| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie ewidencji automatów do gier

Na podstawie art. 15j ust. 7 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471, 1948 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 88 i 379) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) sposób prowadzenia ewidencji produkowanych lub magazynowanych automatów do gier, zwanej dalej „ewidencją”;

2) dane zamieszczane w ewidencji;

3) wzór ewidencji.

§ 2. [Prowadzenie ewidencji]

Ewidencja jest prowadzona w sposób ciągły.

§ 3. [Porządek chronologiczny ewidencji]

1. Ewidencja jest prowadzona w porządku chronologicznym, w okresach rocznych.

2. Po zakończeniu każdego okresu rocznego podmiot prowadzący ewidencję przedstawia ją, do dnia 25 stycznia następnego roku, właściwemu naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, który poświadcza zamknięcie ewidencji.

§ 4. [Wpis do ewidencji]

Wpisów do ewidencji dokonuje się niezwłocznie po wyprodukowaniu lub przyjęciu automatu do gier do miejsca magazynowania, nie później jednak niż następnego dnia roboczego.

§ 5. [Odrębne prowadzenie ewidencji dla każdego miejsca magazynowania automatów]

1. Ewidencja jest prowadzona odrębnie dla każdego miejsca magazynowania automatów do gier.

2. Można prowadzić jedną ewidencję dla więcej niż jednego miejsca magazynowania automatów do gier, jeżeli łącznie są spełnione następujące przesłanki:

1) ewidencja jest prowadzona w postaci elektronicznej;

2) ewidencja jest dostępna w systemie teleinformatycznym w każdym z miejsc magazynowania automatów do gier;

3) sposób dokonywania wpisów do ewidencji umożliwia wydruk raportów z dokonanych wpisów z podziałem na poszczególne miejsca magazynowania automatów do gier.

§ 6. [Wpis do ewidencji w postaci papierowej]

1. Wpisów do ewidencji w postaci papierowej dokonuje się w sposób trwały i wyraźny.

2. Zmiany (poprawki) w ewidencji w postaci papierowej dokonuje się w taki sposób, aby przekreślona pierwotna treść pozostała czytelna. Każdą zmianę (poprawkę) potwierdza się podpisem osoby jej dokonującej z podaniem daty jej dokonania.

§ 7. [Przygotowanie ewidencji do prowadzenia w postaci papierowej]

Przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji w postaci papierowej podmiot ją prowadzący numeruje strony ewidencji, przeszywa je i każdą z nich opatruje swoją pieczęcią, a ewidencję taką przedstawia właściwemu naczelnikowi urzędu celno-skarbowego. Naczelnik urzędu celno-skarbowego opatruje przeszycia ewidencji plombą przy użyciu plombownicy do plombowania dokumentacji prowadzonych przez organ Krajowej Administracji Skarbowej, a na ostatniej stronie ewidencji wpisuje liczbę jej stron i składa swój podpis.

§ 8. [Ewidencja w postaci elektronicznej]

Ewidencja w postaci elektronicznej jest prowadzona przy wykorzystaniu programu komputerowego, zgodnie z pisemną instrukcją obsługi tego programu, i w taki sposób, aby:

1) umożliwiała wgląd w treść dokonywanych wpisów oraz zapewniała ochronę zamieszczonych danych przed zniekształceniem lub utratą;

2) zapewniała ochronę przed nieuprawnionym dostępem, w szczególności poprzez zastosowanie mechanizmów uwierzytelniania i autoryzacji;

3) umożliwiała wydruk wpisów i raportów z dokonanych wpisów, wraz z dokonanymi zmianami, w porządku chronologicznym;

4) zapewniała identyfikację osoby dokonującej zmiany w ewidencji wraz z datą dokonania tej zmiany;

5) uniemożliwiała usuwanie wpisów;

6) uniemożliwiała zmianę zamieszczonych danych bez wykrycia tego zdarzenia przez program.

§ 9. [Przechowywanie kopii ewidencji zapisanej na informatycznym nośniku danych]

Podmiot prowadzący ewidencję w postaci elektronicznej przechowuje kopię ewidencji zapisaną na informatycznym nośniku danych w sposób zapewniający ochronę zamieszczonych danych przed zniekształceniem lub utratą lub w postaci wydruku.

§ 10. [Dane zamieszczane w ewidencji]

1. W ewidencji, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności przez podmiot prowadzący ewidencję, zamieszcza się odpowiednio następujące dane:

1) adres miejsca magazynowania automatów do gier;

2) dane podmiotu prowadzącego ewidencję i rodzaj prowadzonej przez niego działalności;

3) nazwę i rodzaj automatu do gier;

4) numer fabryczny automatu do gier;

5) nazwę i wersję programu gry, o ile został zainstalowany w automacie do gier;

6) datę produkcji automatu do gier ze wskazaniem, czy jest to automat nowy czy używany;

7) datę przyjęcia automatu do gier do miejsca magazynowania;

8) nazwę i kraj producenta automatu do gier;

9) dane sprzedawcy, nabywcy wewnątrzwspólnotowego lub importera automatu do gier;

10) dane podmiotu przekazującego automat do gier do badania;

11) datę nabycia, nabycia wewnątrzwspólnotowego lub importu automatu do gier;

12) datę wyprowadzenia automatu do gier z miejsca magazynowania;

13) dane odbiorcy automatu do gier;

14) dane przewoźnika automatu do gier;

15) datę i rodzaj uszkodzenia lub datę zniszczenia automatu do gier;

16) imię i nazwisko osoby dokonującej wpisu do ewidencji oraz, w przypadku ewidencji w postaci papierowej, podpis tej osoby.

2. Dane podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 9, 10, 13 i 14, obejmują nazwę (imię i nazwisko), adres siedziby (miejsca zamieszkania), numer identyfikacyjny REGON i identyfikator podatkowy.

§ 11. [Wzór ewidencji]

Wzór ewidencji określa załącznik do rozporządzenia.

§ 12. [Podmioty prowadzące działalność w dniu wejścia w życie rozporządzenia]

Podmioty prowadzące w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia działalność określoną w art. 15j ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych mają obowiązek spełnić wymagania dotyczące prowadzenia ewidencji określone w przepisach niniejszego rozporządzenia w okresie miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 13. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2017 r.

Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk


1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

Załącznik 1. [WZÓR – EWIDENCJA PRODUKOWANYCH LUB MAGAZYNOWANYCH AUTOMATÓW DO GIER]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów
z dnia 29 marca 2017 r. (poz. 698)

WZÓR – EWIDENCJA PRODUKOWANYCH LUB MAGAZYNOWANYCH AUTOMATÓW DO GIER

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

ExpaTax

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »