| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 23 marca 2017 r.

w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

Na podstawie art. 20 ust. 6 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1491 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 624) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Definicje]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) Agencji – należy przez to rozumieć Agencję Nieruchomości Rolnych;

2) Zasobie – należy przez to rozumieć Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa;

3) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

§ 2. [Plan finansowy Agencji]

1. Agencja prowadzi własną gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego Agencji, obejmującego rok obrotowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym.

2. Plan finansowy Agencji obejmuje co najmniej informacje, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.2)), oraz informacje wynikające z przepisów ustawy.

§ 3. [Zwiększenie lub zmniejszenie funduszu Agencji]

1. Fundusz Agencji, o którym mowa w art. 20b ust. 2 pkt 1 ustawy, ulega:

1) zwiększeniu o wartość aktywów otrzymanych nieodpłatnie z przeznaczeniem na potrzeby funkcjonowania Agencji;

2) zmniejszeniu o:

a) wartość aktywów przekazanych przez Agencję nieodpłatnie,

b) stratę nieznajdującą pokrycia w funduszu rezerwowym.

2. Fundusz rezerwowy, o którym mowa w art. 20b ust. 2 pkt 2 ustawy, ulega:

1) zwiększeniu o:

a) przeznaczoną na ten cel część zysku za ubiegły rok obrotowy,

b) różnicę wynikającą z aktualizacji wyceny uprzednio zaktualizowanych zbytych lub zlikwidowanych środków trwałych;

2) zmniejszeniu o pokrycie straty Agencji za ubiegły rok obrotowy.

§ 4. [Sposób prowadzenia przez Agencję gospodarki finansowej Zasobu]

Agencja prowadzi gospodarkę finansową Zasobu na podstawie rocznego planu finansowego Zasobu, obejmującego rok obrotowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym.

§ 5. [Plan finansowy Zasobu]

W planie finansowym Zasobu określa się co najmniej:

1) limit wydatków, o których mowa w art. 20 ust. 5 ustawy;

2) kierunki rozdysponowania środków finansowych;

3) wysokość poręczeń i gwarancji kredytowych, w tym dewizowych, o których mowa w art. 23 ust. 2 ustawy;

4) limit pożyczek;

5) wysokość nadwyżki, o której mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym wysokość zaliczek kwartalnych przekazywanych na poczet nadwyżek.

§ 6. [Zwiększanie i zmniejszanie funduszu mienia Zasobu]

Fundusz mienia Zasobu, o którym mowa w art. 20c ust. 2 ustawy, ulega:

1) zwiększeniu o:

a) wartość aktywów przekazywanych do Zasobu,

b) dodatnią różnicę wartości gruntów Zasobu powstałą na skutek aktualizacji wyceny gruntów przeprowadzanej zgodnie z art. 20d ust. 2 ustawy, a także z tytułu zmian geodezyjnych oraz zamiany, scalania i wymiany gruntów,

c) dodatnią różnicę wartości netto pozostałych składników mienia Zasobu powstałą na skutek aktualizacji wyceny przeprowadzonej na podstawie przepisów o rachunkowości,

d) zysk z gospodarowania mieniem Zasobu w części przeznaczonej na fundusz mienia Zasobu,

e) umorzone i wygasłe zobowiązania przejęte wraz z mieniem Zasobu po zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej;

2) zmniejszeniu o:

a) wartość aktywów Zasobu sprzedanych, zlikwidowanych lub przekazanych nieodpłatnie w przypadkach określonych w ustawie,

b) ujemną różnicę wartości gruntów Zasobu powstałą na skutek aktualizacji wyceny gruntów przeprowadzanej zgodnie z art. 20d ust. 2 ustawy, a także z tytułu zmian geodezyjnych oraz zamiany, scalania i wymiany gruntów,

c) ujemną różnicę wartości netto pozostałych składników mienia Zasobu powstałą na skutek aktualizacji wyceny przeprowadzonej na podstawie przepisów o rachunkowości,

d) wysokość straty powstałej wskutek gospodarowania mieniem Zasobu,

e) umorzone i wygasłe należności przejęte wraz z mieniem Zasobu po zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej.

§ 7. [Zadania Agencji realizowane z funduszu mienia Zasobu]

1. Agencja realizuje zadania, o których mowa w art. 6 ustawy, ze środków finansowych uzyskanych z gospodarowania mieniem Zasobu, zawierając umowy kupna, pożyczki, poręczenia, gwarancji kredytowej lub o udzieleniu bezzwrotnej pomocy finansowej.

2. Umowy, o których mowa w ust. 1, są zawierane na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej.

3. Udzielanie pożyczek, poręczeń lub gwarancji kredytowych może dotyczyć przedsięwzięć mających na celu:

1) wspieranie działań związanych z racjonalnym zagospodarowaniem mienia Zasobu;

2) ochronę obiektów zabytkowych Zasobu;

3) rozwój podmiotów gospodarujących z wykorzystaniem mienia Zasobu.

4. Bezzwrotna pomoc finansowa może dotyczyć:

1) budowy, remontu oraz przebudowy budynków i lokali, obiektów infrastruktury technicznej oraz innego majątku, przekazanych na podstawie art. 43 ust. 2 i art. 44 ustawy, bez uprzedniego doprowadzenia ich do należytego stanu technicznego;

2) działalności wydawniczej, prowadzenia badań naukowych, szkoleń, konferencji, seminariów i konkursów w zakresie zadań, o których mowa w art. 6 ustawy;

3) budowy, remontu oraz przebudowy urządzeń, obiektów i sieci: energetycznych, wodnokanalizacyjnych, ciepłowniczych oraz telekomunikacyjnych, przekazanych na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy, bez uprzedniego doprowadzenia ich do należytego stanu technicznego.

5. Pożyczki, poręczenia, gwarancje kredytowe lub pomoc, o której mowa w ust. 4, udzielane podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą lub podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w rolnictwie, ma charakter pomocy de minimis i jest udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) lub rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9), jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, wraz z wnioskiem o jej udzielenie, przedstawi:

1) oświadczenia albo zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 i 1948), oraz

2) informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. poz. 311, z 2013 r. poz. 276 oraz z 2014 r. poz. 1543) albo w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. poz. 810).

§ 8. [Roczne zobowiązanie Agencji]

1. Roczne zobowiązanie Agencji, z wyłączeniem rocznego zobowiązania za 2017 r., z tytułu wpłat na zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego, o którym mowa w przepisach o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jest obliczane jako suma:

1) iloczynu 70% powierzchni gruntów sprzedanych w przetargach w danym roku obrotowym i średniej ceny sprzedaży jednego hektara gruntu Zasobu z jego częściami składowymi, uzyskanej w przetargach w danym roku obrotowym, oraz

2) 35% wpływów z tytułu odpłatnego korzystania z mienia Zasobu.

2. Średnia cena sprzedaży jednego hektara gruntu Zasobu z jego częściami składowymi jest obliczana jako iloraz należnej kwoty z tytułu sprzedaży nieruchomości wynikającej z aktów notarialnych i powierzchni tych nieruchomości.

3. Średnia cena sprzedaży jednego hektara gruntu Zasobu z jego częściami składowymi przyjęta do obliczenia wysokości zobowiązania, o którym mowa w ust. 1, jest ustalana na podstawie aktów notarialnych dotyczących sprzedaży nieruchomości w przetargach w danym roku obrotowym.

§ 9. [Roczne zobowiązanie Agencji za 2017 r. z tytułu wpłat na zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego]

1. Roczne zobowiązanie Agencji za 2017 r. z tytułu wpłat na zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego, o którym mowa w przepisach o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jest obliczane jako suma:

1) iloczynu 70% powierzchni gruntów sprzedanych w przetargach w danym roku obrotowym i średniej ceny sprzedaży jednego hektara gruntu Zasobu z jego częściami składowymi, uzyskanej w przetargach w danym roku obrotowym, oraz

2) 10% wpływów z tytułu odpłatnego korzystania z mienia Zasobu.

2. Do ustalania średniej ceny sprzedaży jednego hektara gruntu Zasobu z jego częściami składowymi przyjmowanej do obliczenia wysokości zobowiązania, o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepisy § 8 ust. 2 i 3.

§ 10. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.3)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. Jurgiel


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191 i 659.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 1751), które utraciło moc z dniem 1 stycznia 2017 r. w związku z art. 8 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2260).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

S&P Audyt Sp. z o.o.

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »