrastruktury i Budownictwa: A. Adamczyk


1) Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa
z dnia 16 marca 2017 r. (poz. 695)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
1)

z dnia 15 lutego 2012 r.

w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR

Na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1834, 1948 i 1954) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki, tryb wydawania i przedłużania ważności świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR oraz wydawania jego wtórnika;

2) wzór i sposób wypełniania świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR;

3) wysokość opłat za wydanie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR, przedłużenie jego ważności oraz wydanie jego wtórnika.

§ 2. Świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR wystawia się dla pojazdów EX/II, EX/III, FL, OX, AT oraz pojazdu MEMU.

§ 3. 1. Na wniosek przewoźnika, właściciela lub użytkownika pojazdu Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego wydaje świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR na okres nie dłuższy niż wskazany w ADR, licząc od daty badania technicznego pojazdu poprzedzającego wydanie tego świadectwa.

2. W przypadkach gdy ADR wymaga przeprowadzenia badania pojazdu MEMU lub cysterny, w tym także elementów pojazdu-baterii w zakresie przystosowania do przewozu towarów niebezpiecznych, termin ważności świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR, o którym mowa w ust. 1, nie może być dłuższy niż termin badania, określony odpowiednio w protokole, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 i ust. 4 pkt 3.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1) sporządzone przez okręgową stację kontroli pojazdów zaświadczenie, o którym mowa w załączniku nr 7 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 776 i 1076 oraz z 2016 r. poz. 1075), potwierdzające spełnienie dodatkowych wymagań technicznych, określonych w ADR dotyczących wyposażenia lub przystosowania pojazdów do przewozu towarów niebezpiecznych;

2) sporządzony przez Transportowy Dozór Techniczny protokół z przeprowadzonego badania potwierdzający, że pojazd MEMU lub cysterna, w tym także elementy pojazdu-baterii, spełniają wymagania określone w ADR, w przypadkach gdy ADR wymaga przeprowadzenia takiego badania;

3) potwierdzenie wniesienia opłat, o których mowa w art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1125, z 2016 r. poz. 1165, 1228 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60), oraz opłaty, o której mowa w § 8 ust. 1;

4) kopię dowodu rejestracyjnego pojazdu z aktualnym wpisem terminu następnego badania technicznego;

5) kopię dokumentu upoważniającego wnioskodawcę do użytkowania pojazdu w przypadku, gdy o wydanie świadectwa występuje przewoźnik lub użytkownik pojazdu.

4. W przypadku pojazdów, o których mowa w art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych, do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1) zaświadczenie potwierdzające spełnienie dodatkowych wymagań technicznych określonych w ADR dotyczących wyposażenia lub przystosowania pojazdów do przewozu towarów niebezpiecznych;

2) kopię dowodu rejestracyjnego pojazdu z aktualnym wpisem terminu następnego badania technicznego;

3) w przypadku cystern również protokół z przeprowadzonego badania potwierdzający, że cysterny spełniają wymagania określone w ADR, sporządzony przez Wojskowy Dozór Techniczny oraz decyzję dopuszczającą cysternę do eksploatacji.

§ 4. 1. Ważność świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR przedłuża się na wniosek przewoźnika, właściciela lub użytkownika pojazdu.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1) dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 3, albo dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 4, w przypadku pojazdów, o których mowa w art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych;

2) oryginał świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR, o przedłużenie ważności którego wnioskodawca występuje.

§ 5. 1. W przypadku utraty świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR, na wniosek przewoźnika, właściciela lub użytkownika pojazdu, Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego wydaje wtórnik tego świadectwa.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się potwierdzenie wniesienia opłaty, o której mowa w § 8 ust. 2.

3. Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego, wydając wtórnik, składa na każdej stronie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR niebieski odcisk stempla o treści „WTÓRNIK”.

§ 6. Wzór świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR określa załącznik do rozporządzenia.

§ 7. 1. Świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR wypełnia się na maszynie lub komputerze w języku polskim. Punkt 11 „Uwagi” wypełnia się również w języku angielskim.

2. W świadectwie dopuszczenia pojazdu ADR wydawanym dla pojazdu-cysterny napełnianej podciśnieniowo, przeznaczonej do przewozu odpadów, w punkcie 11 „Uwagi” zamieszcza się uwagę: „pojazd-cysterna napełniana podciśnieniowo do przewozu odpadów / vacuum-operated waste tank-vehicle”.

§ 8. 1. Ustala się opłatę za wydanie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR oraz przedłużenie jego ważności w wysokości 150 zł, którą uiszcza się na rachunek bankowy Transportowego Dozoru Technicznego.

2. Ustala się opłatę za wydanie wtórnika świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR w wysokości 20 zł, którą uiszcza się na rachunek bankowy Transportowego Dozoru Technicznego.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia2).3)

Załącznik do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 15 lutego 2012 r.4)

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA POJAZDÓW DO PRZEWOZU NIEKTÓRYCH TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH

infoRgrafika

infoRgrafika


1) Obecnie działem administracji rządowej – transport kieruje Minister Infrastruktury i Budownictwa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094).

2) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 20 lutego 2012 r.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych (Dz. U. poz. 2011, z 2005 r. poz. 1572 oraz z 2010 r. poz. 917), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 133 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1834).

4) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR (Dz. U. poz. 1965), które weszło w życie z dniem 11 grudnia 2015 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Tomala

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »