reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA1)

z dnia 12 kwietnia 2017 r.

w sprawie form współdziałania straży ochrony kolei z organami Krajowej Administracji Skarbowej

Na podstawie art. 62 ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1727, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Współdziałanie straży ochrony kolei z organami Krajowej Administracji Skarbowej]

Współdziałanie straży ochrony kolei z organami Krajowej Administracji Skarbowej polega w szczególności na:

1) prowadzeniu wspólnych przedsięwzięć na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych;

2) przekazywaniu przez straż ochrony kolei informacji o podejrzeniu naruszenia przepisów prawa w zakresie obrotu towarowego z zagranicą i obrotu towarami przywożonymi z zagranicy na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych;

3) przekazywaniu przez organy Krajowej Administracji Skarbowej informacji o naruszeniu przepisów porządkowych oraz informacji służących ochronie życia i zdrowia ludzi oraz mienia na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych, uzyskanych w związku z realizowanymi zadaniami z zakresu kontroli celno-skarbowej;

4) udzielaniu organom Krajowej Administracji Skarbowej pomocy przy prowadzeniu czynności kontrolnych przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej i pracowników jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych;

5) udostępnianiu organom Krajowej Administracji Skarbowej podczas wykonywania czynności służbowych pomieszczeń biurowych, magazynowych, środków łączności, środków transportu i sprzętu biurowego, zwłaszcza sprzętu informatycznego, będących w dyspozycji straży ochrony kolei;

6) zabezpieczeniu przez straż ochrony kolei miejsc popełnienia przestępstw lub wykroczeń, w tym przestępstw lub wykroczeń skarbowych, w celu niedopuszczenia do zatarcia śladów i dowodów przed przybyciem organów uprawnionych do prowadzenia śledztwa lub dochodzenia.

§ 2. [Wymaganie pisemnego wniosku co do pomocy przy czynnościach kontrolnych i udostępnianiu pomieszczeń]

Czynności, o których mowa w § 1 pkt 4 i 5, są podejmowane na pisemny wniosek organów Krajowej Administracji Skarbowej.

§ 3. [Podjęcie czynności bez pisemnego wniosku]

1. W razie zaistnienia okoliczności wymagających natychmiastowego działania organ Krajowej Administracji Skarbowej może zwrócić się do właściwego komendanta straży ochrony kolei o podjęcie czynności, o których mowa w § 1 pkt 4 i 5, bez zachowania formy pisemnej.

2. Na pisemny wniosek właściwego komendanta straży ochrony kolei organ Krajowej Administracji Skarbowej niezwłocznie potwierdza w formie pisemnej podjęcie działań, o których mowa w ust. 1, określając w szczególności zakres czynności jednostki straży ochrony kolei oraz uzasadniając konieczność podjęcia natychmiastowego działania.

§ 4. [Koordynacja wspólnych przedsięwzięć]

1. Komendanci straży ochrony kolei i organy Krajowej Administracji Skarbowej, zapewniając koordynację wspólnych przedsięwzięć, o których mowa w § 1 pkt 1 i 4, mogą wyznaczać koordynatorów odpowiedzialnych za prawidłowe prowadzenie tych przedsięwzięć.

2. Koordynatorzy informują komendantów straży ochrony kolei oraz organy Krajowej Administracji Skarbowej o przeszkodach w prowadzeniu wspólnych przedsięwzięć oraz sporządzają raporty z ich realizacji.

3. Komendanci straży ochrony kolei i organy Krajowej Administracji Skarbowej mogą:

1) zawierać porozumienia,

2) organizować i przeprowadzać wspólne ćwiczenia oraz wzajemne szkolenia

– uwzględniając zasady koordynacji, o których mowa w ust. 1 i 2.

4. Bieżąca wymiana informacji dotyczących spraw wymagających współdziałania straży ochrony kolei i organów Krajowej Administracji Skarbowej odbywa się w drodze bezpośrednich spotkań roboczych, pisemnie albo za pomocą wszelkich dostępnych środków łączności i systemów teleinformatycznych, z uwzględnieniem zasad koordynacji, o których mowa w ust. 1 i 2.

5. Dokumenty wytworzone w wyniku współdziałania straży ochrony kolei z organami Krajowej Administracji Skarbowej mogą być sporządzone w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, z wyjątkiem protokołów, o których mowa w § 5 ust. 3, oraz porozumień, o których mowa w § 4 ust. 3 pkt 1, które mogą być sporządzone wyłącznie w postaci papierowej.

§ 5. [Zawiadomienie o przyczynach niepodjęcia czynności lub nieudzielenia pomocy, protokół]

1. Podjęcie czynności, o których mowa w § 1 pkt 4 i 5, nie może zakłócać prawidłowego wykonywania zadań straży ochrony kolei.

2. Jeżeli jednostka straży ochrony kolei nie może wykonać określonych czynności w zakresie współdziałania lub udzielić pomocy, w tym także technicznej, właściwy komendant jednostki straży ochrony kolei niezwłocznie zawiadamia organ Krajowej Administracji Skarbowej o przyczynach niepodjęcia tych czynności lub nieudzielenia pomocy.

3. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub jest to konieczne z uwagi na interes jednostki współdziałającej albo osób trzecich, jednostka straży ochrony kolei po wykonaniu czynności, o których mowa w § 1 pkt 4, sporządza protokół.

4. Protokół, o którym mowa w ust. 3, zawiera:

1) termin i miejsce dokonanych czynności;

2) zakres podmiotowy i przedmiotowy oraz warunki realizacji tych czynności;

3) imię i nazwisko oraz podpisy osób w nich uczestniczących, a w razie braku podpisu adnotacje o przyczynach jego braku.

5. Protokół sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron współdziałających.

§ 6. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Infrastruktury i Budownictwa: A. Adamczyk


1) Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1823, 1920, 1923, 1948 i 2138 oraz z 2017 r. poz. 60.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 września 2004 r. w sprawie form współdziałania straży ochrony kolei z organami kontroli skarbowej (Dz. U. poz. 2056), które utraciło moc z dniem 1 marca 2017 r. na podstawie art. 75 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 379).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Liferay

Liferay tworzy oprogramowanie, które pomaga przedsiębiorstwom kreować doświadczenia cyfrowe poprzez komputery, urządzenia mobilne i inne punkty kontaktu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama