| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 14 marca 2017 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie organizacji oraz działania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 i 1579) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji oraz działania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1294), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lutego 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji oraz działania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego (Dz. U. poz. 148).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lutego 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji oraz działania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego (Dz. U. poz. 148), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”.

Minister Obrony Narodowej: A. Macierewicz

Załącznik 1. [ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji oraz działania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 14 marca 2017 r. (poz. 717)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 14 czerwca 2012 r.

w sprawie organizacji oraz działania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego

Na podstawie art. 140 ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 605, 904, 1361 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) warunki i sposób powoływania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, zwanej dalej „Komisją Lotnictwa Państwowego”;

2) tryb powoływania i odwoływania osób wchodzących w skład Komisji Lotnictwa Państwowego;

3) strukturę organizacyjną oraz liczbę członków Komisji Lotnictwa Państwowego;

4) regulamin działania Komisji Lotnictwa Państwowego.

Rozdział 2

Warunki i sposób powoływania Komisji Lotnictwa Państwowego oraz tryb powoływania i odwoływania osób wchodzących w jej skład

§ 2. Komisję Lotnictwa Państwowego powołuje w drodze decyzji Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, z dniem następującym po upływie kadencji dotychczasowej Komisji Lotnictwa Państwowego, na okres jednego roku.

§ 3. 1. (uchylony).1)

2. (uchylony).1)

3. (uchylony).1)

4.2) Minister Obrony Narodowej powołuje przewodniczącego Komisji Lotnictwa Państwowego, I zastępcę przewodniczącego i sekretarza z jednostki organizacyjnej właściwej w zakresie bezpieczeństwa lotów podległej Ministrowi Obrony Narodowej, zwanej dalej „właściwą jednostką podległą MON”.

5.2) Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych powołuje II zastępcę przewodniczącego Komisji Lotnictwa Państwowego z jednostki organizacyjnej właściwej w zakresie bezpieczeństwa lotów podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

§ 4. 1. Członka Komisji Lotnictwa Państwowego odwołuje się w przypadku rezygnacji z funkcji, zaprzestania pracy w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub jednostkach organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

2. Minister Obrony Narodowej może na uzasadniony wniosek przewodniczącego Komisji Lotnictwa Państwowego odwołać członka Komisji Lotnictwa Państwowego.

3. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2, a także w przypadku śmierci członka Komisji Lotnictwa Państwowego jej przewodniczący może wystąpić do Ministra Obrony Narodowej z propozycją zmian w jej składzie.

4. W przypadku akceptacji propozycji zmiany w składzie Komisji Lotnictwa Państwowego, o której mowa w ust. 3, Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, powołuje nowego członka Komisji Lotnictwa Państwowego do końca aktualnej kadencji Komisji Lotnictwa Państwowego.

5. (uchylony).3)

6. W przypadku gdy przewodniczący Komisji Lotnictwa Państwowego uczestniczył w wypadku lub incydencie lotniczym, nadzorował lot lub mógł mieć wpływ na jego przebieg, obowiązki przewodniczącego Komisji Lotnictwa Państwowego w ramach badania tego wypadku lub incydentu lotniczego pełni jego zastępca.

7.4) Przełożeni członków Komisji Lotnictwa Państwowego, zatrudnionych albo pełniących służbę w jednostkach podległych Ministrowi Obrony Narodowej oraz ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, są obowiązani oddelegować ich do udziału w jej posiedzeniach oraz do pracy w zespole badawczym na czas wykonywania niezbędnych czynności badawczych w trakcie badania wypadku lub incydentu lotniczego.

8. (uchylony).5)

Rozdział 3

Struktura organizacyjna oraz liczba członków Komisji Lotnictwa Państwowego

§ 5. 1.6) W skład Komisji Lotnictwa Państwowego wchodzi nie więcej niż 60 członków, lecz nie mniej niż 18, w tym przewodniczący, I i II zastępca przewodniczącego oraz sekretarz.

2.6) W razie konieczności Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych może powołać do składu Komisji Lotnictwa Państwowego inne osoby niezbędne do przeprowadzenia czynności badawczych.

3. Przewodniczący Komisji Lotnictwa Państwowego wyznacza zespół badawczy w celu przeprowadzenia niezbędnych czynności badawczych, w szczególności zebrania dowodów i udokumentowania przebiegu wypadku lub incydentu lotniczego. Zespołem badawczym kieruje przewodniczący Komisji Lotnictwa Państwowego albo osoba wskazana przez niego spośród członków Komisji Lotnictwa Państwowego.

4.7) W skład zespołu badawczego wchodzą członkowie Komisji Lotnictwa Państwowego oraz w razie potrzeby inne osoby niezbędne do przeprowadzenia czynności badawczych.

5. (uchylony).8)

6. Kierujący zespołem badawczym może wyznaczyć sekretarza zespołu oraz wydzielić podzespoły: lotniczy, techniczny, medyczny, inne – według potrzeb.

§ 6. 1. Siedziba Komisji Lotnictwa Państwowego mieści się w siedzibie właściwej jednostki podległej MON.

2. Obsługę administracyjną oraz wyposażenie techniczne Komisji Lotnictwa Państwowego zapewnia właściwa jednostka podległa MON.

3. Podczas badania wypadków i incydentów lotniczych zespół badawczy korzysta z pomocy jednostek lotniczych i innych instytucji, w których zaistniał wypadek lub incydent lotniczy.

Rozdział 4

Regulamin działania Komisji Lotnictwa Państwowego

§ 7. Działaniami Komisji Lotnictwa Państwowego kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności – jego zastępca.

§ 8. 1. Przewodniczący Komisji Lotnictwa Państwowego koordynuje realizację jej zadań, zapewnia właściwą organizację pracy i jej sprawne działanie oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Informacji dotyczących badanych wypadków i incydentów lotniczych może udzielać wyłącznie przewodniczący Komisji Lotnictwa Państwowego lub osoba przez niego upoważniona.

3. Do obowiązków przewodniczącego Komisji Lotnictwa Państwowego należy w szczególności:

1) prowadzenie badań wypadków i incydentów lotniczych oraz nadzór nad ich przebiegiem;

2) wyznaczanie składu zespołu badawczego;

3) podejmowanie decyzji o zasadności wykonania ekspertyz na wniosek kierującego zespołem badawczym;

4) współpraca z organami prokuratury, Żandarmerii Wojskowej, Policji i innymi organami administracji państwowej i samorządowej w celu uzyskania przez Komisję Lotnictwa Państwowego dodatkowych informacji o wypadku lub incydencie lotniczym;

5) współpraca z jednostkami organizacyjnymi właściwymi do spraw logistyki, gestorami sprzętu lotniczego oraz ośrodkami naukowo-badawczymi w zakresie wyjaśniania przyczyn wypadków i incydentów lotniczych oraz formułowanie zaleceń i wniosków;

6) przedstawianie propozycji zaleceń i wniosków opracowanych przez kierującego zespołem badawczym właściwym organom lub instytucjom;

7) wyznaczanie, w porozumieniu z sekretarzem Komisji Lotnictwa Państwowego, terminów jej posiedzeń i ich prowadzenie;

8) nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie informacji niejawnych i ochronie danych osobowych przez osoby biorące udział w badaniu wypadków i incydentów lotniczych;

9) zmiana kolejności badania wypadków lub incydentów lotniczych ze względu na ich wagę i znaczenie, z uwzględnieniem wykonania niezbędnych czynności zabezpieczających dowody na miejscach wypadków lub incydentów lotniczych.

4. Przewodniczący Komisji Lotnictwa Państwowego jest przełożonym członków Komisji Lotnictwa Państwowego oraz członków zespołów badawczych podczas trwania badań i może:

1) włączyć się w skład zespołu badawczego z równoczesnym przejęciem kierowania tym zespołem;

2) w uzasadnionych przypadkach wyznaczyć nowy skład zespołu badawczego, inną osobę kierującą zespołem badawczym lub dokonać zmiany osób wchodzących w skład zespołu badawczego.

§ 9. Do obowiązków I i II zastępcy przewodniczącego Komisji Lotnictwa Państwowego należy:

1) zastępowanie przewodniczącego Komisji Lotnictwa Państwowego;

2) nadzór merytoryczny nad wskazanymi przez przewodniczącego Komisji Lotnictwa Państwowego badaniami wypadków i incydentów lotniczych;

3) udział w pracach zespołów badawczych wskazanych przez przewodniczącego Komisji Lotnictwa Państwowego;

4) ścisła współpraca z sekretarzem Komisji Lotnictwa Państwowego, w szczególności przy kompletowaniu akt badania wypadków i incydentów lotniczych;

5) prowadzenie posiedzeń Komisji Lotnictwa Państwowego podczas nieobecności jej przewodniczącego.

§ 10. Do obowiązków sekretarza Komisji Lotnictwa Państwowego należy:

1) udział w pracach zespołów badawczych wskazanych przez przewodniczącego Komisji Lotnictwa Państwowego;

2) przygotowanie uchwał Komisji Lotnictwa Państwowego;

3) powiadamianie członków Komisji Lotnictwa Państwowego oraz innych osób posiadających zgodę przewodniczącego na udział w posiedzeniach Komisji Lotnictwa Państwowego o terminach tych posiedzeń;

4) przyjęcie od zespołu badawczego, po podjęciu uchwały w sprawie badania wypadku lub incydentu lotniczego przez Komisję Lotnictwa Państwowego, kompletu materiałów zgromadzonych w trakcie badania wypadku lub incydentu lotniczego;

5) prowadzenie ewidencji materiałów, o których mowa w pkt 4, i nadzór nad ich archiwizacją;

6) przekazanie raportu końcowego z badania wypadku lub incydentu lotniczego, zwanego dalej „raportem końcowym”, podmiotom, o których mowa w § 24 i § 25 pkt 1 i 2, oraz podmiotom wskazanym przez przewodniczącego Komisji Lotnictwa Państwowego;

7) wymiana informacji o wypadkach i incydentach lotniczych z Państwową Komisją Badania Wypadków Lotniczych.

§ 11. Do obowiązków członków Komisji Lotnictwa Państwowego należy:

1) prowadzenie w sposób rzetelny i obiektywny, z wykorzystaniem wszystkich dostępnych materiałów i informacji oraz własnej wiedzy i doświadczenia, badania wypadków i incydentów lotniczych w celu wyjaśnienia wszystkich okoliczności i przyczyn ich zaistnienia;

2) formułowanie i zgłaszanie propozycji zaleceń wynikających z ustaleń i wniosków zespołu badawczego;

3)9) uczestniczenie w posiedzeniach Komisji Lotnictwa Państwowego, poświęconych badaniu incydentów lub wypadków lotniczych, w których badanie byli zaangażowani;

4) podnoszenie kwalifikacji z zakresu badania wypadków i incydentów lotniczych.

§ 12. Przewodniczący Komisji Lotnictwa Państwowego po otrzymaniu informacji o zaistnieniu wypadku lub incydentu lotniczego kwalifikuje go jako: wypadek lotniczy, poważny incydent lotniczy lub inny incydent lotniczy i może:

1) w przypadku wypadku lub poważnego incydentu lotniczego powołać zespół badawczy i wyznaczyć osobę kierującą zespołem;

2) w przypadku innego incydentu lotniczego podjąć decyzję o jego badaniu przez Komisję Lotnictwa Państwowego albo wskazać osobę spośród członków Komisji Lotnictwa Państwowego nadzorującą badanie tego incydentu przez użytkownika statku powietrznego.

§ 13. 1. W badaniu wypadków lub incydentów lotniczych nie uczestniczy osoba:

1) która jest stroną lub pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik badania oddziaływa na jego prawa lub obowiązki;

2) której małżonek, krewny lub powinowaty w linii prostej, krewny boczny do czwartego stopnia i powinowaty boczny do drugiego stopnia uczestniczył w wypadku lub incydencie lotniczym;

3) która związana jest z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z osobą uczestniczącą w wypadku lub incydencie lotniczym.

2. Powody wyłączenia trwają po ustaniu małżeństwa, przysposobienia, opieki i kurateli.

§ 14. 1. Kierujący zespołem badawczym odpowiada za prawidłowe przeprowadzenie czynności mających na celu zebranie dokumentacji niezbędnej do podjęcia przez Komisję Lotnictwa Państwowego uchwały w sprawie badania wypadku lub incydentu lotniczego.

2. Do obowiązków kierującego zespołem badawczym należy:

1) po przybyciu na miejsce wypadku lub incydentu lotniczego poinformowanie właściwego miejscowo organu Policji, Żandarmerii Wojskowej lub prokuratury o przystąpieniu do badania, w przypadku gdy organy te podjęły postępowanie, oraz współpraca z nimi w celu uzyskania dodatkowych informacji o zdarzeniu lotniczym;

2) określanie zakresu czynności osób wchodzących w skład zespołu badawczego;

3) występowanie z wnioskiem do przewodniczącego Komisji Lotnictwa Państwowego o wykonanie niezbędnych analiz i ekspertyz;

4) przedstawianie przewodniczącemu Komisji Lotnictwa Państwowego wstępnych ustaleń i propozycji zaleceń, jeżeli konieczność ich zastosowania wynika z przebiegu badania;

5) przygotowanie wraz z zespołem badawczym projektu raportu końcowego i przedstawienie go osobiście lub przez wyznaczonego przez siebie członka zespołu badawczego na posiedzeniu Komisji Lotnictwa Państwowego.

§ 15. Kierujący zespołem badawczym albo sekretarz zespołu badawczego, jeżeli został wyznaczony, opracowuje dokumentację badania wypadku lub incydentu lotniczego i jest odpowiedzialny za przechowywanie i ewidencjonowanie zebranych materiałów.

§ 16. W przypadku zmiany kierującego zespołem badawczym przed zakończeniem prac badawczych ustępujący kierujący zespołem badawczym przekazuje zgromadzoną dokumentację badanego wypadku lub incydentu lotniczego oraz wszelkie uzyskane w trakcie prowadzonych prac informacje osobie wyznaczonej przez przewodniczącego Komisji Lotnictwa Państwowego.

§ 17. Do obowiązków osoby wchodzącej w skład zespołu badawczego należy:

1) prowadzenie czynności badawczych w sposób rzetelny i obiektywny, z wykorzystaniem swojej wiedzy i doświadczenia;

2) wykonywanie czynności zleconych przez kierującego zespołem badawczym w zakresie badanego wypadku lub incydentu lotniczego.

§ 18. W posiedzeniu Komisji Lotnictwa Państwowego biorą udział członkowie Komisji Lotnictwa Państwowego oraz inne osoby za zgodą przewodniczącego Komisji Lotnictwa Państwowego.

§ 19. 1. Przewodniczący Komisji Lotnictwa Państwowego po opracowaniu przez zespół badawczy projektu raportu końcowego powiadamia kierownika jednostki organizacyjnej eksploatującej statek powietrzny, z udziałem którego zaistniał wypadek lub incydent lotniczy, o możliwości zapoznania się z projektem raportu końcowego.

2. Kierownik jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 1, lub osoba przez niego upoważniona zapoznaje się z projektem raportu końcowego w siedzibie właściwej jednostki podległej MON w terminie 14 dni od dnia pisemnego powiadomienia.

3. Przewodniczący Komisji Lotnictwa Państwowego w przypadkach szczególnie uzasadnionych może wyrazić zgodę na zapoznanie się z projektem raportu końcowego poza siedzibą właściwej jednostki podległej MON.

4.10) Kierownik jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 1, albo osoba przez niego upoważniona może, w terminie 14 dni roboczych od dnia pisemnego powiadomienia o możliwości zapoznania się z projektem raportu końcowego, wnieść pisemne zastrzeżenia i uwagi do projektu raportu końcowego, mające na celu określenie okoliczności i przyczyn wypadku lub incydentu lotniczego potwierdzone własnoręcznym podpisem.

5. Zastrzeżenia i uwagi, o których mowa w ust. 4, Komisja Lotnictwa Państwowego może uwzględnić lub odrzucić. W przypadku ich odrzucenia zastrzeżenia i uwagi załącza się do raportu końcowego.

6. Zastrzeżenia i uwagi wniesione do projektu raportu końcowego po terminie określonym w ust. 4 nie podlegają rozpatrzeniu.

§ 20. 1. Przewodniczący Komisji Lotnictwa Państwowego udostępnia jej członkom projekt raportu końcowego przed posiedzeniem Komisji Lotnictwa Państwowego, na którym ma być podjęta uchwała w sprawie badania wypadku lub incydentu lotniczego.

2. Projekt raportu końcowego nie podlega upublicznieniu.

§ 21. Komisja Lotnictwa Państwowego po zapoznaniu się z projektem raportu końcowego oraz materiałami zgromadzonymi w trakcie badania wypadku lub incydentu lotniczego może:

1) zaproponować uzupełnienie badań w określonym zakresie i terminie;

2) uznać wyniki badań zespołu badawczego za wystarczające i zamknąć badanie wypadku lub incydentu lotniczego, podejmując uchwałę.

§ 22. 1. Uchwałę w sprawie badania wypadku lub incydentu lotniczego Komisja Lotnictwa Państwowego podejmuje większością głosów na posiedzeniu, w którym uczestniczy co najmniej: przewodniczący Komisji Lotnictwa Państwowego albo jeden z jego zastępców, kierujący zespołem badawczym wyznaczonym do badania danego wypadku lub incydentu lotniczego oraz 10 członków Komisji Lotnictwa Państwowego.

2. Podjęcie uchwały odbywa się w głosowaniu jawnym, większością głosów w taki sposób, że uchwała jest podjęta, gdy suma głosów „za” jest większa niż suma głosów „przeciw”. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos osoby przewodniczącej posiedzeniu Komisji Lotnictwa Państwowego, o którym mowa w ust. 1.

3. Uchwała w formie pisemnej, z podpisami wszystkich członków Komisji Lotnictwa Państwowego uczestniczących w posiedzeniu, w trakcie którego odbyło się głosowanie, kończy badanie wypadku lub incydentu lotniczego i jest ostateczna.

4. Każdy członek Komisji Lotnictwa Państwowego może zgłosić zdanie odrębne do treści raportu końcowego, które dołącza się do niego w formie załącznika. Zgłoszenie zdania odrębnego wymaga pisemnego uzasadnienia.

5. Zdanie odrębne z uzasadnieniem w formie pisemnej dostarcza się przewodniczącemu Komisji Lotnictwa Państwowego w terminie 2 dni roboczych od dnia podjęcia uchwały.

§ 23. 1. Po zakończeniu badania wypadku lub incydentu lotniczego kierujący zespołem badawczym przekazuje sekretarzowi Komisji Lotnictwa Państwowego raport końcowy oraz materiały zgromadzone w trakcie badania.

2. Sekretarz Komisji Lotnictwa Państwowego sporządza elektroniczną formę materiałów, o których mowa w ust. 1.

§ 24. Raport końcowy oraz uchwałę w sprawie badania wypadku lub incydentu lotniczego przesyła się Ministrowi Obrony Narodowej, a w przypadku wypadków i incydentów lotniczych zaistniałych w lotnictwie służb porządku publicznego – ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

§ 25. Raport końcowy przesyła się do:

1) dowódcy rodzaju sił zbrojnych, w którym zaistniał wypadek lub incydent lotniczy;

2) kierownika jednostki organizacyjnej, w której zaistniał wypadek lub incydent lotniczy;

3) innych podmiotów wskazanych przez przewodniczącego Komisji Lotnictwa Państwowego.

§ 26. Komisja Lotnictwa Państwowego bada wypadki i incydenty lotnicze w kolejności, w jakiej zaistniały, z zastrzeżeniem § 8 ust. 3 pkt 9.

§ 27. 1. Przed upływem kadencji Komisja Lotnictwa Państwowego przekazuje materiały zebrane podczas badania wypadków i incydentów lotniczych właściwej jednostce podległej MON.

2. Badanie wypadków i incydentów lotniczych niezakończone przed upływem kadencji Komisji Lotnictwa Państwowego kontynuuje nowo powołana Komisja Lotnictwa Państwowego.

§ 28.11) 1. Minister Obrony Narodowej może wznowić badanie wypadku lub incydentu lotniczego, gdy zostaną ujawnione nowe okoliczności lub dowody mogące mieć istotny wpływ na ich przyczyny.

2. W przypadku wznowienia badania wypadku lub incydentu lotniczego w związku z ujawnieniem nowych okoliczności lub dowodów mogących mieć istotny wpływ na ich przyczyny Minister Obrony Narodowej może powołać podkomisję do ponownego zbadania tego wypadku lub incydentu.

3. W skład podkomisji mogą wchodzić jedynie członkowie Komisji Lotnictwa Państwowego.

4. Członkami podkomisji nie mogą być osoby wymienione w § 13.

5. Minister Obrony Narodowej wyznacza spośród osób wchodzących w skład Komisji Lotnictwa Państwowego przewodniczącego, dwóch zastępców przewodniczącego i sekretarza podkomisji. Przepisy § 8 ust. 1–3, § 9 i § 10 stosuje się odpowiednio do podkomisji.

6. Przewodniczący Komisji Lotnictwa Państwowego nie może ingerować w przebieg prac podkomisji i wyniki prac podkomisji.

7. Raport z prac podkomisji przedstawiany jest Ministrowi Obrony Narodowej i Komisji Lotnictwa Państwowego.

Rozdział 5

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 29. Komisję Lotnictwa Państwowego pierwszej kadencji powoła w drodze decyzji Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego przepisu.

§ 30. Kandydatów na członków Komisji Lotnictwa Państwowego pierwszej kadencji zgłosi Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego przepisu.

§ 31. 1. Badanie wypadków i incydentów lotniczych niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia kontynuuje Komisja Lotnictwa Państwowego powołana w sposób określony w niniejszym rozporządzeniu.

2. Materiały zebrane podczas badania wypadków i incydentów lotniczych niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia przekazuje się Komisji Lotnictwa Państwowego powołanej w sposób określony w niniejszym rozporządzeniu.

§ 32. Rozporządzenie wchodzi w życie z upływem 2 miesięcy następujących po miesiącu ogłoszenia12), z wyjątkiem przepisów § 3 ust. 2–5, § 29 i 30, które wchodzą w życie z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia12).13)


1) Przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lutego 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji oraz działania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego (Dz. U. poz. 148), które weszło w życie z dniem 5 lutego 2016 r.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

3) Przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

5) Przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

8) Przez § 1 pkt 3 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

10) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

11) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

12) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 27 czerwca 2012 r.

13) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie organizacji oraz zasad funkcjonowania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego (Dz. U. poz. 1464 oraz z 2010 r. poz. 442 i 470), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 18 ustawy z dnia 30 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1015).

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »