| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW

z dnia 29 marca 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej]

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1015) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) Rb-23 – sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) Rb-23A – sprawozdanie o stanie środków na rachunku bankowym o symbolu 222-4; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia;”,

b) uchyla się pkt 3;

2) w § 4 w pkt 1:

a) lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) dysponenci środków budżetu państwa wszystkich stopni, z wyłączeniem kierowników placówek – Rb-23, Rb-27, Rb-28 i Rb-70,”,

b) lit. j otrzymuje brzmienie:

„j) naczelnicy urzędów skarbowych i dyrektorzy izb administracji skarbowej, jako organy podatkowe – Rb-23A, Rb-24 i Rb-27,”,

c) uchyla się lit. k;

3) w § 6 w ust. 1 w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) dyrektorów izb administracji skarbowej na podstawie sprawozdań jednostkowych urzędów skarbowych, jako organów podatkowych;”;

4) w § 11:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Sprawozdania Rb-23, Rb-23A, Rb-24, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28NW Programy, Rb-28UE, Rb-28UE WPR, Rb-33, Rb-35, Rb-40, Rb-50 i łączne Rb-34PL przekazuje się w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku braku możliwości terminowego przekazania sprawozdań:

1) w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa spowodowanych:

a) awarią systemu – przepisy wydane na podstawie art. 198 ustawy o finansach publicznych stosuje się odpowiednio,

b) innymi przyczynami technicznymi systemu dotyczącymi pojedynczych przypadków – sprawozdania przekazuje się w arkuszu kalkulacyjnym za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej, o której mowa w ust. 2; sprawozdania przekazuje się w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa najpóźniej pierwszego dnia roboczego następującego po dniu usunięcia przyczyny technicznej;

2) poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą, spowodowanego nieprawidłowym działaniem systemu informatycznego, sprawozdania przekazuje się najpóźniej pierwszego dnia roboczego następującego po dniu usunięcia nieprawidłowości.”;

5) w § 14:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Sprawozdanie w formie dokumentu elektronicznego opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku sprawozdania przekazywanego w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa dopuszcza się stosowanie podpisu elektronicznego z zastosowaniem certyfikatów wydanych przez Narodowy Bank Polski z wykorzystaniem urządzeń wskazanych przez Narodowy Bank Polski w ramach świadczenia:

1) usługi obsługi rachunków bankowych;

2) usługi certyfikacyjnej dla Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa.”;

6) w § 18:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Sprawozdania Rb-23, Rb-23A, Rb-24, Rb-27, Rb-27UE, Rb-27S, Rb-28, Rb-28 Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR, Rb-28NW, Rb-28NW Programy, Rb-28S, Rb-FUS i Rb-FER sporządza się narastająco za kolejne miesiące roku budżetowego.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Sprawozdania Rb-23, Rb-23A, Rb-24, Rb-27, Rb-28, Rb-28 Programy i Rb-28 Programy WPR za grudzień sporządza się narastająco od początku roku do końca grudnia z uwzględnieniem operacji finansowych dokonanych do 9 dnia roboczego następującego po roku budżetowym.”,

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Sprawozdania Rb-23, Rb-23A, łączne Rb-23PL, Rb-24, Rb-27, Rb-27UE, Rb-27S, Rb-28, Rb-28 Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR, Rb-28NW, Rb-28NW Programy, Rb-28S, Rb-PDP, Rb-WSa, Rb-WSb i Rb-ST sporządza się za rok budżetowy, z tym że w zakresie budżetu państwa – z uwzględnieniem operacji finansowych związanych z rozliczeniami w okresie przejściowym po zakończeniu roku budżetowego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 198 ustawy o finansach publicznych.”;

7) w załączniku nr 1 do rozporządzenia tytuł sprawozdania otrzymuje brzmienie:

„Rb-23

sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych”;

8) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

9) uchyla się załącznik nr 3 do rozporządzenia;

10) w załączniku nr 5 do rozporządzenia:

a) objaśnienie do wyrazów „Kierujący komórką właściwą do spraw rachunkowości” otrzymuje brzmienie:

„*) w izbie administracji skarbowej podpisuje główny księgowy”,

b) objaśnienie do wyrazów „Naczelnik urzędu skarbowego” otrzymuje brzmienie:

„**) w izbie administracji skarbowej podpisuje dyrektor izby administracji skarbowej”;

11) w załączniku nr 36 do rozporządzenia odnośniki nr 3 i 4 otrzymują brzmienie:

3) w tym deputaty węglowe ............. tys. zł

4) w tym deputaty węglowe ............. tys. zł”;

12) w załączniku nr 37 do rozporządzenia:

a) tytuł rozdziału 1 otrzymuje brzmienie:

„Sprawozdanie Rb-23 o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych”,

b) tytuł rozdziału 2 otrzymuje brzmienie:

„Sprawozdanie Rb-23A o stanie środków na rachunku bankowym o symbolu 222-4”,

c) w § 4:

– w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w wierszach 14, 14a i 14b wyszczególnia się stan środków na rachunku bieżącym dochodów dotyczący odpowiednio dochodów z tytułu podatku akcyzowego, dochodów z tytułu podatku od gier, dochodów z tytułu podatku od wydobycia niektórych kopalin, a w wierszu 15 pozostałe wpływy niewykazane w sprawozdaniu Rb-27 organu podatkowego i dochody z tytułu podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych;”,

– ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W sprawozdaniu kwota wykazana w wierszu 11 powinna być zgodna z sumą kwot wykazanych w wierszach 12, 14, 14a, 14b i 62 oraz z kwotą dochodów z tytułu podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych wykazaną w wierszu 15.”,

d) uchyla się rozdział 3,

e) w § 8 uchyla się pkt 3,

f) uchyla się § 11,

g) w § 15:

– w ust. 2:

– – uchyla się pkt 15–17,

– – pkt 30 otrzymuje brzmienie:

„30) 347 – Fundusz Zapasów Interwencyjnych;”,

– ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Sprawozdanie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Funduszu Zapasów Interwencyjnych, przed przekazaniem do Ministerstwa Finansów, powinno być parafowane, poprzez złożenie podpisu elektronicznego, o którym mowa w § 14 ust. 2 albo ust. 4 rozporządzenia, odpowiednio przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego i ministra właściwego do spraw energii.”,

h) w § 17 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Sprawozdanie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Funduszu Zapasów Interwencyjnych, przed przekazaniem do Ministerstwa Finansów, powinno być parafowane, poprzez złożenie podpisu elektronicznego, o którym mowa w § 14 ust. 2 albo ust. 4 rozporządzenia, odpowiednio przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego i ministra właściwego do spraw energii.”,

i) w § 19 w ust. 5 po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:

„8a) funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej;”,

j) w § 20 w pkt 7 po lit. h dodaje się lit. ha w brzmieniu:

„ha) 08a – funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej,”,

k) w § 22 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Sprawozdanie sporządza się według wytycznych Głównego Urzędu Statystycznego zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.”,

l) w § 31:

– ust. 1–3 otrzymują brzmienie:

„1. W Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa przekazuje się sprawozdania Rb-23, Rb-23A, Rb-24, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28NW Programy, Rb-33, Rb-35, Rb-40, Rb-50 i łączne Rb-34PL.

2. Szczegółowy sposób sporządzania sprawozdań przekazywanych w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa wskazany jest w „Dokumentacji Użytkownika dla Modułu Sprawozdawczości” dostępnej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

3. Sprawozdania Rb-28 Programy i Rb-28NW Programy Ministerstwo Finansów udostępnia ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego.”,

– dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. W przypadku zmiany organu dysponującego częścią budżetu państwa, w terminie innym niż dzień kończący okres sprawozdawczy lub dzień kończący rok sprawozdawczy, sprawozdania, o których mowa w ust. 1, przekazuje się, nie później niż 3 dni przed terminem sporządzenia tych sprawozdań za kolejny okres sprawozdawczy, na elektroniczną skrzynkę podawczą organu przejmującego uprawnienia do dysponowania częścią budżetową.”,

m) w § 32 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, sporządza się w arkuszu kalkulacyjnym; wzory formularzy znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.”;

13) w załączniku nr 38 do rozporządzenia:

a) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Sprawozdanie Rb-28UE przekazuje się w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa.

2. W przypadku zmiany organu dysponującego częścią budżetu państwa, w terminie innym niż dzień kończący okres sprawozdawczy lub dzień kończący rok sprawozdawczy, sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, przekazuje się, nie później niż 3 dni przed terminem sporządzenia tego sprawozdania za kolejny okres sprawozdawczy, na elektroniczną skrzynkę podawczą organu przejmującego uprawnienia do dysponowania częścią budżetową.”,

b) § 7a otrzymuje brzmienie:

„§ 7a. Sprawozdania Rb-28UE Ministerstwo Finansów udostępnia ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego.”,

c) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. 1. Sprawozdanie Rb-28UE WPR przekazuje się w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa.

2. W przypadku zmiany organu dysponującego częścią budżetu państwa, w terminie innym niż dzień kończący okres sprawozdawczy lub dzień kończący rok sprawozdawczy, sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, przekazuje się, nie później niż 3 dni przed terminem sporządzenia tego sprawozdania za kolejny okres sprawozdawczy, na elektroniczną skrzynkę podawczą organu przejmującego uprawnienia do dysponowania częścią budżetową.”;

14) w załączniku nr 40 do rozporządzenia:

a) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Sprawozdanie Rb-WSa sporządza się w arkuszu kalkulacyjnym i przekazuje na elektroniczną skrzynkę podawczą odbiorcy; wzór formularza, stanowiącego załącznik nr 31 do rozporządzenia, znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.”,

b) w § 5 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Sprawozdanie Rb-WSb sporządza się w arkuszu kalkulacyjnym i przekazuje na elektroniczną skrzynkę podawczą odbiorcy; wzór formularza, stanowiącego załącznik nr 32 do rozporządzenia, znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.”;

15) załącznik nr 42 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Dodatkowe sprawozdania]

1. Dyrektorzy izb administracji skarbowej sporządzają dodatkowe sprawozdania Rb-23, Rb-23A, Rb-23B, Rb-27, Rb-28 i Rb-70 za marzec 2017 r. zgodnie z przepisami rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, z zastrzeżeniem ust. 2, w zakresie należącym do połączonych z izbami administracji skarbowej, zgodnie z art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 379), izb celnych i urzędów kontroli skarbowej.

2. Sprawozdania Rb-23A, o których mowa w ust. 1, sporządza się na formularzu sprawozdania Rb-23A o stanie środków na rachunku bankowym o symbolu 222-4.

3. Dyrektor Krajowej Szkoły Skarbowości sporządza dodatkowe sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28 i Rb-70 za marzec 2017 r. zgodnie z przepisami rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, w zakresie należącym do zniesionego w art. 161 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej, Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów.

4. Do czasu przeprowadzenia likwidacji Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców, Funduszu Skarbu Państwa oraz Funduszu Nauki i Technologii Polskiej sprawozdania Rb-33 i Rb-40 sporządza odpowiednio likwidator Ministerstwa Skarbu Państwa w likwidacji oraz minister właściwy do spraw nauki, zgodnie z przepisami rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym.

§ 3. [Stosowanie przepisów po raz pierwszy]

Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się po raz pierwszy do sprawozdań miesięcznych za marzec 2017 r. i kwartalnych za I kwartał 2017 r.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191 i 659.

Załącznik 1. [Rb-23A]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów
z dnia 29 marca 2017 r. (poz. 699)

Załącznik nr 1

Rb-23A

infoRgrafika

Załącznik 2. [TERMINY PRZEKAZYWANIA SPRAWOZDAŃ ORAZ ODBIORCY SPRAWOZDAŃ W ZAKRESIE BUDŻETU PAŃSTWA]

Załącznik nr 2

TERMINY PRZEKAZYWANIA SPRAWOZDAŃ ORAZ ODBIORCY SPRAWOZDAŃ W ZAKRESIE BUDŻETU PAŃSTWA

Rodzaj sprawozdania

Jednostki przekazujące sprawozdania

Jednostki otrzymujące sprawozdania

Termin przekazania sprawozdania
po upływie okresu sprawozdawczego
nie później niż1)

1

2

3

4

A. Sprawozdania miesięczne

1) Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW

- dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia

- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci części budżetowych

10 dni2)

- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia

- dysponenci części budżetowych

15 dni2)

- dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)

- Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa *)

20 dni2)

2) Rb-23A, Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa

- urzędy skarbowe

- izby administracji skarbowej

12 dni2)

- izby administracji skarbowej

- dysponent części 77

18 dni2)

3) Rb-27

- dysponent części 77

- Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa *)

28 dni2)

4) Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy

- dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia

- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci części budżetowych

10 dni2)

- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia

- dysponenci części budżetowych

15 dni2)

- dysponenci części budżetowych

- Ministerstwo Finansów - Departament Instytucji Płatniczej *)

20 dni2)

5) Rb-28 Programy WPR

- dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia

- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci części budżetowych

10 dni2)

- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia

- dysponenci części budżetowych

15 dni2)

- dysponenci części budżetowych

- Ministerstwo Finansów - Departament Instytucji Płatniczej *)

20 dni2)

6) Rb-FUS

- Prezes ZUS

- Ministerstwo Finansów - Departament Polityki Makroekonomicznej

25 dni

7) Rb-FER

- Prezes KRUS

- Ministerstwo Finansów - Departament Polityki Makroekonomicznej

25 dni

B. Sprawozdania kwartalne

1) Rb-23PL, Rb-27PL, Rb-28PL

- kierownicy placówek

- dysponenci części budżetowych

15 dni3)

2) Rb-33

- dysponenci państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych)

- Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa *)

30 dni4)

- Prezes Funduszu Zapasów Interwencyjnych

- minister właściwy do spraw energii

23 dni4)

- minister właściwy do spraw energii

- Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa *)

30 dni4)

- Prezes Zarządu PFRON

- minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego

23 dni4)

- minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego

- Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa *)

30 dni4)

3) Rb-34PL

- kierownicy placówek

- dysponenci części budżetowych

15 dni3)

- dysponent części budżetowej

- Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa *)

30 dni4)

4) Rb-35

- kierownicy agencji wykonawczych

- ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze

23 dni4)

- ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze

- Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa*)

30 dni4)

5) Rb-40

- dysponenci państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych)

- Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa *)

30 dni4)

- Prezes Funduszu Zapasów Interwencyjnych

- minister właściwy do spraw energii

23 dni4)

- minister właściwy do spraw energii

- Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa*)

30 dni4)

- Prezes Zarządu PFRON

- minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego

23 dni4)

- minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego

- Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa *)

30 dni4)

- kierownicy agencji wykonawczych

- ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze

23 dni4)

- ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze

- Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa *)

30 dni4)

- dyrektorzy instytucji gospodarki budżetowej

- organ wykonujący funkcje organu założycielskiego

23 dni4)

- organ wykonujący funkcje organu założycielskiego

- Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa *)

30 dni4)

- Prezes ZUS

- Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa *)

45 dni5)

6) Rb-50

- dysponenci części budżetowych

- Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa *)

30 dni4)

7) Rb-70

- dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia

- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci części budżetowych

10 dni

- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia

- dysponenci części budżetowych

16 dni

- kierownicy uczelni publicznych

- dysponenci części budżetowych

16 dni

- dysponenci części budżetowych

- Główny Urząd Statystyczny

28 dni

- Najwyższa Izba Kontroli

C. Sprawozdania roczne

1) Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW

- dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia

- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci części budżetowych

2 lutego6)

- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia

- dysponenci części budżetowych

10 lutego7)

- dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)

- Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa *)

20 lutego

2) Rb-23A, Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa

- urzędy skarbowe

- izby administracji skarbowej

4 lutego

- izby administracji skarbowej

- dysponent części 77

18 lutego

3) Rb-27

- dysponent części 77

- Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa *)

8 marca

4) Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy

- dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia

- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci części budżetowych

2 lutego6)

- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia

- dysponenci części budżetowych

10 lutego7)

- dysponenci części budżetowych

- Ministerstwo Finansów - Departament Instytucji Płatniczej *)

20 lutego

5) Rb-28 Programy WPR

- dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia

- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci części budżetowych

2 lutego6)

- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia

- dysponenci części budżetowych

10 lutego7)

- dysponenci części budżetowych

- Ministerstwo Finansów - Departament Instytucji Płatniczej *)

20 lutego

6) Rb-23PL

- dysponenci części budżetowych

- Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa

28 lutego

- Najwyższa Izba Kontroli

 


1) W przypadku gdy dzień przekazania sprawozdania przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy
- pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu.

2) Sprawozdania miesięczne za grudzień - o 8 dni później.

3) Sprawozdania za IV kwartały o 24 dni później.

4) Sprawozdania za IV kwartały o 30 dni później.

5) Sprawozdania za IV kwartały do dnia 5 kwietnia roku następnego.

6) Dysponenci środków budżetu państwa przekazujący dotacje do dnia 16 lutego roku następnego.

7) Dysponenci środków budżetu państwa przekazujący dotacje do dnia 18 lutego roku następnego.

*) Dane ze sprawozdań Ministerstwo Finansów przekazuje Najwyższej Izbie Kontroli

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »