reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 13 kwietnia 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości

Na podstawie art. 29 ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1534 i 2138 oraz z 2017 r. poz. 60) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości]

W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości (Dz. U. poz. 1013) wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

„§ 2a. Z dniem 1 maja 2017 r. tworzy się Rejonową Wojskową Komisję Lekarską do spraw Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej „wojskową komisją lekarską”.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Centralna Wojskowa Komisja Lekarska w Warszawie jest komisją wyższego stopnia w stosunku do wojskowych komisji lekarskich, o których mowa w § 2 pkt 2–4 i § 2a.”;

3) w § 4 dodaje się ust. 13 w brzmieniu:

„13. Terytorialny zasięg działania Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej do spraw Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego w Warszawie obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”;

4) w § 5 pkt 11 i 12 otrzymują brzmienie:

„11) funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego, zwanej dalej „SKW”, i Służby Wywiadu Wojskowego, zwanej dalej „SWW”, oraz kandydatów do służby w SKW i SWW;

12) emerytów i rencistów SKW i SWW.”;

5) w § 6 uchyla się pkt 5 i 6;

6) w § 7 pkt 4–7 otrzymują brzmienie:

„4) związku choroby i ułomności ze szczególnymi właściwościami lub warunkami czynnej służby wojskowej, służby w SKW i SWW lub zasadniczej służby wojskowej w jednostkach organizacyjnych obrony cywilnej albo z działaniami wojennymi lub mającymi charakter wojenny, a także z zatrudnieniem w miejscach, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych;

5) związku śmierci z czynną służbą wojskową, ze służbą w SKW i SWW albo z działaniami wojennymi lub mającymi charakter wojenny;

6) inwalidztwie, niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

7) związku inwalidztwa z czynną służbą wojskową albo ze służbą w SKW i SWW;”,

7) w § 10 w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) Żandarmerii Wojskowej,”;

8) po § 10 dodaje się § 10a w brzmieniu:

„§ 10a. Do właściwości Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej do spraw Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego w Warszawie należy orzekanie o:

1) zdolności fizycznej i psychicznej kandydatów do służby w SKW i SWW oraz żołnierzy zawodowych ubiegających się o wyznaczenie na stanowiska służbowe w SKW i SWW;

2) zdolności fizycznej i psychicznej funkcjonariuszy SKW i SWW oraz żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w SKW i SWW, a także o związku poszczególnych chorób lub ułomności oraz śmierci ze służbą w SKW i SWW;

3) zdolności funkcjonariuszy SKW i SWW oraz żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w SKW i SWW do służby poza granicami państwa;

4) uznawaniu żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w SKW i SWW oraz funkcjonariuszy SKW i SWW, w tym funkcjonariuszy zwolnionych ze służby, emerytów i rencistów policyjnych za inwalidów oraz uznawaniu ich za niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji, a także związku śmierci funkcjonariuszy zwolnionych ze służby, emerytów i rencistów policyjnych ze służbą;

5) uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy SKW i SWW oraz żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w SKW i SWW;

6) kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do służby z powodu choroby oraz kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego funkcjonariuszy SKW i SWW oraz żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w SKW i SWW;

7) wnioskowaniu o udzielenie funkcjonariuszowi SKW i SWW płatnego urlopu zdrowotnego oraz potrzebie udzielenia żołnierzom zawodowym wyznaczonym na stanowiska służbowe w SKW i SWW urlopu zdrowotnego.”;

9) w § 11:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do właściwości Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej należy:

1) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń wojskowych komisji lekarskich, o których mowa w § 2 pkt 2–4 i § 2a;

2) zajmowanie stanowiska wobec sprzeciwów do projektów orzeczeń i orzeczeń wojskowych komisji lekarskich, o których mowa w § 2 pkt 2–4 i § 2a;

3) zatwierdzanie orzeczeń i określonych projektów orzeczeń wojskowych komisji lekarskich, o których mowa w § 2 pkt 2–4 i § 2a.”,

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) sprawowanie fachowego nadzoru nad działalnością wojskowych komisji lekarskich, o których mowa w § 2 pkt 2–4 i § 2a, w tym rozstrzyganie kwestii budzących poważne wątpliwości lub rozbieżności w orzecznictwie oraz wydawanie w tym przedmiocie wiążących zaleceń;”.

§ 2. [Sprawy prowadzone przez wojskowe komisje lekarskie niezakończone przed wejściem w życie rozporządzenia]

1. Sprawy wszczęte i niezakończone przez właściwe wojskowe komisje lekarskie przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia rozpatrują wojskowe komisje lekarskie właściwe na podstawie przepisów rozporządzenia, zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

2. Sprawy prowadzone przez wojskowe komisje lekarskie według dotychczasowej właściwości zostaną przekazane komisjom właściwym na podstawie przepisów rozporządzenia, zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem w terminie do dnia 1 lipca 2017 r.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2017 r.

Minister Obrony Narodowej: A. Macierewicz

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Integra Consulting Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama