| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 22 marca 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Na podstawie art. 124 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, 831, 961, 1250, 1579 i 2003) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie]

W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie (Dz. U. poz. 1263) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 1–3 otrzymują brzmienie:

„1. Regionalny Dyrektor kieruje RDOŚ przy pomocy zastępcy Regionalnego Dyrektora, osób kierujących komórkami organizacyjnymi, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1–7, oraz osób zajmujących stanowiska, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 8–11.

2. Zastępcą Regionalnego Dyrektora jest regionalny konserwator przyrody, który sprawuje nadzór nad komórkami organizacyjnymi, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, 4 i 5.

3. Zakresy czynności zastępcy Regionalnego Dyrektora, osób kierujących komórkami organizacyjnymi, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1–7, oraz osób zajmujących stanowiska, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 8–11, ustala Regionalny Dyrektor.”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. W skład RDOŚ wchodzą następujące komórki organizacyjne i stanowiska:

1) Wydział Ocen Oddziaływania na Środowisko;

2) Wydział Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000;

3) Wydział Zapobiegania i Naprawy Szkód w Środowisku oraz Informacji o Środowisku i Zarządzania Środowiskiem;

4) Wydział Spraw Terenowych I;

5) Wydział Spraw Terenowych II;

6) Wydział Organizacyjno-Administracyjny;

7) Zespół Budżetu i Finansów;

8) samodzielne stanowisko do spraw obsługi prawnej – radca prawny;

9) pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych;

10) administrator bezpieczeństwa informacji;

11) samodzielne stanowisko do spraw obronnych i zarządzania kryzysowego.

2. Komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 1–6, są kierowane przez naczelników.

3. Komórka organizacyjna, o której mowa w ust. 1 pkt 7, jest kierowana przez głównego księgowego.”;

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1–7, oraz stanowisk, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 8–11, określa regulamin organizacyjny nadany przez Regionalnego Dyrektora, po zatwierdzeniu przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.”;

4) uchyla się § 8.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: J. Szyszko


1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »